• No results found

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening Timotejen i Knivsta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening Timotejen i Knivsta"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

509884/17

/\U44n föl hltn

2 0 1 7 0 S !8 0 1 0 3 2

Stadgar

Riksbyggen Bostadsrättsförening Timotejen i Knivsta

Organisationsnummer: 716401-2010

Riksbyggen brf Insats

Årsavgifterna fördelas utpå bostadsrätterna i förhållandetillinsatserna.

1 (24)

(2)

Innehåll

Föreningen... 4

§1 Firma, ändamål och säte...4

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m...4

§ 3 Definitioner...4

Medlemskap...4

§4 Föreningens medlemmar...4

§ 5 Allmänna bestämmelser ommedlemskap...4

§ 6 Rätt til! medlemskap vid övergång avbostadsrätt...5

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt...5

§7 Upplåtelseavtal...5

§ 8 Förhandsavtal...5

§ 9 Överlåtelseavtal...5

§ 10 Ogiltighet vidvägrat medlemskap... 6

§11 Särskilda regler vid övergång av bostadsrätt...6

§12 Betalningsansvar efter övergång avbostadsrätt...7

§13 Åtgärderi lägenhetensom vidtagits av tidigareinnehavare...7

§ 14 Avsägelse av bostadsrätt...7

§15 Hävning avupplåtelseavtalet...7

Avgifter till föreningen... 7

§ 16 Allmänt om avgifter till föreningen...7

§ 17 Årsavgift...8

§ 18 Överlåtelseavgift,pantsättningsavgift ochavgiftvidupplåtelse i andra hand...8

§ 19 Ränta och inkassoavgiftvid försenad betalning...9

§ 20 Övriga avgifter...9

§21 Föreningens legala panträtt...9

Användning av lägenheten...9

§ 22 Avsettändamål... 9

§ 23 Sundhet,ordningoch skick...9

§ 24 Upplåtelse av lägenheten i andra hand...10

§25 Inneboende...10

Underhåll av lägenheten...10

§ 26 Allmäntom bostadsrättshavarens ansvar...10

§ 27 Balkong, altan, takterrass, uteplats...11

§ 28 Våtutrymmen ochkök...11

§ 29 Föreningens ansvar...12

§ 30 Reparationer p g a brand- eller vattenledn ingsskada... 12

§31 Bostadsrättshavarens skyldighet att anmälabrister...12

§ 32 Föreningenfår utföra underhållsåtgärd som bostadsrättshavaren svararför.... 12

§ 33 Ersättning för inträffadskada...12

§ 34 Avhjälpande avbrist bostadsrättshavarens bekostnad...13

§ 35 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet...13

§36 Ändringavlägenhet...13

(3)

fi Riksbyggen

V -ffi Iwtf:

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 3 3

Underhåll avfastigheten och underhållsfonder.......13

§37 Underhällsplan förföreningens fastighet med byggnader....13

§38 Fonder förunderhåll... 13

Förverkande avnyttjanderätten till lägenheten... 14

§39 Förverkandegrunder...14

§ 40 Hinder förförverkande... ... ... ...15

§41 Möjlighet att vidta rättelse mm...15

§ 42 Återvinning vid försenad årsavgiftsbetalning eller avgiftför andrahandsupplåtelse...15

§ 43 Skyldighet att avflytta...16

§ 44 Rätt tillersättningför skadaviduppsägning... 16

§ 45 Förfarandet vid uppsägning... 16

§46 Tvångsförsäljning... 16

Styrelse och valberedning...-...17

§47 Allmänt...17

§ 48 Ledamöteroch suppleanter... 17

§ 49 Ordförande, sekreterare m fl... 17

§50 Sammanträden...-...18

§51 Styrelsens beslutsförhet... ...18

§52 Protokoll... 18

§53 Vissa beslut...18

§54 Firmateckning... ... ...19

§55 Besiktningar...19

§56 Likhetsprincipen...19

§57 Valberedning... 19

Föreningsstämma... 19

§58 När stämmaskahållas...-...-...19

§59 Dagordning...19

§60 Kallelse...20

§61 Motioner...20

§62 Rösträtt,ombud och biträde...20

§63 Beslutochomröstning... 21

§64 Särskilda villkor förvissabeslut...21

§65 Ändring av stadgarna.... ...22

Årsredovisning, räkenskaper och revision...23

§66 Räkenskapsår...23

§67 Årsredovisning ochfördelning av överskott...23

§68 Revisorer...23

§69 Revisorernas granskning... 23

§70 Årsredovisningen ochrevisorernas berättelse...23

Övrigt...23

§ 71 Medlemskap i Riksbyggen intresseförening...23

§ 72 Meddelandentill medlemmarna...24

§ 73 Fördelning avtillgångarom föreningenupplöses...24

§74 Annan lagstiftning.... ... 24

Bestämmelser med grå markeringi vänsterkanten baseras på lagtext och kan som huvudregelinte ändras.

(4)

Föreningen

§ 1 Firma, ändamål ochsäte

Föreningens firma är RiksbyggenBostadsrättsförening Timotejen i Knivsta.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningenshus,mot ersättning, till föreningens medlemmarupplåta bostadslä­ genheter för permanent boende, och i förekommande fall lokaler,tillnyttjande utan begränsning i tiden.

Föreningen ska i sinverksamhet främja de kooperativa principernasåsomdekommer till uttrycki dessa stadgaroch verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Knivsta kommun.

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m

Upplåtelse ochutövandeav bostadsrätt sker pådevillkor som anges i

upplåtelseavtalet,föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och bostadsrättslagen.

Enupplåtelseavbostadsrätt far endast avsehus eller delav hus. En upplåtelsefår dock ävenomfattamark som ligger ianslutningtillföreningens hus, om marken ska användas somkomplement till nyttjandet av huset eller delavhuset.

§ 3 Definitioner

Medbostadsrätt avses den rätti föreningen som en medlem hartill följd av upplåtel­

sen.

En lägenhet kanvara en bostadslägenhet ellerenlokal. Medbostadslägenhet avsesen lägenhetsomhelt eller intetilloväsentligdeläravsedd attanvändas som bostad.Med lokalavsesannan lägenhet änbostadslägenhet. Till lägenhet kan höra mark.

Medlem som innehar bostadsrättkallasbostadsrättshavare.

Medlemskap

§ 4 Föreningens medlemmar Medlemskap kan beviljas

a) fysisk ellerjuridiskperson somkommeratt erhålla bostadsrätt i föreningen till följd av upplåtelsefrånföreningeneller som övertar bostadsrätt i föreningens hus, b) Riksbyggenekonomisk förening, nedan”Riksbyggen”.

§ 5 Allmänna bestämmelserom medlemskap

Fråga om att anta medlemi föreningen avgörsav styrelsen med iakttagande av be­

stämmelsernai dessa stadgar och i bostadsrättslagen.

Styrelsen är skyldigattutan dröjsmål, dock senastinom en(1)månadfrån det att skriftlig ansökanommedlemskap komin till föreningen, avgöra frågan om medlem­ skap.

Medlemskapfår inte vägraspå grundavkön, könsöverskridande identitet eller uttryck,etnisk tillhörighet,religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuellläggningellerålder.

(5)

Riksbyggen /ytmi -fix h/Ztx ILwtt:

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 3 4

Annan juridisk personän kommuneller landsting som förvärvatbostadsrätt till bo­

stadslägenhet far vägras medlemskap.

Medlem varsmedlemskap grundas påviss funktion elleranknytning i föreningen, utträder som medlem om denna funktioneller anknytningupphör.

§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt

Den till vilken en bostadsrätt övergått får inte vägras inträde i föreningen om devill­ korför medlemskap somanges i dessastadgar äruppfyllda och föreningen skäligen börgodta honom eller henne sombostadsrättshavare.

Vid förvärv avbostadslägenhetfårmedlemskap endast beviljas den som gör sannolikt atthan eller honpermanent ska bosätta sig i lägenheten. Vid andelsförvärv, dar bostadsrätten efter förvärvet innehasav förälder/föräldrar ochbarn,äger dock styrelsen rätt att beviljaundantagfrån bosättningskravet och beviljamedlemskap åt förvärvaresom inteavseratt permanent bosättasig ilägenhetenförutsattatt någon av andelsägarna avser attgöraså. Se dock följande stycke angående styrelsens rättatt neka medlemskap vid andelsförvärv.

Den som förvärvatandel ibostadsrätt får vägras medlemskap.Om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, eller om bostadsrätten avser enbostadslägenhet, sådana samborpå vilka sambolagen (2003:376) är tillämplig,gällerdockvad som angesi 2 kap3och 5 §§ bostadsrättslagen.

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarensmake får makeninte vägras inträde i föreningen.Ej heller får medlemskapvägras när bostadsrätt tillen bostadslä­

genhet övergått till annan närstående person somvaraktigt sammanbodde med bo- stadsrättshavaren vid övergången.

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt

§ 7 Upplåtelseavtal

Upplåtelseaven lägenhet medbostadsrätt skaske skriftligen. I upplåtelsehandlingen ska partemas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser samtde belopp som ska betalas i insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift.

§ 8 Förhandsavtal

Föreningenfår i enlighet med bestämmelsernai 5 kap bostadsrättslagen ingå avtal om att i framtiden upplåtalägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal kallas förhandsavtal.

§ 9 Överlåtelseavtal

Ett avtal om överlåtelseav en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivasunderavsäljareoch köpare. Köpehandlingen skainnehålla uppgift om den lägenhetsom överlåtelsen avsersamt om priset. Motsvarandegälleri tillämpliga delar vid byte ellergåva.

En överlåtelsesom inteuppfyllerovan är ogiltig. Väcksinte talan om överlåtelsens ogiltighetinomtvåår från den dag då överlåtelsen skedde, ärrätten till sådan talan förlorad.

. Om säljaren och köparen vidsidanav köpehandlingen kommit överens om ett annat pris än det som anges iköpehandlingen, ärden överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren ochköparen gäller i stället det pris som anges i köpehandlingen. Prisetfår

(6)

■ Riksbyggen

dock jämkas,om det är oskäligtattdetska vara bindande. Vid denna bedömning ska hänsyn tastill köpehandlingens innehåll, omständigheternavid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållandenochomständigheterna i övrigt.

§ 10 Ogiltighetvid vägrat medlemskap

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrättövergåtttill vägras medlemskap i föreningen. Detta gäller dockinte vid exekutiv försäljningavbostadsrätten eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen. Om förvärvareni sådant fall vägras inträde i föreningen ska föreningenlösa bostadsrättenmot skälig ersättning, utom i fall dåen juridisk person enligt 11 § andra stycket far utöva bostadsrätten utanatt vara medlem.

Enöverlåtelse som avses i 11 § femtestycket är ogiltig om föreskrivetsamtyckeinte erhålls.

§ 11 Särskilda regler vid övergångav bostadsrätt

När en bostadsrätt överlåtits från en bostadsrättshavare tillen ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast omhan eller hon är eller antas tillmedlem i bostadsrättsföreningen, såvidainteannat angesnedan.

En juridisk personfår utöva bostadsrätten utan attvara medlem iföreningen om den juridiska personen har förvärvatbostadsrättenvid exekutiv försäljningeller

tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen och då hade panträtt i bostadsrätten.

Tre (3) år efterforvärvet får föreningen uppmanadenjuridiska personenatt inomsex (6) månader från uppmaningenvisaatt någon som intefår vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.Om uppmaningen inte följsfår bostadsrättentvångsförsäljas enligt8 kap bostadsrättslagen för den juridiska personens räkning.

Ett dödsboefter en avliden bostadsrättshavarefår utöva bostadsrätten utanatt vara medlem i föreningen. Tre (3) årefter dödsfallet får föreningenuppmanadödsboetatt inom sex (6) månader från uppmaningen visa att bostadsrätten haringåttibodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, somintefår vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten ochsökt medlemskap. Om uppmaningeninte följs, får bostadsrättentvångsförsäljas enligt 8 kap

bostadsrättslagen för dödsboets räkning.

Omen bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv ochförvärvaren inteantagitstill medlem får föreningen uppmana förvärvaren attinom sex (6) månader från uppmaningen visa att någon, som intefår vägras inträdeiföreningen, har förvärvatbostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inteföljs,fårbostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostads­ rättslagen för förvärvarensräkning.

En juridisk person som är medlem iföreningenfår inteutan styrelsens samtycke genom överlåtelse förvärvaen bostadsrätt tillen bostadslägenhet.

Samtyckebehövs dock intevid

1. förvärv vid exekutiv försäljning ellertvångsförsäljning enligt8 kap

bostadsrättslagen, om den juridiskapersonenhadepanträtt i bostadsrätten, eller 2. förvärv somgörsaven kommun eller ettlandsting.

(7)

Riksbyggen ftyMn föl Klltl

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 3 5

§ 12 Betalningsansvar efter övergång av bostadsrätt

Den som förvärvar enbostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den frånvilken bostadsrättenhar övergått hade mot bostadsrättsföreningen.

När en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv, svarar dock förvärvaren tillsammansmed den från vilken bostadsrätten övergått för de förpliktelser somdennehaftsom innehavare av bostadsrätten.

§13 Åtgärder i lägenheten som vidtagitsav tidigare Innehavare Bostadsrättshavaren ansvarar för åtgärderi lägenhetensom har vidtagits av tidigare innehavare avbostadsrätten.

§ 14 Avsägelseavbostadsrätt

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigasteftertvå(2) år från upplåtelsen och därigenom bli frifrånsinaförpliktelser som bostadsrättshavare. Av­ sägelse ska görasskriftligenhos styrelsen.

Videnavsägelse övergår bostadsrätten tillföreningen vid det månadsskifte som in­ träffar närmasteftertre (3) månader från avsägelsen ellervid detsenare månadsskifte som angettsi denna. Bostadsrättenövergårtillföreningenutanersättningtill

bostadsrättshavaren.

§15 Hävningav upplåtelseavtalet

Om bostadsrättshavaren inte irätt tid betalarinsats eller upplåtelseavgiftsomska betalas innan lägenhetenfår tillträdasoch skerinte heHer rättelse inom en (1) månad från anmaning, far föreningen hävaupplåtelseavtalet. Dettagällerinte om lägenheten tillträtts medstyrelsensmedgivande. Om avtalet hävs, har föreningen rätttill

ersättning för skada.

Avgifter till föreningen

§ 16 Allmänt om avgifter till föreningen

För varjebostadsrättska tillföreningen betalas insats och årsavgift samt i före­ kommandefall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift ochavgift för andrahandsupplåtelse.

Föreningen får i övrigtinteta ut särskilda avgifter föråtgärder somföreningenska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.

Insats,årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift, upplåtelseavgift samt avgift för andrahandsupplåtelsefastställs avstyrelsen.Ändringav insatsska alltid beslutas

; avföreningsstämma.

Beslutom ändrade avgifterska snarast meddelas bostadsrättshavama.

Lägenheten får inte tillträdasförstagången förrän fastställd insats och i förekom­ mande fall upplåtelseavgift inbetalats till föreningen,om inte styrelsen medgivit an­ nat.

(8)

■ Riksbyggen

§ 17 Årsavgift

Fastställande av årsavgiften

Styrelsen skafastställa årsavgiften. Årsavgiftenska fastställasså att föreningens ekonomiärlångsiktigt hållbar.

Årsavgiften ska fördelaspå föreningensbostadsrätter i förhållandetill lägenheternas insatser. Vidare, om en kostnad som hänför sig tilluppvärmningeller nedkylning av enlägenhet eller dess förseende med varmvatteneller elektrisk ström kan påföras bostadsrättshavaren efter individuell mätning,ska beräkningen av årsavgiften, till den delavgiftenavser ersättning för sådankostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen.För andra kostnader kanstyrelsen besluta omsärskild debiteringenligt följande stycke.

Årsavgiftenligtsärskild debitering

Omgenom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, harstyrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild debitering.

Om det för någonkostnadäruppenbartatt viss annan fördelningsgrundän insatser bör tillämpas har styrelsen rättattbesluta om sådanfördelningsgrund.

Betalning avårsavgiften

Om inte styrelsenbestämt annat skabostadsrättshavama betala årsavgift i förskott fördelat på månad för bostadoch kvartal för lokal. Betalningskaerläggas senastsista vardagen före varje kalendermånads respektive kalenderkvartals början.

Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på post eller bankkontor, anses beloppet ha , kommitföreningen tillhandaomedelbart vid betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren

ett betalningsuppdragpåavgiften till bank-,post- eller girokontor eller viainternet, anses beloppet ha kommitföreningen tillhanda när betalningsuppdraget togsemot av det förmedlande kontoret.

§ 18 Överlåtelseavgift, pantsättningsavgiftochavgiftvid upplåtelse i andra hand

Om intestyrelsen beslutat annat ägerföreningen rätt att vid övergångav bostadsrätt ta uten överlåtelseavgift som ska betalas av den förvärvande bostadsrättshavaren.

Överlåtelseavgiften uppgårtillett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande prisbasbelopp vid tidpunkten för överlåtelsen.

Om inte styrelsen beslutat annatägerföreningen rätt att vid pantsättningav bo­

stadsrätt tauten pantsättningsavgiftsomska betalasavbostadsrättshavaren

(pantsättaren). Pantsättningsavgiften uppgår till ett belopp motsvarandeen (1) procent av gällande prisbasbelopp vid tidpunkten när föreningen underrättas om

pantsättningen.

Om inte styrelsen beslutat annatäger föreningen rätt att vid upplåtelseav

bostadsrätten i andra hand ta ut en avgift somska betalasav bostadsrättshavaren.

Avgiften perår fårhögst uppgå tillett belopp motsvarande tio (10) procentav gällande prisbasbelopp för åretlägenhetenär upplåteni andra hand.Om lägenheten upplåtsunder delav årberäknas den högsta tillåtna avgiftenefter det antal

kalendermånader somlägenheten är upplåten.

(9)

Äsbyggem /^mi kt/* ZurtZ’

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 3 6

§ 19 Ränta och inkassoavgift vidförsenad betalning

Om inte årsavgiften eller annanavgifttill föreningen betalas i rätt tid utgår dröjs- målsräntaenligt räntelagen(1975:635) på denobetalda avgiften frånförfallodagentill dess attfull betalningsker.

Vidförsenad betalning av avgift eller annan förpliktelse mot föreningenska bostadsrättshavaren även betala påminnelseavgift samti förekommande fall inkassoavgift enligtlag(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.

§ 20 Övriga avgifter

För tillkommandenyttigheter somutnyttjasendastav vissa medlemmar såsom upplåtelseav parkeringsplats, extraförrådsutrymme o dyl utgår särskildersättning som bestämsav styrelsenmediakttagandeav jordabalkenoch annan lagstiftning.

§21 Föreningens iegala panträtt

Föreningen harpanträtti bostadsrätten försin fordranpåobetalda avgifter iform av insats, årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse. Vid utmätning eller konkurs jämställs sådan panträttmed handpanträtt och denharföreträde framför enpanträttsom harupplåtits av en innehavare av bostadsrätten om inte annatföljer av 7 kap 31 § bostadsrättslagen.

Användning av lägenheten

§ 22 Avsett ändamål

Bostadsrättshavaren får inteanvända lägenheten för något annat ändamål ändet avsedda.Föreningen far dock endast åberopa avvikelse som ärav avsevärd betydelse för föreningen eller någon annanmedlem i föreningen.

Det avsedda ändamålet med en bostadslägenheti föreningen är permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inteannat särskilt anges i upplåtelseavtalet.

Bostadslägenhet som innehas med bostadsrättav enjuridisk person får endast användas för atti sin helhetupplåtas iandrahand sompermanentbostad,om inte något annat har avtalats.

Om bostadsrättshavaren,med eller utan föreningens tillstånd,använder lägenheten för annatän avsett ändamål svararbostadsrättshavaren för nedan angivna kostnader såvida inte annatavtalats;

• kostnader för lägenhetens iordningställande för annatän avsett ändamål,

• kostnader för ändringar i lägenheten som påfordras av berörda myndigheter,

• ökade kostnader förföreningen somföljer av denändrade användningen av lägenheten, samt

• kostnader för lägenhetens återställande iursprungligtskick.

§ 23 Sundhet, ordning ochskick

När bostadsrättshavarenanvänder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningeninte utsätts för störningarsom i sådan grad kan varaskadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljöatt de inteskäligen bör tålas.

Bostadsrättshavaren ska äveni övrigt vid sin användningav lägenheten iaktta alltsom fordras för att bevarasundhet, ordning och gott skickinom eller utanför huset. Om föreningenantagitordningsregler är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter dessa.

(10)

Roksbyggen -föx

Bostadsrättshavaren ska hållanoggranntillsyn överatt ovan angivna åligganden fullgörs också avdemsom han eller hon svarar för enligt bostadsrättslagen.

Om det förekommerstörningar i boendetska föreningen

1. ge bostadsrättshavaren tillsägelseatt se till att störningarna omedelbart upphör, och

2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i denkommun där lägenhetenär belägen om störningarna.

Vid störningarsom är särskilt allvarligamed hänsyn tillderas art eller omfattning har föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren utan tillsägelse.

Om bostadsrättshavarenvet eller haranledning attmisstänkaattett föremål är behäftat medohyrafår detta intetas in ilägenheten.

§24 Upplåtelseavlägenheten i andra hand

En bostadsrättshavarefår upplåta sin lägenheti andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sittsamtycke.

Styrelsens samtycke krävsdock inte

1. om en bostadsrätthar förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen avenjuridisk person somhadepanträtt i bostads­ rätten och som inte antagits tillmedlem i föreningen,eller

2. omlägenheten äravsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas aven kommun eller ettlandsting. Styrelsen ska dock genast underrättas om upplåtelsen.

Vägrarstyrelsen attge sitt samtycketillenandrahandsupplåtelsefår

bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, ombostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledningattvägra samtycke.

Tillståndet ska begränsastill viss tid.

I fråga om en bostadslägenhetsominnehas av enjuridisk person krävsdet för , tillstånd endast att föreningen inte harnågonbefogad anledning att vägra samtycke.

• Tillståndet kan begränsastill viss tid.

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas medvillkor.

§ 25 Inneboende

Bostadsrättshavarenfårinteinrymmautomstående personer ilägenheten, om det kan medföra men för föreningen ellernågon annan medlemi föreningen.

Underhåll av lägenheten

§ 26 Allmänt ombostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren skapå egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörigautrymmen igott skick. Med ansvaretföljer såväl underhålls- som reparationsskyldighet.

Bostadsrättshavaren ärskyldig attfölja de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp,värme,gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenhetensamtatt tillse att dessa installationer utförs

fackmannamässigt. Bostadsrättshavarens ansvar avser även mark,om sådan ingåri upplåtelsen. Han eller hon är skyldigatt följa de anvisningarsom meddelats rörande

(11)

8

Riksbyggen

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 3 7

skötselnavmarken.Föreningensvarari övrigtför att fastigheten är välunderhållen och hållsi gott skick.

Bostadsrättshavarens ansvar for lägenheten omfattar bl a:

• inredning ochutrustning i kok, badrumoch övriga utrymmen tillhörande lägenhe­

ten,

• ytskikten samt underliggande skiktsom krävs föratt anbringaytbeläggningen på ett fackmannarnas sigt sätt på rummens väggar,golvoch taksamt undertak,

• ledningar för avlopp,gas,vatten, elektricitet, ventilation och

informationsöverföringsom endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet,till de delardessa är synliga i lägenheten

• säkringsskåp,strömbrytare,eluttag, armaturer samt anordningar för

informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de delar dessa ärsynligai lägenheten

• radiatorer (beträffande vattenfylldaradiatorer svararbostadsrättshavarenendast för målning)

• varmvattenberedare (förutsattatt den inteär integrerad medanordningsom föreningen svarar for enligt §29)

• brandvamare

• eldstäder

• lägenhetensinnerdöxrarmedtillhörandekarmar ochsäkerhetsgrindar

• lister,foder, socklar och stuckaturer

• glas i fönster, dörrar och inglasningspartier

• tilldörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar, ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.

• postlådor

Bostadsrättshavaren svararvidare för målning avinsidan avytter- balkong- och altandörrar, fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samtinglasningspartier.

Bostadsrättshavaren svarar därtill for all egendom som bostadsrättshavaren eller tidigare bostadsrättshavare tillfört lägenheten.

§ 27 Balkong, altan, takterrass, uteplats

Om lägenheten är utrustadmedbalkong, altan,takterrasseller uteplats svarar bostadsrättshavaren förrenhållning ochsnöskottning.Vidaresvarar

bostadsrättshavaren for golvens ytskikt och insidan avsidopartier, fronter samt tak.

Omlägenhetenär utrustadmed takterrassska bostadsrättshavaren ävensetill att avrinning för dagvatten intehindras.

§28 Våtutrymmen och kök

Beträffandevåtutrymmen och kök gäller utöver vadsom ovan sagts att bostadsrättshavaren svarar förall inredning och utrustning såsom bl a:

• ytskiktsamtunderliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt klämring runtgolvbrunn

• inredningoch belysningsarmaturer

• elektrisk handdukstork

• vitvaror och sanitetsporslin

• rensning avgolvbrunn,sil och vattenlås

• tvätt- och diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen

• kranar inklusive kranbröst, blandareoch avstängningsventiler

(12)

Riksbyggeo -ffiM*jUvt£

• vitvaror

• köksfläkt och ventilationsdon (om fläkten ingår i husets ventilationssystemsvarar bostadsrättshavarenför armaturer ochströmbrytaresamt för rengöringavdessa och byte av filter).

§ 29 Föreningens ansvar

Bostadsrättsföreningensvarar förunderhåll och reparationeravnedaninredning och installationer förutsatt att föreningen försett lägenheten meddessa:

• ledningar för avlopp,gas,elektricitet,vatten och informationsöverföring samt ventilationskanaler vilka tjänar mer änen lägenhet

• ledningarför avlopp, gas, elektricitet, vatten och informationsöverföring samt ventilationskanaler som inteär synliga i lägenheten

• värmepanna/värmepump

• vattenfyllda radiatoreroch värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för målning)

• golvbrunn

• ytter- balkong och altandörrar med tillhörande karmar

• fönsterbågar och fönsterkarmar

• målningav utsidan avytter- balkong-ochaltandörrar,fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier

• rökkanaler

• staket.

§ 30 Reparationer pg a brand- ellervattenledningsskada : För reparationer på grundav brand- eller vattenledningsskada svarar

bostadsrättshavaren endast omskadan uppkommit genom 1. egenvårdslöshet eller försummelse, eller

2. vårdslösheteller försummelseav

a) någonsom hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst, b) någon annan somär inrymd i lägenheten, eller

c) någon somutförarbeteilägenheten för bostadsrättshavarens räkning.

För reparation pågrund avbrandskada som uppkommit genom vårdslösheteller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dockbostadsrättshavaren

; ansvarigendast om han eller hon brustit iomsorg och tillsyn.

§ 31 Bostadsrättshavarens skyldighet att anmäla brister

Bostadsrättshavaren är skyldig att utandröjsmåltill föreningen anmälafel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt ovan.

§ 32 Föreningen får utföra underhållsåtgärd som bostadsrättshavaren svararför

Föreningen får åta sig att utföra underhållsåtgärd som bostadsrättshavaren ansvarar för enligtovan.Beslut härom ska fattas på föreningsstämma och bör endast avse åtgärdersom företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnadav föreningens hus som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

§ 33 Ersättningförinträffad skada

Omföreningen vidinträffad skada blirersättningsskyldig gentemot bostadsrättsha- vare för lägenhetsutrustning ellerpersonligt lösöre ska ersättningen beräknas med hänsyntill den skadade egendomens värde omedelbart föreskadetillfället. Särskilda regler gällerdock för brand- eller vattenledningsskada, se §30ovan.

(13)

Riksbyggen -fih.

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 3 8

§ 34 Avhjälpandeav brist påbostadsrättshavarens bekostnad Ombostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetensskick enligt §§ 26-28i sådan utsträckning attannans säkerhet äventyras ellerdetfinnsrisk för omfattande skador påannans egendom och inteefter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick såsnart sommöjligt, farföreningenavhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

§ 35 Föreningens rätt till tillträdetilllägenhet

Företrädare förföreningenharrätt att fl komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn ellerför att utföra arbete som föreningen svarar för ellerharrätt attutföra i enligt § 34. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten eller närbostads­

rättenska tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig attlåtalägenhetenvisas på lämpligtid. Föreningen ska setill att bostadsrättshavarenintedrabbasav större olägenhetän nödvändigt.

Bostadsrättshavaren är skyldigatt tåla sådana inskränkningari nyttjanderätten som föranleds av nödvändigaåtgärder för att utrota ohyrai huset eller på marken, även om hans lägenhet intebesvärasav ohyra.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträdetill lägenheten när föreningenhar rätt till det far Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.

§ 36 Ändringav lägenhet

Bostadsrättshavaren far inte utan styrelsenstillståndi lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,

2. ändringav befintliga ledningar för avlopp,värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändringav lägenheten.

Styrelsen får baravägra attgetillstånd till enåtgärd som avsesiförsta stycket om åtgärden är tillpåtagligskada eller olägenhet för föreningen. Förändringar i lägenheten ska alltidutföras fackmannamässigt.

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder

§37 Underhållsplan förföreningens fastighetmedbyggnader Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan förgenomförandeav underhålletav föreningens fastighet/er medtillhörande byggnader.

§38 Fonder förunderhåll

Inomföreningen ska bildas en fondför det planerade underhålletav föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader. Därutöverkan bildas bostadsrättshavamas individuella fonder för underhållav lägenheterna.

Fondför planeratunderhåll

Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som förförsta året angesi ekonomisk planochdärefteriunderhållsplanenligt § 37 ovan.

Fond förbostadsrättshavamas underhåll

Bostadsrättshavamas individuella underhållsfonder kan bildas genom årliga avsätt­

ningar från bostadsrättshavama.Beslut om avskaffande, inrättande av och årliga avsättningar till bostadsrättshavamas individuella underhållsfonderfattas av styrelsen.

(14)

Riksbyggen -fixMa.

Förverkande av nyttjanderätten till lägenheten

§ 39 Förverkandegrunder

Nyttjanderätten tillen lägenhet som innehas med bostadsrätt ochsom tillträtts är, med de begränsningar som följer av§§40 och 41 nedan,förverkad och föreningen harrätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,

1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift

om bostadsrättshavarendröjermed att betalainsats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom ellerhenne att fullgöra sin betalningsskyldighet,

1 a. Dröjsmålmed årsavgifteller avgiftför andrahandsupplåtelse ombostadsrättshavaren dröjer med attbetala årsavgift eller avgift för

andrahandsupplåtelse, när det gäller en bostadslägenhet mer än en vecka efter förfallodagen och när det gäller en lokal mer än två vardagar efter förfallodagen, 2. Olovlig andrahandsupplåtelse

ombostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheteni andra hand,

3. Annat ändamål eller inneboende till men för föreningen eller medlem omlägenheten använts i strid med avsett ändamål ellerom bostadsrättshavaren har inneboende till men för föreningen eller annanmedlem,

4. Ohyra

ombostadsrättshavaren eller den som lägenhetenupplåtits tilli andra hand,genom vårdslöshet ärvållande till att det finns ohyrai lägenheten eller om bostads­

rättshavaren genom attinte utanoskäligtdröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra ilägenhetenbidrar till att ohyransprids i huset,

5. Vanvård, störningar, brott motsundhet, ordningoch gott skick

om lägenheten på annat sättvanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheterenligt 23 § vid användningav lägenheten eller omdensomlägenheten upplåtits till i andra hand vid användningavdenna åsidosätter deskyldighetersomen bostadsrättshavare enligt samma paragraf har,

6. Vägrat tillträde

ombostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 35 § och han eller hon inte kan visaen giltig ursäkt för detta,

7. Skyldighet av synnerligvikt

om bostadsrättshavaren inte fullgörenskyldighet som går utöver det han eller hon ska göra enligt bostadsrättslagen, och det måste anses vara avsynnerlig vikt för förening­ en att skyldigheten fullgörs, samt

8. Brottsligt förfarande m m

omlägenhetenhelteller tillväsentligdel används förnäringsverksamhet ellerdärmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig delingår

brottsligt förfarande,eller förtillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

(15)

Ltiksbyggen ffy/wx -fih. jLwt£

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 3 9

§ 40 Hinder förförverkande

Nyttjanderätten är inteförverkad, om detsomligger bostadsrättshavaren tilllast ärav ringa betydelse.Inte heller är nyttjanderättentillen bostadslägenhet förverkad på grund avatten skyldighet som avses i §39, punkt 7 ovan inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en kommunellerett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras av enkommuneller ett landsting. En skyldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i ett visstföretag eller någon liknande skyldighetfårinte heller läggastillgrund förförverkande.

§ 41 Möjlighet att vidta rättelse m m

Uppsägning på grundavförhållande som avses i 39§punkterna 2,3eller5-7 far ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidtarättelse utan dröjsmål.

I fråga om bostadslägenhet får uppsägning inte ske på grundav olovlig

andrahandsupplåtelse enligt 39§ punkt 2om bostadsrättshavaren efter tillsägelseutan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen ochfaransökanbeviljad. Vid olovlig andrahandsupplåtelse måste föreningen sägatill bostadsrättshavaren att vidta rättelse inom två (2) månader från dendag föreningenfickreda på den olovliga

andrahandsupplåtelsen för att bostadsrättshavarenska få skiljas frånlägenheten på den grunden.

Uppsägning avbostadslägenhet pågrundav störningar i boendetenligt 39 § punkt5 får inte skeförrän socialnämnden har underrättats.

Vid särskilt allvarliga störningari boendet gäller 39§punkt 5 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett. Vidsådana störningar får uppsägningsom gäller en bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till socialnämnden.En kopia av . uppsägningen ska dock skickas tillsocialnämnden. Rättelseanmaning och

underrättelsetillsocialnämnden krävs dockom störningarna inträffat under tid då lägenheten varit upplåten i andra handpå sätt som angesi § 24.

Är nyttjanderätten förverkad på grund avförhållande, som avses i 39 §punkterna 1 -3 eller 5-7 ovan mensker rättelse innan föreningenharsagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han ellerhon inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden.

Detta gällerdock inte omnyttjanderätten är förverkadpå grundavsådanasärskilt allvarliga störningari boendet som avsesi § 23 fjärde stycket.

Bostadsrättshavaren får inte heller skiljasfrånlägenheten om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttninginom tre (3) månader från den dag då

föreningen fickreda på förhållande somavses i 39 § punkt 4 eller7.

En bostadsrättsbavare kan skiljas från lägenheten på grundav förhållanden som avses i 39 § punkt 8 endast om föreningenhar sagt upp bostadsrättshavarentill avflyttning inom två(2)månader från detatt föreningen fick reda på förhållandet. Omden brottsligaverksamheten har angettstillåtal eller om förundersökningharinletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätttill uppsägningintill dessatttvå(2) månader har gåttfråndetatt domeni brottmålet har vunnitlaga kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på något annat sätt.

§ 42 Återvinning vid försenadårsavgiftsbetalningeller avgift för andrahandsupplåtelse

Ärnyttjanderätten enligt 39 §1 a förverkad på grundavdröjsmålmedbetalningav årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse,och har föreningenmed anledning av

(16)

18

Riksbyggen

detta sagtupp bostadsrättshavarentillavflyttning, får han eller hon på grund av dröjsmålet inteskiljas från lägenheten

1. omavgiften- när detär fråga omen bostadslägenhet - betalas inomtre (3)veckor från det

a) att bostadsrättshavaren på sådant sätt somanges i 7 kap 27 och 28 §§

bostadsrättslagen har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenhetengenomatt betala avgiften inom dennatid, och

b) meddelande om uppsägningen och anledningen till dennahar lämnatstill socialnämnden i denkommun där lägenheten ärbelägen, eller

2. om avgiften- när det är fråga om en lokal - betalasinomtvå (2) veckorfrån det att bostadsrättshavaren på sådant sätt som angesi7kap 27 och 28 §§ bostadsrättslagen har delgetts underrättelse om möjlighetenatt få tillbakalägenhetengenomattbetala avgiften inomdennatid.

Är detfråga om en bostadslägenhetfår enbostadsrättshavareinteheller skiljas från lägenheten om haneller honharvarit förhindrad att betala avgiften inom den tid som angesi första stycket 1 på grund avsjukdomeller liknandeoförutsedd omständighet och avgiften har betalatsså snart det var möjligt,docksenast när tvisten om

avhysning avgörs i förstainstans.

Första stycket gäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepadetillfällen inte betala avgiften inom den tidsom anges i 39§ punkt 1 a, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög gradatt han eller hon skäligen intebör få behålla lägenheten.

Beslut omavhysning får meddelas tidigast tredjevardagenefterutgångenavden tid somanges i första stycket 1 eller 2.

§ 43 Skyldighet att avflytta

Sägsbostadsrättshavarenupptill avflyttning av någon orsaksomanges i 39 § punkt 1,4-6eller 8, är han eller hon skyldig att flytta genast.

Sägsbostadsrättshavaren upp av någonorsak somanges i39§punkt 2,3 eller 7, får haneller hon bo kvartilldetmånadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rättenåläggerhonom eller henneattflyttatidigare.

Detsamma gäller omuppsägningen sker av orsak som anges i 39 § punkt 1 a och bestämmelserna i 42 § tredje stycket är tillämpliga.

Vid uppsägning i andra fall avorsaksomanges i 39 § punkt 1 atillämpasövriga bestämmelser i42 §.

§44 Rätt till ersättningför skada vid uppsägning

Om föreningen sägerupp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningenrätt till ersättning för skada.

§45 Förfarandetvid uppsägning

Enuppsägningska vara skriftlig och delgesden som söks föruppsägning.

§46 Tvångsförsäljning

Har bostadsrättshavaren blivit skild frånlägenheten tillföljdav uppsägningi fall som avses i 39 §ovan, skabostadsrättentvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen så snart som möjligt, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och dekändaborgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överensom något annat. Försäljningenfår

(17)

fyvhfox Lwtt

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 4 0

dockskjutasupptilldessatt brister sombostadsrättshavarensvarar för blivit åtgärdade.

Tvångsförsäljning genomförs avKronofogdemyndigheten efter ansökanavbostads­ rättsföreningen.

Styrelse och valberedning

§ 47 Allmänt

Föreningens angelägenheter ska handhas aven styrelse varsuppgift äratt företräda föreningen och ansvara för attföreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts påett tillfredsställande sätt.

Styrelsen ska arbeta för utbildning av och information till medlemmarna samt lösa frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten främjas.

Styrelsen ska medhänsyn tillbostadsrättshavamas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter föralla att nyttja bostadsrätten.

§48 Ledamöter ochsuppleanter Mandatperiod

Styrelseledamöter och suppleanter väljs för enperiod av högsttvå(2)år. Styrel­

seledamot ochsuppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelseväljs påförenings­

stämmaska mandattiden för hälften,eller vid uddatal närmast högre antal, vara ettår.

Suppleanterinträder i den ordningde är valda såvida inte stämman har valt personliga suppleanter.

För det fall vakanseruppkommer efter ledamöter eller suppleanter under man­ datperioden ska dessa ersättassenast vidnärmastdärpå följande ordinarie förenings­

stämma. Vid valefter vakanser gäller att nyledamot eller suppleant utsesavdensom utsåg den ledamot eller suppleantsom ska ersättas.

Antalet styrelseledamöteroch suppleanter samt utseende därav

Styrelsenska bestå av 3-7 styrelseledamöter och 3-7 styrelsesuppleantervilka utses enligt följande,

a) föreningsstämman väljer två (2) till sex (6) ledamöter samtminsttvå(2)och högst sex (6) suppleanter,

b) Riksbyggenutser en(1) ledamot och en (1) suppleant.

Styrelseledamöterna och suppleanterna som väljs avstämman ska varamedlemmari föreningen ellervarabosatta iföreningens hus ochtillhöra bostadsrättshavares familjehushåll. Vidare är personsom utsetts av Riksbyggen behörig att vara ledamot eller suppleant

Den som är underårig elleri konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7§ föräldrabalken kan intevara styrelseledamot eller suppleant

§ 49 Ordförande,sekreterare m fl

Om inte föreningsstämman beslutar annat ska styrelsen inom sig utse ordförande vid detstyrelsesammanträdesom hålls i anslutning tillden ordinarie föreningsstämman eller i anslutning till extra föreningsstämmai den månstyrelseval har förekommit på

(18)

IS

Riksbyggen

sådan stämma. Omstämman väljer att utse ordförande skastyrelsen inom sig utseen vice ordförande. Vid sammastyrelsesammanträde ska ävensekreterare,

brandskyddsansvarig,och i förekommande fall, utbildningsansvarigsamt miljöansvarig utses.

§ 50 Sammanträden

Ordföranden ska se tillatt sammanträde hålls när så behövs.

Styrelseledamothar rätt att begära attstyrelsenska sammankallas. Sådanbegäran ska framställas skriftligen med angivande avvilket ärende ledamotenvillatt styrelsen ska behandla. Ordföranden är omsådan framställangörs skyldig att sammankalla

styrelsen.

§ 51 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför ommer än hälftenavantalet ledamöter ärnärvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslutgäller den mening förvilken mer än hälften av denärvaranderöstat, eller vid lika röstetal den mening sombiträds avordföranden. I det fall styrelsen inteär fulltalignär ett beslut ska fettasgäller för beslutsförheten att mer än 1/3 av hela antalet ledamöter harröstat for beslutet.

Styrelsen elleren ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter avföreningsstäm­ man som står i strid med bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningareller dessa stadgar.

§ 52 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas eller justerasav ordföranden och en ytterligare ledamot som styrelsen utser.

Tid får sammanträdet, vilka somnärvarat samt vilkabeslut som fattats ska anges i protokollet. Styrelseledamöterna harrätt att få avvikande mening antecknadi protokollet Protokollen ska föras inummerföljd och förvaras påbetryggande sätt.

§ 53 Vissa beslut Beslutom inteckning m m

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen far beslutaom inteckningeller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

Beslut ombostadsrättstillägg

Styrelsenellerav styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får beslutaatt teckna försäkring somomfattarbostadsrättshavarensunderhålls- och

reparationsansvar, s kbostadsrättstillägg.

Beslut om avyttring av föreningens fastighet/tomträttm m

Styrelseneller annan ställföreträdare för föreningenfarinte utan föreningsstämmans bemyndigande avhändaföreningendessfastaegendomeller tomträtt.

Styrelsen fårinte heller beslutaom rivning,omväsentliga förändringareller till- och/eller ombyggnadav föreningensegendom utan föreningsstämmans godkännande.

Kollektivanslutning bredband,telefoni,TV m m

Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigadföreträdare får föreningenfår inteutan föreningsstämmans bemyndigandeträffaavtal om attansluta lägenheterna till bredband, telefoni, TV-be talkanalereller liknande förmedlade tjänster.

(19)

Riksbyggeo

ktlfi

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 4 1

§ 54 Firmateckning

Föreningens firmatecknas, förutomav styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter tvåiförening.

§55 Besiktningar

Styrelsen ska fortlöpandeföreta erforderliga besiktningaravföreningensegendom som föreningenhar underhållsansvaret for och i årsredovisningens

förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande underhållsbehov och under åretvidtagna underhållsåtgärderav större omfattning.

§56 Likhetsprincipen

Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningenfår inteföretaen handling eller annan åtgärdsom är ägnadatt bereda enotillbörlig fördelåt enmedlem eller någon annan till nackdelför föreningen eller annan medlem.

§ 57 Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma (årsstämma) utses årligen minst två (2) ledamötertill valberedningen. Derasuppdraggäller for tiden fram tilldess nästa ordinarie stämma (årsstämma) hållits.

Valberedningens uppgift är attföreslå valbara och lämpliga kandidater till förtroendeposter som föreningsstämman skavälja.

Föreningsstämma

§ 58 När stämma ska hållas

Ordinarie föreningsstämma (årsstämma)skahållas inom sex (6) månader efter utgången avvarje räkenskapsår,dock tidigast tre (3)veckor efter detatt revisorerna överlämnatsin berättelse.

Extra stämmaska hållas om styrelsen finner skäl att hålla föreningsstämma före nästa ordinariestämma. Sådan stämma ska ävenhållas när det föruppgivet ändamål skriftligen begärsavcn revisor eller av minst en tiondel av samtligaröstberättigade medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran kom intill föreningen.

§ 59 Dagordning

Vid ordinarie stämma(årsstämma) ska förekomma:

a) Stämmans öppnande b) Fastställande av röstlängd c) Val av stämmoordförande

d) Anmälanav stämmoordförandens val av protokollförare

e) Valav en person som jämte stämmoordföranden skajustera protokollet f) Val av rösträknare

g) Fråga om stämmanblivit i stadgeenlig ordning utlyst h) Framläggandeav styrelsens årsredovisning

i) Framläggandeavrevisorernas berättelse

j) Beslut om fastställande avresultat- och balansräkning k) Beslut omresultatdisposition

1) Fråga omansvarsfrihet för styrelseledamöterna

m) Beslutangåendeantalet styrelseledamöteroch suppleanter

(20)

Ri!csbygg@n ,^1» -f&x Ma

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter,revisorer och valberedning

o) Beslut om stämman ska utsestyrelseordförande samt iförekommande fall valav styrelseordförande

p) Val avstyrelseledamöteroch suppleanter q) Valav revisoreroch revisorssuppleanter r) Val av valberedning

s) Avstyrelsen tillstämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden(motioner)somangettsikallelsen

t) Stämmans avslutande

Vid extraföreningsstämma skaförutom ärenden enligt a-g samt tovan förekomma endastdeärenden förvilka stämman utlysts ochvilkaangivits i kallelsen.

Föreningsstämmanöppnas avstyrelsensordförandeeller,vid förfall för denne,annan person som styrelsendärtill utser.

§ 60 Kallelse

Ordinarie stämma (årsstämma)

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska tidigast sex (6) veckor och senasttvå (2) veckor förestämmananslås på välsynligplats inom föreningens fastighet eller lämnas genomskriftligt meddelande i medlemmarnas

brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar. Därvid skagenom hänvisning till § 59 i stadgarna eller på annatsätt anges vilka ärenden som ska förekomma till behandling vid stämman.Om förslag till ändring av stadgarna ska behandlas, ska det

huvudsakliga innehålletavändringenanges i kallelsen.

Omdetkrävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att detfattas på två stämmorfår kallelsetill den senare stämman inteutfärdasinnan den första stämman har hållits.Ien sådan kallelse ska detanges vilket beslut den första stämman har fattat.

Extra stämma

Kallelse till extra föreningsstämmaska på motsvarandesätt ske tidigastsex (6) veckoroch senast två(2)veckor före stämman, varviddeteller de ärenden för vilka stämman utlyses ska anges. Dessakallelsefrister gälleräven om föreningsstämman ska behandla

J. en frågaom ändringav stadgarna 2. enfråga om likvidation, eller

3. enfråga om att föreningenskagå upp ien annan juridiskperson genom fusion.

§ 61 Motioner

Medlem somönskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendettill styrelsen senasten (1) månad efterräkenskapsårets utgång. Ärendetskatas med ikallelsentillstämman.

§ 62 Rösträtt, ombud och biträde

På föreningsstämma har varje medlemen röst.Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock endast enrösttillsammans.

(21)

Riksbyggen -frl !">««>. JLiArt£

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 4 2

Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlemsomfullgjort sina förpliktelser motföreningen enligt dessa stadgar och lag.

Enmedlemsrätt vid föreningsstämmautövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmensställföreträdare enligt lag ellergenom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingenfar somombud företräda mer änenmedlem.

Ombudfår endastvara:

• annanmedlem(inneharflera medlemmar bostadsrättgemensamtfår endast enav dem företräda annan medlem som ombud)

• medlemmens make/registreradpartner

• sambo

• föräldrar

» syskon

• barn.

En medlem får vid föreningsstämma medförahögstett biträde.

Biträdefår endast vara:

• annan medlem

• medlemmens make/registrerad partner

• sambo

• föräldrar

• syskon

• barn.

§ 63 Beslutoch omröstning

Föreningsstämmansmeningär den som har fått mer änhälftenavde avgivna rös­ terna, eller vid lika röstetal denmening som stämmoordföranden biträder. Vid val anses den valdsom har fått de flesta rösterna. Vidlika röstetal avgörsvaletgenom lottning.

Första stycket gäller inte för sådana beslut som for sin giltighet kräver särskildma­ joritet enligt dessa stadgar eller enligt lag.

Allaomröstningar vid föreningsstämmasker öppet,om intenärvarande röstberättigad medlem vid personval begär sluten omröstning.

§ 64 Särskildavillkor förvissabeslut

För att ett beslut i frågasomanges i denna paragraf ska vara giltigt krävs att det har fattatspå en föreningsstämma ochatt följande bestämmelser faar iakttagits:

1. Ändring avinsats somrubbar inbördes förhållanden

Om beslutet innebär ändring av någon insats och medförrubbningav detinbördes förhållandet mellan insatserna,skasamtliga bostadsrättshavare somberörsav ändringen ha gåttmed på beslutet. Omenighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelaravde berördabostadsrättshavama har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts avhyresnämnden.

1 a.Ökning av samtliga insatser utan rubbning avinbördesförhållanden Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utanatt förhållandet mellan de inbördes insatserna rubbas, ska alla bostadsrättshavama ha gått med på beslutet.Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst tvåtredjedelar av deröstande

(22)

har gått med påbeslutet och det dessutom har godkäntsavhyresnämnden.

Hyresnämnden ska godkänna beslutetom detta inteframstårsom otillbörligt mot någonbostadsrättshavare.

2. Förändring eller ianspråktagande av bostadsrättslägenhet

Om beslutetinnebär attenlägenhet som upplåtits medbostadsrättkommer att förändras elleri sin helhet behöva tas i anspråk avföreningenmed anledning aven om- ellertillbyggnad, ska bostadsrättshavaren ha gått med påbeslutet. Om

bostadsrättshavareninte ger sitt samtycketill ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar avde röstande har gått medpå beslutet ochdetdessutom har godkänts av hyresnämnden.

3. Utvidgning av föreningens verksamhet

Om beslutet innebär utvidgningav föreningens verksamhet, ska minst två tredjedelar avde röstande ha gåttmed på beslutet.

4. Överlåtelse av hus med bostadsrätt

Om beslutet innebär överlåtelse avett hus somtillhör föreningen, i vilket detfinns en eller flera lägenheter somär upplåtna med bostadsrätt, skabeslutetha fattats på det sätt somgäller för beslut omlikvidation enligt 11 kap 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Minst två tredjedelar av bostadsrättshavama i det hus som ska överlåtas ska dock alltid ha gått med påbeslutet

Föreningen ska genast underrättaden somharpant i bostadsrätten och som är känd förföreningen om ett beslut enligtpunkt 2eller 4 ovan.

§ 65 Ändring av stadgarna Majoritetskrav

Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt omsamtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om detfattasav två påvarandraföljande föreningsstämmor och minst 2/3, eller dethögre antal som angesnedan, av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Ombeslutetavser ändring avde grunder enligtvilkaårsavgifter ska beräknas fordras att minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått medpå beslutet.

Om beslutet innebär att en medlemsrätttillföreningens behållna tillgångar vid dess upplösninginskränks, fordras att samtliga röstandepå den senare stämman gått med på beslutet.

Ett beslut som innebär att en medlems rätt attöverlåta sin bostadsrätt inskränksär giltigt endast om samtligabostadsrättshavare vars rättberörs av ändringen gåttmed påbeslutet.

Godkännande avRiksbyggenoch registrering

Utöver vadsom krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigtatt Riksbyg­ gen godkänner detsamma.

Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas for registrering hos Bolagsvcrkct. Beslutet får inte verkställas förränregistreringen harskett.

(23)

R Riksbyggen

ftymy -f&\ta&iZtvcZ"

2 0 1 7 0 8 1 8 0 1 0 4 3

Årsredovisning, räkenskaper och revision

§ 66 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari tilloch med31 december.

§ 67 Årsredovisningoch fördelningav överskott

Styrelsen ska senast sju (7) veckor innan årsstämman till föreningens revisorer överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

Eventuellt överskotti föreningens verksamhet ska avsättas tillfond för planerat underhåll,dispositionsfond eller balanseras i ny räkning.

§ 68 Revisorer

För granskningav styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tidenframtilldessnästaordinarie stämmahållits två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, av vilkaen revisor och en suppleant börvara auktoriserad eller godkändrevisor.

Om registrerat revisionsbolag utses till revisor skaingen suppleant utses förden revisorn.

§ 69 Revisorernas granskning

Revisorerna skai den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens årsredovisning jämteräkenskaperna samt styrelsensförvaltning. Revisorerna ska följa de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om deinte strider mot lag, dessa stadgar eller god revisionssed.

Revisorerna skaförvarje räkenskapsår avge en i enlighet medlag omekonomiska föreningarföreskrivenrevisionsberättelsetillföreningsstämman.

Revisionska vara verkställd och berättelsedäröverinlämnad tillstyrelseninomfyra (4)veckorefter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna.

För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningarmotstyrelsens förvaltning ska styrelsen avgeskriftlig förklaringtill stämman.

§70 Årsredovisningen och revisorernas berättelse

Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast två

■ (2) veckor före årsstämman.

Övrigt

§ 71 Medlemskap i Riksbyggen intresseförening

För medlemskapiRiksbyggen ekonomisk förening krävsatt bostadsrättsföreningen är medlem i intresseföreningen för Riksbyggens bostadsrättsföreningar där

bostadsrättsföreningenhar sin verksamhet och via dennaär andelsägare iRiksbyggen ekonomisk förening.

Beslut som innebäratt föreningen begär sitt utträde ur intresseföreningen blirgiltigt om samtliga röstberättigadeär ense omdet. Beslutetäräven giltigt, om det har fattats

(24)

Kiksbyggen

på två på varandra följande föreningsstämmor ocb minst 2/3 avde röstande på den senarestämman gått medpå beslutet.

§ 72 Meddelanden till medlemmarna

Om inteannatanges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden till medlemmarna ske genomanslag på väl synlig platsinom föreningens fastighet eller genom utdelningi medlemmarnasbrevmkast/brevlådor/fastighetsboxar.

§ 73 Fördelning av tillgängarom föreningenupplöses

Upplösesföreningenska, sedan verksamhetenlagligenavvecklats, uppkommet överskott tillfalla bostadsrättshavama och fördelasiförhållandetill insatserna.

§ 74 Annan lagstiftning

I alltsomrör föreningens verksamhet gällerutöver dessa stadgar,bostadsrättslagen, lagen om ekonomiskaföreningar,liksom annan lag somberörföreningens

verksamhet. Ombestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma att stå i strid medtvingande lagstiftninggäller lagensbestämmelser.

Undertecknadeintygarattovanstående stadgar antogs vid föreningsstämma den26 april 2017samt31 maj2017.

Ort och datum

6» J—__ j_

Ovanståendestadgar har godkäntsavRiksbyggen.

Riksbyggen ekonomisk förening

^^Efiligtfiifirnakf

Sofia Berg Horner

References

Related documents

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren att

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren att

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits som medlem, får föreningen uppmana innehavaren

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren