KVALITATIVA METODER FOKUS PÅ KVALITATIVA INNEHÅLLSANALYS

23  Download (0)

Full text

(1)

Beatrix Algurén, MSS, RPT, MPH, PhD (beatrix.alguren@gu.se)

KVALITATIVA METODER

FOKUS PÅ KVALITATIVA INNEHÅLLSANALYS

IKG302 VETENSKAPLIGA METODER 1

1

Diskussion

• Vilka artiklar har ni läst – vilka metoder har det används?

• Har ni läst flera artiklar med kvalitativa eller kvantitativa metod?

• Hur upplevs dem?

• Vilka är enklare att förstå?

• Vilka känns att ha ”bättre evidens”-trovärdighet?

• Finns det samma uppbyggnad (IMRaD)?

• Hur presenteras resultat? Skillnader?

(2)

Studiekvalitet – kriterier för att utvärdera resultat från forskning

Hannes K. Chapter 4: Critical appraisal of qualitative research. In: Noyes J, Booth A, Hannes K, Harden A, Harris J, Lewin S, Lockwood C (editors), Supplementary Guidance for Inclusion of Qualitative Research in Cochrane Systematic Reviews of Interventions. Version 1 (updated August 2011).

Cochrane Collaboration Qualitative Methods Group, 2011. Available from URL http://methods.cochrane.org/qi/supplemental-handbook-guidance.

Aspekt Kvalitativt begrepp Kvantitativt begrepp

Truth value (sanningsvärde) Credibility (trovärdighet) Internal Validity (Intern giltighet) Applicability

(Användbarhet) Transferability (överförbarhet) External Validity or generalisability (generaliserbarhet) Consistency

(Koherens/konsistens) Dependability (pålitlighet) Reliability (tillförlitlighet)

Neutrality Confirmability (kan bekräftas) Objectivity

5

Studiekvalitet

Vad Bedömning

Trovärdighet

….handlar om resultat av analysen stämmer överens med deltagarnas åsikter, om resultaten är sanna.

Utvärderingstekniker inkluderar: att ha externa revisorer eller deltagare att validera fynd

(medlemskontroller), peer debriefing, uppmärksamhet på negativa fall, oberoende analys av data av mer än en forskare, ordagrann citat, konsistenta observation etc…

Överförbarhet

…. handlar om huruvida forskningsresultaten kan överföras till andra specifika situationer/kontexter.

Utvärderingstekniker inkluderar: tillhandahålla detaljer om deltagarna i studien så att läsarna kan utvärdera för vilka målgrupper studien ger värdefull information, ge bakgrundsinformation, demografi, tillhandahålla en tjock beskrivning av både sändande och mottagande sammanhang etc.

Tillförlitlighet

…. handlar om huruvida forskningsprocessen är logisk, spårbar och tydligt dokumenterad, särskilt på de valda metoderna och de beslut som fattas av forskarna. Utvärderingstekniker inkluderar: peer review, debriefing, audit spår, triangulering i samband med användning av olika metodologiska metoder för att titta på ämnet forskning, reflexivitet för att hålla ett självkritiskt redogörelse för forskningsprocessen, beräkning av inter-rater avtal etc.

Konfirmerande/Be kräftbarhet

…. handlar om i vilken utsträckning resultaten är kvalitativt samstämmig genom analysen grundad i uppgifterna och genom granskning av hela forskningsprocessen (verifiering). Utvärderingstekniker inkluderar: att utvärdera forskarens effekter under alla steg i forskningsprocessen, reflexivitet, tillhandahålla bakgrundsinformation om forskarens bakgrund, utbildning, perspektiv, tankeskola etc.

(3)

Kvalitativa metoder

• Fenomenologi – vad är den levda erfarenheten av ett fenomen? (Rosberg, 2008).

• Diskursanalys – ex hur ngt framställs, hur personer talar om ngt. Ex:Hur framställs en ”bra ledare” eller vilka kategorier får representera ”önskvärda” livsstilar? (Börjesson & Palmblad, 2008).

• Fenomenografi - hur människor erfarit ngt eller hur uppfattar individer ett specifikt fenomen.

(Marton & Booth, 2000).

• Etnografi - beskriva och tolka sociala och kulturella strukturer. Vad som sker i samspel mellan individer och mellan individer och miljö (Pilhammar Andersson, 2008)

• Grounded theory – utveckla teori, sociala processer (Glaser & Strauss, 1967; Strauss &

Corbin, 1998; Charmaz, 2000).

7

Vad är innehållsanalys?

• Ursprungligen en kvantitativ metod (Krippendorff, 2004).

• ”Ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg.” (Bryman, sid.192)

• Idag ex. medieforskning (tid, spaltmetrar, begrepp/ord…)

(4)

Vad är kvalitativ innehållsanalys?

• Den kvalitativa innehållsanalysen lägger större fokus på tolkning av texter

• Enligt Patton (1990) inbegriper en kvalitativ innehållsanalys en process att identifiera, koda, samt kategorisera grundläggande mönster i det empiriska materialet.

• Kvalitativ innehållsanalys finns dock i flera varianter av ansatser (Hsie- Fang & Shannon, 2005; Krippendorff, 2004).

9

Vad är källor/data-material för kvalitativ innehållsanalys?

• Text

• Intervjuer

• Dokument (rapporter, policy dokument, facebook-inlägg, etc

• Ljudfiler

• Observationer

• Filmer

• Bilder

(5)

Olika tillvägagångssätt beroende på forskningsmetod

Utifrån etnografi skulle du fokusera på att förstå en kultur

Utifrån grounded theory skulle du titta på att utveckla förklaringar från dina data (teorier)

Utifrån fenomenologi skulle du vara intresserad av människors upplevda upplevelser

Utifrån en narrativ metod skulle du vara intresserad av människors berättelser (t.ex. livshistorier)

….

11

Analysprocessen

Läsa, lyssna, titta på data

Tänker om och förstår data och information Forskningsfråga

Litteratur Teorier/modeller

(6)

3 Former för kvalitativ innehållsanalys, Hsie-Fang & Shannon, 2005

• Konventionell

• Riktad

• Summativ

13

Konventionell kvalitativ innehållsanalys

• Förutsättningslös” kodning (utgår ej från förutbestämd teori) av materialet

• Induktiv - Abduktiv

• Resulterar i begreppsutveckling och modeller – ej teoriutveckling

(7)

Riktad kvalitativ innehållsanalys

• Strukturerad process – utifrån teori el. tidigare forskning

• Deduktiv

• Sätt att jämföra resultat från tidigare teori/forskning

15

Summativ kvalitativ innehållsanalys (manifest)

• Identifiera och kvantifiera förekomsten av specifika ord eller innehåll i texter

• Förstå den kontextuella användningen av dessa ord i texterna

(8)

3 Former för kvalitativ innehållsanalys, Hsie-Fang & Shannon, 2005

17

Exempel: Innehåll av livskvalitsmätinstrument (Quality of life instruments)

Algurén B, Coenen M, Malm D, Fridlund B, Mårtensson J, Årestedt K.

A scoping review and mapping exercise comparing the content of patient-reported outcome measures (PROMs) across heart disease-specific scales. Journal of Patient-Reported Outcomes. 2020;

4:7

(9)

19

Exempel: Livsstilförändring för hållbar utveckling

(10)

Exempel: Livsstilförändring för hållbar utveckling

21

Exempel: Livsstilförändring för hållbar utveckling

(11)

Analysprocessen

1. Börja med att läsa igenom allt material från början till slut för att skapa dig en övergripande uppfattning.

2. Gör en första strukturering av materialet

a. Delar som är irrelevanta för din forskningsfråga (obs. kan dock bli relevanta senare så radera det inte)

b. Delar som är deskriptiva. Ex. fallstudie bakgrund c. Delar som är relevanta för din forskningsfråga

3. Utifrån delar från c (delar som är relevanta för din forskningsfråga) hitta meningsbärande enheter (=citat) - Induktiv fas

23

Word cloud

(12)

Analysprocessen – kondensering och kodning

– Kondenssering = Korta ner text, men behålla innehållet (ej tolka)

– Kodning (sätt etiketter för att fånga innehållet – ett eller flera ord/begrepp)

Det gör att man får stå i mål och får passningar och det är roligt att göra mål och sånt. (Kalle 10 år)

Roligt: spelet och göra mål

25

Meningsbärande enheter Koder Kategorier

så gör vi ju inte så att vi toppar något lag …men däremot så kanske vi låter någon …behöver vi göra mål så klart att vi kanske sätter in en som gör mycket mål I finalen får de sämre sedan kliva åt sidan då vill ju verkligen alla vinna…

Inom Hockeyn är det tuffare redan ifrån början. Vi delar tidigt upp vår hockeygrupp i två olika lag, ett som var bättre och spelar mot äldre spelare och åkte iväg på olika cuper under säsongen.

Här är det elitsatsning

redan ifrån början

(13)

någon …behöver vi göra mål så klart att vi kanske sätter in en som gör mycket mål I finalen får de sämre sedan kliva åt sidan då vill ju verkligen alla vinna…

De bästa får vara med

Inom Hockeyn är det tuffare redan ifrån början. Vi delar tidigt upp vår hockeygrupp i två olika lag, ett som var bättre och spelar mot äldre spelare och åkte iväg på olika cuper under säsongen.

Här är det elitsatsning redan ifrån början

Dela upp laget i ett A- och ett B-lag

27

Analysprocessen – kategorisering

– Gruppera koder som har ett liknande innehåll

Konstruera en rubrik på kategorin som ska återspegla det centrala budskapet i texten och som ska svara på syfte/frågeställningarna!

Kategorierna ska vara klara och tydliga och kvalitativt skilda

(ömsesidigt uteslutande – ej överlappande)

(14)

Analysprocessen – kategorisering, forts.

En kreativ process där utgångskategorierna förändras och underkategorier och nya kategorier utvecklas i enlighet med syftet och ökad förståelse

Det viktigaste analysredskapet – Att Jämföra i syfte att hitta mönster, likheter, samband, motsatser

Inget ‘rätt’ recept – intimt förknippat medforskarens kreativitet (‘intellektuellt hantverk’)

Kategoriseringen är det preliminära resultatet Det är först när man beskriver mönstret i kategorin som resultatet börjarta sin form.

29

Meningsbärande enheter Koder Kategorier

så gör vi ju inte så att vi toppar något lag …men däremot så kanske vi låter någon …behöver vi göra mål så klart att vi kanske sätter in en som gör mycket mål

De bästa vid avgörande

situationer Lagens konstruktionbygger på resultatfokusering

I finalen får de sämre sedan kliva åt sidan då vill ju verkligen alla vinna…

De bästa får vara med

Inom Hockeyn är det tuffare redan ifrån början. Vi delar tidigt upp vår hockeygrupp i två olika lag, ett som var bättre och spelar mot äldre spelare och åkte iväg på olika cuper under säsongen.

Här är det elitsatsning redan ifrån början

Dela upp laget i ett A- och

ett B-lag

(15)

Analysprocessen – tematisering

• Hitta tematiska relationer mellan kategorierna, den underliggande meningen

• Den röda tråden av mening som återkommer i kategori efter kategori

• Formulera och pröva nya sätt att tänka omkring materialet vad är det för mönster som framträder?

• Övergripande – på en högre abstraktionsnivå

OBS! Detta är inte alltid en stegvis process, utan en iterativ process (spiralprocess) Avsett mycket tid för dataanalysen

Hjälpmedel: egna sammanfattningar, memos, forskardagbok 31

Analysprocessen - sammanfattning

1. Läsa och sortera texten (hitta delar som är relevanta för din forskningsfråga) 2. Hitta meningsbärande enheter

3. Kondensering och kodning 4. Kategorisering

5. Tematisering

(16)

Analysprocessen

data

koder kategorier tema

data

data

33

Exempel

(17)

35

Meningsbärandeenheter Koder Kategorier

Min filosofi det är ju att alla skall spela. Alla skall få vara med//…//men min filosofi om vi säger upp till 14-15 år, där skall alla få vara med och spela. Det är urregel jag har.

… jag vill ju utveckla dom i hockeykunskap och får jag den utveckling och den här ledarstaben har tänkt sig så kommer resultaten också att komma.//…//Sedan

utbildningsmålsättning har vi

också satt där då, vi jobbar efter

normen att vi skall utbilda dom i

skridskoåkning, vi skall utbilda

dom i passning…..

(18)

säger upp till 14-15 år, där skall alla få vara med och spela. Det är urregel jag har.

… jag vill ju utveckla dom i hockeykunskap och får jag den utveckling och den här ledarstaben har tänkt sig så kommer resultaten också att komma.//…//Sedan

utbildningsmålsättning har vi också satt där då, vi jobbar efter normen att vi skall utbilda dom i skridskoåkning, vi skall utbilda dom i passning……..

Utveckling och lärande

37

Meningsbärandeenheter Koder Kategorier

Min filosofi det är ju att alla skall spela. Alla skall få vara med//…//men min filosofi om vi säger upp till 14-15 år, där skall alla få vara med och spela. Det är urregel jag har.

Alla ska få vara med Lagens konstruktion bygger på att alla ska få vara med och att lära

… jag vill ju utveckla dom i hockeykunskap och får jag den utveckling och den här ledarstaben har tänkt sig så kommer resultaten också att komma.//…//Sedan

utbildningsmålsättning har vi också satt där då, vi jobbar efter normen att vi skall utbilda dom i skridskoåkning, vi skall utbilda dom i passning…..

Utveckling och lärande

(19)

convenient to take the car. Often without an idea of how this behavior may be reflected in an ecological perspective

motivation/Laziness

To blindly throw everything into a single hopper and then dump it in a dump, was a comfortable choice that did not require commitment or structure

The major challenge lies mainly in the reluctance. When the food runs out and the driving force to make a new big cook is not there, the habit can easily disappear.

39

Meningsbärande enheter Koder Kategorier Tema

The advantage I still enjoy choosing a car, even though it is expensive is that it goes extremely much faster and I save time by taking the car when I have a full day.

Lack of time/stress Barriers

Then I identified that one of all excuses was that the recycling center distance was a major factor. During the project, distance has not decreased. And I still see this as a major obstacle to the future of my recycling. As we live in a society where everything will go so fast, the smallest detour becomes a big detour.

The biggest problem I felt during this period was time. It took extra time to find new recipes, and it took extra time to make new recipes.

(20)

complained my friends that I drove too much car, and it caused me a thought that I should start walking more .

Social Facilitators

There were also main factors that ....was that my boyfriend joined the walk.

Project work went a lot better than I expected and that my family's involvement has contributed to the fact that the project has not been experienced negative and difficult but rather manageable and positive.

41

Exempel: Livsstilförändring för hållbar utveckling

(21)

Resultatredovisning

• Max hälften av texten kan vara citat i ett avsnitt – om det inte visar på ”olika dimensioner av fenomenet”

• Lägg in egna analyser mellan citaten

• Använd bara de bästa citaten (endast ett av varje fenomen)

• ”Städa upp i språket”

• Använd markering för att visa att något är borttaget ex bla bla //…//bla bla

44

Rekontextualisering

– Kritisk tolkning då fynden sätts i sitt sammanhang – i relation till annan forskning/teorier

– Detta görs exempelvis i diskussionen eller som en del av resultatet i slutet eller

varvat mellan kategorierna – men man måste kunna avgöra vad som är resultat och

vad som ärden kritiska tolkningen.

(22)

Analysprocessen

data

koder kategorier tema

data

data

46

Studiekvalitet

Vad Bedömning

Trovärdighet

….handlar om resultat av analysen stämmer överens med deltagarnas åsikter, om resultaten är sanna.

Utvärderingstekniker inkluderar: att ha externa revisorer eller deltagare att validera fynd

(medlemskontroller), peer debriefing, uppmärksamhet på negativa fall, oberoende analys av data av mer än en forskare, ordagrann citat, konsistenta observation etc…

Överförbarhet

…. handlar om huruvida forskningsresultaten kan överföras till andra specifika situationer/kontexter.

Utvärderingstekniker inkluderar: tillhandahålla detaljer om deltagarna i studien så att läsarna kan utvärdera för vilka målgrupper studien ger värdefull information, ge bakgrundsinformation, demografi, tillhandahålla en tjock beskrivning av både sändande och mottagande sammanhang etc.

Tillförlitlighet

…. handlar om huruvida forskningsprocessen är logisk, spårbar och tydligt dokumenterad, särskilt på de valda metoderna och de beslut som fattas av forskarna. Utvärderingstekniker inkluderar: peer review, debriefing, audit spår, triangulering i samband med användning av olika metodologiska metoder för att titta på ämnet forskning, reflexivitet för att hålla ett självkritiskt redogörelse för forskningsprocessen, beräkning av inter-rater avtal etc.

Konfirmerande/Be kräftbarhet

…. handlar om i vilken utsträckning resultaten är kvalitativt samstämmig genom analysen grundad i uppgifterna och genom granskning av hela forskningsprocessen (verifiering). Utvärderingstekniker inkluderar: att utvärdera forskarens effekter under alla steg i forskningsprocessen, reflexivitet, tillhandahålla bakgrundsinformation om forskarens bakgrund, utbildning, perspektiv, tankeskola etc.

(23)

Att öka trovärdighet - triangulering

Källtriangulering

Flera olika källor till information/data

Forskartriangulering

Flera olika forskare involverade – olika perspektiv

Metodtriangulering

Flera metoder används – kan inkludera mixad metod eller olika kvalitativa metoder

48

Figure

Updating...

References

Related subjects :