Övergripande Mål (syfte): Strategiskt och operativt ansvara för att samordna och leda det dagliga arbetet inom HR och internkommunikation

Download (0)

Full text

(1)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

Uppdrag: HR chef och internkommunikationsansvarig

Övergripande Mål (syfte): Strategiskt och operativt ansvara för att samordna och leda det dagliga arbetet inom HR och internkommunikation

Sammanhang: Kommuninvest - www.kommuninvest.se

Rapporterar till: VD Tomas Werngren  

 

Målet med denna uppdragsbeskrivning:

 

Ø Skapa tydlighet med nuläget, målet, uppdraget Ø Säkra en intern samsyn runt förväntningar och behov Ø Attrahera de bästa kandidaterna till tjänsten

Ø Skapa bästa möjliga förutsättningar för den kommande anställda att vara i samförstånd med uppdraget och att i roll kunna agera beslutsamt med fokus på rätt prioriteringar

 

Ett arbete skapat för dig som kandidat

 

Människor har olika upplevelser om vad som händer i en organisation. Var de kommer ifrån, hur de arbetar idag och vad som påverkar deras syn och perspektiv på tillvaron.

En bra matchning mellan arbetsgivarens kultur och arbetstagarens grundvärderingar är viktig och skapas bäst när man integrerar så många olika intryck som möjligt och gör dem talbara. Sanningen kan se olika ut för olika människor utan att för den sakens skull vara osann.

Denna uppdragsbeskrivning syftar till att hjälpa dig, som kandidat, att bli klok kring tjänsten och dess roll i organisationen, så att du kan ta ställning till din energi för uppdraget och arbetsgivaren. Hela beskrivningen bygger på input från en utsedd referensgrupp och styrgrupp, som via enkäter och samtal har ombetts reflektera över ett antal frågor. Beskrivningen nedan är tagen från dessa båda gruppers svar. Vi tror att detta material hjälper dig att få en korrekt bild av uppdraget och utmaningarna, så du kan bedöma matchning, nu och i framtiden, runt ledarskap, gemenskap och utveckling.

Med förhoppning om intressant läsning

(2)

Kommuninvest

Kommuninvest är en frivillig medlemssamverkan. Syftet är att skapa de långsiktiga bästa villkoren för svenska kommuner och landstings finansiella verksamhet.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig.

Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 275 kommuner och 10

landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en

balansomslutning på cirka 370 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut.

VD Tomas Werngren berättar, vi är en frivillig medlemssamverkan som ägs av ett stort antal svenska kommuner och landsting/regioner. Tillsammans skapar vi bättre

lånevillkor än vad var och en kan åstadkomma på egen hand. Genom att vända sig till Kommuninvest kan våra medlemmar få trygga och konkurrenskraftiga lån och effektiva verktyg för sin skuldförvaltning. Kommuninvest har inget enskilt vinstsyfte. I stället vill vi erbjuda medlemmarna de långsiktigt bästa villkoren. Det tjänar hela samhället på.

Kommunsektorns lånebehov har ökat under de senaste åren, och ser ut att fortsätta växa även i framtiden. Enligt våra beräkningar väntas till exempel stora investeringar bli nödvändiga i underhåll och nybyggnad av bostäder och sjukhus. Här har

Kommuninvest en viktig roll att fylla genom att säkerställa stabil och förmånlig finansiering. Kapitalet som Kommuninvest centralt lånar upp på nationella och

internationella kapitalmarknader lånas sedan ut – så billigt som möjligt – till kommuner, landsting/regioner samt bolag ägda av dessa medlemmar, så att fler investeringar kan göras för att möta framtidens utmaningar.

Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund

(3)

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. Kommuninvest välkomnar alla kommuner och landsting som medlemmar.

Medlemmarna bestämmer själva om verksamhetens inriktning och har det yttersta ansvaret för organisationen.

Varje medlem har en röst oavsett storlek, affärsvolym eller insats.

Kommuninvest har inget eget vinstsyfte. Ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet.

Motiverade och kompetenta medarbetare ska säkerställa att Kommuninvest är en kvalitets- och kunskapsorienterad organisation som erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar och utmärkt service. Samhället och finansmarknadens aktörer ska uppfatta Kommuninvest som en stabil, effektiv och kunnig aktör, vars roll som samhällsnyttig kommungäld ger kommunsektorn i Sverige effektivast möjliga finansförvaltning med fokus på finansiering.

Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 275 kommuner och 10 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 370 miljarder är

Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största

kreditinstitut. Huvudkontoret finns i vackra Fenixhuset i Örebro, ett kontor finns också i Stockholm. 100 personer är i dag anställda på Kommuninvest.

Med vänlig hälsning Tomas Werngren VD  

(4)

Vad säger organisationen

Några citat som fångats upp under förarbetet med denna rollbeskrivning:

En organisation med driv, där man kan påverka.

Att få vara i gränslandet mellan kommun och finansbranschen är svårt och spännande på samma gång. En fantastisk grundidé.

Jag får feedback, många gånger svider den, men jag har superroliga uppgifter, utvecklas och kommer till min rätt.

Det händer alltid mycket hos oss, folk måste prioritera hårt i sina kalendrar hela tiden.

Jag anser att ganska djärva idéer och beslut behöver tas för att kunna rekrytera rätt i framtiden.

Vi arbetar fortfarande mycket i stuprör.

Man måste våga vara sin egen chef och ta egna beslut.

Man blir synlig i sin specialistkompetens.

Jag har aldrig förr träffat så många vinnarskallar på ett och samma ställe.

Möjlighet att arbeta med helhet som man inte får i större organisationer.

Frihet under ansvar.

Vi gör nytta! Och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Jag vill att ett gott samarbete skall präglas av respekten för våra specialkunskaper, intresset för varandra som människor och med fokus på utveckling och framåtrörelse.

Nuläge och framtid

Kommuninvest är en organisation som sedan starten 1986 hållit fast vid sin grundidé för verksamheten, syftet är att skapa de långsiktigt bästa villkoren för svenska kommuner och landstings finansiella verksamhet. Resan har gått snabbt, från en handfull

medlemskommuner och två medarbetare till att idag vara Sveriges sjätte största finansinstitut med 100 personer anställda. Under hela tillväxtresan har man värnat om kvalitet och trygghet i leverans och vid rekrytering av nya medarbetare har målet varit kunniga och kvalificerade specialister inom sina respektive områden.

(5)

I en pågående utveckling finns också en insikt att man behöver vrida sin egen syn på bolaget från ett utlåningsinstitut till ett kunskapsföretag, detta medför också en

förskjutning i perspektivet på den egna kompetensen. Kommuninvest kanske utvecklas till en organisation med flera ingenjörer och antropologer? Allt för förståelse för den framtida affären!

Det finns en stark tro på organisationen och den egna kapaciteten. I förarbetet till denna rollbeskrivning har både chefer och medarbetare från Kommuninvest bidragit med information. Det framkom att man ser sig som en organisation med många

experter och höga krav på utveckling för både den egna rollen och hela Kommuninvest.

Under den tillväxt som Kommuninvest genomgått har prioriteringar varit att rekrytera kompetens och att inrätta de funktioner som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.

Kommuninvest har också gått från den lite mindre organisationen där många varit involverade och informerade i mycket, där man idag arbetar för att skapa struktur för den stora organisationen som bland annat gäller internkommunikation.

Å ena sidan ser chefer och medarbetare att man är en modern och professionell specialistverksamhet. Å andra sidan lever organisationen delvis kvar i känslan av det lite mindre och personliga, där fördelarna var och är en informell stämning med nära till beslut. Detta ställer krav på organisationen och denna roll. Det vill säga att få

organisation att se värden med att inordna sig och ledas mer av direktiv runt genomförande, kommunikation och policys.

HR chefsrollen har också utvecklats och utvidgats de senast två åren. Idag är HR chefen en viktig medlem av Verkställande ledning. Kommunikationsavdelningen är också knuten till HR avdelningen för att stärka internkommunikationen.

Det finns stora förväntningar i organisationen på vad som skall uträttas där HR- och kommunikationsarbetet är viktiga delar. Dels för att ge Kommuninvests anställda bästa förutsättningar för sitt arbete, dels att attrahera rätt kompetens in i verksamheten som kan möta en modern organisations krav.

Personal & kommunikationsavdelning

Avdelningen består av, förutom HR–chef, HR-generalist, Administrativ samordnare, Kommunikatör och Kommunikationskoordinator.

Kommuninvest har tagit ett strategiskt beslut att samordna HR- och

kommunikationsfrågor då man ser att strukturerad internkommunikation är avgörande för effektivitet, rutiner och trivsel för alla anställda.

(6)

Rekryterarens ord

Det är alltid Sandahl Partners ambition att få arbeta med organisationer där det mänskliga perspektivet är viktigt. Att komma till sin rätt är allas ambition och vilja, vilket också har en bäring på en organisations roll, mål och sammanhang.

I vårt engagemang med Kommuninvest ser vi en ambitiös organisation med hög kompetens, kvalitetsmedvetenhet och framåtanda.

Rollen vi nu har fått förtroende att rekrytera till är otroligt spännande då den efterfrågar mycket i en och samma kandidat. För fel person, ett tungt och näst intill omöjligt uppdrag. För rätt person, ett uppdrag med utmanande inslag och en unik möjlighet att växa i uppdraget och göra skillnad inom en skicklig organisation.

Ansvarsområden för HR-chef &

internkommunikationsansvarig

Som HR-chef och internkommunikationsansvarig har du en viktig roll i bolagets framtida arbete. Du leder din avdelning varje dag och som medlem av Verkställande ledning på Kommuninvest har du ett övergripande strategiskt fokus där HR

perspektivet och kommunikationsfrågor är väl integrerat i hela verksamheten.

HR-chefen är den viktiga drivkraften för att integrera struktur och ordning inom personalområdet i den dagliga verksamheten. Som ledare är du en förebild och det naturliga stödet till andra chefer i organisationen. Du driver det strategiska arbetet med utveckling av ledare och medarbetare på ett resultatorienterat sätt, där affärsmodellen är vägledande. Att träna ledarskapets alla delar kommer vara ett pågående arbete över tid, där HR-chef tillsammans med samtliga chefer ser detta som en avgörande och viktig del av sin roll.

HR-chefen driver det strategiska arbetet med resursplanering och rekrytering av framtida kompetens. Du tar helhetsperspektivet för hur vi förädlar och utvecklar de personer som vill växa och ta nya uppdrag inom organisationen. Därmed har du helhetsblicken för hur verksamhetens behov kan matcha medarbetarnas önskemål på både kort- och lång sikt.

I HR-chefsrollen ligger också det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsprocessen samt HR- och lönestrategi.

HR-chefen ansvarar för företagets arbetsrättsliga frågor och säkerställer att dessa hanteras korrekt i hela organisationen.

(7)

För organisationen Kommuninvest, vara kravställare i fastighetsfrågor som handlar om arbetsmiljö, gentemot Kommuninvests bolag som förvaltar den egna fastigheten Fenixhuset.

Dina utmaningar

Som HR-chef och internkommunikationsansvarig handlar det om att omsätta innehållet i utvecklingsfrågor till mål och delmål och inte tappa de strategiska frågorna i den dagliga operativa verksamheten.

Inspirera och leda chefer och medarbetare i affärsmodellens krav på respektive roll.

Bidra till ökad samverkan i organisationen samt att vara ett naturligt bollplank till chefer i deras ledarskap.

Leda arbetet och strukturen mot funktionell och tydlig internkommunikation. Hålla i arbetet med kommunikativt ledarskap, vikten av hur ledare påverkar medarbetare genom överföring av bland annat information och feedback.

Vi ser också att arbetet behöver ha ett långsiktigt perspektiv, där befintlig kunskap tas tillvara, förädlas och utvecklas.

Framtidsfokus

Prioriterade områden under det första året:

• Sätta dig in i Kommuninvests verksamhet och arbetet i Verkställande ledning.

• Lära känna din avdelnings dagliga verksamhet för att säkerställa en effektiv och god arbetsmiljö och bygga ett team inom HR och Kommunikation med tydliga roller.

• Knyta ihop HR och Kommunikation, använda dessa båda områdens kompetenser med sunt förnuft för bästa effekt i små och stora frågor.

• Knyta kontakter och lära känna dina kollegor och säkra bra samarbeten inom hela Kommuninvest.

• Utveckla påbörjat arbete för tydlig internkommunikation.

• Sätta dig in i och driva vidare redan påbörjat HR-arbete.

Prioriterade områden för de närmaste fem åren:

• Fortsatt utveckling av organisationen för att möta framtida krav på Kommuninvests kompetensförsörjning.

• Ledarskapsträning är en självklar del av chefsrollen.

• Bibehålla och driva HR frågor som en naturlig och integrerad del av verksamheten.

• Leda HR-avdelningens digitala utveckling.

(8)

Strategiskt ledningsarbete:

• Vara en av sex medlemmar av Verkställande ledning och väl förtrogen med Kommuninvest affärsmodell.

• Ta ett naturligt ledarskap för HR och internkommunikationsfrågor som är vägledande för andra chefer.

• Stödjande, men inte pådrivande i övriga medlemmars utvecklingsarbete i Verkställande ledning.

Vem tror vi att du är?

Du står för ett eget tydligt ledarskap. Du har en stark förmåga att se och etablera samband. Ditt engagemang smittar av sig och du älskar utmaningar. Du ser helheter och strategier, men gillar också att arbeta operativt och att driva specifika frågor. Du kan ställa krav och är lyhörd i ditt ledarskap. I ledarrollen drivs du av en vilja att fatta långsiktigt hållbara beslut och har en övertygelse att strukturer och processer bidrar.

Vad tror vi att du kan?

Vi tror att det är en fördel om du …

… har erfarenhet från kvalificerat HR arbete från organisation med många specialister ... har akademisk utbildning, PA eller motsvarande samt flera års erfarenhet av verksamhet med bestående gott resultat

… har erfarenhet från att leda, samordna och utveckla HR - processer

… har kunskap i de affärsmässiga drivkrafterna inom bank och finans

… har en dokumenterad erfarenhet av ett tryggt och involverande ledarskap

… har arbetat i ett högt tempo, präglat av målfokusering kombinerat med en hög grad av samverkan på ledningsgruppsnivå

… har lätt att skriva kvalificerade beslutsunderlag och rapporter på svenska och gärna på engelska

Avslutningsvis vet vi att förmågan att bygga nätverk och förena handlingskraft med integritet och diplomatiska egenskaper är framgångsfaktorer för HR chefs - och internkommunikationsansvarigrollen. Företrädarskapet för Kommuninvest är alltid närvarande och du ser dig själv som en förebild i en organisation med högt

kvalitetstänk och samhällsnytta.

Förhoppningsvis har vi väckt ditt intresse och du nu kan se dig som Kommuninvests nya HR- chef med internkommunikationsansvar!

Välkommen att söka tjänsten senast 6 december. Skicka CV och personligt brev till

(9)

Rollerna inom uppdraget som HR-chef &

internkommunikationsansvarig

 

                                                                   

I rolle n s om H R- ch ef & in ternko mmun ikatio ns ans varig i V e rks tällande l edni ng

tar jag ansvar för att HR arbetet och internkommunikationsfrågor är väl integrerat med övrig verksamhet i organisationen

tar jag ansvar för att beslut är grundade på fakta och erfarenhet förankrade i affärsmodellen

nätverkar jag och lyfter in strategiska frågor från omvärlden som kan påverka organisationens framtid

har jag ansvar för presentation av erforderliga beslutsunderlag

är jag lyhörd och lyfter viktiga interna frågor för organisationen

driver jag projekt utifrån en process och kvalitetsfokuserad strategi för organisationens utveckling

är jag ambassadör för ständiga förbättringar i hela organisationen  

I rolle n s om Ledare

har jag ansvar för organisationens styrprocess och strategiska utveckling av HR frågor och driver därmed ett stärkt fokus på utveckling av chefer, ledare och medarbetare

har jag stort omdöme, god prioriteringsförmåga och driver organisationens beslut gällande HR – och internkommunikationsfrågor långsiktigt

leder och arbetar jag utifrån organisationens mål

har jag ett coachande förhållningssätt

delegerar jag projekt för avdelningens/organisationens utveckling

bidrar jag till tydlig och klar informationsöverföring, via god kommunikation

för jag ut och driver implementering av tagna beslut från Verkställande ledning

ser och utvecklar jag medarbetare så att de kommer till sin fulla rätt

föregår jag med gott exempel och lever som vi lär  

I rolle n s om M edarbe tare

är jag nyfiken, tolerant och respekterar olikheter

är jag målfokuserad och tänker långsiktig affärsnytta

lever och verkar jag utifrån våra policys

tar jag ansvar för att marknadsföra Kommuninvest som arbetsplats

gör jag mitt bästa och hjälper mina arbetskamrater

tar jag ansvar för vår goda arbetsmiljö

bidrar jag till ökad samverkan och dialog

Jag antar utmaningarna i dessa roller: Jag kommer att stötta Xxx i hans/hennes roller:

Datum: 2016 xx-xx Datum: 2016-xx-xx

 

Figure

Updating...

References

Related subjects :