9. Val av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande, ledamöter, och ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2018

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Utbildnings - och arbetsmarknadskontoret

2018 - 01 - 02 Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0001 UAN - 2 Diariekod: 024

Utbildnings - och

arbetsmarknadsnämnden

Val av ordförande, vice ordförande, 2:e vice

ordförande, ledamöter, och ersättare i utbildnings - och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2018

Sammanfattning

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott bereder ärenden på nämndens vägnar som ska behandlas i nämnden och fattar beslut i enskilda ärenden på delegation i den omfattning nämnden bestämmer i särskild delegationsordning.

Utbildnings - och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 201 8 - 01 - 01 – 201 8 - 12 - 31. U tbildnings - och

arbetsmarknadsnämnden väljer o rdförande , en eller två vice ordförande samt l edam öter och ersättare t i ll utbildnings - och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott för samma period.

Marie Eklund Linda Turula

T f. förvaltningschef Nämndadministratör/utredare

Godkänt dokument, 2018-01-02, Marie Eklund

Figure

Updating...

References

Related subjects :