Skapande Sommarläger

Full text

(1)

Projektbeskrivning

Skapande Sommarläger

för funktionshindrade med utvecklingsstörning

ungdomar & vuxna

på Billströmska Folkhögskolan i Sydvästra Götaland

2009-03-10

(2)

Praktisk information

Sökande organisation: Studieförbundet Vuxenskolan, Tjörn/Stenungsund och Avdelningens postadress C W Borgs Väg 1, 444 31 Stenungsund

Region: Västra Götalands län

Organisationsnummer: 853300-2377 Bankgironummer: 189 - 8477

Kontaktpersoner:

1. Verksamhetschef Studieförbundet Vuxenskolan, Tjörn/Stenungsund: Cristina Oskarsson E-post adress cristina.oskarsson@sv.se

Telefon: 0303 - 80001

2. Dramapedagog & projektledare, Kulturskolan i Stenungsund, Marie Lindblad Mobil: 0706 -19 90 68

E-post: marie.lindblad@kultur.stenungsund.se

Ansökan avser kulturverksamhet: Skapande Sommarläger med funktionshindrade.

Innehåll: teater, dans, musik & sång, bild och måleri.

Målgrupp: ungdomar från 16 år och vuxna med funktionshinder i Sydvästra Götaland.

Plats för genomförande: Billströmska Folkhögskolan i Tjörns kommun.

Tidsplan & antal dagar: 5 dgr fr om juni den 14 tom den 18 juni 2008.

Prel beräknade deltagare: 20 – 25 st samt 5-8 ledsagare.

Omfattning/timmar: Deltagarna är uppdelade på tre grupper inom 3 olika ämnen som har 8 studietimmar/per dag. Total antal studietimmar för 5 dgr: 115 st.

Introduktionsträff för ledsagare och personal: 3 tim totalt

(3)

Projektorganisation

Samverkan och samordning är avgörande för projektets framåtskridande samt för att skapa en långsiktig nytta av projektet. En kontinuerlig dialog förs hela tiden med olika aktörer i vår egen kommun samt med omgivande kranskommuner i Sydvästra Götaland där vi bjuder in till samarbete. Tillsammans har vi större möjlighet att skapa en kvalitativ verksamhet som når ut till en större målgrupp.

Projektet är ett samarbete mellan:

1. Vuxenskolan, Kulturskolan och Fritid, Stenungsunds kommun 2. Funktionshinder verksamheten och FUB, Kungälvs kommun 3. Fritid och Kultur, Tjörns kommun

Kontakter har tagits med Uddevalla, Orust och Lilla Edets kommuner. En dialog har påbörjats men vi har i dagsläget inte arbetat fram samarbetsplaner.

Samarbetspartnernas roller och bidrag:

1. Vuxenskolan Stenungsund/Tjörn ansvarar för ansökan, ekonomisk administration och anmälan.

Kontaktperson: Verksamhetschef Cristina Oskarsson, tfn: 0303 - 80001

2. Kulturskolan i Stenungsund ansvarar för organisation av verksamheten i det ”Skapande Sommarlägret” samt som samordnare mellan de olika samarbetspartnerna i projektet. För övrigt bidrar de med rekrytering av deltagare, dokumentation samt spridning av lägrets verksamhet via hemsida och nätverk. Kontaktperson: Dramapedagog & projektledare Marie Lindblad,

mobil: 0706-19 90 68

3. Fritid i Stenungsund ansvarar för marknadsföring, rekrytering av deltagare samt spridning av lägrets verksamhet. Kontaktperson, Leif Nylund, mobil: 0703 19 19 09

e-post: nylund.leif@gmail.com

4. Funktionshinder verksamheten, Kungälvs kommun ansvarar för rekrytering av deltagare i Kungälvs kommun, information om projektet, spridning av dess erfarenheter samt bidrar med att söka finansiering. Kontaktperson, Carita Osbeck, administratör för funktionshinder,

tfn: 0303/23 80 00, e-post: carita.osbeck@kungalv.se

5. Fritid med omsorg, Tjörns kommun, ansvarar för marknadsföring i Tjörns kommun, rekrytering av deltagare samt spridning av projektets erfarenheter.

Kontaktperson, Marie-Louise Ericsson, handikappkonsulent, tfn: 0304/60 19 53, mobil, 0705-55 90 71, e-post: marie-louise.ericsson@tjorn.se

(4)

Personal som behöver anställas till projektet:

Drama- och danspedagogerna kommer att arbeta med lägerverksamheten både dag- och kvällstid samt jour om något skulle hända. De kommer att finnas på plats under hela lägervistelsen. En musikpedagog kommer att medverka dag- och kvällstid. Deltagarna får själva bistå med personal gällande personlig omvårdnad.

- Dramapedagog

- Danspedagog/bildkonstnär

- Musikpedagog

Ledare för lägret:

• Marie Lindblad: projektledare, dramapedagog, skådespelerska, dramatiker, föreläsare och utbildare i kommunikation.

• Ann-Charlotte Fogel: danspedagog, dipl. kropps- och rörelseterapeut, essential motion ledare, dipl. stresskonsult, dipl. samt konstinspiratör.

• Musikhandledare, ännu ej klart.

Vilka aktiviteter planerar vi?

Skapande Sommarläger

I fem dagar arbetar vi tillsammans med Konstnärligt skapande i olika former. Tre professionella pedagoger inom ämnena dans, bild, drama och musik leder verksamheten. Vi arbetar med att utveckla varje individs estetiska uttryck och egen förmåga att kommunicera. Vår Lägerverksamhet avslutas med en föreställning som visas för familj, vänner, personal och bekanta.

Utöver arbetet med den konstnärliga verksamheten tar vi tillvara på den vackra Bohusländska skärgården.Vi gör utflykter med båt, badar om vädret tillåter och njuter av den vackra naturen.

Varje kväll erbjuds samkväm av olika slag; sång och musik vid Lägerelden, dans, Open Stage och bara vara tillsammans.

Introduktionsmöte med ledsagare Introduktionsmötet har tre syften:

att ge ledsagarna praktisk information om innehåll, tider osv.

att informera om kulturpedagogernas bemötande och pedagogiska förhållningssätt.

att bygga teamkänsla och utveckla samarbetet mellan ledsagare och kulturpedagoger.

(5)

Vår vision med Lägerverksamheten

Att mötas utifrån lust, nyfikenhet och glädje.

Vår vision vilar på en värdegrund där vi betraktar alla människor som meningsskapande och aktiva. Vi vill värna om glädjen, nyfikenheten och lusten i skapandets villkor utan prestation eller jämförelser med andra. Vi värnar om varje människas självklara rätt att skapa en ökad livskvalitet i gemenskap med andra människor.

Erik och hans vänner

Kultur en källa till delaktighet och växande i vårt samhälle

Projektets verksamhet ska ses som ett markerat och rejält avstamp för att skapa en ökad tillgänglighet för funktionshindrades delaktighet till ”Kultur och eget konstnärligt skapande” i vår region. Vi vänder oss i första skedet till ungdomar och vuxna. De verkar ofta isolerade i sina egna grupper och kommuner.

Projektet innebär en möjlighet för dem att utvidga sina kontaktytor.

Vi startar med att bjuda in kommuner i Sydvästra Götaland med planer på att nästkommande år bjuda in intresserade deltagare från hela landet. Vår förhoppning är att det ”Skapande Sommarlägret” ska bli ett återkommande evenemang varje sommar och kunna finansieras av respektive kommuner som deltar. Att vi tillsammans skapar en kontinuerlig verksamhet som i lugn takt får växa och utvecklas. En verksamhet som inte bara kommer att ge deltagarna en ökad livskvalitet utan också berika det omgivande samhället.

Vi är angelägna att även kunna starta upp ”Skapande Sommarläger” för yngre ungdomar och barnfamiljer med samma innehåll på Västkusten år 2010.

Övergripande Mål

att bidra till ökad delaktighet och göra kulturen tillgänglig för ungdomar och vuxna med funktionshinder.

att förebygga mental och fysisk hälsa genom att utvidga funktionshindrades kontaktytor genom

”kreativ och kulturell verksamhet.

att stärka ungdomars och vuxnas funktionshindrades kulturengagemang och eget kreativa skapande.

att i dialog med studieförbund, föreningar, organisationer och kulturskolor utveckla

samverkansformer som gör att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder kan hitta nya former av meningsfulla kulturaktiviteter där de kan vara aktiva på sin fritid.

(6)

Individuella Mål

För många personer med funktionshinder är konstnärligt

skapande ett viktigt uttrycksmedel då det representerar en värld fylld av resurser och möjligheter i att uttrycka sig utan sociala och fysiska hinder. Att kunna uttrycka sig stärker självkänslan och bidrar till den personliga utvecklingen.

• att skapa handlingskraft och motivation.

• att skapa nya kontaktytor och relationer.

• att utveckla deltagarnas ickeverbala och verbala kommunikation samt personliga uttryckssätt med hjälp av olika estetiska ämnen.

• att stärka varje deltagarnas självkänsla och varje individs självklarhet att vara stolt för den man är.

Anette

deltagare i ”Röda Hjärtan”

Metod och dynamisk pedagogik

Vi arbetar utifrån en pedagogisk och konstnärlig grund där individens utveckling står i centrum.

Alla har vi något att bidra med, oavsett funktionshinder. Det vill vi lyfta fram och visa. När vi känner att våra liv fyller en mening och att vi har makt att påverka våra liv växer vår självkänsla.

När vi känner att vi kan bidra och skapa meningsfulla möten med varandra uppstår samhörighet.

Vår personliga utveckling och medvetenhet är intimt sammankopplat med andra människor. Vi lär och utvecklas i samspel med andra människor. Gruppsammanvaro föder sammansvetsning mot konkreta mål. Under ledning av professionella konstutövare arbetar varje deltagare utifrån sina förutsättningar, oavsett förkunskaper eller funktionsnedsättning. Vi ser inga hinder. Här får alla delta efter sin unika förmåga.

Bakgrund

Dans- och teatergruppen Röda Hjärtan, initiativtagare till projektet

Kulturskolan i Stenungsund medverkar i SMOK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråds, tre-åriga Pascalprojekt som startade januari 2007 beräknas vara klart sommaren 2009. Syftet med Pasacalprojektet är att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. Pedagoger från olika kulturskolor, särskolor och föreningar i tolv kommuner medverkar i projektet. Som en del i Pascalprojektet ingår att de olika Kulturskolorna i Sverige skall bidra till att skapa nya samverkansformer och projekt tillsammans med funktionshindrade.

Kulturskolan i Stenungsund har sedan två år bedrivit dans- och dramaträning för ungdomar och vuxna funktionshindrade. Dans- och dramagruppen ”Röda Hjärtan” har bildats ur den träning som Kulturskolan bedriver i samarbete med Handikappomsorgen och daglig verksamhet. Gruppen består av 10 ungdomar och vuxna från 18 år till 64 år som har olika former av

(7)

R R R ö ö ö d d d a a a H H H j j j ä ä ä r r r t t t a a a n n n

Deltagarna har till de ledare som arbetar med träningen länge uttryckt en önskan att få utvidga sin dans- och dramaverksamhet även på sommaren. Just då som man många gånger kan känna sig som mest ensam. Att genom en kulturell verksamhet skapa ett meningsfullt sammanhang utanför den dagliga verksamheten, ett forum för gemenskap och glädje.

De har också uttryckt en vilja att öppna upp gruppen för nya deltagare och att skapa nya kontaktytor. Röda Hjärtan har även samarbetat med ungdomar från särskolan på högstadiet i olika mindre föreställningar. De är alla väldigt entusiastiska inför möjligheten att delta i ett ”Skapande Sommarläger”. Att få lära känna nya vänner inte bara från Stenungsund utan även från andra kommuner.

Några av deltagarna från Gruppen ”Röda Hjärtan”.

Spridning av erfarenheter

o Kulturskolans medverkan i Pascalprojektet innebär att Projektet ”Skapande Sommarläger”

får tillgång till ett omfattande nätverk och således en stor möjlighet att sprida sina erfarenheter. En förhoppning är att ett annat av SMoKs projekt, Pedagogisk Portal, kan användas både för spridning av goda exempel.

o Kulturskolan och Vuxenskolan har övergripande ansvar för att resultatet under projektets genomförande sammanställs i en rapport som skall skickas till alla bidragsgivare samt finnas tillgänglig för andra intresserade.

o All verksamhet kommer att finnas tillgänglig på Kulturskolans, Fritidsförvaltningen samt Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. Involverade samarbetsparters kommer att sprida erfarenheter i sina hemkommuner via hemsidor och nätverk.

Hur förvaltas uppnådda resultat?

Ett långsiktigt arbete påbörjas år 2009 i att bygga nätverk och etablera samarbeten med olika enheter i kommun, föreningar och organisationer i regionens kommuner. Samordnande organ för alla aktörer kommer att vara en ”styrgrupp” bestående av representanter från varje kommun.

Styrgruppen syfte är att planera för fortsatt verksamhet nästkommande och delegera ut arbetsuppgifter till samarbetspartner i våra kommuner. Vidare att föra kontinuerliga samtal och uppföljningar med alla berörda parter i projektet: såsom, funktionshindrade, föräldrar, kontaktpersoner, pedagogisk personal, chefer och politiker. Att göra all information om projektet

(8)

Vilket regionalt mervärde representerar projektet?

Regionalt presenterar projektet ett ökat mervärde i form av ökade möjligheter i att göra kulturen mer tillgänglig för funktionshindrade i vår region.

Flera studieförbund, utbildningar, organisationer besitter en fantastisk kunskap och erfarenhet kring funktionshindrade och ”kultur” som endast kommer mindre grupper till nytta. Genom att utveckla nya samverkansformer mellan studieförbund, föreningar, kulturskolor, fritid och andra aktörer i vår region bidrar vi till tillvaratagande av mänskliga resurser, potential och erfarenheter.

Tillsammans får vi helt nya förutsättningar att arbeta fram en kvalitativ verksamhet som gagnar hela vår region.

Samverkan förutsätter delat ansvar i ekonomi, planering, administration osv. och bidrar således med flera möjligheter till att finansiera en långsiktig kulturell verksamhet som barn, ungdomar och vuxna kan ta del av.

I den finansiella kris vi i Sverige och vår värld går igenom tvingas flera kommuner att kraftigt skära ner i sin budget. Det drabbar i första hand våra barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre i verksamheter som tidigare bidragit till ökad livskvalitet. Projektet kan ses som en förebyggande åtgärd där allt fler verksamheter inom kultur för barn och ungdomar och stöd till funktionshindrade läggs ner. Vi värnar om ett långsiktigt tänkande där kulturen utgör en viktig roll för allt mänskligt samspel.

Positiva effekter av projektet

• genom att utveckla kulturella och estetiska verksamheter där vi samarbetar över gränserna mellan kommuner i Sydvästra Götaland bidrar vi till att kulturen blir mer tillgänglig för fler

funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i vår region.

• genom att skapa förutsättningar för människor med funktionshinder i olika åldrar och med olika bakgrunder skapar vi nya kontaktytor och möjligheter att mötas och etablera nya kontakter.

• genom estetisk verksamhet rymmer projektet en mångfald av möjligheter sett ur ett förebyggande hälsoperspektiv. Vi möter flera behov av delaktighet, gemenskap samt personlig utveckling för den enskilde deltagaren.

Hur ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut?

Vår förhoppning är att det ”Skapande Sommarlägret” ska bli ett återkommande evenemang varje sommar och kunna finansieras av respektive kommuner som deltar. Att vi tillsammans skapar en kontinuerlig verksamhet som i lugn takt får växa och utvecklas. En verksamhet som inte bara kommer att ge deltagarna en ökad livskvalitet utan också berika det omgivande samhället.

Nätverksträff med aktörer i Västra Götalandsregionen

(9)

Syftet är att redovisa erfarenheter av projektet samt planera för hur vi kan utvidga vår verksamhet tillsammans. Målet är att sätta ihop arbetsgrupper och tillsammans ta tillvara på varandras resurser.

En tanke är att bygga en återkommande lägerverksamhet med inriktning på kultur som inkluderar både barn, ungdomar och vuxna. Vidare att också bidra med praktisk kunskap och erfarenheter för personal som arbetar med funktionshindrade i hur vi kan arbeta med estetisk verksamhet.

Drama, musik och dansverksamhet i studiecirkelform HT 2009

Förhoppningsvis har nya kontakter etablerats mellan deltagarna på det ”Skapande Sommarlägret”.

Gruppen Röda Hjärtan i från Stenungsund bjuder in deltagare från alla kommuner i regionen att arbeta med drama, dans och musik en förmiddag i veckan HT terminen 2009 på Kulturskolan i Stenungsund.

Dokumentation

Kontinuerlig dokumentation av arbetet i text och bild skall ske via Kulturskolan och Fritid i Stenungsund. Pedagogerna har ansvar för att dokumentera projektets olika faser i text och bild.

Dokumentationen skall kontinuerligt finnas tillgänglig bl.a. på Kulturskolan hemsida www.

Kulturskolan, Stenungsunds.se samt på SMoKs hemsida www.smok.se men även publiceras i andra former exempelvis SMoKs egen tidskrift ”KulturSMocKan”.

Budget

Beräknade kostnader och intäkter

Kostnaden för hela projektet beräknas till 209. 830 kr (se bilaga 1. ekonomisk kalkyl) Summa total, beräknade inkomster är 124. 000 kr

Insatser från samarbetsparters i Stenungsunds kommun är 69.000 kr.

Beräknade deltagaravgifter (20 st) 30.000 kr. (delt.avgift. 1500:- kurskostnad inkl. mat o logi.) Beviljade bidrag

Förstärkningsbidrag från Vuxenskolan 25.000 kr Söker bidrag från:

1. Lions i Stenungsund 10.000 kr besked lämnas i april 2. Lions i Tjörns kommun 10.000 kr besked lämnas i april 3. Lions på Orust 5.000 kr besked lämnas i maj 3. Rotary i Stenungsund avslag pga. liten ekonomi.

4. Västra Götalandsregionen 60.000 kr

5. Vicktoriafonden 20.000 kr

Vad behöver vi för att kunna genomföra det Skapande Sommarlägret?

86.000 kr

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :