• No results found

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

15–16 november 2011, Stockholm

Jonas Berner Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus Cecilia Escher Bitr. överläkare Karolinska

Universitetssjukhuset Anita Berlin

Leg sjuksköterska, med dr Karolinska Institutet Åsa Borulf

Barnläkare

Universitetssjukhuset i Örebro

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus Föreläsare från Stockholms

prehospitala centrum och Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma

Christoffer Ehrstedt Barnneurolog

Akademiska Sjukhuset Eva Östblom

Barnläkare, med dr Sachsska Barnsjukhuset Karolinska Institutet Ann-Charlotte Hansson Barnsjuksköterska Sachsska Barnsjukhuset

Gå 4 beta la f

ör 3 !

Akut sjuka barn!

Akut vård, senaste nytt och aktuell behandling!

Omedelbart omhändertagande av akut sjuka och skadade barn!

Smärta och smärtlindring av barn

Allvarliga infektionstillstånd – när blir de akuta?

Mötet i vården av barn och föräldrar från andra kulturer

Moderator:Malin Ridderström, specialistsjuksköterska, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Talare:

De 10 först anmälda får boken

Akutpediatrik

Av Svante Norgren, Jonas F Ludvigsson och Mikael Norman

(2)

Konferensen Akut sjuka barn vänder sig främst till sjuksköterskor, men även läkare, sjukgymnaster, kuratorer och andra som arbetar med sjuka barn på akutmottagning, intensivvårdsavdelning,

akutvårdsavdelning, vårdavdelning eller barnmedicinsk mottagning är välkomna!

Att arbeta med akut sjuka barn ställer stora krav på dig som sjuksköterska. Det är många medicinska områden du bör ha kunskap om. Du bör hålla dig uppdaterad kring aktuell vård och behandling samt om olika akuta sjukdomstillstånd och situationer och hur de förändras med barnets olika åldrar.

Under konferensdagarna får du ta del av senaste nytt och det mest aktuella inom området barnsjukvård. Lyssna till inspirerande föreläsningar och låt dig utvecklas i din kunskap!

Jonas Berner, bitr. överläkare, föreläser om det omedelbara omhändertagandet av det akut sjuka och skadade barnet. Hans föreläsning belyser ur ett fysiologiskt perspektiv skillnaden mellan barn och vuxna samt vad som är viktigt att tänka på när det är akut. Vidare går han igenom andning, skapande av fria luftvägar, Barn A-HLR och förebyggande av cirkulationssvikt på barn.

I den akuta situationen är det oerhört viktigt att hela teamet vet vem som ansvarar för vad – ta del av samarbetsmodellen CRM och hur ni kan lära er att arbeta efter denna. Vidare får du lyssna till hur modellerna PEPP och ENPC kan vara en grund i omhändertagandet av det svårt medicinskt sjuka barnet.

Smärta och smärtbehandling hos barn – lyssna till

smärtsjuksköterska Marianne Segerstedt. Hon tar upp området smärta ur fysiologiska aspekter samt bedömningsinstrument och behandlingsstrategier. Vidare delger hon vad som är viktigt i mötet med barn med svår smärta.

Infektioner hos barn och viktiga symtom på att det är allvarligt och akut! Joachim Luthander, bitr. överläkare, tar upp aktuell vård och behandling samt senaste nytt när det gäller bl.a. feber, RS- virus, UVI-er och andra infektionstillstånd.

Lyssna till Christoffer Ehrstedt, barnneurolog som föreläser om kramper, akut huvudvärk och andra neurologiska tillstånd – hur bör barnet tas om hand i det akuta skeendet och hur går den akuta utredningen går till?

Eva Östblom och Ann-Charlotte Hansson, är barnläkare resp.

barnsjuksköterska och föreläser kring allvarliga allergiska tillstånd samt anafylaktisk chock och astma – ta del av

allergireaktioner vid födoämnesallergier, när det blir akut samt aktuell behandling och vård.

Att möta barn och ungdomar som varit utsatta för misshandel eller övergrepp samt hur du ska handskas med dina egna känslor i mötet med föräldrarna kan också vara svårt. Hur går anmälningsförfarandet till och varför är sjukvården så dåliga på att anmäla? Ökar våldet mot barn i samhället? Var med i den aktiva diskussionen som leds av Åsa Boluf, barnläkare.

I kontakten med barn och föräldrar från andra kulturer kan krockar och missuppfattningar lätt ske, dels är det språkliga brister men även i förståelsen för den andra kulturen. Ta del av Anita Brincks föreläsning som lyfter upp detta aktuella ämne!

Passa också på att träffa kollegor och knyta kontakter i minglet efter konferensens första dag!

Välkommen!

Ulrika Westling Leg sjuksköterska Utbildningsansvarig Kompetensteamet

(3)

www.kompetensteamet.se

Dag 1, 15 november 2011

9.00 Dagen inleds av moderator Malin Ridderström Triage av akut sjuka barn- vikten av att ha ett bedömningsinstrument som fungerar!

Malin Ridderstöm, leg sjuksköterska med vidareutbildning inom barn.

Malin arbetar som triageansvarig sjuksköterska och har varit med och infört triagesystemet Metts-P på barnakutmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

9.10 Anatomi och fysiologi – väsentliga skillnader mellan barn och vuxna Från det neonatala barnet till tonåringen – så här skiljer vi oss åt

• Viktiga aspekter att ta hänsyn till i det akuta skedet

Det omedelbara omhändertagande av akut sjuka och skadade barn Skapande av fri luftväg på barn – vad gör du när ett barn sätter i halsen?

• Andning, andningsproblem och syrgas

• Medvetandepåverkan

• Att förebygga cirkulationssvikt på barn!

• Barn A-HLR – för att alla ska kunna sina roller i den akuta situationen

Jonas Berner, bitr. överläkare, BIVA, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Under föreläsningen görs avbrott för kaffepaus

11.00 Svår allergisk reaktion och anafylaktisk chock Det kliniska panoramat vid födoämnesallergier

• Omhändertagande vid livshotande anafylaxi och andra svåra allergiska

• reaktioner

Akut astma och det akuta omhändertagandet

Eva Östblom, barnläkare, med.dr och Ann-Charlotte Hansson, barnsjuksköterska, Sachsska Barnsjukhuset. Eva forskar om barn och allergier vid Karolinska Institutet.

12.30 Lunch

13.30 Infektioner hos barn och när det blir allvarligt Feber

Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd?

• Febernedsättande eller inte? Risker med febernedsättande

• Feberkramper

• Spädbarn med feber

• Varnings-signaler vid feber hos barn – NICE dokumentet om fever

När kan infektioner vara allvarliga?

Viktiga symtom att uppmärksamma –

hudfärg, andningsfrekvens,

aktivitet – kontakt, typ av skrik

Sepsis – tidiga tecken och akut omhändertagande

• Meningit – nackstyvhet

Luftvägsinfektioner – bronkit, krupp, pneumoni, RS, adeniter, EBV

• Gastroenteriter – vinterkräksjuka och Rota-virus

• UVI

Joachim Luthander, bitr. överläkare, akutvårds- och infektionsavdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

15.30 Kaffepaus

15.50 Neurologi – akuta tillstånd och behandlingsstrategier

Akut omhändertagande vid kramper – vad kan du göra innan du vet vad

kramperna beror på?

Plötslig och kraftig huvudvärk hos barn

• Den akuta utredningen

• Hjärnskakning och svimning

Christoffer Ehrstedt, barnneurolog, Barnneurologen, Akademiska

Sjukhuset

17.00 Dagen avslutas

17.00 – 17.30 Mingel med vin och tilltugg

(4)

www.kompetensteamet.se

Dag 2, 16 november 2011

8.00 Modeller för akut omhändertagande av svårt sjuka och skadade barn I det akuta omhändertagandet där du steg-för-steg får råd om hur

barnet bör tas omhand och vilka åtgärder som ska göras Vad innebär

PEPP, Pediatric Education for Prehospital Professionals, och hur används det i den prehospitala vården?

ENPC,

• Emergency Nursing Pediatric Course – genomgång av modellen steg-för-steg och vinster med att använda modellen!

Föreläsare från Stockholms prehospitala centrum och Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma

9.00 Kaffepaus

9.20 CRM – samarbetsmodell för akutomhändertagande

Modellens grundstenar – kommunikation och tydligt ledarskap!

Funktioner i ett akutvårdsteam – att ta rollen som ledare eller följare

Stresshantering och att fatta beslut under stress

Utbildningar i CRM för hela teamet – så är de upplagda!

Cecilia Escher, bitr. överläkare, anestesi och IVA, sektionsansvarig och simulatortränare på CAMST, centrum för avancerad medicinsk simulering och träning, Karolinska Universitetssjukhuset.

10.20 Smärta och smärtlindring av barn!

Fysiologi – skillnad mellan barn och vuxna

Farmakologi vid smärtbehandling – vilka mediciner används vid akut

• smärtbehandling?

Smärtbedömning och smärtskattningsinstrument för barn

Procedurrelaterad smärta

Bemötande av barn med smärta och rädsla

Marianne Segerberg, smärtsjuksköterska, Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

12.20 Lunch

13.15 Barnmisshandel och barn som far illa

Att ta hand om barn vid misstanke om misshandel, vanvård eller

• sexuella övergrepp

Vad kan vi inom vården göra?

Diskussion kring ämnet och hur vi kan handskas med detta i den

akuta situationen

Åsa Borulf, barnläkare, Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

14.00 Kaffepaus

14.20 Mötet i vården av barn och föräldrar från andra kulturer Kulturmötets förutsättningar och varför det kan gå så fel

Annan språkkultur och bristande språkkunskap

Hur du kan förhålla dig i mötet av barn och föräldrar –

fallbeskrivningar, diskussion och konkreta råd!

Anita Berlin, leg sjuksköterska, med dr, universitetsadjunkt,

Karolinska Institutet. Anitas doktorsavhandling handlar om kulturell kompetens inom barnhälsovården och mötet mellan sjuksköterskan och utlandsfödda föräldrar. Hon har arbetat fram ett utbildningsprogram i kulturell kompetens för sjuksköterskor inom barnhälsovården. Hon arbetar främst som universitetsadjunkt på sektionen för omvårdnad där hon undervisar och föreläser i ämnet.

15.50 Moderator sammanfattar konferensen 16.00 Konferensen avslutas

(5)

PRAKTISK INFORMATION:

Konferens (1082): 15-16 november 2011

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

För vägbeskrivning se vår hemsida.

Pris: Konferens: 5680 kr

Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.

Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. ”Gå 4, betala för 3” gäller personer vid samma arbetsplats och vid samtidig anmälan.

Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se

Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

Anmälan:

Akut sjuka barn (1082)

Namn ...

Befattning...

Avd ...

E-mail ...

Företag/organisation ...

Adress ...

Postnummer ...

Ort ...

Telefon ...

Mobil ...

Faktureringsadress ...

Fakturareferens ...

ANMÄLAN

08-410 281 50

www.kompetensteamet.se

@

(6)

© Kompetensteamet Stockholm AB

Kompetensteamet

Är ett utbildnings- och konferensföretag som främst arbetar med konferenser och utbildningar inom vården. Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar specialutformade för våra deltagare. Se gärna vår hemsida:

www. kompetensteamet.se

Avsändare

Kompetensteamet Stockholm AB Box 3096

103 61 Stockholm

Vill du vara utställare?

Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag.

Missa inte detta unika tillfälle att etablera nya kontakter och stärka er ställning på marknaden.

Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan idag!

För ytterligare information och priser kontakta oss på info@kompetensteamet.se eller 08 – 410 281 50.

Andra utbildningar i vår regi

References

Related documents

När man i denna volym utvidgar analysom- rådet till att gälla bilderna till Astrid Lindgrens texter, bilder som i många fall betytt mycket för både tolkning och minne

Det faktum att vi har tagit del av incidentdata(Bilaga 7) talar sitt tydliga språk att det i hantering av, och i behandling med, infusionspumpar förekommer risker. Risker som

fundamentala riktlinjerna. Som innersta drivkraft och hjärta i Lindgrens författarskap finns en djup kärlek till människobarnen. Hennes uppfattning vad gäller barnuppfostran var

Riskgrupp 4 (ASA 4): Barn med så inkompenserande sjukdom att operationen endast får ske på vitalindikation. Om barnet inte opereras akut råder stor risk att barnet avlider inom 24

Vid sökning av tidigare studentuppsatser fann jag ett par som lyfter fram genus och könsroller i Astrid Lindgrens böcker men de har dock inte visat hur Lotta på Bråkmakargatan (1961)

Det är även viktigt att tänka på att vi arbetar med sammanhållen journalföring för att andra vårdgivare ska kunna läsa om dina vårdbehov.Vårdnadshavare kan inte spärra

Utifrån ett barnkulturellt perspektiv, som framhåller leken som ett kulturuttryck, är studiens syfte att undersöka och nå en djupare förståelse för den kommunikation vilken

det verkar ofta vara enklast att inte ifrågasätta detta. Men då behöver vi ställa oss frågan: Vad gör det med flickan som i bokhyllan på förskolan och i hemmet bara erbjuds