Ersättare Thomas Fagenheim (S) Veronica Svensson (V) 223, Ann-Margret Kristensson (C) Övriga närvarande

Full text

(1)

14:20 – 14:45

Ledamöter Kerstin Rosell (S), ordförande §§ 225-238

Andreas Engebrethsen (S), ordförande § 223, 1:e vice ordförande §§ 225-238

Rie Boulund (M), 2:e vice ordförande Miranda Bodiroza (S)

Ulla Lindén (S) Gert Persson (M) Jesper Koch (SD) Elisabet Karlsson (L) Anette Ivarsson (C)

Lars-Gunnar Perlinger (M)

Tjänstgörande ersättare Thomas Fagenheim (S) för Kerstin Rosell (S) § 223 Monica Hansson (C) för Shlomo Gavie (C)

Helena Enqvist (S) för Anita Andersson (KD) Lotta Johansson (L) för Emma Lindkvist (MP)

Ersättare Thomas Fagenheim (S) §§ 225-238 Veronica Svensson (V) §§ 223, 225-233 Ann-Margret Kristensson (C)

Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef Lisa Lindskog, nämndsekreterare Jessica Eliasson, kommunikatör

Jens Persson, kommunikatör §§ 223, 225 Eva-Marie Gustavsson, verksamhetschef Josefine Eirefelt, avdelningschef KS § 223 Lisa Hansson, utvecklingsledare KS § 223 Eva Bjäräng, MAR § 225

Karin Fahlman, verksamhetschef §§ 227-238 Nina Fjellheim, kvalitetsstrateg § 228

Sabina Merdanovic, kvalitetsstrateg § 229 Stefan Breti, utredningssekreterare § 230 Jerk Jacobs, utredningssekreterare § 231 Emelie Karlsson, controller § 232

(2)

Ordförande ...

Kerstin Rosell §§ 225-238 Ordförande ...

Andreas Engebrethsen § 223 Justerare ...

Lars-Gunnar Perlinger

(3)

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-26 Datum då anslaget tas ned

Protokollet förvaras hos

2019-12-18

Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

(4)

§ 226 Information - LSS utjämningssystemet

§ 227 Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation

2019/14

§ 228 Redovisning - Vad tycker de äldre om

äldreomsorgen 2019 2019/326

§ 229 Enhetsundersökning LSS 2019/302

§ 230 Rekommendation från servicenämnden avseende upphandling av matproduktion och matdistribution till ordinärt boende

2019/72

§ 231 Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd 2019/299

§ 232 Ekonomisk uppföljning 2019/28

§ 233 Ej verkställda beslut 2019 2019/108

§ 234 Förvaltningschefen informerar 2019/8

§ 235 Anmälningsärenden 2019/9

§ 236 Anmälan av delegationsbeslut 2019/10

§ 237 Rapporter 2019/11

§ 238 Övriga frågor 2019/12

(5)

Information - Hållbarhetsavdelningen

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens hållbarhetsavdelning informerar om sitt uppdrag och funktion.

(6)

Information - Hjälpmedel

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens medicinskt ansvarige för rehabilitering (MAR) informerar om olika typer hjälpmedel, ansvar för hjälpmedel och vem som

tillhandahåller hjälpmedel för patienter i Falkenberg.

(7)

Information - LSS utjämningssystemet

Ärendet utgår.

(8)

Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation, SOC 2019/14

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anmäla och anteckna arbetsutskottets protokoll 2019-11-05 samt socialutskottets protokoll 2019-10-22, 2019-10-24 och 2019-11-05.

Underlag för beslut SNAU 2019-11-05 SNSU 2019-10-22 SNSU 2019-10-24 SNSU 2019-11-05

(9)

Redovisning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019, SOC 2019/326

Beslut

Socialnämnden beslutar 1. Anteckna informationen.

2. Uppdra åt förvaltningen att begära in en handlingsplan från Vardaga Äldreomsorg AB avseende åtgärder för förbättring av Vardaga Hjortsbergs resultat till lägst motsvarande riksgenomsnittet i undersökningen senast 2020-01-31.

Beskrivning av ärendet

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för undersökningen och skickar från mitten av mars varje år en enkät med post till alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, med frågor om vad de tycker om sin

äldreomsorg. Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och

jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

Motivering av beslut

Socialförvaltningen har tagit del av resultatet för brukarundersökningen 2019 och presenterar en sammanfattning av Falkenbergs resultat. En mer djupgående analysrapport av resultatet kommer att presenteras efter årsskiftet.

Resultat från 2019 är överlag bra för Falkenberg, med undantag för det särskilda boendet Vardaga Hjortsberg. För att resultatet inte ska bli missvisande för övriga verksamheter har förvaltningen valt att bryta ut Vardaga Hjortsbergs resultat från det kommunövergripande. Förvaltningen rekommenderar att Vardaga Hjortsberg ska redovisa en handlingsplan med åtgärder med anledning av resultatet.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-10-31

(10)

Enhetsundersökning LSS, SOC 2019/302

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att återkoppla uppföljning av

verksamheternas förbättringsområden gällande rutiner vid misstanke om våld eller missbruk/beroende innan sommaren.

Beskrivning av ärendet

Syftet med enhetsundersökning LSS är att erbjuda stöd till kommunerna och stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på lokal nivå för att på så sätt bidra till verksamhetsutveckling som kommer brukarna till gagn.

Enhetsundersökningar LSS 2019 visar oss att det finns ett par

förbättringsområden i kommunen för verksamheterna att jobba vidare med, men den visar oss också att verksamheterna inom kommunen håller en hög kvalitetsnivå i jämförelse både till länet och riket. Det är få

förbättringsområden som har identifierats och dessa måste tolkas utifrån brukarnas behov och de förutsättningar verksamheterna har enligt kommunens krav.

Motivering av beslut

Socialnämnden har ett uppföljningsansvar för samtliga verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde. Nationella brukar- och enhetsuppföljningar ger nämnden möjlighet att jämföra och analysera verksamheterna på

kommunal, regional och nationell nivå.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-10-24 Enhetsundersökning LSS 2019

Yrkande

Monica Hansson (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att återkoppla uppföljning av verksamheternas förbättringsområden gällande rutiner vid misstanke om våld eller missbruk/beroende innan sommaren.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Monica Hanssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

(11)

Rekommendation från servicenämnden avseende upphandling av matproduktion och matdistribution till ordinärt boende, SOC 2019/72

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Tillstyrka servicenämndens rekommendation att matdistribution till ordinärt boende inkluderas i upphandlingen av matproduktionen av kyld mat till ordinärt boende.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden beslutade 2019-11-14 att inleda upphandling av

produktionen av kyld mat, eftersom servicenämnden saknar möjlighet att producera kyld mat av begärda kvantiteter i egen regi. Samtidigt

rekommenderar servicenämnden socialnämnden att även distributionen av kyld mat till ordinärt boende inkluderas i upphandlingen av produktionen.

Serviceförvaltningen hänvisar till att det idag saknas en organisation i Falkenbergs kommun för distribution av kyld mat till ordinärt boende.

Motivering av beslut

Socialförvaltningen utför idag distributionen av mat till ordinärt boende. Det framgår däremot ingenstans i socialnämndens reglemente att nämnden ska utföra uppgiften. Samtidigt framgår det av servicenämndens reglemente att servicenämnden ska tillhandla hålla kost- och måltidsservice för att

tillgodose andra förvaltningars hela behov. I begreppet kost- och måttidsservice kan även distributionen av mat förväntas ingå.

Ekonomi

Vid distribution av kyld mat får inte kylkedjan brytas, då maten riskerar bli otjänlig. Eftersom nuvarande organisations transportfordon inte kan hålla en kyld miljö kan de inte användas för att distribuera kyld mat. Dessutom förutsätter distribution av kyld mat en mellanlagringsplats dit den kylda maten kan transporteras från produktion för att packas till brukare och hämtas av distributör. För att socialförvaltningen ska ha förutsättningar för att distribuera kyld mat krävs därför investeringar i såväl

mellanlagringsplats som transportfordon och beställningssystem, utöver andra åtgärder för att anpassa organisationen för distribution av kyld mat.

Underlag för beslut

(12)
(13)

Revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd, SOC 2019/299

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN 2019/299)

2. Upphäva riktlinjer för ekonomiskt bistånd (SN 2017/179)

Beskrivning av ärendet

Riktlinjer ska enligt kommunens bestämmelser för styrdokument revideras vartannat år. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd fastställdes efter en större omarbetning 2017 och det är nu dags för en första revidering av dessa.

Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för Stöd- och försörjningsenheten eftersom de anger vad nämnden anser ingår i en skälig levnadsnivå utifrån lag och gällande praxis.

Förvaltningen föreslår att riktlinjer för ekonomiskt bistånd revideras i enlighet med tjänsteskrivelsen reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, se bilaga.

Motivering av beslut

Riktlinjer behöver revideras efter förändringar i omvärlden och utifrån Stöd- och försörjningsenhetens erfarenheter av dess tillämpning. Syftet med revideringarna är att uppnå en god rättssäkerhet för nämndens handläggning av ekonomiskt bistånd

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-10-23

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017-11-21, SN 2017/179 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019-11-12, SN 2019/299

(14)

Ekonomisk uppföljning, SOC 2019/28

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ekonomisk uppföljning till och med oktober månad.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-11-14

Månadsuppföljning 1910, 2019-11-14 Soc 1910 – Bilaga nyckeltal, 2019-11-14

(15)

Ej verkställda beslut 2019, SOC 2019/108

Beslut

Socialnämnden beslutar 1. Anteckna informationen.

2. Översända rapporten till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunrevisorerna tillhandahåller nedanstående biståndsbeslut som rapporterats som ej verkställda vid brytdatumet 2019-09-30.

Sedan förra kvartalrapporteringen har antalet ej verkställda beslut ökat med ett beslut.

Äldreomsorg SoL 11 ärenden

Samtliga ärenden avser plats i särskilt boende för äldre. En brukare har angett att den önskar endast ett specifikt boende, fem brukare har tackat nej till erbjudna boenden och fem ärenden är inte verkställda på grund av brist på bostad.

Individ- och familjeomsorg SoL 3 ärenden

Tre ärenden gällande beslut Kontaktfamilj som inte är verkställda på grund av resursbrist lämplig uppdragsgivare.

Funktionsnedsättning LSS 6 ärenden

Ett ärende gällande korttidsvistelse och ett ärende gällande ledsagarservice är ej verkställda på grund av resursbrist, saknar lämplig

personal/uppdragstagare. Två ärenden gällande daglig verksamhet är ej verkställda på grund av att det i nuläget saknas verksamhet med tillstånd att bedriva insatsen för personer tillhörande personkrets 2 LSS i kommunen. Ett ärende gällande daglig verksamhet är inrapporterat som Avbrott i

verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader på grund av att brukaren har varit frånvarande. Ett ärende gällande

kontaktperson är inrapporterat som Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader på grund av att brukaren inte har svarat på erbjudandet om ny kontaktperson.

Motivering av beslut

Kommunen har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till IVO och till kommunens revisorer rapportera in gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även

(16)

Beslutsförslag 2019-10-24

Rapport Ej verkställda beslut 2019 kvartal 3, 2019-10-24

(17)

Förvaltningschefen informerar, SOC 2019/8

Socialchefen informerar inom följande områden

- Servicenämnden öppnar upp skolmatsalarna på Söderskolan och Fageredsskolan för personer med beslut om matdistribution under en testperiod.

- Socialförvaltningens arbetsmiljöenkät 2019

(18)

Anmälningsärenden, SOC 2019/9

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande anmälningsärenden till protokollet.

Beskrivning av ärendet KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-10-29 § 230

Avsägelse från Ilona Isaac (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, KS 2019/445

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Begäran 2019-10-02

Granskning av socialnämndens kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Beslut 2019-10-14

Tillstånd att bedriva hem för vård eller boende, AB Falkenbergs ungdomshem

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rapport Lex Maria, 2019-10-30

Underlag för beslut Beslutsförslag 2019-11-11

Anmälningsärenden november, 2019-11-13 Rapport Lex Maria, 2019-10-30

(19)

Anmälan av delegationsbeslut, SOC 2019/10

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande delegationslistor enligt listor över perioden 2019-10- 01 – 2019-10-31.

3:1 Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer 3:1 Beslut om socialbidrag - avslag

3:12 Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende 3:18 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj 3:21,

3:23

Beslut om bistånd i form av insats i öppen vård 3:33,

3:35

Beslut om att utredning ska inledas

3:36 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd

6:1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 7:1 Beslut om insats eller ersättning

10:8 Beslut att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats

Serveringstillstånd

(20)

Rapporter, SOC 2019/11

Andreas Engebrethsen (S) Kommunala funktionsrättsrådet Ulla Lindén (S)

LSS-samverkan Monica Hansson (C)

Uppstartsmöte brukarrådet psykiatri

(21)

Övriga frågor, SOC 2019/12

Kerstin Rosell (S)

Referensgrupper – studiebesök på särskilt boende planeras in efter årsskiftet och de två ledamöter som inte tillhör någon referensgrupp än kommer presidiet att placera in i lämplig grupp.

Ann-Margret Kristensson (C)

Ställer frågor kring studiebesök på Fontänhuset och socialnämndens avtackning av pensionärer.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :