Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NASDAQ OMX Small Cap

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

250 1 mån (%) 5,4

Nettoskuld (MSEK) -21,2 3 mån (%) 6,1

Enterprise Value (MSEK) 229 12 mån (%) -3,1

Soliditet (%) 35,6 YTD (%) 0,0

Antal aktier f. utsp. (m) 17,1 52-V Högst 18,9

Antal aktier e. utsp. (m) 17,1 52-V Lägst 13,5

Free Float (%) 39,8 Kortnamn POOL B

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (m) 757 785 776 812

EBITDA (MSEK) 18,9 26,7 32,2 42,2

EBIT (MSEK) 16,0 23,0 29,3 38,2

EBT (MSEK) 21,4 20,5 28,8 37,1

EPS (just. SEK) 1,24 1,15 1,23 1,69

DPS (SEK) 0,00 0,60 1,00 1,25

Omsättningstillväxt (%) 8,1 3,6 -1,0 4,6

EPS tillväxt (%) nmf -7,5 6,8 37,4

EBIT-marginal (%) 2,1 2,9 3,8 4,7

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 12,1 19,5 11,9 8,6

P/BV (x) 2,6 3,3 2,7 2,4

EV/S (x) 0,3 0,3 0,3 0,3

EV/EBITDA (x) 8,0 7,5 7,3 5,3

EV/EBIT (x) 9,1 8,4 8,0 5,8

Direktavkastning (%) 0,0 4,1 6,8 8,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Björn Örås 42,5% 0,4249 70,4%

Traction 8,2% 0 4,2%

Fredrik Palmstierna 6,0% 3 3,1%

Thord Wilkne 3,5% 2 1,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. 4Q-rapport

VD Morten Werner 1Q-rapport

IR Tarja Roghult 2Q-rapport

3Q-rapport

2018-04-25

Analytiker: Arash Hakimi Fard

arash.hakimi.fard@remium.com, 08 454 32 56

Poolias affärsidé är att rekrytera och hyra ut kvalificerade tjänstemän. Av koncernens anställda är ca 90 % resurskonsulter som hyrs ut till bolagets kunder. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland och Tyskland.

Fortsatt uppförsbacke i Sverige. Inför Q3 förväntade vi oss att Poolia skulle redovisa en omsättning om 192 MSEK med ett rörelseresultat om 7,4 MSEK. Vår EBIT-prognos var i linje medan vi hade räknat med en högre omsättningstillväxt.

Poolia redovisade en omsättning för det tredje kvartalet som uppgick till 181 MSEK (184), med ett EBIT på 7,6 MSEK.

Rörelsemarginalen i kvartalet (4,1%) blev därför starkare än vårt estimat om 3,9%. I lokala valutor växte koncernen med 1,1% då valutaeffekter påverkade med -4,8 MSEK. Poolia Sverige hade en lägre omsättning än våra förväntningar med en rörelsemarginal i linje. Sverige omsatte 121 MSEK (121) med en EBIT-marginal om 1,7% (0,9). Här estimerade vi 126 MSEK med en EBIT-marginal om 1,8%. Poolia Tyskland omsatte 51,6 MSEK (52) med en rörelsemarginal om 10,1% (8,7). Vår prognos för geografin var en omsättning om 55,5 MSEK med en rörelsemarginal på 9%. I lokal valuta var tillväxten för kvartalet 7%. Andelen rekryteringsintäkter i Tyskland ökade från 10% till 12%

vilket enligt oss lyft rörelsemarginalen. Poolia Finland är ännu ett litet segment och geografin kom in marginellt under våra förväntningar. Bolaget nämner att orderingången i Finland stärkts genom ökade marknadsföringsinsatser.

Nya marknadssatsningar. VD nämner i rapporten att det fortsatt är en tuff marknad med både kandidatbrist och konkurrens bland bemanningsbolagen. Bolaget har under 2017 lagt stora resurser på att utveckla sin försäljning och marknadsföring där man tror att organisationen nu är etablerad på en nivå för att åstadkomma tillväxt. Poolia har även lanserat nya erbjudanden för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Marginella nedjusteringar. Efter rapportens utfall och den fortsatta tuffa marknaden för rekrytering av kandidater, tar vi ner våra tillväxtestimat för Sverige något. Samtidigt ökar vi vår tro på Tyskland och uppskattar att de växer med 6,5% på årsbasis framgent. Sammantaget blir det mindre nedjusteringar. Observera att Q4 i Tyskland innehåller fyra röda dagar på vardagar vilket vi uppskattar kommer påverka negativt med cirka 1 MSEK jämfört med förra året.

Bemanning

Marknadsvärde (MSEK)

BOLAGSBESKRIVNING

• Fortsatt uppförsbacke i Sverige

• Nya marknadssatsningar

• Marginella nedjusteringar

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-07-27 2018-02-16 Björn Örås

2018-10-25 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

2016-10-26 2017-01-20 2017-04-18 2017-07-17 2017-10-09

POOL B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 200 202 184 199 200 194 181 202 701 757 785 776 812 844

Rörelsekostnader -199 -193 -177 -189 -192 -188 -173 -192 0 0 -758 -744 -770 -800

EO-poster -2,9 -1,9 -1,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,3 -6,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA 1,2 9,3 6,5 9,7 8,1 6,6 8,1 9,4 8,9 18,9 26,7 32,2 42,2 44,3

Avskrivningar -0,8 -1,4 -0,6 -0,9 -0,7 -0,6 -0,7 -0,8 -3,3 -2,9 -3,7 -2,8 -4,0 -4,0

EBIT 0,4 7,9 5,9 8,8 7,4 6,0 7,4 8,5 5,6 16,0 23,0 29,3 38,2 40,3

Finansnetto 0,0 -1,4 -1,1 0,0 0,0 -0,4 0,1 -0,3 -0,3 5,4 -2,5 -0,6 -1,2 -1,2

EBT 0,4 6,5 4,8 8,8 7,4 5,6 7,5 8,3 5,3 21,4 20,5 28,8 37,1 39,2

Skatt -0,4 -2,1 -1,1 -3,2 -2,3 -1,4 -2,2 -1,8 -3,5 -6,5 -6,8 -7,7 -8,2 -8,6

Nettoresultat 0,0 4,4 3,7 5,6 5,1 4,2 5,3 6,4 1,8 16,0 13,7 21,0 28,9 30,6

Omsättningstillväxt Q/Q -4,7% 0,8% -9,1% 8,3% 0,4% -2,7% -6,8% 11,5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 9,9% 8,0% 3,3% -5,4% -0,3% -3,8% -1,5% 1,4% -3,9% 8,1% 3,6% -1,0% 4,6% 3,9%

Just. EPS e. utspädning 0,17 0,32 0,32 0,35 0,30 0,25 0,31 0,38 0,11 1,24 1,15 1,23 1,69 1,79

Just. EBITDA marginal 2,0% 5,1% 4,5% 5,1% 4,1% 3,4% 4,5% 4,6% 1,3% 3,2% 4,2% 4,1% 5,2% 5,3%

EBIT marginal 0,2% 3,9% 3,2% 4,4% 3,7% 3,1% 4,1% 4,2% 0,8% 2,1% 2,9% 3,8% 4,7% 4,8%

Just. EBIT marginal 1,6% 4,4% 4,1% 4,6% 3,7% 3,1% 4,1% 4,2% 0,8% 2,8% 3,7% 3,8% 4,7% 4,8%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 1 17 20 24 33 35 EPS 0,11 0,93 0,80 1,23 1,69 1,79

Förändring rörelsekapital 13 -6 -7 -17 0 -1 Just. EPS 0,11 1,24 1,15 1,23 1,69 1,79

Kassaflöde löpande verksamheten 13 11 13 7 33 34 BVPS 3,96 4,41 4,77 5,50 6,19 6,73

Kassaflöde investeringar -1 -12 -1 -5 -3 -3 CEPS 0,78 0,63 0,78 0,41 1,93 1,96

Fritt kassaflöde 12 -1 12 2 30 30 DPS 0,00 0,00 0,60 1,00 1,25 1,35

Kassaflöde fin. verksamheten -10 -4 4 -5 -17 -21 ROE 3% 21% 17% 22% 27% 27%

Nettokassaflöde 10 2 16 -3 13 9 Just. ROE 3% 28% 24% 22% 27% 27%

Soliditet 34% 32% 33% 38% 39% 41%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

12 19 19 19 19 19 Antal A-aktier (m) 4,0

14 20 37 34 46 55 Antal B-aktier (m) 13,1

197 233 246 247 268 284 Totalt antal aktier (m) 17,1 +46 (0)8 555 650 00

68 76 82 94 106 115 www.poolia.se

-12 -18 -22 -14 -27 -36

22 20 24 25 24 25

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

192 181 789 776 830 812

EBIT 7,6 7,4 29,9 29,3 40,4 38,2

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,33 0,31 1,27 1,23 -3% 1,79 1,69 -6%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-6%

-3%

-6%

Förändring Skillnad

3Q 2017A 2017E

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Omsättning -2%

-2%

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2018E Förändring

-2%

-5%

Immateriella tillgångar Kungsgatan 57 A

101 24 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

RESULTATRÄKNING MSEK

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & JUST. EBIT-MARGINAL Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

EBIT PER MARKNAD & UTDELNING

EBIT MARGINAL R12M UTDELNING & UTDELNINGSANDEL AV EPS

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT-M

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2016 2017E

Omsättning EBIT-marginal

-1,6X -1,4X -1,2X -1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017E

Tyskland Finland Sverige Koncern

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2015 2016 2017E

Tyskland Finland Sverige Totalt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

2014A 2015A 2016A 2017E 2018E

Utdelning EPS Utdelningsandel

(4)

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Helgdagar på vardagar Tyskland

Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt

2016 61 62 66 64 253 3 2 0 2 7

2017 64 59 65 63 251 0 5 0 4 9

Källa: Bolaget, Remium Nordic

SEK 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E 2016A 2017E 2018E

105,3 13,4 22,4 14,9 8,2 9,0 8,6 11,0 5,8 6,1 137% 74% 76%

45,3 3,8 10,7 8,0 9,7 11,5 9,7 6,8 5,7 6,2 97% 91% 87%

15,6 3,6 -1,0 4,6 8,4 8,0 5,8 4,1 6,8 8,6 75% 81% 74%

20,6 -7,6 0,1 3,2 8,3 11,4 7,4 7,2 7,2 8,7 107% 120% 92%

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

EV/EBIT

* Per jan-sep 2017

Kurs

Antal arbetsdagar

Uniflex

Oms. Tillväxt (%)

Engångskostnader (MSEK) + EBIT-MARGINAL

AFFÄRSOMRDE & GEOGRAFI

ENGÅNGSKOSTNADER & OMSTRUKTURERING

Bolaget har under de senaste tre åren utfört omfattande omstruktureringar av verksamheten.

Framförallt har Poolia bytt ut ledningsgrupp men även chefer och medarbetare. Poolia har bland annat investerat i en förbättrad säljfunktion som blev operativ under Q1 2017. Grafen till vänster illustrerar engångskostnader i MSEK relaterade till denna omstrukturering. Första kvartalet 2017 innehöll för första gången sedan 2014 inga sådana kostnader, vilket ger oss skäl att tro att de största kostnaderna för omstruktureringen är tagna.

Omstrukteringen

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE*

Dedicare SJR Poolia

Antalet arbetsdagar kan påverka bolagets kvartal väsentligt. Ofta har bemanningsbolagen fasta personalkostnader oberoende av antalet arbetsdagar samtidigt som intäkterna är kopplade till antalet arbetsdagar. Poolia påverkas också kraftigt av helgdagar som inträffar på varddagar i Tyskland då bolaget betalar ut ersättning till anställda för dessa dagar samtidigt som man inte erhåller någon ersättning. Varje sådan dag belastar koncernen med cirka 1 MSEK.

2016 2017

Direkt. avk % Utdelningsandel ANTALET ARBETSDAGAR

PEERTABELL Bemanning

Rekrytering

Sverige Finland Tyskland

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014 2015 2016 2017

(5)

Poolia är verksamma inom uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal inom ett antal fokusområden. Huvuddelen av verksamheten är inriktad på så kallad bemanning eller uthyrning av personal. Detta innebär helt enkelt att dagens allt mer snabbrörliga och flexibla företag på ett smidigare sätt kan variera sin personalstryka exempelvis mellan olika geografiska områden eller beroende på konjunkturläge. Det finns olika typer av bemanningsföretag med avseende på grad av specialisering och geografisk närvaro. Poolia beskrivs bäst som en regional specialist som alltså koncentrerar sig såväl geografiskt som kompetensmässigt.

Moderbolaget Poolia AB, där de koncerngemensamma funktionerna ligger, sysselsätter endast ungefär en tiondel av bolagets personalstyrka. Resterade del är så kallade resurskonsulter som hyrs ut till Poolias kunder. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland där varje land har en egen chef. Funktioner såsom försäljning, marknadsföring och personalfrågor sköts separat på de regionala marknaderna.

Poolia fokuserar som sagt på uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. Detta betyder dock inte att bolaget enbart arbetar mot personer i högre befattningar utan snarare att de segment inom vilka Poolia är verksamma generellt betecknas som kvalificerade yrkesgrenar. Bolagets specialistområden är Finance & Accounting, IT, Office Support, Human Resources, Sales & Marketing, Life Science & Engineering, Legal och Poolia Executive Search.

Det talas ofta om att humankapitalet kanske är den allra viktigaste tillgången i ett bolag trots att den inte syns i balansräkningen. I Poolias fall är detta än mer påtagligt då bolaget krasst sätt är ett skal i form av varumärket som fylls med humankapital. Att hålla en god kontakt med personal är därför centralt och medarbetarundersökningar genomförs löpande. Även att få in nya arbetssökande är en viktig del i verksamheten för att trygga ett tillräckligt stort utbud på arbetskraft och för att hitta rätt person till rätt jobb. Poolia har omkring 200 000 aktuella CVn i sina databaser. Bolaget fokuserar främst på att växa organiskt och endast i undantagsfall genom förvärv.

Kvalificerad personal i fokuserade affärsområden

Konjunkturens påverkan

De naturliga konjunktursvängningar som är ett återkommande inslag i ekonomin kan sägas påverka Poolia på två sätt. Först och främst är svängningarna något av en förutsättning för bemanningsföretagens existens då det skapar ett varierade behov av arbetskraft i olika stadier av konjunkturen. Samtidigt är det viktigt att ha i beaktning att bemanningsföretagens försäljning följer konjunkturen väl, såväl uppåt som nedåt. För att öka den generella riskspridningen hyr Poolia ut sin personal till både små och stora bolag inom såväl privata som offentliga organisationer spridda mellan olika branscher.

Paradoxalt kan även en allt för stark konjunktur vara hämmande för bemanningsbolagen. I starka konjunkturer anställer företagen Poolias konsulter oftare och i en snabbare takt vilket innebär att de försvinner från bemanningsgspoolen. Denna urholkningen ställer utmanande krav att i samma takt fylla på med nya kandidater för att bibehålla koncernens omsättning.

Bemanning och rekrytering

BOLAGSBESKRIVNING

Kvalificerade tjänstemän

Poolia är ett bemanningsföretag som är specialiserade på att rekrytera och hyra ut personal inom området kvalificerade tjänstmän i Sverige, Tyskland och Finland. Bolaget verkar inom ett par fokusområden och är aktiva på en marknad som i stor utsträckning följer konjunkturen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :