PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,68 7,19 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

Full text

(1)

Fläktkonvektor

för

lokala köldbärarsystem*

för

infälld montering i undertak (kassett)

* För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat “Produktinformation”.

(2)

2

Funktion ...3

Uppbyggnad...6

Tekniska data/allmänt...7

– Att välja och jämföra fläktkonvektorer ...7

– Köldbärartemperatur 7/12°C – vatten ...8

– Köldbärartemperatur 7/12°C – 35 % etylenglykol ...9

– Köldbärartemperatur 10/15°C – vatten ...10

– Köldbärartemperatur 14/17°C – vatten ...11

– Köldbärartemperatur 15/18°C – vatten ...12

Tekniska data/arbetsområden ...13

Tekniska data/kondensvattenpump ...13

Tekniska data/mått och vikter ...14

Tillval/allmänt...15

Tillval/styr- och avstängningsventiler ...16

Tillval/styrutrustning/Omnibus...17

Beskrivningstext ...25

Beteckningsnyckel

1) Detta utförande omfattas inte av detta dokument.

För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat “Produktinformation”.

UCS921

UCS = Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett)

921 = Storleksbeteckning (921–922) för aggregat med enbart kylbatteri

941 = Storleksbeteckning (941–942) för aggregat med både kyl- och värmebatterier (värmevatten) 1)

(3)

Funktionsbeskrivning

AQS/Eurapo UCS är en fläktkonvektor för anslutning till köldbärarsy- tem. Fläktkonvektorn är en s.k. slutapparat (se rubrik “Systemflödes- schema” nedan).

Fläktkonvektorn består av luftfilter (LF), cirkulationsfläkt (TF), kylbatteri (LK) med droppfat (DF) och kondensavlopp (KA) samt hölje.

Konvektorns fläkt suger först rumsluften genom filtret och trycker den sedan genom kylbatterier där den kyls av köldbäraren. Då luften kyls i kylbatteriet händer två saker: luftens temperatur sänks och den fukt som finns i luften kondenserar på batteriets yta. Fukten samlas sedan upp i droppfatet och pumpas ut genom kondensavloppet.

Den kyleffekt som åtgår till att sänka luftens temperatur kallas för tempe- ratursänkningseffekt och den som åtgår för att sänka dess fuktighet för avfuktningseffekt. Fördelningen mellan temperatur- och avfuktningseffek- terna beror på den ingående köldbärarens temperatur. Lägre köldbärar- temperatur ger ökad avfuktning och högre köldbärartemperatur minskad avfuktning. Är köldbärartemperaturen tillräckligt hög blir det ingen avfuktning alls. Detta sker i vårt klimat vid ingående köldbärartempera- turer på ca 10°C och högre.

Systemflödesschema

Aggregatflödesscheman

Ett köldbärarsystem består av ett vätskekylaggregat, som kan vara luft- eller vätskekylt, ett slutet rörsystem med cirkulationspump samt ett antal s.k. slutapparater. Exempel på slutapparater är luftbehandlingsaggre- gat, kyltak och fläktkonvektorer.

Köldbärarsystemet är fyllt med en köldbärare, som kan bestå av antingen enbart vatten eller vatten blandat med frysskyddsvätska.

Pumpen cirkulerar köldbäraren i köldbärarsystemet. Köldbäraren kyls i vätskekylaggregatet och avger sedan sin kyla, d.v.s. värms upp igen, i de olika slutapparaterna.

Slut- apparat Slut-

apparat

Slut- apparat Köldbärarledningar

Cirkulations- pump Vätskekylaggregat

FLÄKTKONVEKTOR UTAN VENTILER

DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut

LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt TF

DF KA

LK

LF

UT IN KB

(4)

Aggregatflödesscheman

4

Luftdistribution

FLÄKTKONVEKTOR MED 2-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER

DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut

LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 2-vägs styrventil TF

DF KA

LK

LF

M VM

VH VH

UT IN KB

FLÄKTKONVEKTOR MED 3-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER

DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut

LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 3-vägs styrventil TF

DF KA

LK

LF

M VM

VH VH

UT IN KB

UCS921–922 är utrustade med till-/återluftspanel, som utnyttjar den s.k. Coanda-effekten. Effekten uppnås genom att den kylda tilluften blåses in utefter undertaket. Detta skapar ett undertryck vid taket, som gör att tilluften hänger kvar och blandar sig med rumsluften, innan den successivt sjunker ner. Blandningen med rumsluft vid taket gör att luften som når vistelsezonen har en behagligare temperatur, än då luften blåses direkt ner i rummet, på traditionellt sätt.

(5)

Luftdistribution

UCS921–922 kan integreras i lokalens tilluftssystem för enhetlig och jämn luftströmning.

Luftflöde 19,5 l/s Erf. statiskt tryck 50 Pa Öppning Ø 100 mm med lock

och stos Ø 98 mm (bipackas)

(6)

6 13 12 11

9

19

7 6

5

4

3 2

1 15

14 16

17 18

8

10

1. Återluftsgaller

2. Svart säkerhetslina för återluftsgaller 3. Luftfilter

4. Tilluftsgaller 5. Kylbatteri 6. Fläkthjul 7. Fläktmotor

8. Öppning Ø 150 mm med lock för eventuell distribution av behandlad luft till ett avgränsande utrymme

9. Stos Ø 148 mm (bipackas)

10. Öppning Ø 100 mm med lock för eventuell anslutning av lokalens tilluftssystem till konvektorn (syns ej på bilden).

Stos Ø 98 mm ingår (bipackad)

11. Kondensator 12. Plintar 13. Transformator 14. Backventil 15. Nivåvakt

16. Kondensvattenpump 17. Kondensavlopp 18. Hölje 19. Fäste

(7)

Att välja och jämföra fläktkonvektorer

Allmänt

Vid val av fläktkonvektor utgår man från följande data:

Kylbehovet

Önskat rumstillstånd (temperatur och relativ fuktighet)

Typ av köldbärare (i normalfallet vatten)

Ingående köldbärartemperatur

Temperaturdifferens över kylbatteriet på köldbärarsidan

Högsta tillåtna ljudnivå

Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från kylbe- hovet

Alla data i denna produktinformation är angivna vid rumstillstånd 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är ett normalt rumstillstånd vid dimensi- onering av komfortkylanläggningar i Sverige, samt vid de vanligast före- kommande köldbärartemperaturerna. Det innebär att det i de flesta fall går att välja fläktkonvektor direkt med utgångspunkt från datatabellerna

på de följande sidorna, utan ytterligare beräkningar. För val av fläktkon- vektor vid andra data, kontakta vår kundtjänst, som gärna står till förfo- gande.

Att jämföra kyleffekter

Eurovent är ett europeiskt organ för certifiering av data för kyl- och ven- tilationsaggregat. Eurovent testar fläktkonvektorer vid följande driftförhål- landen:

Rumstillstånd = 27°C torr temperatur och 19°C våt temperatur (= 47 % relativ fuktighet)

Köldbärare = Vatten

In-/utgående köldbärartemperatur = 7/12°C

Många tillverkare anger kyleffekter i sin dokumentation enligt dessa drift- förhållanden, eftersom de överensstämmer med driftförhållandena i södra Europa, där den största marknaden för denna typ av produkter finns. Kyleffekter angivna vid dessa driftförhållanden kan emellertid inte användas för val av fläktkonvektorer i Sverige, vilket framgår av nedan- stående tabell.

Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från högsta tillåtna ljudnivå

I detta fallet väljer man den fläktkonvektor som ger önskad kyleffekt vid högsta tillåtna ljudnivå.

Ljuddata kan redovisas som ljudeffekt eller ljudtryck. Ljudeffekten är den ljudnivå som utgår från ljudkällan, medan ljudtrycket är den nivå som uppmäts på visst avstånd från ljudkällan. Båda typerna av data redovi- sas i decibel (dB). Ljuddata kan redovisas per frekvensband eller sam- manlagrat. Sammanlagrade värden redovisas oftast i dB(A), vilket unge- fär motsvarar hur örat uppfattar ljudet.

I datatabellerna i denna produktinformation finns dels data för ljudeffekt, dels data för ljudtryck på 2 m avstånd från ljudkällan i ett slutet rum med ljudabsorbtionsarea 10 m², vilket på ett ungefär motsvarar ett typiskt svenskt kontors- eller hotellrum. Dessa data kan användas vid val av aggregat då ljudnivån inte är kritisk. Om ljudnivån är kritisk, bör ljudni- vån i rummet i stället beräknas av en ljudkonsult med utgångspunkt från ljudeffekten.

Att jämföra ljudnivåer

Det bästa sättet att jämföra olika fläktkonvektorers ljudnivåer är att utgå från aggregatets ljudeffekt.

Att jämföra ljudtrycksnivåer kräver att ljudmätningarna är utförda under identiska förhållanden, d.v.s. på samma avstånd från ljudkällan och under exakt samma förhållanden i övrig, t.ex. vid samma ekvivalenta ljudabsorbtionsarea i m² (Sabine). Det kan vara mycket stor skillnad mel- lan data angivna på olika sätt med olika ljudabsorbtionsarea och om de anges med närliggande reflekterande ytor eller i fritt fält.

Exempel/ljuddata för UCS921 vid fläkthastighet 4:

Ljudeffekt 45 dB(A)

Ljudtryck vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorbtionsarea), avstånd 2 m och slutet rum = 41dB(A)

Ljudtryck vid avstånd 1 m och fritt fält = 34 dB(A)

Ljudtrycket i fritt fält blir således 7 dB lägre än ljudtrycket i det slutna rum- met, trots att avståndet är kortare.

Aggregat typ 1) Typ av data 2)

Kyleffekter kW

Max. fläkthastighet Med. fläkthastighet Min. fläkthastighet

UCS921 “Svenska driftförhållanden” 5,93 (2) 3) 4,47 (4) 3) 2,68 (6) 3)

“Eurovent driftförhållanden” 9,08 (2) 3) 6,75 (4) 3) 3,96 (6) 3)

UCS922 “Svenska driftförhållanden” 7,19 (1) 3) 5,96 (3) 3) 4,11 (5) 3)

“Eurovent driftförhållanden” 11,11 (1) 3) 9,12 (3) 3) 6,18 (5) 3)

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) “Svenska driftförhållanden” = Rumstillstånd 23°C och 50 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och köldbärartemperatur in/ut 7/12°C. “Eurovent driftförhållanden” = Rumstillstånd 27°C och 47 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och köld- bärartemperatur in/ut 7/12°C. 3) Tillverkarens standardhastigheter framgår av siffran inom parentes efter respektive effekt. TIllverkarens stan- dardhastigheter avviker från standardhastigheterna hos de aggregat, som levereras i Sverige, vilka är lägre. Se vidare datatabeller på följande sidor.

(8)

Köldbärartemperatur 7/12°C – vatten

8

Typ 1) UCS921

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 6,58 5,93 5,16 4,47 3,38 2,68

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 5,67 5,03 4,30 3,67 2,70 2,11

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,408 0,353 0,292 0,242 0,169 0,128

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,314 0,283 0,246 0,214 0,161 0,128

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 10,8 9,0 7,0 5,4 3,3 2,2

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 60,4 49,2 37,4 28,3 16,4 10,4

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 96,7 78,7 59,7 45,0 25,9 16,4

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 60 54 49 45 39 30

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 56 51 46 41 35 26

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 149 130 107 85 57 39

Driftström A 0,67 0,59 0,49 0,40 0,26 0,18

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

Typ 1) UCS922

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 7,19 6,68 5,96 5,23 4,11 3,39

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 6,28 5,76 5,06 4,37 3,34 2,71

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,464 0,417 0,355 0,297 0,217 0,170

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,343 0,319 0,284 0,250 0,196 0,162

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 12,7 11,1 9,0 7,2 4,6 3,3

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 71,8 62,1 49,6 38,5 23,9 16,4

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 115,1 99,4 79,3 61,4 38,0 26,1

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 61 57 53 45 38 31

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 58 53 49 42 34 28

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 164 141 117 94 62 42

Driftström A 0,72 0,62 0,51 0,42 0,27 0,19

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 2 motsvarar “Max.”, 4 “Med.” och 6 “Min.” för storlek 921 och 1 “Max.”, 3 “Med.” och 5 “Min.” för storlek 922 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksni- våer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum.

3 4 12

34 1 2

(9)

Köldbärartemperatur 7/12°C – 35 % etylenglykol

Typ 1) UCS921

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 5,67 5,13 4,50 3,93 3,01 2,41

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 5,28 4,69 4,02 3,43 2,54 1,98

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,303 0,274 0,240 0,210 0,161 0,129

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 12,6 10,5 8,3 6,5 4,0 2,7

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 62,1 51,1 39,5 30,3 18,0 11,7

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 97,8 80,5 62,0 47,4 28,1 18,2

För övriga data se tabell “Köldbärartemperatur 7/12°C – vatten” för aktuell storlek.

Typ 1) UCS922

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 6,16 5,74 5,16 4,56 3,62 3,02

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 5,85 5,37 4,72 4,08 3,13 2,54

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde (35 % etylenglykol) 3) l/s 0,329 0,307 0,276 0,244 0,194 0,161

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 14,6 12,9 10,6 8,5 5,7 4,1

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 73,1 63,7 51,6 40,5 25,9 18,1

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 115,4 100,4 81,1 63,7 40,5 28,2

För övriga data se tabell “Köldbärartemperatur 7/12°C – vatten” för aktuell storlek.

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 2 motsvarar “Max.”, 4 “Med.” och 6 “Min.” för storlek 921 och 1 “Max.”, 3 “Med.” och 5 “Min.” för storlek 922 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval.

(10)

Köldbärartemperatur 10/15°C – vatten

10

Typ 1) UCS921

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 4,69 4,17 3,57 3,07 2,26 1,76

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 4,69 4,17 3,57 3,07 2,26 1,76

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,408 0,353 0,292 0,242 0,169 0,128

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,224 0,199 0,171 0,147 0,108 0,084

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 5,8 4,7 3,5 2,7 1,6 1,0

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 30,9 24,6 18,1 13,5 7,5 4,5

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 49,3 39,2 28,8 21,4 11,7 7,1

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 60 54 49 45 39 30

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 56 51 46 41 35 26

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 149 130 107 85 57 39

Driftström A 0,67 0,59 0,49 0,40 0,26 0,18

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

Typ 1) UCS922

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 5,18 4,76 4,19 3,63 2,80 2,27

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 5,18 4,76 4,19 3,63 2,80 2,27

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,464 0,417 0,355 0,297 0,217 0,170

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,248 0,228 0,200 0,173 0,134 0,108

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 6,9 5,9 4,7 3,6 2,3 1,6

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 37,6 31,8 24,8 18,7 11,3 7,5

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 60,1 50,9 39,5 29,7 17,9 11,8

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 61 57 53 45 38 31

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 58 53 49 42 34 28

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 164 141 117 94 62 42

Driftström A 0,72 0,62 0,51 0,42 0,27 0,19

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 2 motsvarar “Max.”, 4 “Med.” och 6 “Min.” för storlek 921 och 1 “Max.”, 3 “Med.” och 5 “Min.” för storlek 922 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksni- våer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum.

3 4 12

34 1 2

(11)

Köldbärartemperatur 14/17°C – vatten

Typ 1) UCS921

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 3,37 2,99 2,56 2,19 1,61 1,25

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 3,37 2,99 2,56 2,19 1,61 1,25

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,408 0,353 0,292 0,242 0,169 0,128

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,268 0,238 0,203 0,174 0,128 0,099

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 7,9 6,4 4,8 3,6 2,1 1,3

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 43,9 34,8 25,5 18,9 10,3 6,2

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 70,3 55,6 40,7 30,0 16,3 9,8

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 60 54 49 45 39 30

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 56 51 46 41 35 26

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 149 130 107 85 57 39

Driftström A 0,67 0,59 0,49 0,40 0,26 0,18

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

Typ 1) UCS922

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 3,73 3,42 3,01 2,60 2,00 1,61

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 3,73 3,42 3,01 2,60 2,00 1,61

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,464 0,417 0,355 0,297 0,217 0,170

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,297 0,273 0,239 0,207 0,159 0,128

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 9,4 8,1 6,4 4,9 3,1 2,1

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 53,6 45,3 35,1 26,3 15,8 10,4

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 86,0 72,6 56,2 42,0 25,0 16,4

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 61 57 53 45 38 31

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 58 53 49 42 34 28

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 164 141 117 94 62 42

Driftström A 0,72 0,62 0,51 0,42 0,27 0,19

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå

3 4 12

34 1 2

(12)

Köldbärartemperatur 15/18°C – vatten

12

Typ 1) UCS921

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 2,92 2,60 2,22 1,91 1,40 1,09

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 2,92 2,60 2,22 1,91 1,40 1,09

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,408 0,353 0,292 0,242 0,169 0,128

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,233 0,207 0,177 0,152 0,112 0,087

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 6,0 4,9 3,7 2,8 1,6 1,0

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 33,1 26,3 19,4 14,4 7,9 4,8

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 53,0 42,0 30,9 22,9 12,4 7,5

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 60 54 49 45 39 30

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 56 51 46 41 35 26

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 149 130 107 85 57 39

Driftström A 0,67 0,59 0,49 0,40 0,26 0,18

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

Typ 1) UCS922

Fläkthastighet 2) 1 2 3 4 5 6

Effektdata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Total kyleffekt 3) kW 3,23 2,97 2,61 2,26 1,74 1,41

varav temperatursänkningseffekt 3) kW 3,23 2,97 2,61 2,26 1,74 1,41

Fläktdata

Luftflöde m³/s 0,464 0,417 0,355 0,297 0,217 0,170

Filterdata

Filtertyp Planfilter/rengöringsbart

Filterklass EU2

Kylbatteridata Se även kapitel “Tekniska data/kondensvattenpump”

Köldbärarflöde 3) l/s 0,257 0,236 0,208 0,180 0,139 0,112

Tryckfall exkl. styrventil 3) kPa 7,2 6,2 4,9 3,8 2,4 1,6

Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kPa 40,3 34,1 26,5 20,0 12,0 7,9

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kPa 64,5 54,6 42,4 31,9 19,1 12,5

Installationsdata

Köldbäraranslutning utan styrventil "

Köldbäraranslutning med styrventil 4)

Kondensavlopp mm 12

Ljuddata Se även rubrik “Att välja och jämföra fläktkonvektorer”

Ljudeffektnivå dB(A) 61 57 53 45 38 31

Ljudtrycksnivå 5) dB(A) 58 53 49 42 34 28

Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat

Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50

Effektbehov W 164 141 117 94 62 42

Driftström A 0,72 0,62 0,51 0,42 0,27 0,19

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 2 motsvarar “Max.”, 4 “Med.” och 6 “Min.” för storlek 921 och 1 “Max.”, 3 “Med.” och 5 “Min.” för storlek 922 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23°C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksni- våer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum.

3 4 12

34 1 2

(13)

Typ UCS921–922

Kylbatteri

Min. Max.

Ingående lufttemperatur °C 15 35

Ingående relativ luftfuktighet %RH 1 80

Köldbärartemperatur in °C 5 20

Köldbärartemperatur ut °C – 25

Tryckklass PN 10

Tekniska data/kondensvattenpump

Max. kondensvattenflöde l/h 30

Max. lyfthöjd 1) mm 850 vid kondensvattenflöde 15 l/h

Ljudeffektnivå dB(A) 39 vid kondensvattenflöde 15 l/h

1) Mätt från underkant av aggregatet.

2 %

max. 850

(14)

14

Typ UCS921 UCS922

Vikt kg 45,0 45,0

1 2 3

75 820

410

25444 160139

985

8325

1003 1003

25

5570955 820

25 25 40 75

55 709 55

820

1 2

Köldbärare in Köldbärare ut

3

3

4

4

30

1 2

40 205

84

170 195

Ø12

985

25049 29961 360

5

6

3 4

Elutrustning Kondensavlopp 5

6

Hål för kabelgenomföring (styrkabel) Hål för kabelgenomföring (kraftkabel)

98201 25049 29961 360

7

7 Öppning Ø 150 mm för eventuell distribution av behandlad luft till angränsande utrymme. Stos Ø 148 mm ingår (bipackad)

8 Öppning Ø 100 mm med lock för eventuell anslutning av lokalens tilluftssystem till konvektorn. Stos Ø 98 mm ingår (bipackad) 8

(15)

Återlufts- och tilluftsgaller i annan färg än standard

1) Bipackas.

(16)

16

2-vägs styrventilsats typ DTH2B2 bestående av 2-vägs till/från styrventil 230 V ¾"

typ H2B2 och avstängningsventil ½" typ DT

Tekniska data 2-vägs till/från styrventil H2B2

Tryckklass PN10

Kvs-värde 2,5

Max. differenstryck kPa 50

Öppningstid vid 20°C s 200

Stängningstid vid 20°C s 300

Min./max. arbetstemperatur °C 2/95

Min./max. omgivande temperatur °C 2/50

Skyddsklass ventildon IP 42

2-vägs styrventilsats typ DTJ2BM bestående av 2-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0–10 V) ¾"

typ J2BM och avstängningsventil ½" typ DT

Tekniska data 2-vägs modulerande styrventil J2BM

Tryckklass PN16

Kvs-värde 2,5

Max. differenstryck kPa 100

Min./max. arbetstemperatur °C 2/95

Min./max. omgivande temperatur °C 2/50

Skyddsklass ventildon IP 40

3-vägs styrventilsats typ DTH3B2 bestående av 3-vägs till/från styrventil 230 V ¾"

typ H3B2 och avstängningsventil ½" typ DT

Tekniska data 3-vägs till/från styrventil H3B2

Tryckklass PN16

Kvs-värde 2,5

Max. differenstryck kPa 50

Öppningstid vid 20°C s 200

Stängningstid vid 20°C s 300

Min./max. arbetstemperatur °C 2/95

Min./max. omgivande temperatur °C 2/50

Skyddsklass ventildon IP 42

3-vägs styrventilsats typ DTJ3BM bestående av 3-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0–10 V) ¾"

typ J3BM och avstängningsventil ½" typ DT

Tekniska data 3-vägs modulerande styrventil J3BM

Tryckklass PN16

Kvs-värde 2,5

Max. differenstryck kPa 100

Min./max. arbetstemperatur °C 2/95

Min./max. omgivande temperatur °C 2/50

Skyddsklass ventildon IP 40

(17)

Omnibus är ett flexibelt mikroprocessorbaserat system för styrning av fläktkonvektorer. Systemet finns i flera olika konfigurationer och utföranden.

System för enskilda fläktkonvektorer med inbyggd mikroprocessor och inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg. Mikropro- cessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus.

System för upp till 10 parallellstyrda fläktkonvektorer (en masterenhet och övriga slavenheter), vardera med inbyggd mikroprocessorer anslutna i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat analog eller digital Omnibus manöverpanel för montering på vägg. Mikropro- cessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus.

Nätverk för upp till 40 st individuellt styrda fläktkonvektorer, vardera med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöver- panel för montering på vägg, anslutna i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat manöverpanel typ Manager OC436 för montering på vägg.

Webbaserat nätverk för upp till 1024 individuellt styrda fläktkonvektorer i 8 undersystem med 128 enheter i varje system, vardera enheten med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg, anslutna i ett BMS-system (Ethernet eller LON).

Styrutrustning typ Omnibus 0001i för styrning av en fläktkonvektor

Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”

Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC736 ONU10 + OC736

Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (ky- la och värme).

+

Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme).

Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 OPU10 + OC736

Lika ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för Mod- bus.

Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC236 ONU10 + OC236

Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (ky- la och värme).

+

Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med in- byggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, in- ställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme).

Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC236 OPU10 + OC236

Lika ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för Mod- bus.

(18)

18 Mikro-

processor RJ11 6P/6C

Modularkabel 4 x AWG 24 1) 2)

RJ11 6P/6C Manöverpanel Principschema

1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m.

(19)

Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”

Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC736 (2 till 10 x ONU10) + OC736

En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styr- ning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller vär- me) eller 4-rörssystem (kyla och värme).

+

En separat gemensam analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme).

Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 (2 till 10 x OPU10) + OC736

Lika 2–10 x ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus.

Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC236 (2 till 10 x ONU10) + OC236

En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styr- ning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller vär- me) eller 4-rörssystem (kyla och värme).

+

En separat gemensam digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rums- temperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och in- ställning av driftssätt (kyla eller värme).

RS485-nätverk.

Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC236 (2 till 10 x OPU10) + OC236

Lika 2–10 x ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus.

Mikro- processor Slavenhet

2

Modularkabel 4 x AWG 24 1) 2)

Manöverpanel

Mikro- processor Slavenhet

1

Mikro- processor

Master- enhet

J6 slave J6 slave

80 81 80 81

Partvinnad styrkabel 2 x AWG 24 1) RS485 nätverk (lokalt) (max. 500 m)

80 81

J6 slave

RJ11 6P/6C

RJ11 6P/6C Principschema

(20)

20

Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”

Övergripande manöverpanel Manager OC436 Mikroprocessor OPU10

Manöverpanel OC736 Manöverpanel OC236

Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk):

Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).

+

Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstempe- ratur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).

alternativt

Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).

+

Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstempe- ratur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).

Gemensam utrustning:

En gemensam övergripande manöverpanel typ Omnibus Manager OC436.

RS485-nätverk

Mikro- processor

Enhet 2

Skärmad modularkabel 4 x AWG 24 1) 2)

Övergripande manöverpanel Manager

Mikro- processor

Enhet 1 Mikro-

processor Enhet

3

RJ11 6P/4C L- L+

Upp till totalt 40 enheter

Skärmad par- tvinnad styrkabel 2 x AWG 24 1) RS485 nätverk (Modbus) (max. 500 m)

+ GND L- L+ + GND L- L+ + GND

Manöverpanel Manöverpanel

RJ11 6P/6C

Principschema

1) AWG = American Wire Gauge.

2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, 20 och 50 m.

(21)

parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128)

Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik “Omnibus/beteckningsnyckel”

Webbserver OCB10 TCP/IP-konverter LON-konverter OCB20

Mikroprocessor OPU10 Mikroprocessor OPU11

Manöverpanel OC736 Manöverpanel OC236

Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk):

Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).

+

Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstempe- ratur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).

alternativt

Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme).

+

Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstempe- ratur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp).

Gemensam utrustning:

Webbserver typ Omnibus OCB10 Ethernet

TCP/IP-konverter (1 konverter per 128 fläktkonvektorer)

LON-konverter (1 konverter per 10 fläktkonvektorer)

RS485-nätverk.

RS485 nätverk

(Modbus) max. 128 st enheter

max. 500 m

Principschema för nätverk typ 0128ip med upp till 128 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer

(22)

22 parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128) (forts.)

Webbserver

TCP/IP – RS485 konverter

Ethernet TCP/IP

TCP/IP – RS485 konverter

RS485 nätverk

(Modbus) max. 128 st enheter per konverter

Mikro- processor

Mikro- processor

max. 500 m

RS485 nätverk

(Modbus) max. 128 st enheter per konverter

Mikro- processor

Mikro- processor

max. 500 m Max. 8 st

konvertrar

Principschema för nätverk typ 1024ip med upp till 1024 (8 x 128) individuellt eller parallellt styrda fläktkonvek- torer

(23)

Omnibus/beteckningsnyckel/mikroprocessorer ONV10 + OC236

Typ av mikroprocessor enligt separat beteckningsnyckel (se nedan) Typ av manöverpanel enligt separat beteckningsnyckel (se nedan)

O = Omnibus

N = Power Omnibus mikroprocessor utan Modbus P = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus

B = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus för fläktkonvektorer med EC-fläkt/-ar V = Utförande för fläktkonvektorer typ CH/CV/SH/SV

U = Utförande för fläktkonvektorer typ UCS T = Utförande för fläktkonvektorer typ EBH Typ av kretskort

1 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av ener- gispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 2 = Kretskort för modulerande styrventil/-er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styr-

ventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)

3 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energi- spardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)

4 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)

5 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)+ Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styr- ventil/-er alternativt driftindikering

6 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering

7 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energi- spardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1)+ Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering

8 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 –10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering

Typ av givare

0 = Ingen givare (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande – bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).

1 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur 2 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alter- nativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande – bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).

3 = Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande – bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).

4 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för block- ering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) + Gi- vare (CS) i tillluften för larm vid utebliven kyla eller värme

5 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för block- ering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) 6 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alter-

nativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) + Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande – bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur).

7 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme

Notering:

De oftast valda alternativen indikeras med fet stil

(24)

24 OC236

O = Omnibus

C = Manöverpanel för fläktkonvektorer med standardfläktar Typ av manöverpanel

1 = Saknar funktion

2 = Digitalt utförande med display och inbyggd givare för styrning av rumstemperatur 3 = Digitalt utförande med display och inbyggda givare för styrning av rumstemperatur och relativ fuktighet

4 = Digitalt utförande typ Manager med display, inbyggd givare för styrning av rumstemperatur och övergripande styr- ning av upp till 40 fläktkonvektorer

5 = Saknar funktion

6 = Utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display

7 = Analogt utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display Färg

1 = Vit

2 = Grå

3 = Vit med Eurapo logotype 4 = Grå med Eurapo logotype Placering

1 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på höger sida (manöverpanelen på vänster sida) 1)

2 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på vänster sida (manöverpanelen på höger si- da) 1)

3 = Saknar funktion 4 = Saknar funktion

5 = Separat manöverpanel för infälld montering i vägg

6 = Separat manöverpanel för utanpåliggande montering på vägg 7 = Infraröd mottagare infälld i fläktkonvektorns hölje

Notering:

De oftast valda alternativen indikeras med fet stil 1) Skall alltid kombineras med mikroprocessor O***1 med givare (AS) i återluften.

(25)

Kontakta vår kundtjänst för projektanpassad beskrivningstext

(26)
(27)
(28)

28 Hulda Mellgrens gata 3

421 32 Västra Frölunda Telefon: 031-746 40 00 Telefax: 031-746 40 01 E-mail: info@aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se

Distributör: Installation, underhåll och service:

Rätt till ändringar förbehålles.

Copyright © 160311 AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :