• No results found

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

265,4 1 mån (%) 7,0

Nettoskuld (MSEK) -65,7 3 mån (%) -2,1

Enterprise Value (MSEK) 199,7 12 mån (%) -29,0

Soliditet (%) 28,7 YTD (%) -26,1

Antal aktier f. utsp. (m) 14,4 52-V Högst 30,0

Antal aktier e. utsp. (m) 14,4 52-V Lägst 16,5

Free Float (%) 75,4 Kortnamn 2E

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 821,0 913,6 772,1 873,5

EBITDA (MSEK) 39,7 52,6 19,5 65,5

EBIT (MSEK) 53,5 37,2 -6,9 49,4

EBT (MSEK) 51,7 38,2 -5,4 50,1

EPS (just. SEK) 1,22 2,02 -0,42 2,64

DPS (SEK) 2,20 1,50 1,50 1,65

Omsättningstillväxt (%) 2,5 11,3 -15,5 13,1

EPS tillväxt (%) 151,1 66,2 nmf nmf

EBIT-marginal (%) 3,1 4,1 -0,9 5,7

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 10,3 12,3 neg. 7,0

P/BV (x) 1,2 2,4 2,1 1,9

EV/Omsättning (x) 0,1 0,2 0,3 0,2

EV/EBITDA (x) 2,0 4,1 10,3 3,0

EV/EBIT (x) 1,5 5,8 -29,0 4,0

Direktavkastning (%) 12,0 8,2 8,2 9,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Bo Wallblom 24,6%

0,2461

24,6%

Stefan Gerhardsson 6,1%

0

6,1%

Krister Classon 4,4%

0

4,4%

PSG Capital Fonder 4,2%

0

4,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Jan Friedman 4Q-rapport

Vinstvarnar inför Q4. I den förra rapporten kommunicerade bolaget att resultatet för det fjärde kvartalet kommer att ligga i nivå med, eller strax under, föregående år. På grund av ett resultattapp hänförligt till framförallt affärsområdena Live Entertainment och Venues tvingas man revidera och vinstvarnar inför Q4. Bolagets nya bedömning är att resultatet för det fjärde kvartalet landar kring 12-16 MSEK lägre än under motsvarande period föregående år då resultatet uppgick till 42,1 MSEK.

Efter tidigare kommunikation så var vår prognos att rörelseresultatet i det fjärde kvartalet skulle uppgå till 40,4 MSEK. Vi sänker vårat estimat till 28,1 MSEK, vilket motsvarar en intäktsminskning Y/Y om 14 MSEK och motsvarar mittpunkten i det intervall som bolaget kommunicerat.

Bolaget skriver att merparten av resultattappet är hänförligt till ett lägre gästantal. Då 2E Groups verksamhet till stor del bygger på scenuppsättningar, som innebär initiala stora fasta kostnader, kan mindre tapp i försäljningen direkt slå på lägre resultatnivåer. Vi beräknar därefter att merparten av resultatminskningen ska komma ifrån en minskad försäljning, och justerar enbart kostnaderna något.

Vi väljer att inte förändra våra framtida estimat för 2017 och 2018. För 2017 ser vi en totalt omsättningstillväxt på cirka 13%, men där mycket är hänförligt till affärsområdet Möten då man återigen levererar till Volvo Ocean Race.

2E Group, en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien, BOLAGSBESKRIVNING

RÖSTER

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2017-02-13

• Vinstvarnar inför Q4

NASDAQ OMX First North Konsumentvaror och -tjänster

Marknadsvärde (MSEK)

16 18 20 22 24 26 28 30 32

2015-11-23 2016-02-22 2016-05-19 2016-08-15 2016-11-07

2E OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 271,0 188,4 174,3 279,9 180,6 189,9 137,7 263,8 801 821 914 772 874 905

Rörelsens kostnader -251,8 -192,7 -182,5 -234,1 -182,6 -194,6 -143,3 -232,1 -775 -781 -861 -753 -808 -844

EBITDA 19,2 -4,3 -8,1 45,8 -2,0 -4,6 -5,6 31,7 26 40 53 19 66 62

Avskrivningar -3,5 -4,1 -4,0 -3,7 -3,4 -3,7 -4,5 -3,7 -14 -14 -15 -15 -16 -17

EO 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 -3,7 -3,7 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0

EBIT 15,7 -8,4 -12,1 42,1 -9,0 -12,0 -13,8 28,0 12,0 53,5 37,2 -6,9 49,4 44,3

Resultatandel intressebolag 0,9 -0,6 -0,9 1,9 0,8 -2,6 0,6 2,5 0,0 -0,3 1,3 1,3 0,5 0,5

Finansnetto 0,2 -0,3 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,4 -1,5 -0,3 0,1 0,2 0,2

EBT 16,7 -9,3 -13,0 43,7 -8,2 -14,5 -13,2 30,5 10,7 51,7 38,2 -5,4 50,1 45,0

Skatt -5,2 3,5 2,9 -10,2 1,5 3,6 1,5 -7,3 -3,7 -6,3 -9,0 -0,7 -12,0 -10,8

Nettoresultat 11,5 -5,8 -10,0 33,6 -6,7 -10,9 -11,7 23,2 7,0 45,4 29,2 -6,1 38,0 34,2

EPS f. utsp. (SEK) 0,80 -0,40 -0,70 2,33 -0,46 -0,76 -0,81 1,61 0,48 3,15 2,02 -0,42 2,64 2,37

EPS e. utsp. (SEK) 0,80 -0,40 -0,70 2,33 -0,46 -0,76 -0,81 1,61 0,48 3,15 2,02 -0,42 2,64 2,37

Omsättningstillväxt Q/Q -12,3% -30,5% -7,5% 60,6% -35,5% 5,2% -27,5% 91,5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 31,3% 6,2% 36,1% -9,5% -33,3% 0,8% -21,0% -5,7% -13,5% 2,5% 11,3% -15,5% 13,1% 3,6%

EBIT-marginal 5,8% -4,5% -7,0% 15,1% -2,9% -4,4% -7,3% 10,6% 1,5% 3,1% 4,1% -0,9% 5,7% 4,9%

EBT-marginal 6,2% -5,0% -7,4% 15,6% -2,5% -5,7% -6,9% 11,6% 1,3% 2,9% 4,2% -0,7% 5,7% 5,0%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 24 26 46 0 54 51 EPS 0,48 3,15 2,02 -0,42 2,64 2,37

Förändring rörelsekapital -15 6 54 -17 12 0 Just. EPS 0,48 1,22 2,02 -0,42 2,64 2,37

Kassaflöde löpande verksamheten 9 32 100 -17 66 52 BVPS 9,51 10,75 10,47 8,64 9,77 10,50

Kassaflöde investeringar -13 72 -22 -31 -22 -23 CEPS 0,63 2,24 6,93 -1,18 4,61 3,59

Fritt kassaflöde -4 105 78 -48 45 29 DPS 2,00 2,20 1,50 1,50 1,65 1,85

Kassaflöde fin. verksamheten 1 -73 -35 -24 -22 -24 ROE 5% 31% 19% -4% 29% 23%

Nettokassaflöde -3 32 43 -72 23 5 Just. ROE 5% 12% 19% -4% 29% 23%

Soliditet 35% 42% 35% 35% 34% 35%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

89 86 85 84 84 84 Antal A-aktier (m) -

68 102 142 72 95 100 Antal B-aktier (m) 14,4

394 370 430 351 414 430 Totalt antal aktier (m) 14,4 +46 (0) 771 17 00 00

137 155 151 125 141 151 www.2egroup.se

-37 -100 -142 -70 -93 -98

-98 -86 -136 -119 -131 -131

MSEK Utfall Innan Nu Innan Nu

147,7 137,7 816,1 772,1 877,0 910,4

EBIT -14,9 -13,8 12,1 -6,9 43,3 41,5

-0,83 -0,81 0,63 -0,42 2,40 2,23

MSEK

Immateriella tillgångar Skreavägen 7

311 44 Falkenberg Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

-7%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

nmf nmf

-5%

2017E

-7% 4%

nmf nmf Skillnad

3QA 2016 2016E

Estimat

EPS

-4%

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring

Förändring

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING & MARGINALUTVECKLING

FÖRSÄLJNING LIVE ENTERTAINMENT & EVENT (MSEK)* EBIT-MARGINAL (R12m) -10

0 10 20 30 40 50 60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-4,0X -3,5X -3,0X -2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

2E Group är en av Skandinaviens ledande underhållningskoncerner med ett brett erbjudande riktat till såväl privatpersoner som företag.

Verksamhetens största affärsområde är Live Entertainment som omfattar produktion av teater, musikal, show, konsert, förmedlar artistbokningar och tillhandahåller specialbeställd underhållning. Affärsområdet Venues omfattar koncernens tio egna arenor, varav fem är teaterarenor och fem är krogshowarenor. Inom affärsrådet Digital bedriver 2E Group genom det helägda dotterbolaget Showtic e-handel inom show, musikal, teater och konsert. Gruppens fjärde affärsområde Event planerar, utvecklar och genomför företagsevent. Med flertalet av Skandinaviens ledande varumärken i portföljen har 2E Group ett erbjudande som kan tillgodose en bred efterfrågebild inom underhållning, möten och upplevelser samt vara drivande för utvecklingen inom sina respektive branscher.

BOLAGSBESKRIVNING MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* (Geografisk fördelning) Per årsredovisning 2015, Affärsområden RTM Q3 2016 Live Entertainment Venues

Event Digital

Sverige

Norge

Danmark

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Arash Hakimi Fard, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till 2E Group: Introduce och Certified Adviser. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance- uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

References

Related documents

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag