• No results found

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

 

 

Dialogmöte 

Lenhovda 2014‐11‐

27  

2014-12-19 Kommunkansliet

 

Kommunkansliet   

1. Välkomna  

Presentation av deltagare: 

Magda Gyllenfjell, projektledare 

Anders Svensson, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen  Annie Öhman, planerare/utvecklare 

PO Ekelund, kommunchef 

Åke Carlson, kommunstyrelsens ordf. 

 

Vilka föreningar fanns representerade? 

Lenhovda Samhällsförening  Uppvidinge Riksteaterförening  Socialdemokraterna i Uppvidinge  Lenhovda Sockens hembygdsförening  Tullgarns Motorcykelklubb 

PRO Lenhovda 

Centrumförsamlingen Lenhovda  Föreningen Borgen 

Lenhovda Hästsportklubb 

   

 

2. Pilotkommun för serviceutveckling – vad är gjort & 

vad ska göras?  

 

(2)

   

 

Pilotkommun för serviceutveckling är ett projekt som finansieras via  Tillväxtverket med 60 % och resterande 40 % av kommunen. Syftet  med projektet är att bevara och utveckla service.  

 

En stor del i projektet är dialogen med kommunens invånare. Som en  del i detta har vandringar i kommunens orter genomförts och det har  även varit kommungemensamma träffar där företrädare för andra  myndigheter som t.ex. Polisen varit med. Vid den senaste 

kommungemensamma i Alstermo fanns även Swedbank och 

Handelsbanken med för att svara på frågor om kontanthanteringen. 

 

Under projektets gång har det kommit in mycket synpunkter på saker  som behöver åtgärdas i samhällena. Mycket av detta är åtgärdat av  Uppjobb som även kommer att fortsätta sin verksamhet under 2015. 

När det gäller förfallna fastigheter har kommunen haft en person  projektanställd för detta, Emma Harnesk, som har gått igenom alla  fastigheter som anmälts till kommunen och även haft kontakt med  ägare för att försöka hitta en lösning. Om man har särskilda frågor om  detta är det enklast att kontakta Emma Harnesk direkt. 

 

Under 2015 kommer projektet fortsätta med dialogmöten, det kommer  att bli en matmässa och även en föreningsdag. Delar av verksamheten  ska efter det att projektet är slut implementeras i den ordinarie 

verksamheten, t.ex. dialogmötena.  

(3)

föreningarna kan komma i kontakt med dem och hur de informerar  föreningarna. Information om Kultur‐ och fritids verksamheter finns  på kommunens hemsida under fliken ”Se & Göra”. 

‐ Föreningsregistret uppdaterar föreningarna själva och gör  ändringar i om det behövs. 

‐ Kommunen skickar ut föreningsbrev till föreningarnas 

kontaktpersoner några gånger per år där det bland annat finns  information om bidrag och när ansökningar ska vara inne. 

‐ Kommunen har en evenemangskalender där föreningarna kan  anmäla sina evenemang. Om de är inlämnade i tid kommer de  även med i Uppvidinge tidning. Mer information om hur den  funkar finns på kommunens hemsida. 

 

LUPP‐undersökning 

 

(4)

 

   

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras för politiken  och fortsatt fungera som ett underlag inför beslut som berör unga. Det  är första gången som Uppvidinge kommun genomför en LUPP‐

undersökning. 

 

Avdelningen arbetar även med att utreda förutsättningarna för att  etablera ett föreningsråd i kommunen. 

(5)

   

 

 Kurser – hur fungerar styrelsearbete, från grunden. SISU‐

idrottsföreningar, ABF‐övriga?Kunde vara en del i skolan. 

 Svårare att hitta folk till styrelser, särskilt kassörer och bokföring. 

 Samverkan – vilken erfarenhet finns i andra föreningar? 

 SISU: forskning visar att deltagare vill få ut mer men göra  mindre. 

 Samarbete mellan Borgen, LIF och PRO, men hur? 

*Hur kommer man enklast i kontakt med Uppjobb? 

 Hur får man barnen att fortsätta idrotta? Om man måste köra  sina barn till aktiviteter vore det bra om det fanns något även  föräldrarna kunde aktivera sig med. 

 SISU: Ridsporten är duktiga på att jobba med ungdomsstyrelse. 

Något att lära av. 

 Kultur är viktigt, det är svårt att starta helt nya aktiviteter om det  inte redan finns en kultur runt det. Det är bättre att de i 

Lenhovda som vill åka skidor åker till Alstermo än att försöka  starta något eget. 

 SISU: rekommenderar boken ”Idrottens bibel” till alla föreningar  inte bara idrottsföreningar. 

 Det är viktigt med samhälsbildning, speciellt i en sådan här liten  kommun. Vore bra med en inspirationsföreläsare på 

föreningsdagen som pratar om vikten om samverkan på orten.  

(6)

 Kommunikation är A och O. Den fungerar inte i dagsläget,  varken i föreningarna eller externt.  

 Många har idag tidbrist vilket gör det svårt att få människor att  engagera sig.  

 Finns en negativ attityd i Lenhovda som föreningarna behöver  jobba med.  

 Svårt med torgbildning då det saknas engagemang och en bra  plats att vara på.  

 Borgen, Sjöparken och LIF ligger väldigt nära varandra, där  borde det finnas möjlighet till ökad samverkad? Bjud in till  möte och se vad vi kan göra tillsammans.  

 Bjud in alla styrelser i Lenhovda och ha ett gemensamt möte, sätt  upp mål och utgå därifrån. Viktigt att träffa varandra och prata. 

Finns mycket man kan göra tillammans.  

 För att få fler människor att engagera sig kan man ta med en vän,  behöver inte vara kunnig utan i sådana fall göra en enklare  sysselsättning.  

 Viktigt att lägga fokus på barnfamiljer för att få samhället 

attraktivt. Försök få fler gratisaktiviteter, till exempelvis var det  gratis på dagen under Bauta‐festen, det var betydligt fler  deltagare då än tidigare. Bra koncept!  

 Positivt med en föreningsdag där det finns möjlighet till utbyte  av varandra.  

References

Related documents

1979. En regelbunden sexsidig pyramid och ett regelbundet sexsidigt prisma ha lika stora basytor, lika stora volymer och lika stora totala ytor. Baskanterna äro 10 cm. En

Men den ökande produktionen av etanol har lett till att priset på majs nästan har fördubb- lats under det senaste året, och den amerikan- ska efterfrågan på biobränsle

Alla pedagoger i de kommunala skolorna är inte roade av att vara utomhus och då blir mycket av undervisningen placerad i innemiljön.. Bristande kunskap om natur och vad som

Eftersom vi i vår roll som specialpedagoger vill vara med och utveckla skolan på ett sätt som kan främja alla elevers lärande vill vi genom vår studie öka kunskapen kring vad som

Vidare kunde vi sedan koppla temat relationer till Maslows behovspyramid (3), specifikt nivå tre – som tar upp människans behov av social interaktion, detta då vi ser starka

I resultatet från föreliggande studie framkommer att internet och framför allt sociala medier kan ha en negativ inverkan på ungdomarna genom att de får sexuella bilder skickade

att det ska vara bra hörbarhet och tillgång till fungerande kommunika tionssystem för hörselskadade i alla lokaler och sammanhang där sådant behov finns.. att allt utbud på tv,

Q vara en förebild när det gäller tillgänglig- het för hörselskadade, genom att se till att alla aktiviteter och arrangemang som för- bundet helt eller delvis har ansvar för är