CHRISTIAN BERNER TECH TRADE

Full text

(1)

20,30

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

366 1 mån (%) 8,0

Nettoskuld (MSEK) 68 3 mån (%) 10,0

Enterprise Value (MSEK) 435 12 mån (%) 5,7

Soliditet (%) 31,5 YTD (%) 23,0

Antal aktier f. utsp. (m) 18,0 52-V Högst 22,3

Antal aktier e. utsp. (m) 18,0 52-V Lägst 15,6

Free Float (%) 46% Kortnamn CBTT B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 429 450 596 618

just EBITDA (MSEK) 29,0 55,4 60,5 63,5

just EBIT (MSEK) 24,5 50,3 53,2 56,2

EBT (MSEK) 23,7 20,1 44,2 51,3

EPS (just.SEK) 1,22 1,07 2,09 2,22

DPS (SEK) 0,50 0,50 0,60 0,70

Omsättningstillväxt (%) -3,7 4,8 32,5 3,7

EPS tillväxt (%) 2,1 -12,5 94,9 6,2

Just. EBIT-marginal (%) 6,6 5,4 8,4 8,6

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 15,3 17,1 9,7 9,2

P/BV (x) 3,7 3,5 2,9 2,4

EV/S (x) 0,7 0,6 0,7 0,7

EV/EBITDA (x) 9,0 9,2 7,8 6,7

EV/EBIT (x) 10,4 10,9 8,6 7,6

Direktavkastning (%) 2,7 2,7 3,0 3,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Joachim Berner 23,7% 52,3%

Lannebo Fonder 11,0% 6,9%

Ernström & C:o 10,1% 6,3%

Ksenia Berner 9,1% 5,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Joachim Berner 2Q-rapport

VD Bo Söderqvist 3Q-rapport

CFO Torbjörn Gustafsson 4Q-rapport

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE KURS (SEK):

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

• Kraftigt ökad tillväxt

• Extremt starkt från nya förvärvet

• Positiva estimatrevideringar

Christian Berner Tech Trade (CBTT) bedriver handelsverksamhet i Norden. Bolaget marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till utvalda nischer inom industrin. Koncernens marknader utgörs av de nordiska länderna med tyngdpunkt i Sverige.

BOLAGSBESKRIVNING

Marknadsvärde (MSEK)

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Introduce, Holdings

2018-08-20 RÖSTER

2019-02-21 Analytiker: Johan Nilsson Wall

Kraftigt ökad tillväxt. Omsättningen uppgick till 137 MSEK (109) motsvarande en tillväxt om 26,5%, varav uppskattningsvis 6,3% organiskt och 19,7% förvärvad. Vi räknade med 121 MSEK, innebärande en förväntad tillväxt om 11,1% fördelat på 1,5%

organiskt respektive 9,0% förvärvat samt 0,5% valutamedvind.

Både organisk och förvärvad omsättningstillväxt överträffade våra förväntningar markant. Inget i rapporten talar för att den organiska försäljningen är tillfälligt inflaterad varpå utsikterna för innevarande år ser starka ut. Orderingången indikerar detsamma som ökade 21% Y/Y och är upp 6,5% R12. Förvärvade Zander &

Ingeström som ingick med en månad levererade långt över våra förväntningarna med en försäljning om 21,4 MSEK mot väntade 9,8 MSEK. För att sätta det i perspektiv motsvarar Z&Is försäljningstillskott en annualiserad årsomsättning om 257 MSEK.

2016 omsatte bolaget 124 MSEK. Tillsvidare bedömer vi att en normaliserad försäljningsvolym snarare är omkring 140 MSEK vilket våra estimat innefattar. Kickstarten för första månaden med Z&I är drivet av exportaffärer till Kina. Även rensat för Z&I överträffades våra försäljningsestimat med 4,8%.

Extremt starkt från nya förvärvet. Justerad EBITA uppgick till 12,1 MSEK (6,2) innebärande en justerad EBITA-marginal om 8,8% (5,7%). Vi räknade med 7,2%. Förbättringen är främst hänförlig förvärvet och starkare utveckling inom Materialteknik.

Process & Miljö var justerat för Z&I svagare än väntat. Förvärvade Z&I bidrog med en EBITA om 5,4 MSEK (25,2% EBITA- marginal) mot väntade 1,4 MSEK (13,8% EBITA-marginal).

Justerat för extremt stark utveckling inom Z&I var underliggande EBITA-marginal något starkare än fjolåret och strax under våra estimat. Norge som främst har påverkan på affärsområdet Process

& Miljö fortsätter visa negativa siffror men återhämtningen var starkare än väntat med en redovisad förlust om -0,4 MSEK mot väntade -1,4 MSEK.

Positiva estimatrevideringar. Sammantaget visade rapporten styrketecken och en tydlig sekventiell återhämtning - även om vi sannolikt inte ska förvänta oss >20% marginal i Z&I framöver. Vi bedömer att vi har ett 2018 framför oss med positivt vinstmomentum. Estimatjusteringarna blir positiva hänförligt något högre organisk tillväxt och tydligare skalbarhet i OPEX samtidigt som bruttomarginalen justeras ned.

2018-10-22 15

16 17 18 19 20 21 22

2017-03-30 2017-06-30 2017-09-22 2017-12-15 2018-03-14

OMXSPI (rebased) CBTT B

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoomsättning 109 115 109 117 137 160 145 153 447 429 450 596 618 635

just COGS -61,9 -68,9 -63,0 -68,7 -80,9 -94,4 -85,3 -90,1 -276 -251 -263 -351 -363 -373

just bruttomarginal 43,0% 40,3% 42,2% 41,4% 41,1% 41,0% 41,2% 41,3% 38,3% 41,6% 41,7% 41,2% 41,2% 41,3%

OPEX -39,7 -37,0 -37,5 -43,6 -43,5 -51,5 -46,0 -48,8 -142 -146 -158 -190 -194 -199

EO-poster -4,3 0,0 0,0 0,0 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,4 -4,3 -4,3 0,0 0,0

just EBITDA 6,9 9,4 8,5 4,8 13,0 14,1 13,8 14,6 28,7 32,5 29,0 55,4 60,5 63,5

Avskrivningar -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -4,6 -4,2 -4,5 -5,2 -7,4 -7,3

Just EBITA 6,2 8,6 7,7 4,0 12,1 13,2 12,9 13,6 25,4 29,5 25,8 51,8 55,4 58,4

just EBIT 5,9 8,3 7,4 3,6 11,8 12,8 12,5 13,2 24,1 28,2 24,5 50,3 53,2 56,2

Finansnetto -0,2 0,0 -0,1 0,2 -0,1 -0,6 -0,6 -0,6 0,0 -0,1 -0,1 -1,8 -1,9 -1,3

EBT 1,4 8,2 7,3 3,9 7,4 12,2 11,9 12,7 24,1 23,7 20,1 44,2 51,3 54,9

Skatt -1,2 -1,9 -1,6 0,1 -2,8 -2,7 -2,6 -2,8 -1,6 -5,2 -4,9 -10,8 -11,3 -12,1

Nettoresultat 0,1 6,4 5,7 3,9 4,7 9,5 9,3 9,9 22,5 18,5 15,2 33,3 40,0 42,8

EPS f. utsp. (SEK) 0,01 0,34 0,31 0,21 0,25 0,53 0,51 0,55 1,20 0,99 0,83 1,85 2,22 2,37

EPS e. utsp. (SEK) 0,01 0,34 0,31 0,21 0,25 0,53 0,51 0,55 1,20 0,99 0,83 1,85 2,22 2,37

Omsättningstillväxt Q/Q -6,6% 6,1% -5,4% 7,3% 17,4% 16,6% -9,3% 5,7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 11,8% -3,2% 12,3% 0,7% 26,5% 39,0% 33,2% 31,2% 13,2% -3,7% 4,8% 32,5% 3,7% 2,8%

-varav organisk tillväxt 8,8% -5,3% 11,2% 1,4% 6,3% 1,8% 1,7% 2,9% 13,0% -5,3% 1,7% 2,9% 2,1% 2,8%

1% 1% 1% 0% 20% 36% 29% 27% 0,0% 1,6% 2,5% 28% 1,6% 0,0%

Just. EBITDA marginal 6,4% 8,2% 7,8% 4,1% 9,5% 8,8% 9,5% 9,5% 6,4% 7,6% 6,4% 9,3% 9,8% 10,0%

Just. EBITA marginal 5,7% 7,5% 7,1% 3,4% 8,8% 8,2% 8,9% 8,9% 5,7% 6,9% 5,9% 8,7% 9,0% 9,2%

Just. EBIT marginal 5,4% 7,2% 6,8% 3,1% 8,6% 8,0% 8,6% 8,6% 5,4% 6,6% 5,4% 8,4% 8,6% 8,9%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 26 24 22 36 47 50 EPS 1,20 0,99 0,83 1,85 2,22 2,37

Förändring rörelsekapital 10 -11 4 -8 -4 -4 Just. EPS 1,20 1,22 1,07 2,09 2,22 2,37

Kassaflöde löpande verksamheten 36 13 26 28 43 46 BVPS 4,59 5,11 5,20 6,98 8,60 10,27

Kassaflöde investeringar -1 -19 -5 -131 -7 -8 CEPS 1,91 0,68 1,43 1,57 2,38 2,58

Fritt kassaflöde 35 -6 21 -103 36 39 DPS 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 0,75

Kassaflöde fin. verksamheten -11 -1 -21 58 -11 -13 ROE 26% 19% 16% 26% 26% 23%

Nettokassaflöde 24 -7 0 -45 25 26 Just. ROE 26% 24% 21% 30% 26% 23%

Soliditet 49% 50% 51% 35% 39% 43%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

8 25 23 155 154 153 Antal A-aktier (m) 1,3

72 65 65 20 46 71 Antal B-aktier (m) 17,5

175 191 187 358 398 433 Återköpta aktier (m)* 0,7 +46(0) 31 33 66 900

86 96 95 126 155 185 Totalt antal aktier (m) 18,0 www.christianberner.com

-60 -45 -49 65 39 14

2 12 10 13 17 21

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

121 137 568 596 600 618

just EBIT 8,2 11,8 46,3 50,3 53,4 53,2

EPS (SEK) 0,23 0,25 1,76 1,85 2,16 2,22

9%

5%

0%

3%

nmf nmf

2019E 13%

Omsättning

Förändring Förändring

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

3%

1Q 2018A 2018E

5%

Skillnad MSEK

Immateriella tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Designvägen 1, 435 22, Mölnlycke Likvida medel

-varav förvärvad tillväxt

Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Introduce Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK)* OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

*Historisk EBITA antaget att 30% av D&A utgörs av A.

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

0 100 200 300 400 500 600 700

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning Adj EBIT Adj EBITA

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

40,0%

41,0%

42,0%

43,0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Bruttomarginal

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2017 2018E

EBIT-marginal, R12 Adj. EBIT-marginal, R12

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2017 2018E

Omsättning EBIT-marginal

-3,0X -2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

(4)

1. Marginalutveckling inklusive och exklusive Z&I 2. Omsättning fördelat på organisk, förvärvad och FX

xxx

Förvärvet av Zander & Ingeström

Z&I bedöms vara en stark resultatdrivare framöver I februari förvärvädes Zander & Ingeström AB (Z&I). Bolaget är ett av Sveriges ledande bolag

inom pump- och värmeteknik med lång historik och starkt varumärke. Bolagets inriktning inom pumpar har likheter med Christian Berners nuvarande affär vilket bedöms komplettera och stärka totalerbjudandet. Värmetekniken innebär ett nytt produktområde och innefattar även exportmarknader utanför Skandinavien.

Bolaget skall verka som ett fristående bolag (dotterbolag) inom affärsområdet Process & Miljö.

Under 2017 omsatte Z&I 124 MSEK med en EBITDA-marginal om 13,8%. Bolaget är kapitallätt varpå differensen mellan EBITDA- och EBIT-marginalen är låg. EBIT-maringalen under 2017 var 13,3% (i linje med EBITA%).

Tillträde och konsolideringen skedde i mars Q1 2018. Första månaden rapporterades extremt stark EBITA-marginal överstigande 25% (EBITDA-marginal uppskattningsvis 25,5%) i stort drivet av exportaffärer. Även om vi framöver räknar med en normaliserad EBITA-marignal om 14,0% (EBITDA-marginal ~14,5%) blir Z&I en stark resultatdrivare och tydligt marginalhöjande på gruppnivå (figur 1). Under 2018 och framåt förväntar vi oss sedan tidigare en underliggande resultatförbättring i Christian Berners befintliga verksamhet. Tack vare att Z&I bedömds ha en markant högre marginal än CBTT estimerar vi en Group EBITDA-marignal om 9,3% 2018 respektive 9,8% 2019 (figur 1 och figur 3).

Under 2018 innefattar våra estimat att Z&I adderar 125 MSEK i försäljning (fullt konsoliderat 135 MSEK) motsvarande en förvärvad tillväxt om 28% Y/Y. Under 2019 är Z&I fullt konsoliderat (2 månader av non-LFL tillväxt) och koncernen bedöms nå en nettoomsättning om 618 MSEK för helåret (figur 2).

3. Detaljerad resultatutveckling framöver 4. Omsättnings- och resultattillväxt Y/Y

Starkt varumärke inom pump- och värmeteknik

33%

91% 95%

4% 3% 9% 5% 6% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Försäljningstillväxt Y/Y

EBITDA tillväxt Y/Y EPS tillväxt Y/Y

6,6% 9,3% 9,8% 10,0%

18,6%

14,5% 14,5%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

FY2017 FY2018 FY2019 FY2020

EBITDA CBTT exkl. Z&I EBITDA koncernen Just. EBITDA% ex Z&I Total EBITDA%

EBITDA% Z&I

0 100 200 300 400 500 600 700

1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 Organisk omsättning Förvärvad omsättning (Z&I) FX påverkan

2017A 2018E 2019E 2020E

C B T T EB IT D A 30 38 39 42

C B T T EB IT D A % 6,6% 8,1% 8,8% 9,2%

Z &I EB IT D A 0,0 20 25 26

Z &I EB IT D A % 18,6% 14,5% 14,5%

Ko ns o liderad EB IT D A % 6,6% 9,3% 9,8% 10,0%

Ko ns o liderad EB IT A % 5,9% 8,7% 9,0% 9,2%

(5)

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE

Bolagsbeskrivning

Mervärde till leverantör och kund

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag med verksamhet i Norden. Via sina över 150 leverantörer tillhandahåller bolaget avancerade tekniska lösningar i form av komponenter, utrustning och material, men även rådgivning och konsultation. I viss utsträckning sker förädling av den till kunden förmedlade produkter. Fokus ligger på miljötekniska lösningar inom bland annat tekniska plaster, vibrationsteknik, vätsketeknik, pumpar och filterteknik. Bolagets två affärsområden Materialteknik och Process & Miljö tillhandahåller tusentals produkter till de bolag där Christian Berner Tech Trade är teknisk partner.

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med lång erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar Christian Berner denna beslutsprocess. Vilket leder till ökad effektivitet för såväl bolagets kunder som leverantörer. Sammanfattningsvis skapar Christian Berner mervärde i kundledet genom att strukturera värdekedjan och effektivisera deras användning av produkterna eller systemen. Detta i kombination med behovsanalys, rådgivning, service och utveckling. I leverantörsledet skapas mervärde huvudsakligen genom att Christian Berner erbjuder en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer.

Ett axplock av bolagets ca 150 leverantörer:

En strategisk partner mellan tillverkare och kund med

lång erfarnhet

Ökad mervärdesförsäljning ska uppnås bland annat genom utbildnings- och informationsinsatser, även breddande av kunderbjudandet genom utveckling av tjänstesidan

Ledande partner för tekniska lösningar

Christian Berner Tech Trade är ett teknikhandelsbolag som grundades 1897, verksamt

på den nordiska marknaden för komponenter, system och tjänster med högt

teknikinnehåll till flera typer av industrier och offentlig sektor. Bolaget erbjuder

teknisk rådgivning, kundanpassade lösningar samt generellt mer tekniskt avancerade

produkter.

(6)

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE

Bolagsbeskrivning

Bakgrund

Bolaget grundades 1897 av norrmannen Christian Berner, då som Christian Berner AB, och har sedan starten varit familjeägt av familjen Berner. Verksamheten har expanderat genom åren och huvudkontoret ligger idag i Mölnlycke. Bolaget har via sina helägda dotterbolag verksamheter i Norge, Danmark och Finland cirka 130 medarbetare över hela koncernen, merparten anställda i Sverige, utspridda på kontoren i Mölnlycke, Bromma, Härnösand, Malmö och Säffle. Bolaget avser att öka försäljningen på sina befintliga marknader inom Norden både organiskt och genom förvärv.

Bred kundbas inom industri och offentlig sektor

Kundbasen utgörs främst av globala och lokala industriföretag men bolaget levererar även till kunder inom stat och kommun, exempelvis har Christian Berner Tech Trade levererat bland annat UV-aggregat till Mariebergs Vattenverk och slipermattor till Trafikverket. Bland bolagets viktigaste produkter är tekniska produkter inom miljöteknik såsom vibrations- och bullerdämpande material, filter- och processteknik, UV-aggregat samt industriell utrustning. Bolagets beroende av enskilda kunder är litet.

Antal betalande kunder uppgår till ca 4500 stycken per årsbasis och branschdiversifieringen är stor.

Säljorganisation med teknisk kompetens

Christian Berners säljorganisation utgörs huvudsakligen av koncernens säljingenjörer och till viss del av innesäljare, totalt ca 100 säljare där de flesta har teknisk utbildning.

Bolagets primära konkurrensmedel är teknisk kompetens, kunskap om kundens produktionsprocesser, förmåga att kundanpassa produkter och system samt produktkvalitet. Under 2016 omsatte Christian Berner 430 MSEK och bolaget har en ambition att fortsätta utvecklas och växa inom den nordiska marknaden. Drygt 60 procent av omsättningen är hänförlig till den svenska verksamheten, följt av Norge (14%), Danmark och Finland. Under hösten 2014 genomfördes en kapitalanskaffning i samband med bolagets listning på Nasdaq OMX First North vilket tillförde 41,4 miljoner kronor efter emissionskostnader och som bolaget avser att använda för att öka expansionstakten, både via organisk tillväxt och nya förvärv.

Kunderna återfinns både i industrin och inom stat och

kommun

Teknisk kompetens i fokus

med Norden som bas

(7)

Report completed:

DISCLAIMER

2018-05-30 10:33:12

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Johan Nilsson Wall, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :