Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 2 - Användning

Full text

(1)

Instruktion till

PigWin

PocketPigs

Del 2 - Användning

(2)

Generellt om användningen av Pocket...3

Huvudmeny ...4

Att skriva i Pocket...4

Tips och genvägar ...5

Kommunikation mellan PigWin och Pocket...6

Automatisk överföring av data ...6

1. PigWin i vänteläge...6

2. Överföring av data ...6

Manuell överföring av data...7

Sänd data till Pocket...7

Sänd data till PigWin ...8

Pocket...8

PigWin ...8

Registrering av data i Pocket ...10

Generellt...10

Välj språk ...10

Backup ...10

Bluetooth...10

Datumkontroll ...10

Arbetslista ...11

Suggor ...13

Arbetslistor...13

? (Frågetecknet)...14

Arbete...15

Suggkort...15

Övrig registering ...16

Medicin i PigWin och Pocket ...17

Ungdjur ...20

(3)

G ENERELLT OM ANVÄNDNINGEN AV P OCKET

Laddning Se till att handdatorn är laddad före användning.

Observera Handdatorn tappar långsamt ström även om den inte används alls. En del handdatorer förlorar alla data, inklusive inställningar och program, om de blir helt urladdade. Sätt därför alltid handatorn i laddaren när den inte används.

Omstart På alla handdatorer går det att göra en omstart (reset). Läs om detta i instruk- tionen till själva handdatorn. Vanligen finns det ett litet hål i botten eller på baksidan av handdatorn som man kan trycka i med spetsen av pekdonet.

Handdatorn släcks då och startar automatiskt igen. Detta motsvarar en omstart av en dator och omstarten kan användas om handdatorn t.ex. fastnar i ett inmatningsfält eller liknande. Data går inte förlorad om man gör på detta sätt.

Arbetsgång Innan man börjar arbeta med handatorn ska den laddas med data från PigWin.

Man kan då se tidigare händelser på djuren och programmet kan kolla så att nya registreringar är logiska i jämförelse med tidigare registreringar.

Arbetsgången är följande:

1. Data förs över från suggprogrammet i datorn till Pocket 2. Registrering av data i Pocket

3. Data förs över från Pocket och läses in i suggprogrammet

När Pocket skall göras klar för användning nästa gång, början man om från punkt 1 igen och för över data till Pocket.

Vilka data? Alla data om aktiva suggor förs över till handdatorn. Om man har en Skiold- Datamix foderanläggning ansluten till PigWin och om man startat överföring av foderdata genom en pinkod från Skiold-Datamix visas även data från foder- datorn /transponderdatorn i Pocket.

(4)

Huvudmeny

Programmets huvudbild

Bild 57. Huvudbilden i PocketPigs

Avsluta programmet med ok

Menypunkter

Visa tangentbord.

Växla mellan tangentbord (Key- board) och skrivyta (Letter Recog- nizer) Om man har suggkortet framme växlas det istället mellan tangentbord och statistik

Inmatningsbilderna i Pocket är uppbyggda så att de liknar registreringsbilderna i PigWin Sugg på datorn.

Att skriva i Pocket

Keyboard/

Letter Recognizer

I Pocket har man möjlighet att välja om man vill använda ett tangentbord (Keyboard) där man kan trycka på de olika tangenterna med pekdonet, eller i stället skriva tal och bokstäver direkt på en skrivyta på skärmen med pekdonet (Letter Recognizer).

Växla mellan de två inmatningssätten genom att klicka på pilen längst ned i högra hörnet.

Tangentbord/Keyboard Skrivyta/Letter Recognizer

Inmatning Tryck med pekdonet på det önskade inmatningsfältet så att markören ställs här.

Mata in/skriv med hjälp av tangentbordet eller skrivytan det önskade värdet och tryck på Enter ( ) för att godkänna värdet.

Radera data Har man matat in ett felaktigt tecken, raderas detta genom att trycka på den kraftiga pilen på tangentbordet.

Esc Har man börjat att mata in i ett fält men ångrar detta kan man, om man har valt att använda tangentbordet, trycka på \ för att komma ur inmatningsläget.

(5)

Använder man skrivytan skrivs \ i sifferfältet.

Radera händelse Önskar man att radera en händelse, ska man först trycka en gång på datumet för den gällande händelsen, så att markören ställs här. Därefter trycker man på (Ta bort) längst ner på skärmen, och svarar Ok till att ta bort händelsen.

Obs! Det går bara att radera händelser som är inmatade i Pocket och ännu inte överförda till PC.

Stäng fönster Vill man att stänga det fönster man befinner sig i trycker man på ok i övre högra hörnet.

Tips och genvägar

I Pocket finns några inbyggda funktioner som kan underlätta inmatningarna.

Dagens datum Vill man att göra en inmatning på dagens datum kan man, i stället för att mata in ddmmåå, mata in/skriva – (minustecken) och trycka Enter.

Tidigare datum Vill man göra en inmatning på ett datum före dagens datum kan man, i stället för att mata in ddmmåå, skriva ett minustecken och antalet dagar före dagens datum och trycka Enter.

Till exempel om man vill göra en registrering som hände för 3 dagar sedan, skriv –3 och tryck Enter. Programmet anger nu själv det korrekta datumet.

I morgon Vill man registrera något en dag framåt i tiden kan man istället för att skriva ddmmåå, bara skriva - - 1 (minus minus 1) och trycka Enter. Man kan bara skriva en dag framåt i tiden.

Observera att om man har en Skiold Datamix blötutfodring så utfodrar foder- datorn efter morgondagens upplysningar om man har skrivit morgondagens datum. Om man t.ex. har registrerat en avvänjning som ska ske under morgon- dagen så utfodras suggan suggan som om hon redan är avvand (när data från Pocket är överfört till PigWin)

Markering Vill man markera ett suggnummer, t.ex. för att skriva över detta, drar man lång- samt med ett fast tryck med pekdonet över numret så att det markeras med blått.

Nu kan man mata in det nya numret.

Händelser För att kunna visa så mycket som möjligt av suggkortet på Pockets skärm är suggkortet komprimerat så att inte all information visas samtidigt. Till exempel visas bara betäckningsdatum men inte vilken galt suggan är betäckt med.

Vill man se mer information, trycker man på datumfältet för önskad händelse och håller intryckt i ett par sekunder. Då visas alla data för händelsen. Tryck ok för att stänga fönstret igen och gå tillbaka till suggkortet. Man kan också välja händelsetypen i nedersta vänstra hörnet på suggkortet. Då väljer man sedan

”Översikt” för att komma tillbaka till den komprimerade formen där man ser alla händelser.

(6)

K OMMUNIKATION MELLAN P IG W IN OCH P OCKET

Automatisk överföring av data

Den automatiska överföringen används då pocket är förbunden med datorn via en trådlös anslutning. Arbetsgången är följande:

1. Ställ PigWin i vänteläge.

2. Sätt igång överföringen av data från handdatorn till Pocket manuellt från handdatorn. Handdatorn överför data till PigWin i pc och hämtar sedan automatiskt nya data till handdatorn.

Här nedan beskrivs de två stegen mer i detalj:

1. PigWin i vänteläge

Öppna för kommunikation med AgroSync så att PigWin är redo att ta emot och att sända data. Detta görs under Generellt| Extern dataregistrering| Pocket PC inställningar. Följande bild visas då på skärmen:

Bild 58. PigWin är redo för kommunikation.

2. Överfö- ring av data

Klicka på ”AgroSync” i PocketPigs.

Om Pocket har förbindelse med PC börjar dataöverföringen (se bild 59).

När överföringen är klar visas startbilden i PocketPigs och Pocket kan nu användas som vanligt.

Bild 59. Överföring av data.

Ingen förbindelse Om det är något fel på förbindelsen mellan Pocket och pc får man meddelandet

”Ingen förbindelse med AgroSync”. Kontrollera då förbindelsen. Vid trådlös kommunikation kanske det är dålig förbindelse just från den platsen där man står. Om man använder kabel eller hållare bör man kontrollera att de sitter fast ordentligt. Man kan också öppna Microsoft ActiveSync och kolla att det finns förbindelse med Pocket.

Tryck sedan OK på meddelandet i PocketPigs och tryck på Test för att pröva förbindelsen igen.

(7)

Fellista Vid överföringen kontrollerar programmet automatiskt om data som registrerats i Pocket stämmer överens med PigWins data och med datumkontrollen. Om några data inte accepteras av PigWin visas de på en lista i Pocket efter överföringen (bild 60). Kolla vad det är som inte överförts och klicka sedan OK för att stänga listan.

Observera att de data som står på denna lista inte överförts till PigWin och programmet gör inte något mer försök att föra över dessa uppgifter!

Bild 60. Fellista.

En grisning den 260706 på sugga nummer 1524 kunde inte läsas in i PigWin

Manuell överföring av data

Man kan också välja att föra över data manuellt. Då överförs data åt ett håll i taget och man har möjlighet att kontrollera och eventuellt radera händelser innan de förs in i PigWin.

Sända data till Pocket

PigWin Klicka på ikonen för Pocket i PigWins huvudbild (på pc). Bild 62 visas då.

Klicka OK.

Bild 61. Ikon för Pocket PC. Används vid manuell överföring.

(8)

Bild 62. Överföring av data till Pocket.

Klicka OK för att föra över data till Pocket.

Pocket När överföringen är klar visas åter Pocket Pigs huvudbild.

Sända data till PigWin

När man ska sända manuellt är det viktigt att PigWin inte står i vänteläge för kommunikation med PocketPigs, dvs. bild 58 får inte vara framme på skärmen.

Pocket Klicka på ”AgroSync” i PocketPigs för att göra data klar till PigWin.

Bild 63. Datauppgifterna är klara att levereras till PC.

Data är nu klara för att sändas PC (PigWin). Om man ångrar sig och inte vill föra över data till PigWin just nu, klickar man på ”Hämta” för att hämta data tillbaka till PocketPigs

PigWin I PigWin-programmet på PC klickar man på Pocket-ikonen . Nu kontrol- lerar PigWin om det finns nya data i Pocket. Om Pocket innehåller nya data visas nedanstående bild på skärmen.

(9)

Bild 64. Överföring av data från Pocket.

Flikar

Visar registreringar- na från Pocket under respektive flik.

Överför Alla registreringar som gjorts i Pocket sedan man senast förde över data till den kan nu studeras under respektive flik. Vill man föra in dessa data i PigWin klickar man på den andra ikonen från vänster.

Om en händelse inte försvinner från bilden ”Kontrollerar överförd data” efter att man har klickat på ikonen är det på grund av att PigWin-programmet inte vill acceptera händelsen. Det kan bero på att händelsen under tiden har registrerats direkt i PigWin i datorn eller att händelsen ligger utanför det tillåtna datuminter- vallet.

Kolla då suggkortet för det aktuella djuret och jämför eventuellt med tillåtna datumintervall som finns i pc under Arkiv| Gen.inst| Registr| Kontroll.

Observera! Det går inte att överföra nya data till Pocket förrän alla data på bilden ”Kontrol- lera överförd data” är antingen överförda eller raderade. Om bilden fortfarande visas nästa gång man klickar på Pocket-ikonen är det för att det finns data kvar på den.

Radera Vill man radera en händelse från ”överföringsbilden” så att den inte överförs till PigWin Sugg, klickar man på Radera-ikonen och svarar Ja till att radera.

Skriv ut Vill man skriva ut de registreringar som gjorts på Pocket klickar man på ikonen Skriv ut.

Suggkort Vill man se suggkortet på en av de aktuella suggorna klickar man på suggkorts- ikonen.

När alla data är överförda är Pocket tom och det skall föras över nya data innan den kan användas ute i stallet igen. Se bild 61.

Programmet kollar nu om det finns data i Pocket. Om Pocket är tom överförs

(10)

R EGISTRERING AV DATA I P OCKET

När data har sänts från PC till Pocket är Pocket klar för att använda. Programmet startas i Pocket genom att man trycker på Start i övre vänstra hörnet och där väljer PocketPigs. Man kommer då till programmets huvudbild (se bild 57).

Är man osäker på hur data registreras kan man med fördel läsa i användarhand- ledningen till PigWin. Grundprincipen för att registrera data är lika i PigWin och i PocketPigs.

Se även avsnitten ”Att skriva i Pocket (Keyboard/Letter Recognizer)” och ” Tips och genvägar” tidigare i denna manual för information om hur man registrerar i Pocket.

Generellt

Under menyvalet (ikonen) görs inställningar i programmet Pocket.

Välj språk

Här kan man välja vilket språk man vill att PocketPigs ska använda.

Backup

Det går att ta en säkerhetskopia av de data som finns i PocketPigs. Välj Fil för att spara en säkerhetskopia på Pocket eller AgroSync för att göra en

säkerhetskopia som sparas på datorn (i mappen PigWin, PPCDATA, Pockets namn, Backup). Om säkerhetskopian ska läggas på datorn (pc) måste Pocket ha förbindelse med PC när säkerhetskopian skapas.

Bluetooth

Om en elektronisk läsare av öronmärken (MultiReader) ska kopplas till Pocket görs det under rubriken Bluetooth. För ytterligare information se handledningen till MultiReader.

Datumkontroll

Under rubriken Datumkontroll finns det, precis som i PigWin på PC, gränser för vilka datum som ska kunna registreras för en händelse. En registrering tillåts bara om den ligger inom ett visst antal dagar från föregående händelse.

För att ändra gränserna i datumkontrollen tryck med pekdonet på fältet som ska ändras, radera det som står och registrera det nya värdet. Tryck på Enter för att spara det nya värdet.

(11)

Arbetslista

Här kan man skapa arbetslistor till olika uppgifter i stallet. När arbetslistorna skapats får man varje dag en markering på de listor som är aktuella under just denna dag och vilka suggor de gäller. Aktuella listor är markerade med en stjärna (*) under Suggor| Arbetslistor.

Bild 65 visar ett exempel på inställningarna för en betäckningslista.

Bild 65. Inställning av arbetslistor

Välj här vilken som ska vara den senaste händelsen för de djur som ska tas med på arbetslistan.

Senaste händelse Det första man ska göra är att välja vilken som ska vara den senaste händelsen på de djur som man vill ha med på arbetslistan. Senaste händelse väljs i nedre vänstra hörnet. Välj betäckning om det gäller en lista för brunstkontroll eller avvänjning om det gäller en lista för betäckning.

Observera att detta gäller även då man vill man granska inställningarna för en redan befintlig arbetslista. Även då måste man först välja senaste händelse i nedre vänstra hörnet.

Arbete När man valt vilket som ska vara den senaste händelsen kan man bläddra i tidigare inlagda arbetslisor (med samma senaste händelse) med hjälp av pilarna.

Vill man skapa en ny lista ersätter man Skapa som står där tidigare med det namn man vill ha, därefter sparas namnet med Enter ( ).

Kull Välj här om arbetslistan ska göras för suggor med alla kullnummer eller till exempel bara för 1:a grisare eller för suggor med ojämna kullnummer.

Intervall Här bestäms, med hjälp av antal dagar från senaste händelse, vilka djur som ska tas med på listan. Vill man, som i exemplet på bild 65, skapa en arbetslista för betäckning av avvanda suggor kan man sätta intervallet från t.ex. 4 till 30 dagar. Då kommer programmet att ta med alla djur som har avväjning som senaste händelse och som är avvanda för 4-30 dagar sedan. När suggorna betäckts kommer de inte längre med på listan, deras senaste händelse är ju då betäckning och inte avvänjning.

(12)

veckodag. Väljer man Alltid gör Pocket om listan varje dag och tar med de djur som uppfyller kraven på listan. Väljer man istället en veckodag, t.ex. måndag, skapar PocketPigs listan på måndagen och visar sedan samma djur alla dagar tills nästa måndag.

Obs! Om inställningarna gjorts så att listan bara ska räknas ut en gång i veckan måste intervallet vara minst 7 dagar. Annars är det risk för att man missar djur.

Kvitteras Välj ett av följande tre alternativ för vad som ska hända när ett djur på arbetslistan bockas för:

1. Bocken ska bara vara en kvittering för utfört arbete

2. När djuret bockas för ska det skapas en ny händelse t.ex. en betäckning 3. När djuret bockas för ska det rättas i en gammal händelse (t.ex. vid

rapportering av dräktighetstest då det ju ska ändras i betäckningen) Obs! För att man det ska kunna skapas en ny händelse (alternativ 2 ovan) måste

antalet dagar under ”Intervall” ligga innanför det intervall som är tillåtet för den aktuella händelsen (jämför med inställningarna under Generellt| Datum- kontroll.

Bild 66. Datumkontroll

I det visade exemplet ska intervallet på den aktuella arbetslistan (se bild 65) ligga innanför antalet dagar från avvänjning till betäckning (0-90).

En gång Välj mellan följande möjligheter:

Nej = Djuren är med på listan även om man utfört arbetet på dem. Används t.ex. till registrering av döda diande grisar.

Ja = Djuren försvinner från listan efter utfört arbete. Används t.ex. för vaccinationslistor, grisningslistor etc.

Per dag = Djuren försvinner från listan den dag arbetet utförts men de kommer tillbaka på listan igen nästa dag. Används t.ex. vid brunstkontroll under flera dagar.

Om arbetslistan ska användas tillsammans med MultiReader (läsare av elektroniska öron- märken) väljer man det här.

(13)

Veckodag Bocka för den veckodag då arbetet ska utföras. Väljer man t.ex. måndag kommer listan att vara markerad med en stjärna (*) på måndagar (under Suggor| Arbetslistor).

Nästa datum Om listan inte ska skapas på nästkommande markerade veckodag kan man här ange vilken datum listan ska skapas. Används vanligen bara då man gör en ny lista och inte vill börja tillämpa den direkt.

Ok = Stäng När inställningarna för en arbetslista är klara, tryck på ok för att komma tillbaka till huvudbilden.

Suggor

Arbetslistor

Skapa händelse Bild 68. Skapa händelse. Har man i stället valt att en händelse Välj lista Under menyvalet Suggor| Arbetslistor visas de arbetslistor som man ställt in

under Generellt| Arbetslistor.

Välj önskad arbetslista i det nedre vänstra hörnet av bilden. På arbetslistan visas då de djur som uppfyller de krav man satt upp.

Stjärna (*) Stjärnan står efter namnet vid de listor som är aktuella idag.

Exempel på lista

Bild 67. Arbetslista Om man klickar en gång på någon av kolumnöverskrifterna visas en liten pil.

Denna pil används till att ändra

sorteringsordning. På så sätt kan man själv välja hur listan ska sorteras.

Man kan ta fram listan för föregående vecka (välj –1) och för nästa vecka (välj +1).

R - genväg till inställningarna av den aktuella arbetslistan (Generellt|

Arbetslista).

Den överkryssade symbolen betyder att läsaren för elektroniska öronmärken inte är ansluten.

Utfört Om man har valt Kvitteras under Generellt| Arbetslista| Kvitteras kan man bocka för djuren under Utfört efter hand som arbetet är gjort, samt eventuellt notera vem som utfört det under Namn.

(14)

Komplettera vid behov och klicka två gånger på ok för att komma tillbaka till arbetslistan.

Sök Arbetslistan Sök finns som standard i Pocket. Där kan man registrera ett antal djur som man vill spara på en lista av någon anledning. Klicka på R och registrera djurnummer.

Suggor Listan Suggor kan bara användas om man har en läsare av elektroniska öronmärken. Se manualen för MultiReader.

? (Frågetecknet)

Då man klickar på frågetecknet längst ner på en arbetslista visas följande alter- nativ:

Ta bort Man kan ta bort (bara från listan) antingen de djur som är förbockade under Utfört eller de som inte är förbockade. Välj Ta bort och sedan Utfört eller Ej utfört.

Utfört Här har man möjlighet att göra en övrig registrering eller en medicinregistrering på alla djuren på listan. Skriv in uppgifterna och tryck på Enter för att godkänna och stänga bilden.

Spara Listan kan sparas för senare användning. Välj Spara och skriv ett valfritt namn på listan. Klicka OK för att spara.

Hämta Vill man hämta en tidigare sparad lista klickar man på Hämta och väljer där- efter den önskade listan (filen).

Bestäm box Det går att registrera box samtidigt på alla djuren som finns på listan. Klicka på Bestäm box , skriv in vilken box de går i och klicka sedan på Enter ( ) för att godkänna.

(15)

Arbete

Se enskild sugga Vill man se vilka arbetsuppgifter som varit aktuella för en viss sugga trycker man på suggnumret och håller kvar trycket ett par sekunder. Då visas bilden härintill.

Röd markering visar att suggan har stått på den nämnda listan men att arbetet inte är utfört och kvitterat

Bild 69. Arbetsregistrering på sugga.

Suggkort

Här kan man registrera alla händelser på en enskild sugga precis som på sugg- kortet i PigWin Sugg.

Djurnr Tryck på fältet Djurnr, skriv in numret och tryck på Enter. (Alternativt kan man välja att bläddra mellan suggnummren med hjälp av pilknapparna. Nu visas suggkortet på det önskade djuret.

Bild 70. Suggkort

Längst ner till vänster: välj vilken del av suggkortet som ska visas mer i detalj.

Tjock vänsterpil= Radera tecken (Backspace)

Krysset: radera händelse

Växla mellan tangentbord och att se det aktuella djurets nyckeltal.

För att kunna visa så mycket som möjligt av suggkortet på Pockets skärm är

(16)

Vill man se den informationen trycker man på datumfältet för händelsen och håller kvar trycket i ett par sekunder (”Tryck och håll”), då visas alla data för händelsen.

Alternativt kan man, i det nedre vänstra hörnet på Pocket, välja vilken del av suggkortet som ska visas mer i detalj, t.ex. betäckningen.

Nya händelser När man ska registrera nya händelser klickar man med pennan på det aktuella fältet, registrerar händelsen och trycker Enter för att godkänna. Vill man att fler registreringsfält ska visas, t.ex. Galt1, Galt2 och Galt3, trycker man med pennan i ett par sekunder eller väljer händelsen i vänstra hörnet av suggkortet. Vill man göra medicinregistrering eller en övrig registrering väljer man även detta i det nedre vänstra hörnet.

Radera händelser Vill man radera en händelse klickar man en gång på datumet för händelsen så att den blir markerad med en ram. Klicka därefter på krysset längst ner på sugg- kortet och svara OK på frågan om händelsen ska raderas. Precis som i PigWin är det bara möjligt att radera den sista händelsen på suggkortet. Om det finns en senare händelser måste den raderas först. För att det ska gå att radera händelsen måste den dessutom vara registrerad i Pocket och den får inte ha varit överförd till PC.

Otillåten datum Om Pocket ger ett felmeddelande när man försöker registrera en händelse

”Datum ska vara före/efter ...” bör man kontrollera och eventuellt ändra det tillåtna datumintervallet i Pocket. Det gör man under Generellt| Datumkontroll.

Nyckeltal Genom att trycka på den lilla bilden som ser ut som ett tangentbord i det nedre högra hörnet växlar man mellan tangentbord (eller s.k. skrivyta) och statistik där suggans resultat visas.

Låst Låsningen avser fältet Box (suggans box). Om man använder boxfältet kan man bocka för fältet Låst. När man sedan bläddrar mellan suggkorten med hjälp av pilknapparna bläddrar man bara mellan de suggor som går i den aktuella boxen.

Amsuggor Vill man registrera en amsugga ska man skriva – (minustecken) i boxfältet vid registrering av avvänjningen (tryck och håll på datumfältet för avvänjningen).

Övrig registering

Kodlista Den kodlista man använder i PigWin Sugg (i pc) följer med till till Pocket. När man registrerar en Övrig registrering i Pocket kan man se kodlistan. Stå i fältet Kod, tryck och håll med pennan, kodlistan visas och man kan välja önskad kod i den.

(17)

Bild 71. Övrig reg.

Under Suggkort| Övrig .reg visas texten för den valda koden.

Utgång Kodlistan kan även tas fram när man registrerar en utgång. På suggkortet eller under Ungdjur| Döda kan kodlistan hämtas fram med hjälp av ”tryck & håll” i kodfältet.

Antal grisar vid

avvänjning Har man ställt in PigWin så att man kan registrera döda diande grisar via Övrig registrering följer detta med till Pocket. Under Antal på avvänjningen kommer det att stå med grön färg hur många diande grisar som finns hos suggan.

Medicin i Pocket

Man kan göra medicinregisteringar i Pocket och få listor över djur som ska ha upprepade behandlingar. Därefter kan man i PigWin sugg skriva ut rapporter över de behandlade djuren och den totala mängden preparat som använts. Innan medicineringar kan registreras i Pocket måste man dock först registrera prepa- raten i grundtabellen i PigWin.

Grundtabell i

PigWin Diagnos och preparat registreras i PigWin under menypunkten Generellt, Behandlingsjournaler, Registrera journaler.

Bild 72. Registrera preparat i PigWin

Här anges hur många dagar behandlingen ska utföras,

”1,2,3” betyder att behandlingen ska utföras dag 1, 2 och 3.

I samarbete med veterinären registreras de diagnoser och preparat som man använder i besättningen. På registreringsbilden skrivs:

(18)

• Journal ID (kod)

• Diagnos

• Upprepade behandlingar (bestämmer hur många dagar djuret ska visas på listan med upprepade behandlingar *)

• Preparat

• Dos

• Karenstid

• Ges (hur preparatet ska ges)

• Återordinerat & Ordinerat*) (om man vill ha med lagermängden på utskrifterna).

*) Funktionerna med upprepad behandling och ”återordinerat/ordinerat” finns inte i svensk version (april 2008)

Bild 73. Registrera preparat i PigWin

De dagliga medicineringarna kan nu registreras i PocketPigs. I nedre vänstra hörnet på suggkortet väljer man Medicin. Registrera datum, tryck och håll på registreringsfältet under J.Id för att få fram en översikt över möjliga

behandlingar.

Bild 74. Medicin i Pocket. Om man behandlar diande grisar hos en sugga, registreras antal behandlade smågrisar i kolumnen ”Grisar”. Kom ihåg att mängden ska vara den totala mängden som använts.

(19)

När fältet för utgångsrapportering är rödmarkerat betyder det att djuret inte får slaktas före det datum som står i fältet.

Observera att fältet blir rött först när medicinbehandlingen skickats till PigWin och data sedan sänts till handdatorn igen.

Karenstid Bild 75. Karenstid.

Upprepade behandlingar

(finns inte i svensk version, april 2008)

I PocketPigs visas de djur som ska behandlas en gång till på arbetslistan Medicin under under Arbetslista (suggor) och ungdjuren finns under punkten Ungdjur, Medicin, Arbetslista.

Bild 76. Upprepade behandlingar Klicka på ”Utf” (utfört) för att registrera en upprepad behandling.

PocketPigs föreslår automatiskt samma mängd preparat som djuret fick vid den senaste behandlingen.

Klicka på 0 och därefter på -1 eller +1 för visning av listan med upprepade behandlingar för igår eller i morgon.

Observera att, efter första behand- lingen, visas djuren på listan med upprepade behandlingar först efter det att data synkroniserats med PigWin.

Utskrifter Utskrifter av vilka djur som är behandlade samt summeringar av

medicinförbrukningen kan göras i PigWin under Analyser, Hälsoanalys (Besättningsbok och Behandlingsjournaler).

(20)

Ungdjur

Inmatningsbilderna i handdatorn under menyn Ungdjur ser i huvudsak ut som motsvarande bilder i PigWin. För grundläggande information hänvisas därför till PigWin´s användarpärm.

Alla Nedanstående bild visas då man valt Ungdjur| Alla. Alla väljs i det nedre vänsta hörnet.

Bild 81. Ungdjur Ska man registrera flera saker för samma box kan man registrera boxnumret överst på bilden. Därefter görs då alla registreringar automatisk på detta boxnummer, ända tills man ändrar boxnumret eller stänger bilden.

Välj vilken typ av registering som ska göras antingen i nedre vänstra hörnet eller i kolumnen Typ på registeringsraden.

Box I vanliga fall visas händelserna för alla boxar på bilden. Men om man skriver något i Box visas de sista händelserna för bara just den boxen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :