Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 9 december 2015, klockan Ajournering klll

Full text

(1)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Plats och satmnanträdestid

Beslutande ledamöter

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Personalföreträdare

Tjänstemän

Protokolljusterare

Justeringens p lats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Satmnanträdesc\atum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby

Onsdag 9 december 2015, klockan 08.30-13.10 Ajournering klll.05-11.10

Camilla Stridh (S), ordförande Linda Ungsäter (M)

Lisa Blom (M) Kjell Biilow (S)

Lis-Astrid Andersson (S) Peter Karlsson (C)

Ann-Cathrine Weckfors (KD) Kjell Alexandersson (M) Sören Sjöholm (M) Susanne Linder (C)

Marie Karlsson, TCO, kl 08.30-10.30, klll.l5-13.00

Alf Olsson, områdes chef, Anders Eriksson, rektor, Anna-Kristina Mäkitalo, rektor, Agneta Kling, rektor, § l 79

Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare, § 180, § 187, § 192 Thomas Hjelm, controller,§ 185, § 188, § 190

Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare

Paragrafer l 7 5-19 5

Ann-Cathrine Weckfors

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09

Mia Gustafss

(2)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 175

Förvaltningschefen informerar Ärendet

Sara Olsson tillträder som ny rektor på Lärcenter den l mars 2016.

Arbetsmiljöverkets uppföljning efter inspektionsbesöket (nationell tillsyn av arbetsmiljön i skolan) den 2 september har ställts in. Nytt datum är inte bestämt.

Med anledning av flyktingsituationen i Sverige har SKL gjort en

sammanställning av nödvändiga akuta regelförändringar för att ge bättre fårutsättningar att hantera svåra utmaningar, bland annat inom skolan.

Utdragsbestyrkning

(3)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 3 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 176 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

Id 19639

l. Information från barn- och utbildningsförvaltningen, Hultsfreds kommun om arbetsår och läsår 2016/2017.

Id 19640 (sekretess)

2. Yttrande till skolinspektionen angående anmälan om skolsituationen för en elev vid storebro skola.

Id 19619

3. Information från Länsstyrelsen Kalmar län om fördelningstal, ensamkommande barn 2016.

Id 19633

4. Beslut från Skolverket om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för hösten 2015.

Id 19648

5. Beslut från Skolverket om återkrav för statsbidrag för gymnasiallärlingsutbildning läsåret 2014115.

(4)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 177 Dnr 2015/7

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter.

Ärendet

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till fårvaltningen perioden 2015-11-18-2015-12-08.

Sammanlagt är 24 incidenter anmälda, 17 från skolområde V ÄST, 7 från skolområde ÖST. Ingen incidentrapport från skolområde ViGyLär.

A v anmälningarna gick 6 vidare tilllikabehandlings grupp.

Utdragsbestyrkning

(5)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 5 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 178

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen ( ordfårande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Övergripande ekonomiskal administrativa/juridiska ärenden

Avtal mellan Vimmerby kommun och Nova Software AB, Skola24, funktionspaket Schema inkl Novasehem (Dnr 2015/1), id 19649, 2015-11-23

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vimmerby kommun och Nova Software AB (Dnr 2015/1), id 19650, 2015-11-23

Anställning avseende personal direkt underställd förvaltningschef (Dnr 2015/5) id 19634, 2015-11-20

Anställning avseende personal direkt underställd områdeschef (Dnr 2015/5) id 19417, 2015-10-07, id 19382, 2015-10-05

Avtal om interkommunal ersättning får skolplats i Vimmerby kommun (Dnr 2015/1), id 19638, 2015-11-18 (sekretess)

Ansökan om regionala projektmedel får fårstudie strategisk utveckling av internationella samarbeten (Dnr 2015/84), id 19637, 2015-11-17

Förskola, grundskola, gymnasium

Beslut om mottagande av barn i fårskola från annan kommun (Dnr 2015/12), id 19661, 2015-11-25

Beslut om mottagande av barn i grundsärskola (Dnr 2015/12), id 19690, 2015-12-07 (sekretess)

(6)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protoko11justerare

BUN § 179 Dnr 2015/85

Aterkoppling verksamhetsbesök gymnasiet Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Återkoppling från nämndens verksamhetsbesök på gymnasiet den 25 november.

Inriktningen för verksamhetsbesöken läsåret 2015/16 är:

• Hur arbetar man med det systematiska kvalitetsarbetet inom nämndens olika verksamhetsområden?

• Hur följs verksamheterna upp och vilka resultat uppnås?

• Vilka åtgärder vidtogs vid läsåret 2015/16 utifrån de analyser som genomförts i förhållande till uppnådda resultat.

Utöver hur gymnasiet bedriver kvalitetsarbetet fick nämnden ta del av hur de arbetar med ensamkommande barn.

Vid dagens sammanträde deltar ledningen för gymnasiet.

Utdragsbestyrkning

(7)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 180 Dnr 2015/124

Organisationsförändring inom barn- och utbildningsförvaltningen - återremiss

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med organisationsförslaget ta bort nuvarande områdesindelning och istället organisera nämndens

verksamheter utifrån verksamhetsområden.

Reservation

Peter Karlsson (C) och Ann-Cathrine Weckfors (KD) reserverar sig mot beslutet om att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och de lämnar en skriftlig

protokollsanteckning.

Protokollsanteckning

Peter Karlsson (C) och Ann-Cathrine W eddors (KD) lämnar följande

protokollsanteckning: "Vi avslår förslaget på grund av bristande förankring och oklar ekonomi. Vi anser det också olyckligt om kommunen förändrar

skolledningsstrukturen innan resultatet av folkomröstningen har klargjorts och hur kommunfullmäktige beslutar hantera valresultatet".

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till organisations- ändring inom nämndens verksamheter. Områdesindelningen ÖST, V ÄST och ViGYLär tas bort och istället organiseras verksamheterna utifrån

verksamhetsområdena förskola, grundskola och gymnasium/vux.

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen, (BUN § 157, 2015-11-18) för att klargöra:

- Kan förvaltningen identifiera ytterligare möjligheter till minskade kostnader inom förvaltningsledning och administration i syfte att tillföra mera medel till verksamheten?

- Redogöra för att den nya ledningsstrukturen underlättar det pedagogiska ledarskapet mot högre måluppfyllelse.

- Jämföra med jämförbara förvaltningar kring struktur och kostnader.

Lärarförbundet har lämnat en komplettering till riskbedömningen/

konsekvensbeskrivningen utifrån förslag till ny ledningsorganisation (20 15-12-08).

Ajournering

Ärendet ajourneras kl11.05-11.1 O

(8)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 8 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Peter Karlsson (C) och Ann-Cathrine Weckfors (KD): Avvakta med beslutet till nästa sammanträde med anledning av information och fortydliganden som lämnas idag.

Ordforanden Camilla Stridh (S): Föreslår att nämnden beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordforanden Camilla Stridh (S) ställer forslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i enlighet med organisationsforslaget ta bort nuvarande områdesindelning och istället organisera nämndens

verksamheter utifrån verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut, BUN § 157, 2015-11-18.

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19568).

Lärarforbundets komplettering till riskbedömning/konsekvensbeskrivning (Id 19719).

Sändlista

Samtliga skolområden

Utdragsbestyrkning

(9)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 181 Dnr 2015/144

Bidragsbelopp till fristående skolor 2016 Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer bidragsbelopp for fristående skolor gällande kalenderåret 2016 enligt upprättat forslag till prislista.

Ärendet

Om kommunen anordnar programmet själv tillämpas den egna prislistan. I de fall utbildningen erbjuds i samverkansområdet räknas ett snittpris ut for

samverkanskommuner. I övriga fall tillämpas skolverkets riksprislista for sådana utbildningar som kommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Kostnad per elev har ökat for de flesta programjärnfort med foregående år, på grund av att elevantalet har sjunkit.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsfOrvaltningens tjänsteskrivelse med bifogad prislista (Id 19696).

Sändlista

Förvaltningsekonom

Bilaga.

(10)

Bilaga BUN § 181, 2015-12-09

Prislista över studievägar inom Vimmerby kommuns gymnasieskola 2016

Bidragsbelopp till fristående skolor

Kod

EE

FT

HA

RL

IN

NA

TE

SA/SP

Program/

studieväg

El- och energi

Fordon- och transport

Handel- och administration

Restaurang- och livsmedel

Industri tekniska

Naturvetenskapsprogram

Teknikprogram

Samhällsvetenskapsprogram

Längd

Ål{

3 år

3 år

3 år

3 år

3 år

3år

3år

3 år

grundpris /termin exldusive moms

60 700

59 500

45 300

63 400

68100

45 300

54100

39 400

Bidragsbelopp

kalenderåret

128 684 7 284

126140 7140

96 036 5 436

134 408 7 608

144 372 8172

96 036 5 436

114 692 6 492

83 528 4 728 Varav moms 6%

(11)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l O (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 182 Dnr 2015/136

Kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget vid utgången av januari månad 2016 och följa de övergångsregler som fattats beslut om i Sveriges riksdag.

Reservation

Ann-Cathrine Weckfors (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Den 21 maj 2008 fattade dåvarande regering beslut om att införa en ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag. Kommunfullmäktige i Vimmerby beslutade att införa kommunalt vårdnadsbidrag från och med l januari 2009 för barn mellan ett och två år. Från och med l januari 2012 utökades det kommunala vårdnadsbidraget till att gälla för barn mellan l och 3 år.

Den 18 november 2016 fattade Sveriges riksdag beslut om att avskaffa

vårdnadsbidraget enligt proposition 2014/15:147. Beslutet innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016.

Beslut som tas före 31 januari om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut. För barn som det erhållits vårdnadsbidrag för gäller att

kommunen måste erbjuda plats i förskola inom fyra månader från att en ansökan om plats kommit in till kommunen.

Familjer som har vårdnadsbidrag bör i så god tid som möjligt få veta att de inte kan få vårdnadsbidraget förlängt efter 31 januari 2016. De familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång bör också bli informerade om att de kan behålla bidraget för den period som beslut fattats.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19681).

Sändlista

Kommunfullmäktige

(12)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protoko11justerare

BUN § 183 Dnr 2015/127

Ändrat datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträde i september 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndsammanträdet onsdagen den 28 september flyttas till onsdagen den 21 september.

Ärendet

2015-10-21 fastställde barn och utbildningsnämnden sammanträdesdagarna för 2016. Inför budgetprocess med budget 2017 ska nämnderna lämna över sina budgetförslag till ekonomiavdelningen vecka 38, varför det är önskvärt att barn- och utbildningsnämnden flyttar nämndsammanträdet från onsdagen den 28 september till onsdagen den 21 september.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19652).

Utdragsbestyrkning

(13)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 184 Dm 2015/141

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan huvudman

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

skolhälsovårdsjournal för elev i Vimmerby kommun, som byter till skola i annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.

Ärendet

skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utformad för att följa eleven genom hela skoltiden. Uppgifter som samlas i skolhälsovårdsjournalen bör följa

barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser. När en elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven. Om eleven byter till en skola i en annan kommun sker detta lämpligen genom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet överlämnas till den andra kommunens skolhälsovård. Från offentlig skolhälsovård till privat skolhälsovård kan överföringen ske genom överlämnande av kopior.

Enligt 15 § 2st. arkivlagen (SFS 1990:782) får en kommunal myndighet överlämna journal i original till annan myndighet endast genom ett särskilt beslut i

kommunfullmäktige, ett så kallat avhändande. Det betyder att det endast kan gälla för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfållen avhändande ska ske. Ett avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till en annan vårdgivare. Ett sådant beslut innebär att när elev flyttar från en kommun till en annan kommun får skolhälsovårdsjournalen efter vårdnadshavares eller myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola (12 kap 2-3 §offentlighets- och sekretesslagen).

Yrkanden

Peter Karlsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 19653).

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 09:44

Sändlista

Kommunfullmäktige

(14)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 185 Dnr 2014/38

Budgetuppföljning per 30 november 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

l. ge förvaltningen i uppdrag att se över kostnaderna och möjligheten att fördela om budgeten inom andra områden för att skona förskolan,

2. hos kommunstyrelsen anhålla om en presidieöverläggning mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

3. godkänna budgetuppföljningen och lägga handlingama till protokollet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten med 6,6 miljoner kronor. Nämndens bmttobudget för 2015 är 318,8 miljoner kronor och nämndens intäkter (exklusive skatter) är 31,5 mnkr.

Gmndskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten kan komma att redovisa ett nettoöverskott på O, 7mnkr vid årets slut. För att täcka IT -kostnader har båda skolområdena använt resurser ämnade för undervisning . skolområde ÖST har

utöve~ det använt pedagogresurser till att betala nyanskaffning av inventarier i samband med renovering av Vimarskolan.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett överskott på 0,6 mnkr 2015.

Interkommunala ersättningar ser något bättre ut och beräknas överskrida budget med O, 7 mnkr. Undervisning och inackorderingskonton ger överskott. Gymnasiet har bestämt att införa inköpsstopp från vecka 43. Gyronasiesärskolan kan komma att redovisa underskott med 0,5 mnkr då Vimmerby har fler elever som går i gyronasiesär än beräknat.

Förskolan som har en nettobudget på 59,0 mnkr och kan komma att redovisa ett underskott på 7,8 mnkr. En del av underskottet (2,2 miljoner kronor) är

obudgeterade lokalhyror och inventarier till nya förskoleavdelningar. Antalet förskolebarn har från bokslutet 2014 till31 juli ökat med ca 30 barn, vilka nämnden inte har budget för att drifta.

Fritidshemsverksamheten som har en nettobudget på 9,9 mnkr ser ut att redovisa ett överskott på 0,2 mnkr.

Särskolans nettobudget på 5,2 mnkr beräknas ge ett överskott på l ,3 mnkr beroende på att det är fårre elever i Vimmerby som är mottagna inom gmndsärskolan. Och intäkter från annan kommun ökar överskottet.

Utdragsbestyrkning

(15)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Vuxenutbildningen beräknas gå med ett underskott på totalt 0,6 mnla främst beroende på utökad sfi-verksamhet.

Campus Vimmerby beräknas klara budget.

Ett totalt resultat på minus 6,6 miljoner kronor bekymrar. Det är bekymmersamt att fårutsättningarna får barn- och utbildningsnämnden har ändrats på så sätt att om det blir fler barn i fårskolan eller fler elever i skolan sänks pedagogtätheten per automatik får att kunna betala såväl pedagoger som lokaler.

Inför 2015 erhöll nämnden utökad budget får två barn mer i fårskolan men i verkligheten har antalet barn i fårskolan ökat med 30, det saknas cirka 2 mnkr.

För de fristående fårskoloma finns det inte budget får mer än 80 barn och där finns idag 92 barn.

Förslag till beslut

Ordfåranden Camilla Stridh (S): Förvaltningen får i uppdrag att se över

kostnaderna och möjligheten att fårdela om budgeten inom andra områden får att skona fårskolan samt att hos kommunstyrelsen begära en presidieöverläggning med barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Upprättad budgetuppföljning per 30 november 2015 (Id 19720).

Sändlista

Kommunstyrelsen

Bilaga.

(16)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uppf201511

Perioden

2015 12 09

Bilaga BUN § 185,2015-12-09

Helår

Bedömd Avvikelse mot Prognos

Intäkt Kostnad Utfall2015 Utfall2014 Helårs- utfall helår

Verksamhet/tkr Netto Jan-Nov Jan-Nov budget 2015 2015

l) 60 Nämnd och kontor Intäkt

o

251

o o

Kostnad 7 479 6 536 7 342 7 912

Varav personal 6 065 5 268 6038 6608

Netto 7 479 6285 7 342 7 912

2) 62 Färskoleklass Intäkt 61 21

o

60

Kostnad 5 511 4795 6173 6 213

Varav personal 5 432 4 715 5 897 5 937

Netto 5 450 4774 6173 6153

3) 63 Särskola Intäkt 257 2

o

280

Kostnad 3 873 3 340 5 246 4266

Varav personal 3 794 3 229 4 700 4100

Netto 3 616 3338 5246 3986

4) 64 Grundskola Intäkt 3 777 3464 913 6 473

Kostnad 118 513 114 010 123 560 128 440

Varav personal 82 791 81 735 88 747 89 927

Netto 114 736 110 546 122 647 121967

5) 65 Gymnasiet Intäkt 13 783 10 813 12 975 15 925

Kostnad 73 838 72448 75 626 77 966

Varav personal 33 590 33 769 35 888 35 288

Netto 60055 61635 62 651 62 041

6) 66 Vuxenutbildning Intäkt 3 787 4773 4 158 4178

Kostnad 12 510 13 264 13 212 13 812

Varav personal 9 471 JO 099 9816 JO 416

Netto 8 723 8 491 9054 9 634

7) 67 Gymnasiesär Intäkt

o

l

o o

Kostnad 3 301 4405 3 000 3 500

Varav personal

o o o o

Netto 3 301 4 404 3 000 3 500

8) 68 Campus Vimmerby Intäkt 250 354 42 242

Kostnad 2 330 2120 2 263 2 463

Varav personal 1500 l 361 l 364 1564

Netto 2 080 l 766 2 221 2 221

9) 71 Förskola Intäkt lO 453 10 084 10 060 11 840

Kostnad 71999 70 686 69 093 78 633

Varav personal 52 022 51887 52 493 56943

Netto 61546 60602 59 033 66 793

lO) 72 Fritidshem Intäkt 3 847 3 767 3 400 4 000

Kostnad 13 029 13 408 13 334 13 734

Varav personal Il 725 12 276 12 274 12 674

Netto 9182 9641 9934 9 734

11) TOTALT Intäkt 36215 33 530 31548 42998

Kostnad 312 383 305 012 318 848 336 938

Varav personal 206 390 204 339 217217 223 457

Netto 276168 271482 287 300 293 941

Kommentar till helårsprognos etc

J) Nämnd och förvaltning kan komrna att redovisa underskott när arvoden till politiker är högre än vad som budgeterats. Dessutom betalar vi del av lön till omplacerad personal från centralt konto.

()J~

budget överskott+

underskott-

o

-570 -570 -570 60 -40 -40 20 280 980 600 1260 5 560 -4 880 -1180 680 2 950 -2 340 600

610 20 -600 -600 -580

o

-500

o

-500 200 -200 -200

o

l 780 -9 540 -4 450 -7 760 600 -400 -400 200 11450 -18 090 -6240 -6 640

Utfall helår 2014

o

7 425 5 955 7 425 21 5 193 5 059 5172

44 3 601 3 460 3 557 5 500 125 147 88173 119 647 17 742 79 005 36549 61263 5 748 15 019 9 403 9271

l 4 583

o

4582 330 2 352 l 504

2 022 11 010 77 694 56 557 66 684 4 069 14 771 13 292 10 702 44 465 334 790 219 952

290 325

(17)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uppf201511

2) Försko leklassverksamheten ser ut att hålla budgeten 2015.

3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med l ,3 mnkr.

2015 12 09

Bilaga BUN § 185, 2015-12-09

Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna, dock liten ökning från höstterminen.

Dessutom en elev från annan kommun vi får betalt för under hösten.

4) Grundskolan kan komma att redovisa ett överskott motsvarande 0,7 mnkr.

Antal tjänster hålls nere för att få råd med datakostnader och för Vimarskolan även nya inventarier.

5) Gymnasiet kornmer att redovisa överskott med närmare 0,6 mnkr tmder 2015 ..

IKE blir c 0,7 mnkr dyraye mot budget. Undervisningskontot redovisar överskott för att täcka underskott på läromedelsidan.

Dessutom mer i bidrag än vad som budgeterats.

6) Vuxenutbildningen har i dem1a prognos beräknats redovisa ett underskott på 0,6 mnkr.

Det är komvux och yrkesvtlX som vi inte får budgeterad statsbidrag och intäkter för samt sti-nndervisningen som ökat delvis beroende på nya regler men även att fler efterfrågar sfi.

7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas överskridas under året med 0,5 mnkr.

Trots färre elever på höstenjämfört med våren räcker inte budgeten.

8) C am pus Vimmerbys verksamhet ser ut att hålla netto budgeten.

9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 7,8 mnkr.

O budgeterade lokalkostnader på 2,35 mnkr samt nya inventarier och material till nya

paviljonger ökar underskottet. Anpassning till budget vad gäller personaltätheten måste genomföras.

Fristående. förskolors bidrag är högre än budget som är beräknad på färre barn.

Det är 13 familjer som får 14 vårdnadsbidrag i november mot budgeterat 12,5.

J O) Fritidshemmen kan komma att redovisa överskott med 0,2 mnkr.

Kyrkans fritids har 34 barn mot budgeterat 30.

11) Ett totalt resultat på minus 6,6 mnkr kan komma att redovisas 2015.

Då finns det obudgerade lokalkostnader och inventariekostnader på 2,5 mnkr i förskolan.

Antalet barn i förskolan har ökat med 30 förstall månaderna men i demografimodellen inför budget 2015 fick vi ökad budget motsvarande 2 barn för hela året, det saknas 2,0 mnkr.

2015 Okt 2015 Nov 2014 Okt 2014 Nov

Grundskola o fskl 1616 1653 l 587 1587

Gymnasiet 459 474 501 501

Förskola 623 637 599 610

Fritidshem 564 558 564 545

Fristående förskolor 93 92 92 92

Fristående fritids 34 34 29 27

Summa 1314 1321 1284 1274

(18)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 186

Information kring arbetet för bästa mottagande av nyanlända Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbete med mottagandet av nyanlända.

En gång i veckan har förvaltningen förstärkt ledningsgrupp för uppdatering om situationen både inom och utom kommunen och om eventuella åtgärder som behöver sättas in.

Löpande informationsbrev till nämnd, kommunens ledningsgrupp samt arbetstagarorganisationerna inom förvaltningen.

Läget inom skola och förskola är under kontroll. Stort behov av lärare i svenska som andraspråk och för modersmålslärare.

Utdragsbestyrkning

(19)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 187 Dnr 2014/143

Handlingsplan för entreprenöriellt lärande Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Information om forslag till handlingsplan for entreprenöriellt lärande i

undervisningen. Handlingsplanen utgår från en forstudie och en kartläggningen vad som görs i olika verksamheter och skolutvecklingsdokumentets femte område

"Nätverk gör underverk- skola och arbetsliv".

Entreprenörlent lärande handlar om att utveckla och stimulera generella kompetenser;

• att ta initiativ, ansvar och omsätta ideer till handling,

• utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker,

• att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Att vara entreprenörlen och foretagsam är samma sak.

Det entreprenörlena lärandet är ett pedagogiskt forhållningssätt i klassrummet.

• stimulerar fantasi och skapande

• Inre drivkrafter och motivation är viktigt

• Sammanhang och se till helheten

• Ämnesövergripande tematiska arbetssätt där elever tar ansvar for sitt lärande och där resultatet kan vara till nytta utanfor skolan

• Verklighetsanknutet

Handlingsplanen ska på "remiss" till alla enheter i januari och nämnden beslutar i ärendet i mars 2016.

Beslutsunderlag PowerPointpresentation

Förslag till handlingsplan får entreprenöriellt lärande (Id 19684).

(20)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 188 Dnr 2015/45

Overheadkostnader inom barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag se över overheadkostnaderna, vad de består av samt att ekonomichefen deltar vid ett av nämndens

sammanträden for att ge en redogörelse av overheadkostnader.

Samtliga kostnader och intäkter för kommungemensamma verksamheter, som har en övergripande kommunnytta ingår i overheadkostnaderna. Det som avses är dels kostnader for sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort, t. ex. kommunledning och central administration, juridik, arkiv, telefonväxel etc., dels kostnader for sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda sig av antingen som en fri nyttighet eller genom någon fonn av internköp, t. ex. storkök, transporter etc.

Overheadkostnaderna fordelas på samtliga nämnder vid räkenskaps- sammandraget genom en så kallad SCB-nyckel.

Mellan åren 2009-2011låg overheadkostnaderna for barn- och utbildnings- nämnden på omkring 12 mnkr. 2014 har barn- och utbildningsnämndens verksamheter fått sig tilldelat 33,2 mnkr.

Beslutsunderslag PowerPointpresentation

Utdragsbestyrkning

(21)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 189 Dnr 2015/140

Lokaler för ökat platsbehov i förskolan Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

FörvaltningschefBirgitha Sahlin informerar om det ökade behovet av förskaleplatser i tätorten. Diskussioner om hur lokalfrågan ska lösas pågår.

(22)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protoko11justerare

BUN § 190 Dnr 2015/45 Inventarier till Norrskenet

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Controller Thomas Hjelm informerar om en överenskommelse mellan Vimarhem och barn- och utbildningsförvaltningen om att inventariekostnaderna för

färskolelokalerna i Norrskenet kommer att ingå i hyran.

Utdragsbestyrkning

(23)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 20 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 191 Dnr 2015/45

Alternativt besparingsförslag om beslut om nedläggning av förskola och skolor ändras efter folkomröstning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram alternativa besparingsförslag om beslut om nedläggning av skolor och förskolor ändras efter folkomröstningen.

Ärendet

Om beslutet om nedläggning av skolor och förskola upphävs efter

folkomröstningen den 21 februari, ska en besparing på andra områden inom skola och förskola göras. Folkomröstningen är rådgivande, vilket innebär att politikerna i kommunen inte är bundna av att följa resultatet.

Förslag till beslut

Ordförande Camilla Stridh (S): Förvaltningen får i uppdrag att titta på och ta fram alternativa besparingsförslag om beslut om nedläggning av skolor och förskolor ändras efter folkomröstningen.

(24)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 192 Val av skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Med anledning av beslutet om nedläggning av två grundskolor och en forskola i kommunen, kommer barn- och utbildningsforvaltningen framöver att distribuera en folder till alla hushåll i kommunen med information om vad som gäller vid val av skola.

Om en elev går i en kommunal grundskola och skolan läggs ned så har kommunen skyldighet att erbjuda eleven fortsatt skolgång på en annan kommunal skolenhet och då ta hänsyn till vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt får eleven (l O kap. 24 och 29 §§ skollagen).

Eleven och dess vårdnadshavare har rätt att söka sig till en annan kommunal grundskola eller en fristående grundskola. Det finns ingen garanti att få plats på den sökta skolan. Kommunen ska dock så långt möjligt tillmötesgå önskemålet men det finns också situationer där kommunen kan säga nej till den önskade platsen (lO kap. 30 §skollagen). Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt (nonnalt folkfård), ska ordna utbildning for alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola fOr sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet.

Kommunen ska i forsta hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste

kommunen därfår bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Om barnet haft en placering i forsko leklass på en kommunal skolenhet har det förtur till plats i årskurs l på den skolenheten.

Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medfora betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter for kommunen, eller om det är nödvändigtmed hänsyn till öVriga elevers trygghet och studiero.

Utdragsbestyrkning

(25)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Skolskjuts i hemkommunen

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

(26)

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

Protokolljusterare

BUN § 193

Uppdrag och ansvar som ledamot i nämnd

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen fåranleder inget beslut.

Ärendet

Ordfårande Camilla Stridh (S) informerar om uppdrag och ansvar som ledamot i nämnd.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings slcrift Ansvar som ledamot i nämnd.

Utdragsbestyrkning

(27)

Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09 Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 194 Dnr 2015/20 Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Vid dagens sammanträde finna inga aktuella kurser eller konferenser att behandla. Informationen som delges läggs till handlingarna.

Ärendet

Ann-Cathrine Weckfors (KD) informerar om att Fabriken planerar att öppna ett Frammiskontor ett par timmar i veckan och att Globträdsdagen äger rum den 5 maj 2016.

(28)

Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 195 Kulturgarantin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (25)

Sammanträdesdatum

2015-12-09

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen foranleder inget beslut.

Ärendet

Peter Karlsson (C): Kulturgarantin bör diskuteras vid beredningen i januari.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :