Uroxens sammanträdesrum, kl Se bifogad deltagarförteckning. Mats Thorén Eva WennStröm Sigvard Bengtsson

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2005-05-31 1(35)

K RISTINEHAMNS

K OMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.00-16.15

Beslutande Se bifogad deltagarförteckning

Utses att justera Mats Thorén

Eva WennStröm, ej § 109 Sigvard Bengtsson, § 109

Justeringens

plats och tid Stadskansliet den 8 juni 2005, kl 16.00

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

______________________________

Elisabeth Karlsson

______________________________

Åke Thörnesjö

______________________________________________

Mats Thorén Eva WennStröm Sigvard Bengtsson

Paragrafer 103-125

________________

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-05-31 Datum för

anslags uppsättande

2005-06-08 Datum för

anslags nedtagande

2005-06-29

Förvaringsplats för

protokollet Stadskansliet Underskrift

Elisabeth Karlsson

(2)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 2 (35)

DELTAGARFÖRTECKNING

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga del- tagare

Åke Thörnesjö (m), ordförande Ann Knudsen (m)

Mats Thorén (fp)

Sigvard Bengtsson (kd)

Eva WennStröm (s), ej § 109 Gunnar Eriksson (s), ej § 109

Kerstin Andersson (s), ej § 109 Björn Johansson (v), ej § 109

Erik Ågren (c) Peter Westerdahl (m) Svante Persson (s), ej § 109

Dick Malmström (fp), tjänstgörande § 109 Marie-Louise Maxstad (kd), tjänstgörande § 109 Annelie Lundberg (s)

Krister Nyström (s)

Kommunchef Lennart Fräjdin Ekonomichef Morgan Persson Informationschef Catarina Fröhling Nämndsekreterare Elisabeth Karlsson

(3)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 3 (35)

Ks § 103

Utskottets anmälan om fattade beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger utskottets anmälan om fattade beslut till handlingarna.

………..

Ärende

Föreligger arbetsutskottets anmälan om fattade beslut enligt §§ 86, 92, 100, 101 och 103.

---

(4)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 4 (35)

Ks § 104 Dnr 05:4 105

Organisation turistfrågor

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer ny politisk organisation för kultur och turistfrågor innebärande att kultur- och turistnämnden istället blir en kulturnämnd med ansvar för kulturfrågor och att det politiska ansvaret för turistfrågor förs över till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fastställer därefter ny ledningsorganisation beträffande turistfrågor innebärande att ansvaret läggs inom kommunkontorets organisation.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att bemanna den nya turist- enheten med chef och övriga medarbetare samt genomföra budgettekniska åtgärder i samband med ikraftträdandet.

Reservation

Eva WennStröm och Björn Johansson reserverar sig, för sina respektive partier, mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Notering till protokollet

Dick Malmström, ej tjänstgörande ersättare, önskar noterat till protokollet att han tillstyrker förslaget om ny organisation för kultur- och turistnämnden.

……….

Bakgrund

Kommunkontoret erhöll i samband med ekonomiutskottets behandling av budget 2005 ett uppdrag om att närmare granska frågor kring turism, marknadsföring och information. Bakgrunden till uppdraget var bland annat en vilja att behålla Framtidsrummet.

Ärende

Kommunchefen har i samarbete med planeringschefen och chefen för kultur- och turistförvaltningen granskat

• Turistbyrån

• Framtidsrummet

• Exetern information

• Marknadsföring

• Annan lokal- och regional utveckling.

Föreligger slutsatser efter genomförda överväganden och ett förslag till beslut innebärande att kultur- och turistnämnden blir en kulturnämnd, utan ansvar för turis tfrågor. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får det politiska ansvaret för turis tfrågor samt att kommunfullmäktige godkänner den operativa organisationen och att fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inordna den nya enheten i kommunkontorets organisation och samtidigt bemanna enheten med chef och medarbetare.

(5)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 5 (35)

Ks § 104 forts

Arbetsutskottets behandling den 10 januari 2005

Kommunchefen kommenterade organisationsförslaget och delade därefter ut en reviderad tablå där informationschefen noteras som en stabsfunktion.

Kommunstyrelsens ordförande Åke Thörnesjö ansåg att det politiska förankringsarbetet kräver mer tid, varför han yrkade att ärendet skall

återremitteras till dess att sedvanliga MBL-förhandlingar är genomförda. Eva WennStröm meddelade att (s) inte önskar delta i dagens beslut p g a att förslaget inte är politiskt förankrat inom (s). Efter avslutade överläggningar biföll utskottet Thörnesjös förslag, d v s utskottet beslutade att återremittera ärendet i avvaktan på en bredare förankringsbas samt på resultatet av kommande MBL-

förhandlingar.

Arbetsutskottet uppdrog därefter till kommunkontorets personalavdelning att MBL-förhandla organisationsförslaget.

Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse 2005-01-11.

Se arbetsutskottets § 10/05.

Beredning

Ärendet har behandlats i kultur- och turistnämnden den 9 maj 2005. Nämnden beslutade då enligt § 22/05 att nuvarande organisation skall vara oförändrad

Organisation Turism, Marknadsföring och Information

Kommunchef

Enhetschef

Turistbyrå Marknadsföring och

Kommunikation Intern information Lokal utveckling Informationschef

Kommunchef

Enhetschef

Turistbyrå Marknadsföring och

Kommunikation Intern information Lokal utveckling Informationschef

Turistinfo – muntligt/skriftligt Bokningar

Kontakter med lokala entreprenörer

Kontakter med externa aktörer inom besöksnäringen Skapa förutsättning för

”turistpaket”

Samverkar med Framtidsrummet Ansvarar för ”turistskyltning”

Genomför omvärldsbevakning

Driver operativt Framtidsrummet Samverkar med Turistbyrån Genomför operativt

marknadsföringsuppdrag utifrån av KS fastställd plan (mässor, utställningar, events etc) Genomför omvärldsbevakning Samverkar internt med övriga avd i nätverk

Bevaka och stödja uppdatering av kommunens Hemsida

Intern information i kommunens organisation Samverkar internt med övr avd i nätverk för att kunna paketera budskap internt Bevaka och stödja uppdatering Intranätet, avser även ” nämndsidor”

Ansvarar för Personaltidningen Samverkar med Turistbyrån och Framtidsrummet inför större arrangemang samarbete med övriga enheter inom avd

Projektutveckling inom enhetens ansvarsområde

Samverkan med externa aktörer såsom KRUT, NärSam, NFC, samt regionala offentliga

”iuristaktörer”

Se över och vidareutveckla befintliga

turistanläggningar/besöksnäringsp latser i nära samverkan med TN och andra, såsom Gästhamn, dressin, skärgård

Samverka med intresseföreningen för Bojorten

Samverkar med Kulturnämnden vad avser större kulturevents Ansvarar för långsiktigt planeringsarbete för att öka besöksnäringen Samverkansparter

KRUT, NärSam, NFC, AF, RV, Lsty S län, andra kommuner samt ”EU”

Version II : 18/1 2005 Ansvarar för kommunens marknadsföringsplan

Ansvarar för utarbetande av kommunikationsplaner Stödjer KS vad avser kommunikationsfrågor Stödjer nämnder och förvaltningar i informationsfrågor

Ansvarar för löpande utvecklingsarbete inom extern/intern kommunikation,

Ansvarar för arbetet med omvärldsbevakning Övergripande ansvar för Hemsida och Intranät samt Personaltidningen

Stödjer Krisberedskapsnämnden och POSOM

I samband med MBL kan justeringar ´komma att ske!

(6)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 6 (35)

Ks § 104 forts

mandatperioden ut och att organisationen ses över inför en ny mandatperiod efter de allmänna valen 2006.

Kommunstyrelsens behandling

Vid dagens kommunstyrelsesammanträde konstateras att protokoll från MBL- förhandling saknas, vilket kommer att biläggas kommunfullmäktiges handlingar.

Gunnar Eriksson yrkar avslag till kommunchefens beslutsförslag angående annan politisk hemvist för turistfrågorna med hänvisning till kultur- och turistnämndens § 22/05, där nämnden efter omröstning, föreslår att

organisationen ska vara oförändrad mandatperioden ut och att organisationen skall se över inför en ny mandatperiod.

Annelie Lundberg, ledamot i kultur- och fritidsnämnden, redovisar det arbete som nämnden lagt ner på ärendet.

Sigvard Bengtsson yrkar bifall till kommunchefens beslutsförslag, ett yrkande som även biträds av Mats Thorén.

Eva WennStröm, Svante Persson, Kerstin Andersson och Björn Johansson biträder Gunnar Erikssons yrkande om avslag till ny organisation under mandat- perioden.

Dick Malmström, ej tjänstgörande ersättare, önskar protokollfört att han yrkar bifall till förslag om ny politisk hemvist för turistfrågorna.

Efter överläggningar angående ärendets behandling i kultur- och turistnämnden, konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut, ja för kommunchefens förslag, d v s ny organisation för kultur- och turistnämnden samt Gunnar

Erikssons med fleras förslag om oförändrad organisation under resterande del av mandatperioden, d v s avslag till kommunchefens beslutsförslag.

Efter prövning konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen tillstyrker kommunchefens förslag till beslut i enlighet med skrivelse 2005-01-11.

Eva WennStröm och Björn Johansson reserverar sig, för sina respektive partier, till förmån för egna yrkanden.

---

(7)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 7 (35)

Ks § 105 Dnr 04:138 460

Marieberg norra – Marieberg 1:2 – fastighetsöverlåtelse

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige överlåter, till Kristinehamns Bostads AB, del av fastigheten Marieberg 1:2 för en köpeskilling på 1 440 000 kronor, varav 640 000 kronor avser ersättning för mark och 800 000 kronor del i gemensamma anordningar och i övrigt enligt vad kommunstyrelsen finner skäl att föreskriva.

………….

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade enligt § 114/04 om vilka tomtpriser som ska gälla, när Kristinehamns Bostads AB köper mark av Kristinehamns kommun för att bygga bostäder vid Marieberg Norra.

Ärende

Fastighetschef Johan Ljung redovisar i skrivelse 2005-05-02 att 16 lägenheter kommer att byggas i en första etapp, vilket ger ett pris på 1 440 000 kronor avseende den mark som erfordras för lägenheterna. Tomtpriset är uppdelat på 640 000 kronor för mark och resterande del i gemensamma anordningar.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005 Utskottet tillstyrkte fastighetschefens förslag till beslut.

Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse 2005-05-02.

Se arbetsutskottets § 87/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.

---

(8)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 8 (35)

Ks § 106 Dnr 04:138 460

Detaljplan för Marieberg 1:2 – utställning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för Marieberg 1:2 (Marieberg norra), daterat 2005-05-04.

…………..

Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har ställt ut förslag till detaljplan för Marieberg 1:2. Syftet med planen är att skapa nya sjönära bostadsområden för radhus och friliggande villor samt att påbörja en omvandlingsprocess av Mariebergs- området samt att öka tillgängligheten för allmänheten till stranden.

Planeringschefens synpunkter

Detaljplanen korresponderar med det planprogram som tidigare upprättats.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005 Utskottet tillstyrkte planeringschefens förslag till beslut.

Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse 2005-05-06.

Se arbetsutskottets § 88/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

--- Exp

MBN TN Fast chef Plan chef

(9)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 9 (35)

Ks § 107 Dnr 05:88 120

Försäljning av fastigheten Tomten 1

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja fastigheten

Tomten 1 för en köpeskilling på 1 krona och på de villkor i övrigt som kommun- styrelsen finner skäl att föreskriva.

………..

Bakgrund

1995 överfördes de särskilda omsorgerna från landstinget till kommun. I samband med detta överläts vissa landstingsfastigheter till kommunen för en skälig ersättning.

På fastigheten Tomten 1 fanns Kristinegården och en gruppbostad omfattande 9-10 fastigheter – Vättesmygen. Kristinegården drivs fortfarande av landstinget, men kom av misstag att flyttas med över till kommunen. Därför har en fastig- hetsreglering skett, där fastigheten har delats i Tomten 1 och Tomten 2, för att Tomten 1 ska kunna återgå till landstinget.

Ärende

Fastighetsavdelningen föreslår i skrivelse den 29 april 2005 att Tomten 1 säljs till Landstingsservice Fastigheten för en köpeskilling på 1 krona.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Efter att Eva Wennström fått frågor besvarade av fastighetschefen, tillstyrktes beslutsförslaget av Sigvard Bengtsson, varefter utskottet tillstyrkte fastighets- chefens förslag till beslut.

Beredande organs förslag till beslut Se fastighetschefens skrivelse 2005-04-29.

Se arbetsutskottets § 89/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets beslutsförslag.

---

(10)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 10 (35)

Ks § 108 Dnr 04:251 140

Förfrågan om borgensåtagande – Kristinehamns Energi AB

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kristinehamns Energi AB borgen för krediter på sammanlagt 41 129 000 kronor.

………..

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog enligt § 9/05 policy för kommunal borgen till kommunala bolag.

Kommunfullmäktige beviljade enligt § 10/05 energibolagen borgen för befintliga lån på sammantaget 40,5 mkr samt borgen för nytt lån på 20 mkr för finansiering av redan verkställd fjärrvärmeutbyggnad.

Ärende

Kristinehamns Energi AB har i skrivelse 2005-05-03 inkommit med ny förfrågan om borgen för krediter på sammanlagt 41 129 000 kronor.

Krediterna är idag beviljade utan säkerheter, vilket ger höga räntesatser. Kredit- givaren, Föreningsbanken, har erbjudit sig att sänka räntan på krediterna under förutsättning att bolaget får borgen från sin ägare och är då också villig att justera räntan under löpande bindningstid.

Om kommunen beviljar borgen även på dessa krediter, innebär det att banken får fullvärdiga säkerheter på samtliga beviljade krediter.

Ekonomienhetens synpunkter

Ekonomichefen anser att borgen för befintliga återstående krediter på sammanlagt 41 129 000 kronor kan beviljas.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Utskottet diskuterade ärendet, varefter föreslogs att kommunstyrelsen föreslå r kommunfullmäktige att bevilja Kristinehamns Energi AB ytterligare borgen för krediter på totalt 41 129 000 kronor.

Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 90/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen tillstyrker utskottets förslag till beslut.

---

(11)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 11 (35)

Ks § 109 Dnr 04:122 483

Samordning av verksamheter inom sjukhusområdet

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen överenskommelse med Landstinget i Värmland ”Samordnad planering av komplementbyggnad vid sjukhuset i

Kristinehamn”.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att gemensamt genomföra uppdraget.

Notering till protokollet

Noteras till protokollet att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte deltar i kommunstyrelsens behandling eller beslut. Detta mot bakgrund av det ställningstagande som tidigare framförts i samband med kommunfullmäktiges beslut enligt § 25/05 beträffande rehabiliterings- och korttidsboende inom sjukhusområdet.

……….

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Kristinehamn har tagit ett inriktningsbeslut om att omlokalisera biståndshandläggare, sjuk- och distriktssköterskor, rehabilitering, hjälpmedel och korttidsboende inom Uranus och Mariebergsområdet till en nyproducerad anläggning i anslutning till sjukhuset. Ytterligare utredningar skall dock göras för, att om möjligt, integrera landstingets och kommunens

verksamhet inom rehabilitering och hjälpmedel lokalmässigt.

Ärende

Lars Nilsson och Tore Olsson, landstinget, redovisar i skrivelse 2005-05-02 att de av landstings- och kommunstyrelsen den 6 april fått i uppdrag att lägga fram ett gemensamt förslag till uppdrag för att integrera landstingets och kommunens verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet i anslutning till Kristinehamns kommun.

Vidare föreslås att uppdraget genomförs i två etapper, där första etappen består av att förutsättningslöst se på vilka verksamheter som lokalmässigt kan

integreras i en ny- och ombyggnad inom sjukhusområdet. Lokalkostnader ska redovisas i första etappen.

Efter att etapp ett redovisats, vidtar etapp två som ska syfta till att samordna resp huvudmans åtagande. I ytterligare senare etapp kan det leda till en översyn av organisatorisk uppbyggnad, driftformer m.m.

Till etapp ett erfordras externa konsultkostnader på c:a 300 000 kronor, vilka föreslås delas lika mellan huvudmännen.

I PM bifogat till skrivelsen 2005-05-02 redogörs uppdraget/överenskommelsen mellan Landstinget i Värmland och kommunen mer detaljerat.

Arbetsutskottets överväganden 10 maj 2005

Eva WennStröm hänvisade till socialdemokraternas tidigare inställning

(12)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 12 (35)

Ks § 109 forts

beträffande lokalerna vid sjukhuset och meddelade att socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet avseende rubricerat ärende.

Efter avslutade överläggningar föreslog utskottet kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänna föreslagen överenskommelse samt att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och socialnämnden att gemensamt genomföra uppdraget.

Arbetsutskottet tillstyrkte slutligen beslutsförslaget.

Beredande organs förslag till beslut Se skrivelse 2005-05-02.

Se arbetsutskottets § 93/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet, varefter Eva WennStröm, för socialdemo- kraternas räkning, meddelar att (s) inte deltar i kommunstyrelsens beslut mot bakgrund av partiets tidigare framförda ställningstagande beträffande

rehabiliterings- och korttidsboende inom sjukhusområdet (se kf § 25/05), ett ställningstagande som även Björn Johansson, för vänsterpartiets räkning, ansluter sig till.

Slutligen tillstyrker kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag till beslut.

---

(13)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 13 (35)

Ks § 110 Dnr 04:151 013

Medfinansiering projektet Oslo – Karlstad – Stockholm

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bifaller, under förutsättning av att övriga kommuner i länet och Landstinget i Värmland deltar, ansökan om medfinansiering för rubricerat projekt.

Medfinansiering med 35 000 kronor sker ur kommunstyrelsens budgeterade medel.

…………..

Ärende

Region Värmland har inkommit med skrivelse 2005-04-22 med önskemål om medfinansiering av projektet Oslo – Karlstad – Stockholm.

Kommunchef Lennart Fräjdin anser i skrivelse 2005-04-26 att projektet väl ligger inom de satsningsområden som anges i det regionala tillväxtprogrammet i Värmlands län och det lokala tillväxtprogrammet i Kristinehamns kommun.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Utskottet diskuterade projektet, varefter utskottet tillstyrkte beslutsförslaget.

Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse 2005-04-26.

Se arbetsutskottets § 94/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

--- Exp

Reg V-d Ek chef Plan chef Landstinget

(14)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 14 (35)

Ks § 111 Dnr 04:200 532

Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF) – förvaltningsberättelse 2004

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger förvaltningsberättelsen till handlingarna.

………..

Ärende

Föreligger förvaltningsberättelse avseende Inlandskommunernas ekonomiska förening.

Ur förvaltningsberättelsen

Inlandskommunernas samarbete har sitt ursprung i engagemanget för att rädda Inlandsbanan. I början av 70-talet bildades den s k Inlandsbanekommittén och i början av 80-talet drogs Turistprojekt Inlandsbanan igång med kommittén som aktiv part. Turistprojekt Inlandsvägen startade som parallellt projekt 1988.

I samband med diskussionerna om trafikpolitiken inför 90-talet bildades Inlands- kommunernas ekonomiska förening för att möjliggöra ett kommunalt

engagemang i driften av Inlandsbanan.

De senaste åren har insatser för Inlandsvägen riksväg 45 intensifierats, vilket har resulterat i en enhetlig numrering mellan Halmstad och Mora, riksväg 26. För närvarande verkar föreningen för att ge rv 45 europavägstatus.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Utskottet föreslog kommunstyrelsen att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 95/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

--- Exp

IEF

(15)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 15 (35)

Ks § 112 Dnr 05:82 012

Hemställan om e xtra medel för administrativ utveckling

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anslår 450 000 kronor som ett engångsanslag för införande av kompletterande administrativt personalsystem.

Finansiering sker genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

………….

Bakgrund

Kommunen införde 2002 ett nytt personaladministrativt IT-system, vilket underhand har kompletterats med nya stödsystem för lokala verksamheter.

Ärende

Personalchef Niclas Friman redovisar i skrivelse 2005-04-20 de effekter som stödsystemen förväntas ge bl a beträffande kvalitet, ökad effektivitet, stöd i bemannings- och schemaprocessen m. m.

För att genomföra ett snabbt införande av stödsystemen så hemställer personal- avdelningen om extra medel på totalt 450 000 kronor. Målsättningen är att systeminförandet ska vara genomfört senast den 31 december 2005.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Personalchefen redovisade ärendet och de effekter som förväntas av ett införande av nya stödsystem, vilka närmare kommer att redovisas i en ny kompletterande skrivelse som biläggs handlingarna till kommunstyrelsen.

Efter avslutade överläggningar tillstyrkte arbetsutskottet personalchefens beslutsförslag samt föreslår att kostnaden på 450 000 kronor finansieras genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

Beredande organs förslag till beslut Se personalchefens skrivelse 2005-04-20.

Se arbetsutskottets § 96/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.

---

(16)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 16 (35)

Ks § 113 Dnr 05:89 012

Hemställan om extra medel för ökad ”frisknärvaro”

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anslår 400 000 kronor som ett engångsanslag för år 2005 för införande av åtgärder i syfte att öka personalens ”frisknärvaro”.

Finansiering sker genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

Beträffande finansiering med 800 000 kronor avseende år 2006 kommer detta att inarbetas i budget.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att en delrapport kommer att föreläggas kommunstyrelsen den 1 november 2005 samt en utvärdering av resultatet av vidtagna åtgärder vid halvårsskiftet 2006.

………….

Bakgrund

Kristinehamns kommun har som övrig offentlig sektor problem med höga sjukskrivningstal. Riksdagen har uppmärksammat frågan och har i år infört ett system för delfinansiering av kostnaden för sjukpenning.

Ärende

Personalchef Niclas Friman redovisar i skrivelse 2005-05-02 att

personalavdelningen diskuterat lämpliga åtgärder under en period i syfte att underlätta för kommunens anställda att öka sin frisknärvaro.

Personalavdelningen anhåller om extra medel med totalt 1,2 miljoner kronor för 2005-2006 för att genomföra och snabba upp processen med återgång i arbete, bland andra åtgärder föreslås hälsoundersökning vid nyanställning, rådgivning med företagshälsan m m.

Åtgärderna beräknas kosta totalt 1,2 miljoner kronor, varav 400 000 kronor avser 2005 och 800 000 kronor 2006.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Utskottet diskuterade ärendet, varefter Eva WennStröm yrkade att en utvärdering av projektet skall föreläggas kommunstyrelsen under 2006 för att se vilket resultat insatta åtgärder har haft på personalens hälsa.

Efter avslutade överläggningar tillstyrkte arbetsutskottet personalchefens beslutsförslag samt Eva WennStröms tilläggsyrkande om en utvärdering.

Utvärderingen ska föreläggas kommunstyrelsen halvårsskiftet 2006.

Dessförinnan skall en delrapport föreläggas kommunstyrelsen i november månad 2005.

(17)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 17 (35)

Ks § 113 forts

Finansiering med 400 000 kronor avseende 2005 föreslogs ske genom ianspråktagande av medel till kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

Beträffande finansiering med 800 000 kronor för 2006 kommer dessa att inarbetas i budget.

Beredande organs förslag till beslut Se personalchefens skrivelse 2005-05-02.

Se arbetsutskottets § 97/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.

---

(18)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 18 (35)

Ks § 114 Dnr 04:154 160

Konsumentaktuellt april 2005

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger månadsrapporten till handlingarna.

---

Ärendet

Föreligger konsumentvägledare Carina Johansson rapport avseende april månad 2005.

Under april månad har 95 nya konsumentärenden registrerats, över 400 ärenden sedan i januari månad. Därutöver har fyra nya budget- och/eller skuldrådgiv- ningsärenden.

Många konsumenter har vänt sig till lokaltidningen om en näringsidkare i kommunen, som importerat fordon men ej fullföljt sina åtaganden, vilket

föranledde att artikel i NKP publicerades, där konsumentvägledaren informerade om vad man som konsument kan göra i liknande situationer.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Utskottet föreslog kommunstyrelsen att lägga redovisningen till handlingarna.

Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 98/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

---

Exp Kons rådg

(19)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 19 (35)

Ks § 115 Dnr 04:175 107

Sammanställning av synpunkter inlämnade till Framtidsrummet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

………….

Ärende

Föreligger sammanställning av inlämnade förslag till Framtidsrummet veckorna 14-17 (4 -30 april 2005).

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Eva WennStröm kommenterade inkomna synpunkter på sid 59 avseende antalet omklädningsrum i Björkhallen, varvid Gunnar Eriksson meddelade att tekniska nämndens arbetsutskott diskuterar frågan. Därefter föreslog utskottet att

kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 99/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.

--- Exp

Proj ansv

(20)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 20 (35)

Ks § 116 Dnr 04:42 042

Sibberön KB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Åke Thörnesjö, Bosse Pettersson och Gunnar Eriksson till ledamöter i styrelsen för Sibberön KB.

Kommunstyrelsen utser vidare kommunchef Lennart Fräjdin till bolagets VD.

Kommunstyrelsen uppdrar slutligen till bolagets nya styrelse att utarbeta förslag till ny bolagsordning, utfärda fullmakter, upprätta förvaltningsavtal m.m.

………….

Bakgrund

Kommunrevisionen har i samband med revision påpekat till ägarna av Sibberön KB att utse styrelse för bolaget.

Kommunstyrelsen utsåg enligt § 100/05 kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att i förening teckna kommanditbolagets firma.

Ärende

Kommunchef Lennart Fräjdin och ekonomichef Morgan Persson föredrar ärendet och föreslår därefter att en styrelse bestående av tre ledamöter skall tillsättas samt en VD. Styrelsen skall därefter bl a utarbeta förslag till ny bolagsordning.

Vidare föreslås att de två kommunalråden för majoriteten, d v s Åke

Thörnesjö (m), Bosse Pettersson (c) och en företrädare för oppositionen (s), utses till ledamöter och kommunchef Lennart Fräjdin till bolagets VD.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Utskottet diskuterade ärendet varefter utskottet tillstyrkte förslag enligt ovan.

Beredande organs förslag till beslut Se arbetsutskottets § 102/05.

Kommunstyrelsens behandling

Efter att Eva WennStröm nominerat Gunnar Eriksson som oppositionens ledamot i styrelsen för Sibberön, bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag till beslut inkl utser Gunnar Eriksson som ledamot i styrelsen för Sibberön KB.

--- Exp

valda

Sibberön KB

(21)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 21 (35)

Ks § 117 Dnr 04:255 042

Kommunens ekonomiska situation och nämndvisa prognoser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

………

Ärende/redovisning

Ekonomichef Morgan Persson redovisar kommunens likviditet, ianspråktagna medel respektive återstående ur anslaget för fullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda utgifter m.m. Vidare redovisas likviditetsrapport för koncernkontot och de kommunala bolagen, varvid kan konstateras att de kommunala bolagens resultat är positiva.

Därefter redovisas prognostiserad resultaträkning för nämnderna per den 31 maj 2005. Av redovisningen framgår bl a att socialnämnden, omvårdnad, visar en avvikelse mot budget på -1,5 Mkr, vilket är beroende på löneökningar inom Kommunals medlemmar. Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, har som tidigare ett underskott på 3,5 Mkr och tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, ett underkott på 1,8 Mkr. Avvikelsen mot budgeten är totalt

-9,6 Mkr.

Prognostiserat resultat per den 31 maj 2005 är +13,3 mkr före extraordinära poster.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen diskuterar resultaträkningen och det prognostiserade

underskottet, varefter kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

--- Exp

Morgan P

(22)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 22 (35)

Ks § 118 Dnr

Kommunstyrelsens mål och internbudget 2006

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner och fastställer internbudget och mål 2006 avseende kommunstyrelsen.

………….

Ärende

Föreligger förslag till kommunstyrelsens internbudget 2006.

Ur budgeten

Budgethandlingen innehåller inriktningsmål, effekt- och produktionsmål dels för kommunkontorets verksamheter och dels för kommunstyrelsen samt

resultatbudget på totalt 76,6 mkr.

Kommunstyrelsens behandling

Ekonomichefen kommunstyrelsens mål och internbudget 2006, varefter den godkänns och fastställs av kommunstyrelsen.

---

Exp

Ek chef

(23)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 23 (35)

Ks § 119 Dnr 05:37 041

Budget 2006, plan 2007 – 2008

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige fastställer övergripande, allmänna,

verksamhetsmässiga och finansiella mål för kommunen enligt nedan:

Mål för Kristinehamns kommun 2006 Vision 2015

Kristinehamns kommun har en strategi, där kommunen senast 2015 skall uppfattas i enlighet med följande vision:

”Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet och där kultur och skärgård attraherar allt fler!”

Denna vision skall vara vägledande för de mål och åtgärder som kommunen fastställer och genomför.

Övergripande mål

Kristinehamns kommun skall erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet, god tillgänglighet och i kombination med hög kostnadseffektivitet. Den kommunala demokratin skall vidareutvecklas så att invånarna känner ett stort engagemang och att de aktivare deltar i samhällsutvecklingen.

Allmänna mål

Villkoren för det politiska arbetet skall vara goda.

All verksamhet skall kvarstå under demokratisk kontroll. Utförandet kan ske med egna resurser eller genom köpta tjänster. Härvid skall det av fullmäktige antagna konkurrensprogrammet utgöra grunden.

All verksamhet skall utgå från invånarnas behov, inom de ramar som är givna.

Detta innebär att organisationen skall betrakta verksamheten med ett utifrån- och inperspektiv.

All verksamhet skall styras med hjälp av mätbara mål och delmål. Målen skall vara väl kända och förankrade i organisationen.

Organisationen skall vara decentraliserad med driftansvar inom givna ramar.

Kommunens resurser skall i största möjliga omfattning samnyttjas även över nämnd- och förvaltningsgränser. Alla enheter skall iaktta ett helhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning med givna resurser skall ligga till grund för all verksamhet. Detta innebär att kommande generationers situation säkerställs.

Brukarnas medverkan skall nyttjas i största möjliga omfattning.

Kommunen skall stärka barns och ungdomars inflytande enligt FN:s barnkonvention och stimulera det ungdomliga engagemanget i samhällsutvecklingen.

Verksamhetsmässiga mål Arbetsmarknad och näringsliv

Kommunen skall i samverkan med arbetsmarknadens aktörer aktivt arbeta för att minska arbetslösheten och höja sysselsättningsgraden bland invånarna i kommunen.

Kommunen skall genom samarbete med andra myndigheter skapa förutsättningar så att arbetslösa ej kommer i ett socialt bidragsberoende.

Kommunen skall skapa goda förutsättningar för näringslivet och härvid reducera administrativa hinder.

(24)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 24 (35)

Ks § 119 forts

Kommunen skall aktivt arbeta för att tillskapa nya företagsetableringar i

kommunen. Målet är att minst 150 nya företag etablerar sig i kommunen varje år.

Skola och utbildning

Kommunen skall vidareutveckla och förbättra arbetsmiljön i barnomsorg och skola i syfte att skapa en bra pedagogisk situation och dessutom öka kommunens

attraktivitet.

Kommunen skall minska barngruppernas storlek inom förskolan samt öka lärartätheten i skolan.

Kommunen skall aktivt arbeta för att höja kompetensnivån vad avser modern informationsteknik.

Kommunen skall aktivt arbeta för att öka samverkan och samarbetet med näringslivet lokalt och regionalt samt med universitet och högskolor.

Fritid

Kommunen skall erbjuda goda förutsättningar för besöksnäringen och upplevelseindustrin samt skapa en attraktiv miljö för medborgarna.

Kommunen skall erbjuda ett rikt kulturutbud som attraherar såväl besökanden som boende i kommunen.

Kommunen skall erbjuda naturområden som inom och angränsande till tätorter skall utgöra en resurs för människors rekreation och naturupplevelser.

Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till och stimulera idrottsutövning samt hålla hög standard på befintliga idrottsarenor och anläggningar.

Boende

Kommunen skall aktivt arbeta för och medverka till nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen.

Kommunen skall vidareutveckla och verka för boendemiljöer som är anpassade till de boendes behov av trygghet och stimulans.

Kommunen skall aktivt arbeta för att skapa ökade möjligheter för äldre till

kvarboende i ordinära bostäder samt utveckling av de särskilda boendeformerna för äldre.

Infrastruktur och kommunikationer

Kommunen skall arbeta för att skapa trafiksäkra och trygga gång- och cykelförbindelser till skolor och fritidsaktiviteter.

Kommunen skall arbeta för att skapa bra kollektivtrafikutbud för längre resor till skolor och arbetsplatser inom och utom kommunen.

Kommunen skall arbeta för att skapa bra transportinfrastruktur för näringslivet.

Kommunen skall skapa förutsättningar så att alla invånare får tillgång till bredband.

Kommunen skall förbättra trafiksäkerheten och minska ovidkommande trafik på det högtrafikerade huvudnätet.

Omvårdnad och omsorg

Kommunen skall ge god service och omsorg för äldre och funktionshindrade.

Kommunen skall i egen regi eller genom samarbete med andra huvudmän skapa förutsättningar för hög kvalitet inom vård och omsorg.

Miljö

Kommunen skall vid utveckling, planering och byggande ta tydliga hänsyn till

(25)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 25 (35)

Ks § 119 forts

Finansiella mål Resultatmål

Resultatet skall uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag, vilket medger en investeringsnivå med egna medel om minst 40 mkr. Detta resultatmål skall nås under planperioden.

För 2006 sätts resultatmåle t till 1,7 % av skatteintäkter och generella bidrag.

Låneskuld

Lånefinansiering av investeringar skall i första hand avse avgiftsfinansierade verksamheter (vatten, avlopp, renhållning, särskilda boendeformer och dyl)

Amortering

Låneskulden skall amorteras på högst 20 år.

Försäljningsintäkter som erhållits vid försäljning av fastigheter och överstiger det bokförda värdet (realisationsvinst) skall användas för extra amortering av

låneskuld.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierade verksamheter skall fullt ut täcka sina kostnader med avgifter.

2. Kommunfullmäktige beviljar nämnderna kommunbidrag 2006 (exkl kapital- tjänstkostnader) enligt nedan:

Nämnd Kommunbidrag

Kommunstyrelse, inkl kf 78 520 000 kr

Skolnämnd 358 300 000 kr

Socialnämnd – omvårdnad 246 100 000 kr Socialnämnd – IFO/omsorg 136 000 000 kr Teknisk nämnd – skattefinansierad 29 500 000 kr Teknisk nämnd – avgiftsfinansierad -11 800 000 kr Kultur- och turistnämnd 14 600 000 kr Miljö- och byggnadsnämnd 8 445 000 kr

Revision 835 000 kr

Överförmyndarnämnd 1 700 000 kr

Valnämnd 350 000 kr

3. Kommunfullmäktige fastställer vidare förslag till resultatbudget,

finansieringsbudget och balansbudget för 2006 enligt kommunstyrelsens förslag,

4. anvisar till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter 5,5 mkr för 2006,

5. anvisar kommunstyrelsen 0,5 mkr för oförutsedda utgifter 2006, 6. anvisar kommunstyrelsen 5,0 mkr till avvecklings-

/omstruktureringsåtgärder 2006,

(26)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 26 (35)

Ks § 119 forts

7. anvisar kommunstyrelsen 8,5 mkr till det lokala tillväxtprogr ammet amt delegerar till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för upptagna projekt,

8. fastställer investeringsutrymmet för 2006 till maximalt 123,7 mkr samt delegerar till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för respektive projekt,

9. bemyndigar kommunstyrelsen rätt att uppta lån med 85,0 mkr,

10. bemyndigar kommunstyrelsen rätt att uppta tillfälliga lån inom en limit av 50,0 mkr för att tillgodose likviditetsbehovet i budget 2006,

11. tillför fonden för offentlig konst 30 000 kronor,

12. fastställer utdebiteringen för 2006 till 22,60 per skattekrona,

13. bemyndigar kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga om kommunens ekonomiska utveckling befaras medföra att bokslut 2006 ej är i balans eller att investeringsnivån överskrids,

14. bemyndigar kommunstyrelsen att vidta erforderliga budgettekniska åtgärder dels avseende inarbetandet av kapitaltjänstkostnader i ram, dels förändringar av nämndernas ramar inbördes p g a ändrade belopp för dels lokalvård, dels hyreskostnader, dels det lokala tillväxtprogrammet och dels för smärre ändringar av administrativ karaktär,

15. Slutligen fastställer kommunfullmäktige i övrigt förslag till budget 2006, plan 2007-2008.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att kommunstyrelsens ändringar har inarbetats i det förslag som föreläggs kommunfullmäktige.

………

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att utreda konsekvenser av och ekonomi för en IT- lösning med s k ”tunna klienter” och openoffice-program.

Utredning skall lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 oktober 2005.

Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnadsnämnden att utvärdera pågående projekt avseende digitalisering av kommunens kartor. Utvärderingen skall vara klar senast den 31 december 2005.

Kommunstyrelsen tar initiativ till överläggningar med skolnämnden för att analysera och utreda konsekvenser av det minskande elevantalet.

Exp Ek chef IT-chef SKN MBN

(27)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 27 (35)

Ks § 119 forts

Kommunstyrelsen överlämnar därefter förslag till budget 2006, plan 2007-2008 till fullmäktige för beslut.

…………..

Ärende

Föreligger förslag till budget 2006, plan 2007-2008.

Ur budgetförslaget

Kommunstyrelsen arbete med budget för år 2006, plan 2007-2008 syftar till att fullmäktige i juni månad skall besluta om nämndernas budget för 2006 samt nämndvisa ramar för de därefter två kommande åren.

För arbetet har följande förutsättningar gällt:

• Av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska mål.

• Uthållig skattesänkning med minst 0,05 kr/årligen över planperioden.

• Vid beräkning av ramar har kompensation för löneökningar skett med 2

% och för prisökningar med 1 %.

• Verksamheterna skall inarbeta hyreshöjningar motsvarande c:a 4 % över ram.

• Verksamheterna skall inarbeta höjda avgifter för kost c:a 2 % över ram och för lokalvård c:a 3 % över ram.

• Fortsatt kostnadsanpassning.

• Resurstilldelning beräknad på volym i första hand inom skola och omvårdnad.

• Framtagande av investeringsutrymme motsvarande 40 mkr med egna medel.

• Amortering av låneskuld på 20 år.

• Framtagande av utrymme för att vidta åtgärder för att hejda

befolkningsminskningen och därmed öka kommunens skatteintäkter.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunens ekonomi de närmaste åren kommer att präglas av effekterna av försvarsbeslutet, vilket troligen innebär att flyttnettot inledningsvis försämras.

Förhoppningsvis kommer flyttnettot att förbättras, när de till Kristinehamn utlokaliserade verksamheterna etableras.

Kommunens skatteintäkter är beräknade utifrån regeringens skatteprognoser om tillväxttakten i den svenska ekonomin. Under det första kvartalet 2005 har befolkningen minskat med 13 personer. Flyttnettot är +37 personer, men födelse- nettot är -50 personer. Kommunen har fortsatta låga födelsetal, vilket kommer att medföra behov av volymanpassningar främst inom skolnämndens verksamhets- område.

Investeringsbudget

Det finansiella målet är att resultatet skall medge att med egna medel finansiera en investeringsnivå på minst 40 mkr. Kommunen har en hög ambitionsnivå inom

(28)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 28 (35)

Ks § 119 forts

planperioden, där investeringsutgifterna beräknas till 123,7 mkr 2006, 82 mkr år 2007 och 42,4 mkr år 2008. De största projekten avser ombyggnad av Söder- malmsskolan, delfinansiering av äldreomsorgsutbyggnad och satsningar inom fritidsområdet. Denna höga investeringsvolym klaras inte genom

egenfinansiering utan kräver upplåning.

Prognos 2005

Prognosen för år 2005 visar i mars på ett resultat på +13,4 mkr, vilket är 4,2 mkr bättre än budget, vilket bl a beror på högre skatteintäkter än budgeterat.

Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget med totalt 7,8 mkr, bl a beroende på fastighetsförvaltning och kostnader för långtidssjukskrivningar.

Detta har beaktats i budgetarbetet för 2006.

God ekonomisk hushållning

Balanskravet regleras i kommunallagen och innebär att den budget som antas av fullmäktige ska vara upprättad så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten 2006 och plan 2007 uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens behandling

Ekonomichefen redovisar budgeten och beskriver hur arbetet med budget 2006 och plan 2007-2008 har bedrivits. Dessutom redovisas de förändringar som vidtagits i budgeten avseende 2006 jämfört med plan 2006. Slutligen meddelar ekonomichefen en ändring i skolnämndens respektive socialnämndens kommun- bidrag. MBL-förhand ling enligt § 19 har ägt rum.

Kommunstyrelsen diskuterar budgeten, varefter Eva WennStröm för social- demokraternas räkning redogör för ett antal ändringsyrkanden beträffande kommunens allmänna mål, verksamhetsmässiga mål, fritid, infrastruktur och kommunikationer, omvårdnad och omsorg samt miljö. Eva WennStröm yrkar därefter bifall till ekonomichefens beslutsförslag i övrigt. Även Björn Johansson ställer yrkande beträffande de allmänna målen, men återkommer i övrigt med eventuella yrkande vid kommunfullmäktiges behandling av budgeten.

Efter överläggningar, där ordföranden prövar varje enskilt ändringsyrkande beträffande formuleringarna i kommunens mål enligt ovan, tillstyrker kommun- styrelsen förslag till budget och mål inkl ekonomichefens ändring beträffande kommunbidraget och de bifallna framförda ändringsyrkandena beträffande formuleringarna. Ändringarna kommer att inarbetas i det förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige.

---

(29)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 29 (35)

Ks § 120 Dnr 05:84 010

Revidering av det lokala tillväxtprogrammet 2005

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer LTP 2005 enligt bilagd handling, daterad 2005-05-31.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att kommunstyrelsens ändringar är inarbetade i det material som föreläggs kommunfullmäktige.

………….

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att, till budgetuppföljningen av LTP i september månad, utveckla samarbetsformer med andra kommuner i syfte att främja och beakta jämställdhetsperspektivet i enlighet kommunfullmäktiges beslut enligt § 126/04.

……….

Bakgrund

I samband med antagande av det lokala tillväxtprogrammet (LTP) 2004, beslutade kommunfullmäktige att den skall revideras årligen och därefter föreläggas fullmäktige i samband med antagandet av budget i juni.

Ärende

Kommunchef Lennart Fräjdin redovisar i skrivelse 2005-04-26 de förändringar och revideringar som gjorts i LTP 2005 i förhållande till LTP 2004 samband med bl a försvarsomställningen och den medborgarenkät som utsänts under hösten 2004.

Under Fokusområde Infrastruktur och kommunikation har två nya delmål utarbetats. Flera åtgärder har påbörjats utifrån LTP 2004, t ex om- och

tillbyggnad av Södermalmsskolan, satsningar på skärgårdsutveckling, skapandet av attraktiva boenden på Marieberg Norra, utveckling av samarbete med

ungdomar m.m.

En mer detaljerad redovisning kommer att föreläggas fullmäktige i samband med bokslut 2005.

Arbetsutskottets överväganden den 10 maj 2005

Kommunchefen redovisade ärendet och meddelade en ändring på sid 86, Fokus- område, mer datorer, punkt 4, där 900 000 kronor föreslås läggas ut och att resterande 2 030 000 kronor hanteras av kommunstyrelsen i särskild ordning.

Utskottet diskuterade tillväxtprogrammet, bl a framtida placering för ett nytt ridhus, där ett inriktningsbeslut om lämplig lokalisering bör tas.

Exp Kom chef

(30)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 30 (35)

Ks § 120 forts

Efter avslutade överläggningar, där arbetsutskottet tillstyrkte kommunchefens förslag beträffande Fokusområde skola, beslutade utskottet, i enlighet med kommunchefens skrivelse att remittera tillväxtprogrammet till nämnderna för synpunkter som skall vara kommunkontoret tillhanda senast den 24 maj, skolnämnden den 25 maj, 2005.

Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens skrivelse 2005-04-26.

Se arbetsutskottets § 91/05.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen diskuterar tillväxtprogrammet, varvid Björn Johansson

framför synpunkter på arbetsprocessen med revideringen av LTP:n, som har gått väldigt fort och gjort det svårt för de politiska partierna att ”hinna med” att sätta sig in i arbetet och därefter lämna synpunkter.

Anne-Marie Wallouch ”efterlyser” jämställdhetsperspektivet i LTP :n och

hänvisar till det beslut som fullmäktige fattade enligt § 126/04, då hennes motion om handlingsprogram för jämställdhetsarbete behandlades. Fullmäktige uppdrog då till kommunstyrelsen att utveckla samarbetsformer med andra kommuner i syfte att främja jämställdhetsarbetet samt att inarbetning av motionens

intentioner skulle ske i LTP i samband med vårens revidering av programmet.

Kommunchefen tillstår att ovanstående beslut inte effektuerats, men att detta kommer att ske i september vid budgetuppföljningen av LTP:n.

Efter överläggningar och ett antal frågeställningar samt redaktionella

påpekanden, tillstyrker kommunstyrelsen arbetsutskottets beslutsförslag inkl Anne-Marie Wallouchs påpekande angående jämställdhetsperspektivet.

Kommunstyrelsens ändringar kommer att inarbetas i de handlingar som föreläggs kommunfullmäktige.

---

(31)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 31 (35)

Ks § 121 Dnr 04:254 002

Teckningsrättshavare under semesterperioden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomiassistent Britt-Marie Holmgren, att under tiden 2005-07-25-2005-08-05, med kontrasignation av ekonomiassistent Monica Nilsson utfärda anvisningar på kommunens plus- och bankgirokonton samt kvittera och överlåta till kommunen ställda medelsanvisningar såsom checkar, postanvisningar och postremissväxlar.

…………

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade enligt § 51/05 om teckningsrättshavare under semesterperioden. Detta beslut behöver enligt ekonomichefen kompletteras.

--- Exp

Ek chef

(32)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 32 (35)

Ks § 122 Dnr 04:129 406

Alkohol- och drogpolitiskt program

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer alkohol- och drogpolitiskt program för Kristinehamns kommun i enlighet med socialnämndens § 101/05.

………….

Bakgrund

I Kristinehamn har tidigare inte funnits övergripande riktlinjer avseende alkohol- och drogfrågor. Kommunstyrelsen uppdrog 2004 till samordnaren för det

alkohol- och drogförebyggande arbetet att utarbeta förslag till övergripande program för rubricerade frågor.

En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har sedan juni 2004 arbetat med frågan och ett förslag till program remitterades till nämnderna och styrelsen i februari 2005.

Ärende

Föreligger socialnämndens § 101/05, vari förslag till alkohol- och drogpolitiskt program för Kristinehamns kommun godkänns samt överlämnar därefter programmet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Samordnare Yvonne Fredmans skrivelse 2005-04-18

Programmet täcker in alkohol, narkotika, sniffning, läkemedel, doping, nya berusningspreparat och tobak.

För en kommun är rubricerade program ett viktigt redskap i det övergripande, förebyggande arbetet. Genom programmet finns möjlighet att på ett systematiskt och långsiktigt sätt bygga upp strategier genom de kommande

handlingsplanerna. Det är också ett sätt att påvisa att kommunen har en hög medvetenhet på området. Programmet skall bidra till att utveckla Kristinehamn till en bra miljö att verka och bo i, det har också ett folkhälsoperspektiv.

Kommunstyrelsens behandling

Vid kommunstyrelsens överläggningar konstaterar ordföranden att

socialnämnden enligt § 101/05 föreslår kommunstyrelsen att återinföra alkoholfri representation i kommunen även gällande extern representation. Detta ärende kommer dock att behandlas i särskild ordning och inkluderas ej i det drog- och alkoholpolitiska programmet.

Därefter föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att anta förslag till alkohol- och drogpolitiskt program i enlighet med socialnämndens förslag enligt

§ 101/05.

---

(33)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 33 (35)

Ks § 123 Dnr 04:245 014

Befolkningsutvecklingen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.

…………

Ärendet

Föreligger tablå över befolkningsutvecklingen maj 2004 – mars 2005.

Enligt redovisningen är invånarantalet i Kristinehamns kommun i april månad 2005 preliminärt 23 974 stycken, vilket är minskning från mars månad med 3 personer. Noteras kan att inflyttningen fortfarande är större än utflyttningen.

Minskningen beror på ett negativt födelsetal.

Kommunstyrelsens behandling

Efter konstaterande att det viss en viss oro framledes beträffande konsekvenserna av försvarsomställningen och utlokaliseringen av statliga verk. Hur mycket detta kommer att påverka in- och utflyttning är för dagen omöjligt att förutse.

Efter avslutade överläggningar lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.

--- Exp

Plan chef

(34)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 34 (35)

Ks § 124 Dnr 05:32 011

Återkallande av planuppdrag Marieberg Södra

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsvidare avstå från planläggning för bostäder inom södra delen av Mariebergsområdet.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att, i de överläggningar som sker med Vasallen, verka för att snarast åstadkomma planmässiga förutsättningar för bostadsbebyggelse inom eller i anslutning till regementsområdet.

Noteras till protokollet att Dick Malmström, ersättare, bifaller beslutsförslaget.

………….

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade enligt § 46/05 att inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Marieberg även pröva frågan om bostads- bebyggelse inom södra delen av området.

Ärendet har också behandlats av kommunstyrelsen enligt § 193/03 och kommunfullmäktige enligt § 10/04.

Ärende

Planeringschefen konstaterar i skrivelse 2005-05-20 att det i nuläget inte är meningsfullt att gå vidare med ett planärende för aktuellt område utan istället fokusera på att tillskapa möjligheter till ytterligare bostadsbebyggelse inom den mark som frigörs längs Vålösundsvägen med anledning av regementsned- läggningen.

Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens skrivelse 2005-05-20.

Kommunstyrelsens behandling

Efter avslutade överläggningar bifaller Eva WennStröm och Mats Thorén

planeringschefens förslag till beslut. Dick Malmström, ej tjänstgörande ersättare, önskar notering till protokollet att även han bifaller förslaget.

Slutligen bifaller kommunstyrelsen planeringschefens beslutsförslag.

---

Exp MBN Plan chef

(35)

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 35 (35)

Ks § 125 Dnr

Kvarndammen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden att skyndsamt vidta åtgärder vid Kvarndammens camping för

möjliggöra badmöjligheter innevarande sommar samt finna en varaktig lösning för att uppnå tjänligt vatten för badande.

………..

Bakgrund

Vattnets kvalitet för badande vid Kvarndammen har under ett antal år varit otjänligt och problemen har behandlats av ansvariga på kommunen vid flera tillfällen. Den 26 april rekommenderas tekniska nämnden av miljö- och byggnadsnämnden att stänga Kvarndammen för bad på grund av den dåliga vattenkvalitén.

Ärende

Ordföranden föredrar ärendet och menar att ärendet nu måste få en lösning, då campingen är synnerligen välbesökt sommartid och badmöjligheter är i det sammanhanget angeläget.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och anser att åtgärder måste vidtas redan innevarande år för att åtminstone temporärt lösa badfrågan. På sikt bör mer omfattande åtgärder vidtas.

Svante Persson och Gunnar Eriksson menar att en camping måste ha bad i nära anslutning till anläggningen för att vara ett attraktivt semesteralternativ.

Efter avslutade överläggningar beslutar kommunstyrelsen att uppmana ansvariga nämnder, d v s miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden att

skyndsamt vidta åtgärder för att tillskapa badmöjligheter sommaren 2005 samt även lösa frågan långsiktigt.

---

Exp

MBN TN Kom chef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :