• No results found

Å r s r e d o v i s n i n g

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å r s r e d o v i s n i n g"

Copied!
20
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2

(2)

Å r s r e d o v i s n i n g f ö r r ä k e n s k a p s Å r e t 2 0 1 2 styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

vd har ordet 3

förvaltningsberättelse 4 - 7

resultaträkning 8

Balansräkning 9

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10

kassaflödesanalys 11

redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12

noter 12 - 16

Underskrifter 16

revisionsberättelse 17 granskningsrapport 18 fastighetsbestånd 19

aB göteneBostäder

556089-4197

(3)

v d H a r o r d e t

Den avflyttning som har skett från kommunen under 2011 och 2012 har också påverkat bolaget med fler tomma lägenheter.

Snittet på tomma lägenheter blev 9,5 lägenheter av totalt 362 lägenheter. Vilket känns något oroväckande, om trenden fortsätter med ökning av tomma lägenheter. Detta gynnar varken bolaget eller kommunen.

Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi kunnat färdigställa projektet Melonen inom angivna tids- och kostnadsramar. Byggnaden har blivit ett arkitektoniskt lyft för kvarteret och för stadsbilden i Götene. Hoppas att våra nya hyresgäster uppskattar sina lägenheter och den verksamhet som kommer att bedrivas i huset, till gagn för alla äldre i området.

Jag vill passa på att tacka alla involverade och entreprenörer i projektet. Ni har alla medverkat till att skapa denna fina byggnad.

Ett antal av våra hyresgäster har beställt standardhöjande åtgärder via vår tillvalslista, bl. a genom inglasning av sina balkonger. Även om det kostar en extra slant, så hoppas vi att hyres- gästen får ett mervärde i sitt boende.

Under slutet av året, försålde bolaget Färgaffären till kommunen, för att i ett senare skede rivas till förmån för en omläggning av Alsborgsgatan. Vidare har vi köpt mark, del av nuvarande Als- borgsgatan i anslutning till Melonen. Detta för att säkerställa mer byggbar mark för en framtida byggnation. Likaså kommer vi att köpa mark av kommunen vid Västra Prästgårdsängen, återstår endast fastighetsreglering.

Jag kommer att jobba vidare i bolaget som VD på halvtid även under 2013.

Jag vill passa på att tacka styrelsen och all personal för ett utomordentligt väl utfört arbete under 2012.

Roland Lundqvist VD

Å r s B e r ä t t e l s e 2 0 1 2

(4)

s t Y r e l s e

Ledamöter

Christina Raud, ordförande

Arnold Cedving, vice ordförande Bengt Karlsson, ledamot

Ulrika Karlsson, ledamot Lars Widegren, ledamot

Suppleanter Fredrik Aronsson Claes-Göran Holm Anders Johansson Fredrik Larsson Conny Petersson

f ö r va lt n i n g s B e r ä t t e l s e

Sammanträden

Årsstämman hölls torsdagen den 24 april 2012.

Årsstämman var öppen för allmänheten att besöka och annonserades i ortens tidningar.

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda ordinarie sammanträden.

Verställande direktör

Verkställande direktör är Roland Lundqvist.

r e v i s o r e r

Ordinarie

Peter Sjöberg (auktoriserad), utsedd av årsstämman.

Berndt Holgersson (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.

Suppleanter

Eva Gunnarsson Lundquist (godkänd), utsedd av årsstämman.

Inger Kindberg (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.

Firmatecknare

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Christina Raud, Arnold Cedving samt verkställande direktören Roland Lundqvist, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvalt- ningsåtgärder.

o r g a n i s at i o n s t Y r e l s e

verkställande direktör

roland lundqvist, 0,5 tjänst

fastigHetsförvaltning

förvaltare, Yngve käll, 1,0 tjänst

administration

assistent, lisbet Hedberg, 1,0 tjänst assistent, susanne andersson, 0,75 tjänst

fastigHetsskötsel

kent rydeling 1,0 tjänst Jennie svensson 0,5 tjänst

säsong 2 tjänster

lokalvÅrd

Jennie svensson 0,5 tjänst Cathrin sjöberg 0,5 tjänst

(5)

a k t i e ä g a r e

Samtliga aktier ägs av Götene kommun.

Aktiekapitalet uppgår till 5 milj. kronor.

a f f ä r s i d é p l a n f ö r f ö r e ta g e t

AB GöteneBostäder skall långsiktigt äga och för- valta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet.

Fem viktiga strategier

• Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen.

• Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostads- områden.

• Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar.

• Att öka bolagets marknadsandel.

• Att ha en stabil ekonomi.

o r g a n i s at i o n s t i l l H ö r i g H e t

Bolaget är medlem i branschorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivar- organisation). Bolaget är också medlem i Riks- byggen Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem.

k o n t o r

Bolagets kontor är beläget på Järnvägsgatan 6.

Fastighetsexpeditionen är belägen på Vikingagatan 21 A.

p e r s o n a l

Under verksamhetsåret har bolaget haft 7 personer anställda – 3 män samtliga heltid och 4 kvinnor, 3 på deltid och 1 på heltid samt 2 säsongsanställda under sommarhalvåret.

All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företag- shälsovården. Under 2012 har personalen i genom- snitt utfört 10 tim/anställd i fysisk aktivitet.

l ö n e r o C H a r v o d e n

Lön till VD samt styrelsearvoden under året upp- går till 515 tkr (502 tkr). Lön till övrig personal under året uppgår till 2 098 tkr (1 877 tkr).

fa s t i g H e t s B e s t Å n d

Förvaltade fastigheter redovisas i slutet av årsre- dovisningen med uppgift om färdigställande år, lägenhetsantal och ytor.

ta x e r i n g s v ä r d e

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter är 117 255 tkr (116 570 tkr)

f ö r s ä k r i n g

Bolagets fastigheter, inventarier, maskiner är försäkrade i en kombinerad företagsförsäkring hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ). For- donsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar Skaraborg. För fastigheterna gäller fullvärdes- försäkring.

Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och VD hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ).

m i l J ö

Bolaget arbetar tillsammans med hyresgästförenin- gen kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete så att mängden avfall ska minimeras.

Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår fortlöpande.

Andel fjärrvärmeanslutna fastigheter är 82 %, bergvärmeanslutna är 9 % och eluppvärmda är 9 %. Vi gör av med endast 3 000 liter olja för uppvärmning i vårt bestånd.

Ogräsbekämpning görs dels med mekaniska hjälpmedel och dels med miljövänliga bekämpnings- medel typ ättika.

v e r k s a m H e t

(6)

fa s t i g H e t s U n d e r H Å l l 2 0 1 2

Ny fjärrvärmekulvert har anlagts till stora delar på V:a Prästgårdsängen under året. Byte av undercentraler på V:a Prästgårdsängen samt Furan. Relining av stammar på Vikingagatan 19 och 21. Utvändig målning har skett på delar av Melonen, Furan, V:a Prästgårdsängen och Gull- regnsvägen. Fyra sophus har byggts om. Totalrenovering av två lägenheter.

U t H Y r n i n g s s i t U at i o n e n

Uthyrningssituationen har under året försämrats något.

Vid utgången av år 2012 var antalet outhyrda lägenheter 5 (10) st. av det totala beståndet på 362 st. vilket mots- varar 1,38 % (2,76 %). Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 9,5 (6,25) st vilket motsvarar 2,62 % (1,73 %).

Hyresbortfallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 671 (375) tkr vilket är en ökning med 296 tkr jämfört med föregående år.

o m f lY t t n i n g a r

Antalet flyttningar har under året varit 78 (70) st, vilket motsvarar 21,5 % (19,7%) av bolagets bestånd. Av des- sa var 89 (69) st inflyttningar varav 22 (17) från annan kommun, 85 (71) st utflyttningar varav 25 (20) till annan kommun.

e k o n o m i

Försäljning av fastigheten Päronet under året med en vinst på 726 tkr påverkade att vinsten blev högre än bud- geterat. Årets resultat visar en vinst på 1 110 tkr vilket uppfyller ägarens krav på avkastning mer än väl. Med anledning av nybyggnation av Melonen (trygghetsbo- ende) har bolaget tagit upp nya lån, vilket påverkar en minskning av soliditeten.

l i k v i d i t e t

Bolagets kassa/bank uppgick per 2012-12-31 till -960 tkr. Bolaget har utökat checkkrediten till 10 mkr under året. Krediten har utnyttjats ett antal månader under året.

Låneskulden uppgick per 2012-12-31 till 125,2 mkr. Ge- nomsnittsräntan var 3,26 %.

Underhåll

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 000 000

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000

0

BoStäder-lokaler total hyresbortfall rabatter 1 400 000

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nyckeltal 2009 2010 2011 2012

soliditet % 7,9 8,5 8,9 7,5

kassalikviditet % 83 61 23 24

genomsnittlig skuldränta % 3,94 3,99 4,07 3,26

rörelseresultat tkr 3 981 4 324 4 427 4 516

finansnetto tkr -3 793 -3 683 -3 849 -3 536

Balansomslutning tkr 118 240 115 275 113 313 148 219

eget kapital tkr 9 313 9 822 10 098 11 102

långfristiga skulder tkr 101 576 97 470 91 885 125 306

rörelsekapital tkr -1 289 -3 127 -8 682 -9 024

IntäkternaS fördelnIng 2012

övriga hyresintäkter 1,6%

Hyresintäkter lokaler 13,1%

Bränsleavgifter 10,2%

externt sålda tjänster 1,5%

ersättning från hyresgäster 2,3%

övriga intäkter 6,1%

ränteintäkter 0,3%

Hyresintäkter bostäder 64,8%

koStnadernaS fördelnIng 2012

personalkostnader 14,0%

avskrivningar 10,5%

administration 9,3%

fastighetsskatt 1,7%

räntekostnader 13,4%

reparation 9,1%

fastighetsskötsel 3,1%

taxebundna kostnader 22,2%

riskkostnader mm 2,9%

Underhåll 13,9%

(7)

s o l i d i t e t

Soliditeten har minskat i förhållande till åren innan, genom att bolaget har tagit nya lån för bygget av trygghetslägenheter på Melonen.

H Y r e s f ö r H a n d l i n g e n

Hyresförhandlingarna för 2013 genomfördes under november 2012 till januari 2013. Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade en höjning av utgående totalhyror med 4,13 % samt att avtalstiden skall löpa per kalenderår.

Hyresgästföreningens motbud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 0,8 %.

Efter medling enades parterna om att hyrorna för lä- genheter och lokaler höjs med 2,4 procent från 2013- 02-01. P-platser med motorvärmare höjs med 6 kr/

månad.

m Å l U p p f Y l l e l s e

• Bolaget har redovisat ett bättre resultat än budgeterat

• Bolaget har uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget

• Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostadsbolaget på orten.

• Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus

f r a m t i d e n

Bolaget ser att det även finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver.

AB GöteneBostäder och Götene Vatten & Värme AB kommer att införskaffa ett vindkraftverk under 2013/14.

r e s U ltat

Bolagets resultat och ställning för år 2012 framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning samt kas- saflödesanalys.

s t Y r e l s e n s Y t t r a n d e t i l l f ö r e s l a g e n v i n s t U t d e l n i n g

Styrelsens finner att full täckning finns för bolag- ets bundna kapital efter den föreslagna vinstut- delningen, samt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges i 17 kap 3§ andra och tredje styckena i aktiebolagsla- gen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer vara till- räckligt stort i relation till verksamhetens art, om- fattning och risker.

Styrelsen föreslår vinstutdelning på 126 000 kr till ägaren Götene kommun.

eget kapItal, BalanSomSlUtnIng och SolIdItet

eget kapital Balansomslutning soliditet

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat 2 871 752 kr

Årets vinst 1 110 278 kr

Summa 3 982 030 kr Styrelse och VD föreslår att vinstmedlen

disponeras så:

• att 1 110 278 kr balanseras i ny räkning.

7,0%

9,0%

10,0%

6,0%

8,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0%

SolIdItetSUtvecklIng

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7,0%

9,0%

10,0%

6,0%

8,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0%

tkr

140 000 120 000 160 000

100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

(8)

r e s U ltat r ä k n i n g

Belopp i kkr not 2012-12-31 2011-12-31

n e t t o o m s ä t t n i n g

Hyresintäkter 2

övriga förvaltningsintäkter 3

Summa intäkter

fa s t i g H e t s k o s t n a d e r

driftskostnader 4,5

Underhållskostnader fastighetsskatt

avskrivningar 6

övriga rörelsekostnader Summa fastighetskostnader

r ö r e l s e r e s U ltat

f i n a n s i e l l a i n t ä k t e r o C H k o s t n a d e r

ränteintäkter räntebidrag

räntekostnader fastighetslån

Summa finansiella intäkter och kostnader årets skattekostnad

Å r e t s r e s U ltat

25 068 2 936 28 004

-16 427 -3 761 -2 848-452 0 -23 488 4 516

942 -3 631 -3 536 129

1 110

24 763 1 924 26 687

-15 651 -2 932 -3 040-638 0 -22 261 4 427

12412 -3 984 -3 849 -201

377

(9)

B a l a n s r ä k n i n g

Belopp i kkr not 2012-12-31 2011-12-31

t i l l g Å n g a r

a n l ä g g n i n g s t i l l g Å n g a r

materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar 7

inventarier 8

pågående ombyggnader 9

f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g Å n g a r

långfristiga fodringar

Summa anläggningstillgångar

o m s ä t t n i n g s t i l l g Å n g a r

varulager

förskott till leverantörer

k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r

Hyres- och kundfordringar övriga fordringar

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10

l i k v i d a m e d e l

summa omsättningstillgångar SUmma tIllgångar

105 656 39 426110

145 192

240 145 433

2622

48

2 006349 384 2 738

1 2 787 148 219

108 658 1 73740

110 435

230 110 665

3045

75

4680 374 841

1 731 2 648 113 313

(10)

s k U l d e r o C H e g e t k a p i ta l

Belopp i kkr not 2012-12-31 2011-12-31

e g e t k a p i ta l

11

Bundet eget kapital aktiekapital (5000 aktier) reservfond

Summa bundet eget kapital fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

s k U l d e r

12

lÅngfristiga skUlder skulder till kreditinstitut övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder

k o r t f r i s t i g a s k U l d e r

skulder till kreditinstitut leverantörsskulder övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

a n s va r s f ö r B i n d e l s e r

Borgensförbindelser

garantibelopp fastigo ställda panter fastighetsinteckningar obelånade pantbrev

5 000 2 100 7 100

123 871 1 435 125 306

49

78 181 1 360 5 021 1 240 4 190 11 811 148 219 2 892 1 110 4 002 11 102

47

3242 3 103 3 562 665 3 999 11 329 113 313 89 450 2 435 91 885 2 621 377 2 998 10 098 5 000 2 100 7 100

(11)

k a s s a f l ö d e s a n a lY s

2012 2011

kkr indirekt metod

den löpande verksamheten

rörelseresultat före finansiella poster avskrivningar

övriga ej likviditetsspåverkande poster

erhållen ränta erhållna utdelningar erlagd ränta Betald inkskatt

ökning/minskning av varulager ökning/minskning av kundfordringar minskning ökning övriga kortfristiga fordringar ökning/minskning av leverantörskulder ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder

kassaflöde från den löpande verksamheten

i n v e s t e r i n g s v e r k s a m H e t e n

nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar kassaflöde från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten

amortering av skuld Upptagna lån Utbetald utdelning

kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

likvida medel vid årets början likvida medel vid årets slut

1222 -3 973 -201 -4 050 4 427 3 040 0 7 467

879 2 066494 118 2 774 6 191

-1 627 3 350 1 731 -3 282 -15 -3 297

-4 421 -1000

-4 521 4 516

2 848 -174 7 190 942 -3 631 -482 -4 017 1194 -1 862 1 459 1 245 965 4 138

-1 731 1 731 0 -3 322 35 000 -106 31 572 -37 431 -10 -37 441

(12)

n o t 2 H Y r e s i n t ä k t e r

totalhyra 2012 2011

Bostäder lokaler garage p-platser totalt

hyreSBortfall 2012 2011

Bostäder lokaler garage p-platser totalt

netto 2012 2011

Bostäder lokaler garage p-platser totalt

I totalhyran ingår bränsleavgifter med 2 916 tkr (2 844 tkr). I hyresbortfall ingår olika rabatter med 249 tkr (243 tkr).

n o ta n t e C k n i n g a r

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Tillämpade avskrivningsprinci- per redovisas i anslutning till noten för avskrivnin- gar. UER betyder underhåll, energibesparingsåt- gärder och reparation. Fordringar har tagits upp med det belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip.

Belopp inom parentes avser föregående år.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

n o t 1 r e d o v i s n i n g s - o C H v ä r d e r i n g s p r i n C i p e r

21 986 3 963 221236

26 406

-920-218 -186-14

-1 338

21 066 3 745 20750

25 068

20 803 3 708 19853

24 763 -617-138 -159-17

-932 21 420 3 847 215212

25 694

(13)

n o t 3 ö v r i g a i n t ä k t e r

2012 2011

övrIga förvaltnIngSIntäkter

Utförda extraarbeten fastighetsskötsel

fjärrvärme,vatten och sopor Återvunna fordringar vinst vid avyttring

övriga ersättningar och intäkter Summa övriga förvaltningsintäkter

n o t 4 l ö n e r , e r s ä t t n i n g a r o C H s o C i a l a k o s t n a d e r s a m t m e d e l a n ta l e t a n s t ä l l d a

medelantalet anStällda 2012 2011

kvinnor män Summa

löner och erSättnIngar 2012 2011

styrelse och verkställande direktör övriga anställda

Summa

SocIala avgIfter enlIgt lag och avtal varav för styrelse och verkställande direktör penSIonSkoStnader

varav för styrelsen och verkställande direktör

totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

För VD gäller samma anställningsvillkor som för tjänstemän anställda i kommunen.

n o t 5 e r s ä t t n i n g t i l l r e v i s o r e r

2012 2011

revision

pwcandra uppdrag än revisionsuppdraget pwc

118 325 618 73 726 1 077 2 936

18 289 915 83 109 510 1 924

43

7

4229

3 352 2 098516

2 614 69657

12226

3 276 5 3 8

776156 1 877502

2 379

46 132

54 59

(14)

n o t 6 av s k r i v n i n g a r

Byggnader och mark 2012 2011

Byggnader ursprunglig anskaffningskostnad Byggnader om- och tillbyggnadskostnader Uer-åtgärder

markanläggningar

Summa byggnader och mark Inventarier

adB-utrustning kontorsinventarier kanalisationer

inventarier, fastighetsskötsel fordon fastighetsskötsel Summa inventarier Summa avskrivningar använd avskrivningsplan inventarier

aktiverade Uer-åtgärder

fastigheter, ursprunglig ansk. kostnad exkl bidragsfin. del om- och tillbyggnader

markanläggningar

n o t 7 B Y g g n a d e r o C H m a r k o C H m a r k a n l ä g g n i n g a r

Byggnader 2012 2011

ingående ackumulerade anskaffningsvärden nyanskaffningar under året

försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan försäljningar och utrangeringar

Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde

Uer-åtgärder

ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde

1 858 864 45 49 2 815

6 1 1 13 12 33 2 848

20%

5 respektive 10 % 1,5%

3,33%-20%

5%

1 858 927 59 49 2 892

9 1 104 28 6 148 3 040

149 205 187 -348 149 044 -48 731 174 -2 722 -51 278 97 766

-10 983 -45 -11 028 0 11 028 11 028

-10 925 -58 -10 983 45 11 028 11 028 -45 947 0 -2 784 -48 731 100 474 148 774 431 149 205

(15)

markanläggnIngar

2012 2011 ackumulerade anskaffningsvärden

ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde

mark

anskaffningsvärde nyanskaffningar under året försäljning under året

Summa utgående bokfört värde

fastigheternas taxeringsvärde: 117 255 tkr (116 570 tkr)

n o t 8 i n v e n ta r i e r

2012 2011

ackumulerade anskaffningsvärden försäljning och utrangering Årets inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan avyttringar och utrangeringar

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde

n o t 9 p Å g Å e n d e o m B Y g g n a d e r

2012 2011

ackumulerade anskaffningsvärden Årets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

n o t 1 0 f ö r U t B e ta l d a k o s t n a d e r o C H U p p l U p n a i n t ä k t e r

2012 2011

förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Utgående bokfört värde

-821990 -49 -870 120

-772990 -49 -821 169

7 970 0 -200 105 656

6 818 1 152

108 658

2 513 0 104 2 617

2 765 -252 0 2 513 -2 473

0 -33 -2 506 110

-2 577 252 -148 -2 473 40

1 737 37 689 39 426

39 1 698 1 737

3840 384

3740 374

(16)

n o t 1 1 f ö r ä n d r i n g av e g e t k a p i ta l

2012-12-31 2011-12-31 Bundet eget kapital

aktiekapital

Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång reservfond

Belopp vid årets ingång Årets avsättning Belopp vid årets utgång

Summa bundet eget kapital vid årets utgång fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång avsättning till reservfond Utdelning

Årets resultat

Summa fritt eget kapital vid årets utgång

n o t 1 2 s k U l d e r t i l l k r e d i t i n s t i t U t

samtliga fastighetslån är upptagna med långfristigt syfte, dvs bolaget avser att ha fastigheten belånad under överskådlig framtid.

övervägande delen av fastighetslånen är hos kommunen. Beräknad amortering under kommande år är i balansräkningen redovisad som kortfristig skuld. för att sprida ränterisker är lånen placerade med olika räntebindningstider. Ca 55% av de

långfristiga skulderna konverteras inom 5 år.

2012 2011

Uer-lån fastighetslån övriga långfristiga lån

Summa skulder till kreditinstitut Beviljad checkräkningskredit limit

n o t 1 3 U p p l U p n a k o s t n a d e r o C H f ö r U t B e ta l d a i n t ä k t e r

2012 2011 Upplupen semesterersättning

Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupna räntekostnader övriga upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa

Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 2013-03-07

Min granskningsrapport har avlämnats den 2013-03-07

5 000 5 000 2 100 0 2 100 7 100 2 999 0 -107 1 110 4 002

1 291 123 940 1 435 126 66 10 000

257 90 5 2 117 1 720 4 190

5 000 5 000 1 900 200 2 100 7 100 2 922 -200 -100 377 2 999

1 389 91 165 2 435 94 989 5 000

234 79 9 1 697 1 980 3 999

Christina Raud, Ordförande Arnold Cedving Bengt Karlsson

Ulrika Karlsson Lars Widegren Roland Lundqvist, VD

Götene den 2013-02-13.

(17)
(18)
(19)

fa s t i g H e t s B e s t Å n d p e r 2 0 1 2 - 1 2 - 3 1 a B g ö t e n e B o s t ä d e r

lägenheter p-platser garage lokaler färdig- antal totalyta medelyta antal antal antal yta fastighet område ställn.år 1 rok 2 rkv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok totalt

götene tätort

liljan 1 1 1965 12 0 24 16 6 0 58 3986 68,7 51 0 0 0 Hjälmen 1- 4, skölden 1 2 1969-71 0 26 53 46 3 1 129 8710 67,5 23 17 4 1979 lejonet 1 6 1961/87 0 0 8 0 0 0 8 418 52,3 0 0 1 20 lejonet 1 6 2007 7 5 12 978 81,5 20 0 0 Helde 1:305 /furan/ 7 1989 0 0 10 7 0 0 17 1237 72,8 0 0 7 1154 melonen 5 ej bebyggd - - - - melonen 6 9 1992 4 3 19 14 5 0 45 3189 70,9 37 0 2 254 melonen 12 9 ej bebyggd - - - -

melonen 17 ej bebyggd - - - - päronet 8 11 1926/59 0 0 0 0 0 1 1 140 140,0 0 0 1 330 granen 1 12 1928 0 0 2 1 1 0 4 291 72,8 0 0 1 295 furan 2 19 1990 4 2 2 8 622 77,8 9 2 300 pianot 1 21 1991 2 2 162 81,0 2*

delsumma 16 29 120 95 22 2 284 19733 120 37 18 4332

lundsbrunn

guttorp 1:173 - 174 13 1990 0 0 3 6 0 0 9 687 76,3 0 3 0 0 guttorp 8:2 15 1995-96 10 0 11 9 0 1 31 2033 70,1 11 10 4 310 guttorp 1:83 23 1987 4 4 344 86.0 delsumma 10 0 14 19 0 1 44 3064 11 13 4 310

källby

källbytorp 7:8 14 1991 2 0 9 11 0 0 22 1366 62,1 9 0 2 149 källbytorp 7:45 3 1963 8 0 0 0 0 0 8 336 42,0 0 3 0 0 källby 5:14, 5:24 smedjev 22 1989 4 4 344 86,0 4*

delsumma 10 0 9 15 0 0 34 2046 9 3 2 149 totalt 36 29 143 129 22 3 362 24 843 140 53 24 4 791

totalyta: 29 634 kvm * ingår i hyran

(20)

533 80 götene

tel 0511-38 62 08 | fax 0511-38 62 17

www.gotenebostader.se | kundservice@gotenebostader.se

2012 idgr

uppen.se

References

Related documents

* Kontakt med enterprenörer för att sälja in förberedande anslutningar till nya projekteringar i Sätila tätort. Därutöver har styrelsen arbetat med genomgång av medlemsregister

Beträffande Nordvästra Skånes Scoutdistrikts verksamhet under 2019 hänvisas till separat upprättad

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar... UPPLYSNINGAR TILL

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Not 8 Definition av

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa stan- dardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl.. a

dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen

Svenska Konståkningsförbundet har under året genomfört och utvecklat flera verksamhetskritiska projekt - Viktoria Helgesson 5:a på EM i Sheffield, GBR.. - Joshi Helgesson 10:a på

Komplexa beräkningar och betydande bedömningar inkluderar tolk- ning av kraven som återspeglas i bankens modell för beräkning av för väntade kreditförluster, fastställande av

En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller

Stifta AB verkar som en redovisningsbyrå med specialistkompetens inom stiftelsepension till anslutna företag som till huvuddelen är familjeägda företag samt ger råd och service till

Stambytet påbörjades i slutet av 2021 i A-huset och kommer att pågå fram till 2023. Vår projektledning heter Pefekta och vår generalentreprenör heter FMS

Nu är det möjligt att köpa och sälja aktier i Redab Properties Plc. För att underlätta för våra aktieägare att handla aktien beslutade sig Redab för att anlita Leox

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- törens förvaltning för Cortus Energy AB