• No results found

Geta kommun, beslutsprotokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utdragets/kopians riktighet styrks: _________________________

Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare PROTOKOLL

Tid och plats Måndagen den 16 december 2013 kl. 19:00-21.15 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta

Närv.

Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X

Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X

Camilla Andersson X

Gerd Bergman X

Gunnel Nordlund-White -

Britt Marie Henriksson (ers GNW) X

Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande -

Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande -

Mathias Styrström, kommundirektör X

Paragrafer §§ 149-164 Underskrifter Geta 16.12.2013

_______________________ ___________________

Ingvar Björling Mathias Styrström Mötesordf, KST-ordf Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta 16.12.2013

__________________________ __________________________

Camilla Andersson Britt Marie Henriksson

(2)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

KALLELSE

Tid och plats: Måndag 16 december 2013, kl 19:00, kommunkansliet i Vestergeta

§ 149 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

§ 150 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN § 151 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

§ 152 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING § 153 PLANÄRENDE: HAVSVIDDEN

§ 154 INVESTERINGSÖVERSIKT 2013

§ 155 TÄCKNINGSRÄTT FÖR ÅAB, NORDEA SAMT FONDER § 156 AVTALSFÖRLÄNGNING BARNSKYDDSJOUREN § 157 UTLÅTANDE SSR

§ 158 EU VAL 2014

§ 159 FÖRÄLDRASKRIVELSE OM GETA SKOLA

§ 160 VERKSAMHETSBIDRAG: IFK MARIEHAMN ISHOCKEY R.F.

§ 161 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV § 162 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM TRAFIKTILLSTÅND § 163 LOKALER FÖR KANSLIET

§ 164 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Geta den 11.12.2013 Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag:

______________________

Mathias Styrström, k.dir

Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet 11.12.2013.

Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet 17.12.2013

(3)

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 149 Sammanträdets öppnande

Kommunstyrelsens vice ordförande Kjell Berndtsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

Protokolljustering

Beslut: Till protokolljusterare utses Camilla Andersson och Britt Marie Henriksson.

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan fastställs med följande korrigeringar och tillägg:

§162 Utlåtande över ansökan om trafiktillstånd (tillagd)

§163 Lokaler kansli (tillagd)

§164 Mötets avslutande, besvärsanvisning (flyttad)

TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 150 Förslag: Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

______

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Kst § 151 Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland skall kommunsty- relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfull- mäktige.

Förslag: Kommunstyrelsen bedömer att besluten vid kommunfullmäktige- sammanträde nr 6 per 4.12.2013 §§ 60-72 tillkommit i laga ordning, och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.

Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom och beslutens verkställighet redogörs inför kommunfullmäktige vid nästkommande fullmäktigesammanträde.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 151, bilaga 16.12.2013

Kommunstyrelsen § 149 16.12.2013

Kommunstyrelsen § 150, bilaga 16.12.2013

(4)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING

Kst § 152 Kommundirektören presenterar Geta kommuns budget- och skatteuppföljning för 2013 perioden 1-11 2013.

Förslag: Kommunstyrelsen tar till kännedom budget- och skatteuppföljning för 2013 perioden 1-11 2013.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 152, bilaga 16.12.2013

(5)

PLANÄRENDE: HÖRANDE

Kst § 153 Ägarna till fastigheten Sälvik 2:143 samt ägaren till fastigheterna Bergens 2:90, Solberg 2:144 och Havsörnen 2:149 har inlämnat ett planförslag, framtaget av områdesarkitekt Ursula Koponen, till Geta kommun den 21 oktober 2013.

Förslaget har sedermera gått ut på hörande, 23 oktober, till berörda rågrannar och representanter för samfällda områden där de ombads att framföra sina åsikter kring förslaget vilket skulle meddelas kommunen senast 13 november.

Kommunen har mottagit tre skrifter kring hörandet. Skrifterna enligt bilaga, i korthet upptas följande anmärkningar:

Svarande 1

 Utredning efterfrågas kring hur ökade uttagsmängderna ur Gröndalsträsk påverkar vattenstånd och levnadsbetingelser för kräftor samt andra djur och växter i träsket.

 Eventuell dragning av avloppsledningar i havsområdet godtas ej av samfälligheten.

Svarande 2

 Utredning efterfrågas för att klarlägga konsekvenserna för områdets naturvärden av utökad etablering och exploatering.

Svarande 3

 Motsätter sig liggande planförslag då det belastar deras intilliggande fastighet samt försvårar deras framtida användning av densamma.

 Det planerade området innefattar en stor mängd hus vilka endast avgränasas av en smal parkområdesremsa gentemot svarande 3s fastighet.

 Efterfrågar utredning kring hur vatten och avloppsfrågorna ska lösas i det känsliga området och yrkar därför på att en miljökonsekvensbedömning görs innan kommunen tar ställning till förslaget.

 Utformningen av planen för fastigheten 2:149 anses direkt olämplig med tanke på terrängförhållandena samt avstånd mellan bebyggelse och svarande 3s fastighet, 2:135. Yrkar på att ett minst 60 meter brett grön- eller parkområde inrättas mot fastighet 2:135.

 Påpekar att lagfart saknas för fastigheterna 2:149 och 2:144 hos berörd part och att kommunen därför måste avvisa ansökan utan vidare behandling.

Enligt utdrag 9 december 2013 ligger lagfart för fastigheterna 2:90 samt 2:149 hos Sjöboviken AB. Köp är dock registrerat 30 Augusti 2013 mellan Sjöboviken AB och Havsvidden AB. Sjöboviken AB är även informerade om planförslaget genom hörandet.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar överlämna materialet från hörandet till parterna bakom detaljplanen för vidare bearbetning innan planförslaget ställs ut i nästa skede. Kommunstyrelsen uppmanar även markägarna bakom planförslaget att bland annat iaktta följande paragrafer i Plan Kommunstyrelsen § 153, bilaga 16.12.2013

(6)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

och Bygglagen: 5:26, 5:27, 6:30, 6:33 samt Plan- och Byggförordning för landskapet Åland: 2:7 och 3:8.

Slutligen uppmanar kommunstyrelsen parterna bakom planförslaget att färdigställa lagfarterna på samtliga ingående områden innan planförslaget lämnas in ånyo.

Beslut: Enligt förslag.

(7)

INVESTERINGSÖVERSIKT 2013

Kst § 154 Kommunteknikerna har sammanställt en översikt över genomförda investeringar under 2013 samt deras utfall och förväntade återstående kostnader jämfört med beviljade medel.

Staket

Tre staket har byggts under 2013, Skolan, Tallgården och Kotten. Total budget för detta har varit €21 000. Projektet som helhet har dock gått över budget och behöver ytterligare €2670 för att täcka samtliga kostnader.

Diverse

Robotklippare, Utsiktstorn samt rengöring av skolans ventilationssystem uppvisar ett överskott mot budgeterade medel om €696.

Väg

Engesvägen har rensning av diken gjorts samt grundförbättring på 50 meter. Budgeterat € 10 000 varav €5 887 utnyttjats.

Projektering Snäckö vattenledning Budgeterat € 5 000 och utfall €5 143.

Snäckö vattenledning

För 2013 budgeterades € 65 000 och för 2014 € 90 000. Enligt offert kommer kostnaden bli € 86 000 dock oklart exakt hur utfallet balanseras per år (huvuddelen på 2014).

Korsningsområde

För korsningsområdet i Vestergeta budgeterades € 5 000 med anledning av ombyggnationen av centrumvägen. Utfallet ligger per 9 december på € 12 250 med förväntade tillkommande kostnader för kantsten samt asfaltering av GC-bana om ca € 5 000.

Centrumtomt, Brandstation projektering, Diskmaskin skola Ovanstående projekt har ej realiserats för vilket totalt € 22 000 budgeterats.

Daghemmet Kotten

För om- och tillbyggnationen har totalt € 200 000 budgeterats. Hittills har € 201 928 använts/upparbetats. Vissa tillkommande kostnader väntas. Projektet väntas kosta totalt ca 210 000.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel beviljas enligt följande för budget 2013:

 €3 000 för färdigställande av staket.

 €143 för projektering av vattenledning till Snäckö.

 €12 250 för färdigställande av korsningsområdet.

 €10 000 för färdigställande av om- & tillbyggnationen av Kotten.

Beslut: Enligt förslag med tillägg att kommundirektören tar fram ett förslag där investeringar i lika stor utsträckning som begärs som tillägg tas bort från investeringsbudgeten så att nettoeffekten blir noll om möjligt.

Kommunstyrelsen § 154, bilaga 16.12.2013

(8)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

TÄCKNINGSRÄTT ÅAB, NORDEA SAMT FONDER

Kst § 155 Ekonomisekreteraren går vidare till ny arbetsplats.

Förslag: Ekonomisekreterarens, Marywonne Mäkilä, teckningsrätt till kommunens bankkonton hos ÅAB och NORDEA återtas per 31.12.2013.

Detsamma gäller täckningsrätten för följande fonder:

ÅAB Geta Skola Stipendiefond ÅAB Geta Cancerfond

Nordea Lennart Viklunds Cancerfond Nordea Geta Cancerfond

Kommundirektör Mathias Styrström ges tillika täckningsrätt omedelbart till ovanstående konton och fonder.

Beslut: Enligt förslag med tillägget att kommunstyrelseordförande befullmäktigas att ge kommundirektören fullmakt för att erhålla Katso- koder.

Kommunstyrelsen § 155 16.12.2013

(9)

AVTALSFÖRLÄNGNING BARNSKYDDSJOUREN

SocN §48 Enligt information från Ålands Kommunförbund, förbundsdirektör Erik Brunström, föreslås att varje kommun som önskar förlänga avtalet gällande barnskyddsjour fattar ett beslut om detta, som sedan bifogas till befintliga handlingar. En ny avtalsskrivning behövs i detta fall inte.

Avtalet föreslås, förlängas med två år, d.v.s. löpa fram till 31.12.2015.

Förslag: Socialnämnden förslår att Geta kommun förlänger befintligt avtal gällande barnskyddsjouren fram till 31.12.2015 och överför ärendet för slutligt beslut till kommunstyrelsen

Beslut: Socialnämnden förslår att Geta kommun förlänger befintligt avtal gällande barnskyddsjouren fram till 31.12.2015 och överför ärendet för slutligt beslut till kommunstyrelsen

Kst § 156 Socialnämnden föreslår att Geta kommun förlänger befintligt avtal gällande barnskyddsjouren fram till 31.12.2015.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet med två år, fram till 31.12.2015.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 156

Socialnämnden § 48 16.12.2013 12.12.2013

(10)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

UTLÅTADE SSR

Kst § 157 Utlåtande till Åland Kommunförbund enligt bilaga angående LRs förslag gällande SSR.

Förslag: Utlåtandet diskuteras och justeras. Utlåtandet förs vidare till fullmäktige för justering innan det skickas vidare till Ålands Kommunförbund (förutsatt att fullmäktigemötet hinner hållas innan 14 januari).

Beslut: Enligt förslag med tillägget att skrivelsen fokuserar på kommunernas socialtjänst och inte övriga fem punkter.

Kommunstyrelsen § 157, bilaga 16.12.2013

(11)

EU-VAL 2014

Kst § 158 Europaparlamentsvalet 2014 förrättas söndagen den 25 maj.

Förhandsröstning ordnas 14-20 maj.

Kommunstyrelsen behöver, enligt Vallag § 9, besluta om:

 Allmänna förhandsröstningsställen i kommunen

 Verksamhetsställen inom socialvården som är förhandsröstningsställen i kommunen

 Röstningsställen på valdagen

Justitieminsiteriet har med Posten Åland upprättat ett ramavtal om förhandsröstningsställen på postkontor. Geta har möjlighet att ingå avtal med Posten Åland och får då tillgång till förhandsröstning på postkontoret i följande kommuner: Mariehamn, Brändö, Eckerö, Kumlinge, Lumparland, Kökar, Sottunga, Sund och Vårdö. Kostnaden är

€600 exklusive moms.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att ingå avtal med Posten Åland om förhandsröstningsställen. Vidare beslutas att Hemgården är förhandsröstningsställe inom socialvården. Slutligen beslutas att Geta Skola är röstningsställe på valdagen.

Vidare förs det till fullmäktiges kännedom att centralnämnd, valnämnd samt valbestyrelse behöver utses vid nästkommande möte.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 158 16.12.2013

(12)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

FÖRÄLDRASKRIVELSE OM GETA SKOLA

Kst § 107 Kommunstyrelsen har mottagit sex skrivelser varav fem härrör från 2013 och en från 2011 vilka uttrycker missnöje med hur Geta skola sköts inom vissa specifika områden. Kritiken riktas mot avsaknad av stöd för barn som enligt uppgift har:

 Svårt med matematik

 Dyslexi

 ADHD

Det uttrycks också att Geta skola inte gör vad som skulle krävas vad gäller:

 Mobbing

 Bemötande

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att Skolnämnden undersöker rutinerna för de områden som kritiserats och vidare granskar huruvida rutinerna överensstämmer med gällande lagar och förordningar. Rapporten bör vara färdigställd innan 8 november 2013.

Beslut: Enligt förslag med tillägget att kommundirektören initierar en extern undersökning för utvärdering av skol och barnomsorgen där även landskapets skolinspektör involveras arbetet.

Kst § 147 Kommundirektören samt Skoldirektören och Skolnämndens ordförande mottog 30 september en skrivelse från lärarkollegiet i Geta skola.

Skrivelsen tar upp följande med anledning av Kst § 107:

 Föräldraskrivelsen borde ha vidarebefordrats direkt till skolnämnden utan att ha först behandlats i kommunstyrelsen då skolnämnden har exklusiv förvaltningsbehörighet i skolärenden. Kommunstyrelsen har i och med upptagandet av ärendet överträtt sina befogenheter och beslutet måste därför anses ogiltigt i sig.

 En kommunstyrelseledamot har varit jävig att handlägga ärendet då föräldraskrivelserna till viss del är författad av hennes dotter. Ledamoten har inte anmält jäv och kommunstyrelsen har ej heller fattat beslut om jäv.

 Samma ärende får inte handläggas flera gånger, vilket det finns risk för då skrivelserna tar upp saker i vilka Skolnämnden redan tidigare fattat beslut.

 Kommunstyrelsen uppmanas genom självrättelse omedelbart lägga ner ärendet.

Konstateras: Grundskolelagen § 7 uttrycker att förvaltning och övervakning av verksamheten i grundskolan handhas av en skolnämnd, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen § 159, bilaga Skolnämnden § 52, bilaga

Kommunstyrelsen § 147, bilaga Kommunstyrelsen § 107, bilaga

16.12.2013 05.11.2013

18.11.2013 09.09.2013

(13)

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 49 ligger det bl.a. inom respektive nämnds befogenheter och åligganden att ”Nämnderna har totalansvaret för att den kommunala servicen inom deras ansvarsområden produceras och utvecklas med beaktande av de mål som kommunfullmäktige godkänt…” samt ”besluta i de frågor som nämnden med stöd av lag, förordning, kommunal stadga eller instruktion eller avtal har rätt att avgöra” samt ”besluta i de ärenden som åligger kommunen som arbetsgivare”.

Enligt förvaltningsstadgan anges vidare i § 48 punkt 8

”Kommunstyrelsens uppgifter är att övervaka kommunens förvaltning genom att tillse att kommunens organ och anställda inte förfar felaktigt i sin tjänsteutövning samt att de verkar till kommunens fördel.”

Vad gäller jäv gäller för kommunstyrelsen genom kommunallagen § 50 vad som stadgas i Allmänna Förvaltningsbestämmelser § 24. I punkt 1 anges att ledamot är jävig om saken angår dess barn.

Motivering: Då skollagen § 7 uttrycker att grundskolans förvaltning och övervakning sker av skolnämnd, annan nämnd eller kommunstyrelse i enlighet med fullmäktiges beslut så är Geta kommuns förvaltningsstadga § 48 punkt 8 tillämpbar. Således har kommunstyrelsen möjlighet att uppta ärendet till behandling för att granska att skolan följer gällande regler och förordningar i syfte att säkerställa att kommunens organ inte förfar felaktigt.

I fråga om jäv bör den ledamot vars barn skickat in del av skrivelserna anmält jäv vilket ej gjordes. Beslutet kan således anses inte ha tillkommit i laga ordning. Enligt praxis, ÅLR-utslag nr 113/1981, är det dock avgörande huruvida beslutet hade blivit annorlunda om jäv hade framförts. Baserat på tillgänglig information vid beslutstillfället för § 107 torde det enda rimliga beslutet anses vara det som togs.

Beslutet från Kst § 107 gäller inte att granskning ska ske specifikt för hanteringen av de enskilda fallen utan övergripande granska ifall skolans rutiner för dylika typfall överensstämmer med gällande lagar och förordningar. Således innebär beslutet inte att ärendet handläggs flera gånger.

Förslag: Kommunstyrelsens vidhåller sitt beslut enligt Kst § 107.

Jäv: Gerd Bergman anmäler men beviljas inte jäv.

Beslut: Enligt förslag.

SkolN § 52 Skoldirektören har träffat kollegiet vid Geta skola fredagen den 1.11.2013 för att få information om de arbetssätt och rutiner som kommunstyrelsen bett skolnämnden granska.

På basen av de skrivelser och den kritik som framförs i dem har följande områden diskuterats:

1. Överföringsrutiner mellan barnomsorg och skola.

(14)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

I Geta kommun har det inte funnits några tydliga rutiner för detta arbete. Vårterminen 2013 träffade daghemsföreståndaren den mottagande läraren för att informera skolan om sådan information som var godkänd av föräldrarna. I övrigt har informationsutbytet mellan skola och daghem varierat. Personalen som har haft ansvar för överföringen har bytts ut med jämna mellanrum. De rekommendationer som föreslagits från skolpsykolog i samband med att testningar gjorts på basen av skolmognadsprov och som är gemensamma för alla skolor i distriktet har inte följts.

Vårdnadshavarna har senare inkommit med egna önskemål om stödåtgärder som skolan inte alltid har kunnat tillmötesgå. LR har den 1.9.2013 fastslagit nya grunder för förundervisningen på Åland. I grunderna finns angivet hur daghemmen skall arbeta för att skolan skall kunna ta emot varje barn på ett bra sätt.

2. Arbetet kring elever med läs- och skrivsvårigheter.

Geta skola följer den gemensamma modell som har funnits i distriktet när det gäller testning och uppföljning av läs- och skrivsvårigheter. I distriktet finns det en oenighet bland speciallärare och skolledare om hur detta arbete skall utföras. Därför har en arbetsgrupp bestående av skolpsykologen och speciallärarna jobbat fram ett nytt förslag till plan för läs- och skrivsvårigheter som skall presenteras för skolledarna den 14.11.2013. Planen tar sikte på att utredningar och hjälp skall ges redan på lågstadiet. För att möjliggöra detta krävs fortbildning bland speciallärarna.

3. Anpassade lärokurser.

Antalet elever i Geta skola som överförts till anpassad lärokurs under de tio senaste åren är litet. I de fall som överföring gjorts så har det vanligen varit frågan om att överföras till specialklassen Sunnanäng i Källbo.

För att en elev skall överföras till anpassad undervisning krävs att kriterierna för vitsordet 5 inte är uppfyllda. LR har den 14.10.2013 beslutat att under en försöksperiod som omfattar höstterminen 2013 till och med vårterminen 2015 ta i bruk bedömningskriterier för vitsorden 5 och 10 i slutet av årskurs 6 och vid slutbedömningen.

Inom distriktet bör vi utarbeta gemensamma kriterier för vitsorden 5 och 10 i åk 3-5 på samma sätt som vi utarbetat kriterierna för vitsordet 8 i dessa årskurser. De möjligheter till vidare studier som eleverna har efter det att de överförts till anpassad undervisning är kraftigt begränsade Det är viktigt att kriterierna för när en elev skall gå om en klass eller överföras till anpassad undervisning är desamma oberoende av var de går i skola.

4. Elevvårdsarbete

Geta skola har tillgång till både hälsovårdare och kurator 1 gång varannan vecka. Vid behov tillkallas skolpsykolog för att göra ytterligare utredningar. Resurserna upplevs som tillräckliga från personalens sida. Elevvårdsärenden diskuteras kontinuerligt under

(15)

samplaneringsmötena och elevvårdsgruppen sammanträder minst en gång/termin.

För att motverka mobbning jobbar skolan enligt de metoder som KiVa-skola materialet anger. Dokumentation på arbetet finns och skolans rutiner överensstämmer med hur det är tänkt att man skall använda materialet. Antalet elever som är utsatta för mobbning ligger på en låg nivå.

5. Tillhandahållande av extra resurser

Stödundervisning skall enligt landskapet Ålands läroplan beviljas elever som tillfälligt blivit efter i sina studier. I Geta skola erbjuds läxhjälp och stödundervisning till dem som tillfälligt behöver hjälp.

Några direktiv från LR:s sida finns inte när det gäller sjukhusundervisning varken i grundskollagen eller grundskolans läroplan. I Mariehamns stad och i skolorna på södra Åland finns det angivet i de enskilda skolornas skolstadgor hur sjukhusundervisningen skall ordnas. I norra Ålands skolor finns ingenting motsvarande angivet i skolstadgorna. Getas skolstadga är från 1996 och behöver förnyas. Om läxläsningshjälpen skall ske kontinuerligt bör utlåtande styrkas från elevvårdspersonal eller sociala myndigheter.

Under innevarande år har Geta skola 8 vt samordnad specialundervisning vilket är en normal mängd timmar för en skola av Getas storlek. När det gäller fördelningen av specialundervisningsresurser så kan det variera under året vilka elever som får ta del av dessa timmar. I huvudsak fokuserar den samordnade specialundervisningen på alternativa inlärningsmetoder för de elever som behöver hjälp i läsning, matematik och engelska.

Personalens uppfattning är att antalet specialundervisningstimmar är tillräckligt med tanke på de små undervisningsgrupperna som finns i Geta skola, läsåret 2013-2014 är undervisningsgrupperna i storleken 8-10 elever. Små undervisningsgrupper är också någonting som är av stor vikt för elever med ADHD. En elev med beteendestörningar skall inte per automatik föras över till specialklass utan i första hand få undervisning i liten klass, så som sker i Geta skola. För att kunna få en personlig assistent krävs det ett utlåtande från skolpsykolog.

För närvarande finns det en elev i Geta skola med tillgång till personlig assistent.

6. Kommunikation och bemötande

Skolpersonalen har gett tre förslag till hur man skall kunna förbättra kommunikationen med hemmen:

- Kontakten gällande enskilda barn sker i första hand mellan klasslärare och föräldrar.

- En Hem- och skolaförening behöver bildas som kan arbeta för elevernas bästa.

(16)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

- Samverkansdokumentet behöver kontinuerligt utvärderas och uppdateras så att det uppfyller de behov som finns.

I övrigt anser skoldirektören att tydliga förväntansdokument som är gemensamma för alla grundskolor på norra Åland skulle klargöra elevernas, föräldrarnas och personalens ansvar.

Samverkansdokumentet är också viktigt i detta sammanhang men det finns en trygghet i att veta att ärenden blir behandlade på samma sätt oberoende av var man bor på norra Åland. När det gäller personalen i skola och barnomsorg så finns det ett behov av att få fortbildning och stöd i hur man bemöter föräldrarna. Även de föräldrar som är missnöjda behöver få uppleva att personalen lyssnar på vad de har att säga. Ibland finns det inte möjlighet att hjälpa barnet så som föräldrarna önskar. Men förtroendet för att personalen arbetar för barnens bästa måste återskapas. Det som har varit måste läggas åt sidan för att kunna skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat och för det krävs det en konstruktiv dialog mellan personal och föräldrar med barnets bästa i fokus.

Marianne Häggblom och Jenny Stara anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet.

SD:s förslag: Skolnämnden omfattar den utredning som skoldirektören tagit fram och sänder rapporten vidare till kommunstyrelsen.

Beslut: Enligt förslag.

Kst § 159 Från KST § 107 beslutades att skolnämnden skulle granska huruvida Geta skolas rutiner uppfyller gällande lagar och förordningar mot bakgrund av de områden som kritiserats genom föräldraskrivelsen.

Skoldirektörens utredning visar att skolan uppfyller gällande lagar och förodningar men att det dock finns förbättringsområden samt ett behov av att samordna vissa insatser så att de utförs på lika grund inom NÅHD. I korthet är förbättringsområdena följande:

 Utökad kontakt mellan barnomsorg och skola samt förtydligande av överföringsrutinerna mellan desamma.

 Implementering av den nyligen gemensamt utarbetade planen för hantering av läs- och skrivsvårigheter.

 Framtagning av gemensamma bedömningskriterier för betyg och som förlängning av detta skapar gemensamma bedömningskriterier för anpassad lärokurs.

 Uppdatera skolstadgorna vad gäller tillhandahållande av extra resurser.

 Kontakten gällande enskilda elever primärt hålls mellan klasslärare och förälder.

 Bilda Hem- och Skolaförening med syfte att arbeta för elevernas bästa.

 Utvärdera och uppdatera samverksansdokumentet kontinuerligt.

(17)

 Utveckla gemensamt förväntansdokument för skolorna på norra åland som definierar ansvaret mellan elever, föräldrar och personal.

Vidare beslutades genom KST § 107 att kommundirektören intitierar en extern undersökning av skol- och barnomsorgen.

Kommundirektören gav i uppdrag åt NÅHDs skolpsykolog att träffa respektive förälder till skolskrivelsen för att bättre förstå orsakerna till kritiken. Möten hölls mellan 14-21 oktober enskilt med respektive person.

Rapporten, bilaga, visar att tidsspannet kritiken hänförs sig till är mellan åren 2005 till 2013. Ett av fallen rör mobbing och övriga sju handlar om bristande stöd till elever med inlärningssvårigheter. Som ett resultat har föräldrarna även upplevt brister i bemötandet hos skolan för sina önskade stödinsatser.

Rapporten konstaterar att det är omöjligt att eliminera konflikter men att insatser kan göras för att minska riskerna för dem genom att ge föräldrar möjlighet att påverka det som går att påverka. T.ex.

ömsesidig kommunikation och möjlighet till delaktighet i fattade beslut. Avslutningsvis rekommenderas att en Hem- och Skolaförening bildas där valda föräldrarepresenter träffas tillsammans med respektive klasslärare vilket ger ett forum för att arbeta med att minska framtida konfliktsorsaker.

Under hösten 2013 presenterades en undersökning om föräldrars uppfattning om skolan inom NÅHD för ÅK 1-6 genomförd våren 2013.

Svarsfrekvensen för Geta skola var 65%. Rapporten visar att en klar majoritet uppfattar att skolan fungerar bra inom de undersökta områdena. Enda undantaget är information kring barnets skolgång där ungefär hälften tycker den ”inte fungerar så bra” eller att den är

”otillräcklig”. Det finns dock en minoritet inom varje fråga som anser att skolans funktion är ”inte speciellt bra” eller ”dålig”.

Förslag: Kommunstyrelsen omfattar informationen och konstaterar att gällande lagar och förordningar uppfylls. Vidare konstateras att det alltid finns ett behov av förbättringsarbete och att de ovan nämnda slutsatserna är en god grund till just detta. Materialet överlämnas i sin helhet till Skolnämnden för att skyndsamt påbörja implementationen av de delar den finner lämplig för bästa resultat.

Kommunstyrelsen beslutar också att Skolnämnden vid lämplig tidpunkt under 2014 återrapporterar kring hur förbättringsarbetet fortskrider.

I och med slutbehandling lyfts ärendets konfidentialitet förutom föräldraskrivelsen i syfte att skydda individuella barns integritet.

Beslut: Enligt förslag med tillägget att kommunstyrelsen önskar återrapportering av Skolnämnden vid vårterminens slut.

(18)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

VERKSAMHETSBIDRAG: IFK MARIEHAMN ISHOCKEY R.F.

Kst § 160 IFK Mariehamn Ishockey r.f. ansöker om hyresbidrag då hyrorna utgör en tung börda för föreningens ekonomi. Föreningen tar emot ungdomsspelare oavsett vilken kommun de kommer från.

Geta har enligt spelarförteckningen 4 medlemmar vilkas andel uppskattas till €1385,90.

Förslag: Då kommunen inte har budgeterat för ändamålet beslutar kommunstyrelsen att inte godkänna bidragsansökan.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 160, bilaga 16.12.2013

(19)

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV

Kst § 161 Landskapsregeringen inbegär (ÅLR 2013/9738) Geta kommuns utlåtande om Johnny Wiléns ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.

Avsikten med förvärvet är fast bostättning i fastigheten Johannebo 7:23 i Vestergeta by. Utlåtandet bör vara LR tillhanda senast 27 december.

Förslag: Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter inga hinder mot ansökans beviljande och förordar därmed inför LR att ansökan beviljas.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 161, bilaga 16.12.2013

(20)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM TRAFIKTILLSTÅND

Kst § 162 Landskapsregeringen inbegär (ÅLR 2013/9962) Geta kommuns utlåtande om Jan-Börje Häggbloms ansökan om trafiktillstånd

Utlåtande bör vara LR tillhanda senast 31.12.2013.

Förslag: Geta kommunstyrelse ser utifrån bilagda dokument och lokala förutsättningar inget hinder mot att tillstånd beviljas och förordar därmed inför LR att ansökan beviljas.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 162, bilaga 16.12.2013

(21)

LOKALER FÖR KANSLIET

Kst § 163 Med anledning av konstaterat mögelproblem i kansliets lokaler (den äldre södra delen) behöver nya lokaler hittas. Geta skola skulle potentiellt kunna facilitera kansliet där mediateket samt ett klassrum tas i anspråk. Vissa investeringar och inköp behöver dock göras så som IT (wifi, datorer, telefoni), inventarier samt flytthjälp. I budget 2014 finns € 15 000 upptaget för investeringar i kontorsutrustning och IT.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören genomför flytten av kansliet och att maximalt €10 000 används för att genomföra projektet.

Kommunstyrelsen begär också utlåtande från Skolnämden ifall den ser något hinder för den temporära lösningen med kanslieplacering i dess disponerade lokaler.

Beslut: Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 163, bilaga 16.12.2013

(22)

Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta 17.12.2013 kl. 9-15 Besvärsanvisning jämte anvisning för rättelseyrkande bifogas protokollet. Mer information samt instruktioner erhålles från kommunkansliet.

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 164 Mötet förklaras avslutat kl 21:15.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

Kommunstyrelsen § 164, bilaga 16.12.2013

References

Related documents

Kst § 66 Konstateras: Enligt budgetuppföljning för år 2011 per 14 mars 2012 (bilaga) är det preliminära överskottet inom uppgiftsområdet allmän social verksamhet 3.665 euro,

reglerad, och Ursula Koponen sedan tidigare godkänd som planerare. Kst § 9 a) Förslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastställd detaljplan för fastigheten 2:109

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att på basen av vad som framkommit i samband med jämförelse mellan inkomna anbud avseende nytt avloppsreningsverk för Geta kommun till

markägarna i samråd med kommunen eller enligt en särskild överenskommelse som anges i planen. Konstateras: Enligt befintligt avtal mellan Geta kommun och Havsvidden Ab om

Kommunstyrelsen beslutar även att för en period om 30 dagar till allmänt påseende ställa ut förslag till ny detaljplan för fastigheten 2:123 och förslag till ändrad detaljplan

SkolN § 26 Skolföreståndare Marianne Häggblom har anhållit om tilläggsanslag för en gruppassistent i åk 1-2 för tiden 14.8-31.12.2014. Skolpsykolog Jan Grajewski har i en

SocN § 26 Socialarbetarna vid socialkansliet journalför i dataprogram inte anpassade för journalföring. Egna datamallar används för tex beslut. Abilita har

Beslut: Kommunfullmäktige besluter enligt Anders Janssons förslag, att föreslagen ändring av grundavtal för De Gamlas Hem i Jomala enligt bilaga ej godkänns, och att ärendet