Vattenhushållningskonstruktioner. Sjundeå å och VALUME-projektet. Virve Ståhl, LUVY

Full text

(1)

Vattenhushållnings- konstruktioner inom

Sjundeå å 2020-22- och VALUME-projektet

Virve Ståhl, LUVY

16.2.2022

(2)

LUVY – Västra Nylands Vatten och Miljö rf

2 16.2.2022

Vattenvård från år 1975

ideell verksamhet och stödjande affärsverksamhet

Medlemmarna användare av vatten

kommuner, industrier, företag, föreningar

Vision och mål

främjande av vattenskydd, miljöskydd och miljöhälsa

Verksamhet

undersökningar, expertistjänster, projekt, laboratorieservice (LUVYLab Oy Ab)

Västra Nylands vatten och miljö rf

(3)

Sjundeå å 2030 - vattendragsvision

3

4.3.2022 Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry

• Vision: En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030

• Förbättring av vattendraget Sjundeå ås ekologiska tillstånd

• Regionens alla kommuner har bundit sig till att finansiera under åren 2019-2024 sammanlagt 888.000 €

• Tilläggsfinansiering ansökts från Nylands NTM-central för åren 2019-2022

sammanlagt 557. 000 €

Västra Nylands vatten och miljö rf 16.2.2022

(4)

Sjundeå å 2019-2022

4 16.2.2022

våtmarker

jordförbättringsmedel- test tvåstegsdiken

restaureringsplaner

restaurering av rinnande vattendrag Pickala slussen

rådgivning för häststall effektivering av skötselfiske preliminär skogsbruksgranskning

effekten av skötselfiske, djurplankton sjörestaureringar, övergödning

> totP och a-chl

elfiske

lekplatser/-bon

bottendjursundersökningar

EXO våtmarker sjöar rinnandevatten belastning

Uppljning jordbruksjöar rinnandevatten övriga

Åtgärder

Västra Nylands vatten och miljö rf

(5)

Risubackaåns våtmarker

5 16.2.2022

• Risubackaån har stort avrinningsområde, ca 3449 ha.

• Särskilt sista biten av ån låglänt och vått åkermarksområde

• Våtmarkerna har byggts längs med ån som sidoflödesrutter och grävmassorna har dumpats på kvarvarande åkerområde

• Objekten byggdes i två etapper, under första året bassängen och under andra året öppnades åförbindelsen

Västra Nylands vatten och miljö rf

(6)

Västra Nylands vatten och miljö rf 6 4.3.2022

”Mitt-” och ”övre” våtmarkerna

16.2.2022

(7)

”Nedre” våtmarken

7

16.2.2022 Västra Nylands vatten och miljö rf

(8)

Tammenoja våtmark vid Hepari

8 16.2.2022

• Hepari är till typen en näringsrik sjö och dess ekologiska tillstånd är dåligt

• Vid Tammenojas mynning fanns några våtmarksbassänger, vilkas funktion förbättrades och en bassäng tillades

• De första korrigeringskonstruktionerna med rördammar höll inte, så de ersattes med stenbelägda dammar

Västra Nylands vatten och miljö rf

(9)

9

4.3.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

(10)

10

4.3.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

• Projektperiod 1.3.2021 – 31.10.2022

• Projektets helhetsbudget 258 800 e

• Kombinering av bästa praxis för

vattenskyddsåtgärder inom båda sektorerna

• Samarbete och växelverkan mellan de olika sektorerna

• Evenemang / infotillfällen samt uppföljning av objekten med samarbetspartner enligt

möjlighet

• Underastöd för digitalisering: elektonisk blankett för uppföljning av våtmark

Understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket VALUME-projekt

Västra Nylands vatten och miljö rf 16.2.2022

(11)

Västra Nylands vatten och miljö rf

Åtgärder i pilotområdena

11 16.2.2022

Maasoja i Vichtis (våtmark, tvåstegsdiken, plan för

avrinningsområdet)

Iso-Myllylampi i Vichtis (våtmark, minskning av humusbelastningen)

Alhonsuo i Kyrkslätt

(vattenhushållningsplan och vattenskyddskonstruktioner (förbättring av våtmark, kärrets vattenhushållning, tvåstegsdiken))

(12)

Västra Nylands vatten och miljö rf

Maasoja – tvåstegsdike och våtmark

12 4.3.2022

(13)

Inverkan av vattenskyddskonstruktioner

13 16.2.2022

• Konstruktionerna minskar vattendragetsbelastning genom att binda fasta partiklar och näring

• Konstruktionerna styr vattenflödet och man kan kontrollera avrinnnigsområdets översvämningar nedströms

• Med objektens grävmassa kan man höja låglänta åkerområden och på så vis förbättra deras odlingsbarhet

• Med konstruktionerna kan man öka naturens mångfald och

möjliggöra bättre livsmiljöer till flera djur-, insekt och fågelarter

Västra Nylands vatten och miljö rf

(14)

Verkställande av vattenskyddskonstruktioner

14 16.2.2022

1. Lämplig plats för vattenskyddskonstruktioner

2. Kontakt med markägare / Projektet kontaktar markägaren 3. Fältbesök tillsammans med markägare och planerare

4. Planering av objektet, möjlighet att kommentera utkastet

5. Nödvändiga tillstånd i skick: Markägare, möjligt utlåtande av NTM-centralen, möjliga kablar etc. beroende av objektet

6. Upphandling av verkställande parten 7. Verkställande av arbetet

8. Objektet blir efter verkställandet i markägarens förvaltning

Processens längd är beroende av objektet och förhållandena ofta 6 – 12 mån

Projektets verkställande enligt ”totalentrepenadsprincipen”  inga avgifter till markägaren

Västra Nylands vatten och miljö rf

(15)

Varför gå med?

15 16.2.2022

• Huvudsakliga målet att få vattenhushållningen effektiverad, t.ex.

genom att förebygga översvämningar och möjligtvis ockås genom att förbättra åkerns odlingsbarhet

• Vattenskyddsaspekterna, viljan att färbättra närvattnens tillstånd

• Öka den biologiska mångfalden, t.ex. bassänger till vattenfåglar

• Landskapsmässiga och rekreationsmässiga aspekter

Västra Nylands vatten och miljö rf

(16)

Tack!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :