Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NYCKELDATA

705 1 mån (%) 4,2

Nettoskuld (MSEK) 830 3 mån (%) -4,6

Enterprise Value (MSEK) 1 535 12 mån (%) -28,2

Adj Soliditet (%) 24 YTD (%) -34,4

Antal aktier f. utsp. (m) 11,7 52-V Högst 108 Antal aktier e. utsp. (m) 11,7 52-V Lägst 55,3

Free Float (%) 216 Kortnamn CONS B

2015A 2016A 2017E 2018E Omsättning (MSEK) 1 566 1 643 1 703 1 754

EBITDA (MSEK) 212 197 196 249

EBIT (MSEK) 175 142 136 183

EBT (MSEK) 128 92 77 135

EPS (just. SEK) 7,12 5,03 3,91 6,71

DPS (SEK) 2,00 2,00 2,25 2,50

Omsättningstillväxt (%) 25 5,0 3,6 3,0

EPS tillväxt (%) 61 -29 -22 72

EBIT-marginal (%) 11,2 8,6 8,0 10,5

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 16,0 18,9 15,4 9,0

P/BV (x) 3,3 2,9 1,8 1,6

EV/S (x) 1,1 1,2 0,9 0,8

EV/EBITDA (x) 7,5 9,8 7,7 5,8

EV/EBIT (x) 9,8 13,6 11,1 7,9

Direktavkastning (%) 2,2 2,1 3,7 4,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Carl Rosenblad bolag 52,7% 0,5266 72,1%

MCT Brattberg AB 18,8% 0,1884 11,1%

Magnus Vahlquist 4,5% 0 2,7%

Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 1,4% 0 0,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Carl Rosenblad 4Q-rapport

VD Ove Hansson

CFO Anna Holmgren

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

2018-02-27

Tillväxt trots svag marknad. Consilium redovisade en (redan känd) omsättning för det tredje kvartalet om 401 MSEK (387) vilket motsvarar en tillväxt Y/Y om 3,6%. Tillväxten drevs främst av ett starkt kvartal för segmentet Marine & Safety, trots svåra jämförelsetal. Safety Engineering hade ett desto svagare kvartal dels på grund av uppskjutna projekt. Marine & Safety redovisade en omsättning om 329 MSEK (294) motsvarande en tillväxt Y/Y om 11,7%. Safety Engineering rapporterade en omsättning om 72 MSEK (92). Även detta kvartal påverkades segmentet negativt av osäkerhet kring oljepriset, vilket har minskat olja-& gasinvesteringarna, som i sin tur har lett till uppskjutna projekt. Sett till koncernen minskade rörelseresultatet Y/Y med 14% och uppgick till 29,5 MSEK (34,2) motsvarande en marginal om 7,4% (8,8). Dock bör tilläggas att kvartalet belastades med kostnader för strukturprogrammet om uppskattningsvis ett antal miljoner. Rörelseresultatet kom in 14%

under vår prognos som var 34,4 MSEK, samt 122 bps under vårt marginalantagande om 8,6%. Justerat för extraordinära kostnader tillhörande strukturprogrammet var rörelseresultatet och marginalen i linje med vår förväntan.

Outlook – oförändrad. Bolaget kvarhåller sin outlook och syn på marknaden framgent, vilket innebär att marknaden för kryssningsfartyg, militära fartyg, tåg och tunnelbanor är fortsatt stark och fortsätter utvecklas positivt, medan beställningar av handelsfartyg och efterfrågan inom olja- & gasindustrin fortsatt är svag. Till följd av stark expansion de senaste åren samt svag efterfrågan inom handelsfartyg kommunicerade bolaget att ett omstruktureringsprogram med en årlig besparing om 50 MSEK har implementerats succesivt under året, och som väntas vara genomfört i Q4 2017, med i princip full effekt från Q1 2018.

Omstruktureringsprogrammet bör främst skära ned personalkostnader i, vad vi bedömer det som, den svenska verksamheten. Sett per segment berör programmet främst Marine & Safety men även till viss del Safety & Engineering.

Estimatrevideringar. Vi sänker vårt marginalantagande för det fjärde kvartalet till följd av högre kostnader i samband med omstruktureringsprogrammet. För 2018 gör vi inga större estimatrevideringar då vi redan har tagit hänsyn till minskad OPEX i våra estimat.

Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Inom affärsområdet Marine & Safety ligger huvudfokus på brand- och gaslarmsystem till fartyg, offshore, tåg och tunnelbanor samt fastigheter med högt skyddsvärde. Inom Safety Engineering ligger huvudfokus på brandsäkerhetssystem till olje- och gasindustrin.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

• Tillväxt trots svag marknad

• Outlook - oförändrad

• Estimatrevideringar

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Carl Ragnerstam

carl.ragnerstam@remium.com, 08 454 32 23

KURSUTVECKLING

50 60 70 80 90 100 110 120

2016-11-24 2017-02-20 2017-05-18 2017-08-15 2017-11-07

CONS B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 396 389 387 472 414 399 401 490 1 255 1 566 1 643 1 703 1 754 1 789

KSV -250 -234 -252 -321 -247 -239 -265 -336 -841 -1 029 -1 057 -1 086 -1 112 -1 127

Bruttoresultat 146 155 134 151 166 160 136 154 414 536 587 616 642 662

Kostnader förs. & admin -93 -104 -87 -106 -112 -111 -99 -111 -267 -329 -389 -433 -409 -401

Forskn. & utv. kostnader -17 -17 -16 -13 -18 -15 -16 -12 -45 -44 -63 -61 -61 -64

Övriga rörelseintäkter 2 3 3 3 2 0 8 3 7 12 8 13 11 12

EBITDA 52 52 46 50 53 50 43 50 148 212 197 196 249 274

Adj EBITDA 52 55 46 47 53 50 43 50 148 229 197 196 249 274

Avskrivning -14 -15 -12 -15 -15 -16 -13 -17 -38 -36 -55 -60 -65 -66

EBIT 38 37 34 35 39 34 30 34 110 175 142 136 183 208

Adj EBIT 38 40 34 32 39 34 30 34 110 193 142 136 183 208

Finansnetto -13 -13 -12 -12 -15 -20 -15 -10 -28 -47 -50 -59 -48 -53

EBT 26 24 22 24 24 14 14 24 82 128 92 77 135 156

Avvecklad verks+ eoposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skatt och minoritet -8 -6 -7 -13 -5 -9 -2 -14 -30 -45 -8 -30 -57 -64

Nettoresultat 18 15 15 11 18 5 12 10 52 66 59 46 79 92

EPS (SEK) 1,51 1,29 1,29 0,94 1,55 0,44 1,06 0,86 4,43 7,12 5,03 3,91 6,71 7,84

Just EPS (SEK) 1,51 1,55 1,29 0,68 1,55 0,44 1,06 0,86 4,43 5,62 5,03 3,91 6,71 7,85

Omsättningstillväxt Q/Q -15% -2% -1% 22% -12% -4% 1% 22% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 8% 1% 11% 1% 4% 2% 4% 4% 41% 25% 5% 4% 3% 2%

Bruttomarginal 37,0% 39,8% 34,7% 32,0% 40,2% 40,1% 34,0% 31,5% 33,0% 34,3% 35,7% 36,2% 36,6% 37,0%

EBITDA-marginal 13,1% 13,4% 11,8% 10,7% 12,9% 12,6% 10,6% 10,3% 11,8% 13,5% 12,0% 11,5% 14,2% 15,3%

EBIT-marginal 9,7% 9,5% 8,8% 7,4% 9,4% 8,5% 7,4% 6,9% 8,8% 11,2% 8,6% 8,0% 10,5% 11,7%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 119 163 130 83 144 158 EPS 4,43 7,12 5,03 3,91 6,71 7,84

Förändring rörelsekapital -61 -85 -37 -20 -10 -7 Just. EPS 4,43 5,62 5,03 3,91 6,71 7,85

Kassaflöde löpande verksamheten 58 78 93 63 134 150 BVPS 23,3 27,0 32,5 33,7 38,1 43,5

Kassaflöde investeringar -174 -283 -208 4 -40 -41 CEPS 4,97 6,66 7,96 5,39 11,48 12,85

Fritt kassaflöde -116 -205 -115 67 94 109 DPS 1,40 2,00 2,00 2,25 2,50 2,75

Kassaflöde fin. verksamheten 41 168 207 -75 -26 -29 ROE 19% 21% 16% 12% 18% 18%

Nettokassaflöde -75 -37 92 -9 68 80 Just. ROE 16% 23% 13% 8% 15% 16%

Soliditet 29% 25% 23% 24% 25% 27%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

242 360 674 681 669 656 Antal A-aktier (m) 0,9

105 69 165 153 220 300 Antal B-aktier (m) 10,8

1 140 1 481 1 960 1 962 2 089 2 164 Totalt antal aktier (m) 11,7 +46 (0) 8 563 05 300

273 316 380 394 446 509 www.consilium.se

413 659 813 805 737 657

318 490 360 362 371 379

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

401 401 1 703 1 703 1 771 1 754

EBIT 34 30 145 136 183 183

Just. EPS (SEK) 1,3 1,1 4,5 3,9 7,3 6,7

MSEK

Immateriella tillgångar V. Finnbodav. 2-4

131 05 Nacka Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2017A 2017E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2018E

0% -1%

Estimat RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE

-14%

-18%

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

0%

-6%

-14%

0%

-8%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 50 100 150 200 250

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 100 200 300 400 500 600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X 3,0X 3,5X 4,0X 4,5X

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

(4)

Omsättning & EBIT-marginal (%) R-12 Orderingång (Q), Book to bill (%) & Book to Bill (%) R-12 Orderingång (Q), Book to bill (%) & Book to Bill (%) R-12 Nettoomsättning per affärsområde (%) Nettoomsättning per geografisk marknad (%)

MARINE & SAFETY Omsättning & EBIT-marginal (%) R-12

SAFETY & ENGINEERING MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per Q3 2017 R-12

Marine & Safety

Fire Safety &

Automation

Sverige

Europa exkl Sverige Nordamerika Asien Övriga

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016 2017

Net Sales EBIT- Margin (%)

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016 2017

Order intake Book to Bill (%) Book to Bill (%) R-12 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016 2017

Net Sales EBIT- Margin (%)

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016 2017

Order intake Book to Bill (%) Book to Bill (%) R-12

(5)

Anläggningstillgångar per slag i % av försäljning NWC R-12 (MSEK) & NWC i % av försäljningen KAPITALSTRUKTUR

Cash conversion (%) & Adj Cash Conversion (%) Varulager, DSI och lageromsättningshastighet

… förbättringar inom cash management Sett till rörelsekapitalbindningen (NWC) har den historiskt sett varit cirka 23,5% i relation till

försäljningen. Dock har den varit volatil och som lägst uppgått till 19% 2008 och som högst 31% 2015.

Rullande 12 månader uppgår NWC/försäljning till 21,6% vid utgången av Q3 2017. Vi bedömer att Consilium bör ligga på dessa nivåer även framgent.

Consilium har historiskt haft svaga kassaflöden och endast redovisat positivt fritt kassaflöde fyra år mellan 2004-2016, detta trots att bolaget samtliga år har haft positiva kassaflöden före förändring av rörelsekapital. Kassaflödet har dels tyngts av högt CAPEX som i snitt har varit cirka 8,5% av försäljningen, dock inklusive förvärv medan underhållscapex har varit kring 1,5%.

Vi bedömer dock att Consilium bör kunna uppvisa goda kassaflöden framgent, dels genom något lägre CAPEX, men även genom något lägre rörelsekapital drivet av främst bättre cash collection. Vi estimerar således en cash conversion om 34% 2017e, 38% 2018e samt 40% 2019e.

Markant ökning av immateriella tillgångar

NWC/försäljning historiskt medel 23,5%

…kassaflödet har dels tyngts av CAPEX Vid utgången av 2016 motsvarade materiella anläggningstillgångar cirka 3,4% av försäljningen medan

immateriella anläggningstillgångar var cirka 40% och finansiella anläggningstillgångar 10%. Den markanta ökning av immateriella tillgångar som skedde mellan 2015 och 2016 berodde till stor del på förvärvet av Mircopac och de immateriella tillgångarna ökade från 23% till 40% av försäljningen.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PPE Intagible Assets

Financial Assets Total Fixed Assets

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 100 200 300 400 500 600

1Q07A 3Q07A 1Q08A 3Q08A 1Q09A 3Q09A 1Q10A 3Q10A 1Q11A 3Q11A 1Q12A 3Q12A 1Q13A 3Q13A 1Q14A 3Q14A 1Q15A 3Q15A 1Q16A 3Q16A 1Q17A 3Q17A

NWC R-12 NWC/Sales R-12

-68%

-12%

43%

-36%

15%

-57%

24%

-20%

-54%

33% 34% 38% 40%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Cash conversion (%) Adj Cash conversion (%) 0,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

0 50 100 150 200 250 300 350

Inventory DSI (Days in inventory) Inventory turnover

(6)

De säkerhetsprodukter som Consilium utvecklar och säljer system för säkerhet, miljö och navigation. En stor del av produkterna används inom sjöfartsnäringen. Företaget är uppdelat i två affärsområden: Marine & Safety och Fire Safety & Automation. En av de största produktgrupperna utgörs av branddetektorerna/systemen som är av mycket avancerad karaktär och används främst på fartyg och tåg men även i olika högprioriterade lokaler såsom sjukhus och skyddsrum. Gasskydden är främst kopplade till detektering av farliga gaser men även låg syrenivå, vilket ofta kan förekomma på fartyg.

Med anledning av att världens rederier orsakar väldigt stora utsläpp ökar successivt miljökraven på dem. Consilium erbjuder med anledning av detta ett så kallat emissionssystem, vilket mäter miljöfarliga utsläpp såsom svavel- och koldioxid från stora fartyg. Exempel på navigationsprodukter är radar, loggar, färdskrivare och elektroniska sjökort.

Globalt arbete nära kunderna

Säkerhet- och navigationsutrustning

Consilium tillverkar och marknadsför produkter inom brand- och gassäkerhet, navigation och miljösegmentet. Kunderna finns världen över och består främst av rederier, varv, tågtillverkare samt olje- och gasbolag. All produktion är centraliserad, men marknadsbolagen som sköter försäljningen finns nära kunderna.

Avancerade säkerhetsprodukter för fartyg och tåg

Nästan all Consiliums försäljning sker via den omfattande marknadsorganisationen.

Dessa är utspridda nära kunderna världen över och försäljningen bedrivs av såväl hel-

eller delägda dotterbolag samt agenter. Förutom försäljning erbjuder marknadsbolagen

även projektering, service och support. Det är oftast av största vikt att kunderna snabbt

kan få service och reservdelar eftersom de uteblivna intäkterna av att ha ett fartyg ur

drift är mycket höga. Consiliums verksamhet karaktäriseras av att vara innovativ och

marknadsledande tack vare hög kompetens och lång erfarenhet i branschen.

(7)

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer Analys utarbetad av: Carl Ragnerstam, analytiker, Remium.

Påverkas av konjunkturen och ökande miljökrav

Eftersom Consilium arbetar nära rederinäringen påverkas bolaget indirekt av den internationella handeln. En tumregel är att tillväxten för handelsvolymer brukar vara dubbelt så stor som världens BNP-tillväxt. I tider med hög tillväxt, och därmed handel, är varven ofta fullbelagda vilket ökar efterfrågan på Consiliums produkter. När fraktraterna är höga används befintliga fartyg flitigt vilket i sin tur kräver service, något som Consilium också erbjuder. Till följd av den låga nybyggnationen för närvarande utgör eftermarknaden en betydande del av omsättningen. I övrigt gynnas bolaget av hårdnande miljö- och säkerhetskrav. Tack vare dessa spelar det mindre roll om det går dåligt för rederinäringen eftersom kraven tvingar bolagen att investera, vilket sänker risken i Consiliums verksamhet. Bolagets försäljning sker i huvudsak i amerikanska dollar.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :