LAMMHULTS DESIGN GROUP

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 561,8 1 mån (%) -7,8

Nettoskuld (MSEK) 207,6 3 mån (%) -10,3

Enterprise Value (MSEK) 769,4 12 mån (%) 30,5

Soliditet (%) 49,4 YTD (%) 13,5

Antal aktier f. utsp. (m) 8,4 52-V Högst 83,0 Antal aktier e. utsp. (m) 8,4 52-V Lägst 49,0

Free Float (%) 66,2 Kortnamn LAMM B

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 733 826 986 1041

EBITDA (MSEK) 49 62 86 96

EBIT (MSEK) 34 45 67 75

EBT (MSEK) 34 42 64 71

EPS (just. SEK) 3,28 5,08 5,76 6,38

DPS (SEK) 1,75 2,00 2,50 2,75

Omsättningstillväxt (%) -3,0 12,7 19,3 5,6

EPS tillväxt (%) 27,6 18,8 47,8 10,8

EBIT-marginal (%) 4,6% 5,5% 6,8% 7,2%

2015A 2016A 2017E 2018E

Just P/E (x) 12,3 11,3 11,6 10,4

P/BV (x) 0,9 1,1 1,2 1,1

EV/Omsättning (x) 0,5 0,8 0,8 0,7

EV/EBITDA (x) 8,2 9,2 8,9 8,1

EV/EBIT (x) 11,8 12,0 11,5 10,2

Direktavkastning (%) 4,3 3,5 3,8 4,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Scrapa Capital AB 21,3% 0,213 28,2%

Input Interiör Sweden AB 12,5% 0,1254 5,8%

Avanza Pension 6,1% 0 2,8%

Canola AB 5,5% 0 22,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Pålsson Q3-rapport

Lägre tillväxt än väntat. I Q2 redovisade Lammhults en nettoomsättning om 227 MSEK (200) motsvarande en ökning med 13,2%, varav -5% organiskt. Vår prognos uppgick till 278 MSEK. Vi blev väldigt överraskade i och med den starka orderingång om 57% y/y som vi fick se under Q1. Avvikelsen förklaras av att en större andel projekt realiseras under andra halvåret inom Public Interiors och Fora Forms kultursegment.

Bruttomarginalen var stark och minskade enbart 50 bp till 35,3% (35,8) gentemot vår förväntan om 34,2%. De förvärvade bolagen Ragnars och Morgana har en lägre bruttomarginal än koncernen som helhet. Rörelseresultatet ökade med 25% till 10,0 MSEK (8,0) motsvarande en rörelsemarginal om 4,4% där vi hade räknat med 14,2 MSEK respektive 5,1%.

Fortsatt svag utveckling i Public Interiors. På segmentnivå uppvisade Public Interiors en negativ tillväxt om 10,5% till 52,6 MSEK (58,8) och rörelseresultatet minskade till 1,2 MSEK (2,7). Marknaden i Tyskland fortsatte att utvecklas i negativ riktning och även Danmark uppges ha varit svagt medan övriga marknader presterat bra. Affärsområdet upplever överlag ett sämre H1 jämfört med H2 och bolaget väntar sig att en större andel projekt ska realiseras under H2 2017. Office &

Home Interiors ökade omsättningen med 23,0% till 174,1 MSEK (141,6) och rörelseresultatet uppgick till 13,4 MSEK (11,2). Vi hade höga förväntningar på affärsområdet med förvärvsbidrag från Ragnars, S-Line och Morgana som inte infriades. Rörelsemarginalen minskade till 7,7% (7,9) trots förvärvens högre marginalnivåer. Abstracta, Lammhults Möbel samt Ire/Voice uppges ha haft en god utveckling under Q2 medan Fora Form minskade försäljningen organiskt med cirka 10%.

Starkt H2 väntas. Orderingången ökade 10,5% y/y till 258,3 MSEK (233,7), varav den organiska orderingången var -1%, en bra bit under vår förväntan. Dock tar vi fasta vid det första halvårets starka orderingång och höjer våra tillväxtestimat något inför ett förmodat starkt H2. För 2018 sänker vi våra tillväxtantaganden med 4,2% men ser fortfarande starka drivkrafter som bör leda till ytterligare resultatförbättringar.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

Lammhults Design Group är en nordisk aktör inom inredningsbranschen som utvecklar och säljer produkter inom kategorierna möbler och inredning. Gemensamt för bolagets produkter är präglandet av högt designvärde och att produktutvecklingen sker tillsammans med framstående formgivare. Merparten av försäljningen

2017-10-26

• Lägre tillväxt än väntat

• Fortsatt svag utveckling i Public Interiors

• Starkt H2 väntas

NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

2016-08-08 2016-10-24 2017-01-11 2017-03-29 2017-06-21

LAMM B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 171 200 205 250 234 227 243 282 756 733 826 986 1 041 1 077

KSV inkl. avskrivningar -108 -129 -140 -157 -158 -147 -159 -173 -483 -465 -533 -638 -672 -694

Bruttoresultat 63 72 65 94 76 80 83 109 273 268 294 348 368 383

Rörelsekostnader inkl. avskrivningar -57 -64 -57 -71 -67 -70 -65 -79 -241 -233 -261 -282 -293 -303

EBITDA 9 12 13 28 13 15 23 35 49 49 62 86 96 101

Avskrivningar -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -15 -15 -17 -19 -20 -20

EBIT 5 8 9 23 8 10 18 30 34 34 45 67 75 81

Finansnetto -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -4 0 -3 -3 -4 -4

EBT 4 7 7 24 7 11 17 29 29 34 42 64 71 76

Skatt -1 -2 -2 -4 -2 -3 -4 -7 -8 -6 -9 -15 -17 -18

Nettoresultat 4 5 5 20 6 8 13 22 22 28 33 49 54 58

EPS f. utsp. (SEK) 0,41 0,60 0,57 2,31 0,66 0,91 1,52 2,64 2,57 3,28 3,89 5,76 6,38 6,86

EPS e. utsp. (SEK) 0,41 0,60 0,57 2,31 0,66 0,91 1,52 2,64 2,57 3,28 3,89 5,76 6,38 6,86

Omsättningstillväxt Q/Q -14% 17% 2% 22% -7% -3% 7% 16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -5% 3% 27% 26% 37% 13% 18% 13% 26% -3% 13% 19% 6% 3%

Just Bruttomarginal 36,8% 35,8% 31,8% 37,5% 32,4% 35,3% 34,4% 38,6% 36,2% 36,6% 35,6% 35,3% 35,4% 35,6%

Just. EBITDA marginal 5,4% 5,9% 9,2% 12,9% 5,6% 6,5% 9,4% 12,5% 6,5% 6,7% 8,7% 8,7% 9,2% 9,4%

Just. EBIT marginal 3,2% 4,0% 7,1% 10,8% 3,5% 4,4% 7,4% 10,8% 4,5% 4,6% 6,7% 6,8% 7,2% 7,5%

Just. EBT marginal 2,6% 3,5% 6,4% 11,0% 3,1% 4,6% 7,0% 10,4% 3,9% 4,6% 6,3% 6,5% 6,8% 7,1%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 38 42 52 66 74 78 EPS 2,6 3,3 3,9 5,8 6,4 6,9

Förändring rörelsekapital 14 9 -14 -18 -11 -5 Just. EPS 2,6 3,3 3,9 5,8 6,4 6,9

Kassaflöde löpande verksamheten 52 51 37 48 63 73 BVPS 46,9 47,4 50,9 54,6 58,5 62,6

Kassaflöde investeringar -19 -24 -125 -39 -24 -25 CEPS 6,1 6,0 4,4 5,7 7,5 8,6

Fritt kassaflöde 33 27 -87 9 39 48 DPS 1,50 1,75 2,00 2,50 2,75 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten -55 -22 83 10 -21 -23 ROE 6% 7% 8% 11% 11% 11%

Nettokassaflöde -23 5 -5 19 18 25 Just. ROE 6% 7% 10% 11% 11% 11%

Soliditet 60% 62% 51% 49% 50% 52%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

242 234 321 328 328 328 Antal A-aktier (m) 1,1

28 32 27 46 64 89 Antal B-aktier (m) 7,3

662 647 846 933 980 1 023 Totalt antal aktier (m) 8,4 +46 (0) 472 26 96 70

397 400 430 461 494 529 www.lammhultsdesigngroup.com

72 57 176 184 165 140

-15 -3 -6 6 -5 -5

MSEK Förr Utfall Förr Nu Förr Nu

278 227 1 032 986 1 087 1 041

EBIT 14,2 10,0 69 67 78 75

Just. EPS (SEK) 1,19 0,91 5,85 5,76 6,61 6,38

-30% -3% -3%

-23% -2% -3%

Skillnad Förändring Förändring

Omsättning -19% -5% -4%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2Q 2017A 2017E 2018E

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

MSEK

Immateriella tillgångar Lammengatan 2, 360 30

Lammhult Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic RESULTATRÄKNING

MSEK

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 200 400 600 800 1000

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E Omsättning EBIT

33%

34%

35%

36%

37%

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EBIT-marginal

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0 50 100 150 200 250

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E

2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-2,0X -1,0X 0,0X 1,0X 2,0X 3,0X 4,0X 5,0X

-50 0 50 100 150 200

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE R12M NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD**

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

**Per årsredovisning 2016

37%

56%

6%

Sverige Övriga Europa Övriga världen 27%

73%

Public interiors

Office & Home interiors

(5)

Bolagets adresserade mål är att cirka två tredjedelar av tillväxten ska vara förvärvsdriven. Förutsättningarna att hitta förvärvsobjekt torde vara goda då marknaden kan beskrivas som fragmenterad, samt att många av de mindre till medelstora bolagen är familjeägda där generationsskifte och dylikt möjliggör försäljning. Under 2016 förvärvades S-Line, samt två större bolag: Ragnars Inredning och Morgana. Förvärven är starka på sina nischmarknader och adderar kompletterande erbjudanden till koncernens befintliga varumärken och bolag – vilket är i linje med koncernens förvärvsstrategi.

Bolagets finansiella mål över en konjunkturcykel är att uppnå en årlig försäljningstillväxt överstigande 10% med en rörelsemarginal på Efter renodlingen är Lammhults Design Group specialiserat på just möbler och inredning, vilket fördelas i segmenten Office & Home Interiors och Public Interiors. Affärsområdena står för utveckling, marknadsföring och försäljning inom respektive segment. Det förstnämnda affärsområdet, Office & Home Interiors, står för ca. 70% av koncernens försäljning och är inriktat mot framför allt offentliga miljöer och till en mindre del hemmiljöer, och innefattar bl.a. Lammhults och Fora Form med designade möbler för mötesplatser, samt Ragnars Inredning. Ragnars Inredning förvärvades 2016 och är verksamt inom offentliga miljöer med fokus på designade kontorsmöbler. Ytterligare ett område inom Office & Home Interiors är akustikprodukter och produkter för visuell kommunikation och förvaring genom varumärket Abstracta. I affärsområdet ingår även förvärvet Morgana som konsoliderades i januari 2017. Bolaget utvecklar flexibla lösningar för kontor och offentliga miljöer. Sortimentet består av glaspartier, möbler och ljudabsorbenter. Därutöver har bolaget ett stort kunnande då det kommer till specialtillverkade inredningar. På hemmamiljöfronten, inom förvaring och möbler, finns varumärkena Voice och Ire representerade. På den nordiska marknaden sker försäljningen via återförsäljare och på exportmarknaden är marknadsbearbetningen främst utlagd på agenter. Slutkunderna är företag, myndigheter och organisationer.

Affärsområdet Public Interiors, som står för ca. 30% av koncernens försäljning, är koncentrerat på projektförsäljning av kompletta inredningslösningar samt eftermarknadsförsäljning till offentliga miljöer, främst bibliotek. I affärsområdet återfinns ett flertal varumärken med lokal och internationell exponering genom bolag i Sverige, Danmark och Tyskland samt dotterbolag. Varumärkena BCI och Schulz Speyer innefattar projektförsäljning medan Eurobib Direct innefattar eftermarknaden. Slutkunden för affärsområdet utgörs huvudsakligen av kommuner.

Lammhults Design Group är en nordisk aktör inom inredningsbranschen som utvecklar och säljer produkter inom kategorierna möbler och inredning. Gemensamt för bolagets produkter är präglandet av högt designvärde och att produktutvecklingen sker tillsammans med flertalet framstående formgivare. Merparten av försäljningen sker till business-to-business kunder och kontor, samt totalkoncept inom offentlig verksamhet såsom biblioteksmiljöer.

Geografiska fördelningen, mätt som omsättning, är till stor del fördelad i Sverige och övriga Europa, där majoriteten av försäljningsintäkterna kommer utanför Sverige. Efterfrågan på möbler och inredning är korrelerad med bygg- och fastighetsmarknaden där den underliggande försäljningsdrivaren för Lammhults Design Group är nybyggnation och renovering. Inredningskategorin ligger sent i konjunkturcykeln då detta är sista fasen när byggprojekt väl är färdigställda.

Förvärvsstrategi och finansiella mål Renodling och omstöpning

Lammhults Design Group (inte att förväxla med möbelaffären Svenssons i Lammhult) har rötter i skandinavisk designindustri med lång erfarenhet av produktutveckling och möbeldesign. Så sent som 2012 initierades en ny strategi avseende ökat kundfokus och starkare helhetsgrepp. Operationellt och strategiskt översätts detta i renodling av affärsmodellen med fokus på kärnverksamheten och lansering av effektiviseringsåtgärder. Som ett steg i renodlingen avyttrades under andra halvåret 2012 Scandinavian Eyewear och Voice Fastighet för att frigöra kapital och koncentrera resursutnyttjandet. Därutöver sjösattes samordning och integrering av inköp och administration för att tillvarata synergier mellan de olika bolagen i de två affärsområdena. Fokus från och med då, och fortsättningsvis, är inställt på försäljning och lönsam tillväxt. Bolaget ser att exportmarknader kommer utgöra en allt större del av försäljningen framgent samt att strategiskt viktiga förvärv prioriteras. Förvärven syftar till såväl kompletterande produktportföljer som åtkomst till nya marknader.

Affärsområden

Marknad och tillväxt

BOLAGSBESKRIVNING

Skandinavisk design för en global publik

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :