xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

52  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Tunasalen, stadshuset Vimmerby 21 september 2016 kl. 9.00-14.00

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Anders Helgée

Karin Schultz Daniel Johansson Sara Dolk §§ 136-151 Linda Johansson §§ 135-149 Mona Badran §§ 135-149 Nora Razma §§ 151 Ida Pettersson § 152

Sven af Ekenstam §§ 154-155

Utses att justera Christoffer Cederstrand

Underskrifter Paragrafer 135-158

Sekreterare ……….

Karin Schultz

Ordförande ………..

Lennart Davidsson

Justerande ……….

Christoffer Cederstrand

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-09-21

Datum för anslags 2016-09-29 Datum för anslags 2016-10-24

uppsättande nedtagande

Förvaringsplats av protokollet Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underskrift ……….

Karin Schultz

(2)

§ 135 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage

§ 136 Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation

§ 137 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

§ 138 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

§ 139 Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport

§ 140 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler samt nybyggnad av tält

§ 141 Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage

§ 142 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt plank

§ 143 Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan startbesked

§ 144 Ansökan om bygglov för uppförande av moduler

§ 145 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

§ 146 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

§ 147 Ansökan om rivningslov samt bygglov för nybyggnad av fritidshus

§ 148 Yttrande om begäran om befrielse från avgifter

§ 149 Informationsärenden

§ 150 Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:6, Vimmerby kommun. Planuppdrag

§ 151 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.

Samråd

§ 152 Beslut om föreläggande med vite att åtgärda brister

(3)

§ 153 Ansökan om tillstånd för installation av bergvärme- anläggning inom vattenskyddsområde

§ 154 Utdömande av vite med stöd av miljöbalken

§ 155 Klagomål på störande boendemiljö

§ 156 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016

§ 157 Redovisning av delegationsbeslut

§ 158 Meddelanden

(4)

Ledamot Tjänstgörande ersättare

Närvar- ande

§

Ja Nej

§

Ja Nej

§

Ja Nej

1 Lennart Davidsson, KD X

2 Sievert Andersson, M X

3 Ulf Larsson, C X

4 Konny Bogren, S X

5 Martin Rydén, S X

6 Lars-Inge Green, S Åke Arvidsson, S X 7 Johan Blomberg, M Niklas Gustafsson, M X

8 Anders Sundberg, S X

9 Bo Svensson, C X

10 Annika Fundin, MP Christoffer Cederstrand, C X

(5)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b § för tillbyggnad av garage på fastigheten xxxxxxxx, Vimmerby kommun.

Åtgärden får ej påbörjas innan startbesked meddelats enligt PBL 10 kap 3 § och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 4 464:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 b §.

Motivering till beslut

Enligt praxis kan kommunen godkänna maximalt 10% avvikelse från gällande detaljplan, men hjälp av paragrafen om liten avvikelse. Den nu tänkta och sökta åtgärden avviker från detaljplanen med cirka 25 %, då den delvis hamnar på prickmarkerat område. Prickmarkerat område får inte bebyggas.

Tidigare liknande avvikelser har inte beviljats inom planområdet eller inom kvarteret.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av garage och inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 31 maj 2016 och kompletterades senast den 5 juli 2016.

Tillbyggnaden omfattar cirka 43 m² och sker mot nordväst samt bakåt mot huvudbyggnaden. Delar av tillbyggnaden kommer att ske på prickmarkerat område, som inte får bebyggas.

Förutsättningar

För fastigheten finns fastställd detaljplan med lagakraftvunnet datum från 1988-09-15. Detaljplanen medger bostadsändamål med friliggande hus och en högsta tillåtna byggnadsarean på 500 m². Fastigheten är idag bebyggd

MBN § 135/2016 Dnr MOB 2016-271

(6)

Yttranden

Sakägarna i området har hörts på grund av att ärendet avviker från gällande detaljplan. Inga yttranden med synpunkter har inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen när tiden gått ut.

Bedömning

Tillbyggnaden av garaget strider mot detaljplanen och liknande avvikelser har inte godtagits vid tidigare bedömningar inom området, därför kommer ett beviljat beslut att bli prejudicerande i området.

Några synpunkter mot den tänkta tillbyggnaden har inte framförts vid remissen till sakägarna.

Fastighetsägarens synpunkter inkom 2016-09-20.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage, med stöd av PBL 9 kap 30 § p 2.

Förslag

Ulf Larsson, C, föreslår att bygglov beviljas då befintligt garage delvis redan är placerat på prickmarkerat område.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-05-31 och 2016-07-05 Skickas till

Sökande

(7)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun.

Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 7 § p 1 påföra xxxxxxxx (xxxxxxxx), ägare av fastigheten xxxxxxxx, en sanktionsavgift på 22 372 kronor för att ha påbörjat byggnation innan startbesked meddelats.

Lagstöd

Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av PBL 11 kap 51 § och PBF 9 kap 7

§ p 1.

Motivering till beslut

Om någon bryter mor en bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) kap 8- 10 eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i kap 16 §§ 2-10 eller mot en bestämmelse i en EU- förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsyns- myndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL 16 kap 12 §.

I det aktuella fallet finns inte skäl till att sätta ner avgiften till hälften som är möjligt om fastighetsägaren (1) hade fått bygglov för åtgärden eller (2) hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden. Bygglov hade inte meddelats i ärendet och det rörde sig inte om en anmälanpliktig åtgärd.

Ärendebeskrivning

Den 5 april 2016 ansökte fastighetsägaren om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Den 5 april 2016 inkom även en anmälan med bilder om att det redan uppförts en tillbyggnad på platsen samt att den låg närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Platsbesök gjordes den 10 maj 2016 då det konstaterades att anmälan var korrekt.

Mättekniker var på plats den 27 maj 2016 för att mäta korrekt avstånd till grannes gräns. Det visade sig att tillbyggnaden låg 4,28 meter från gränsen.

Den 20 juni 2016 skickades en skrivelse till fastighetsägaren via mail för att få en förklaring till vad som hänt och hur han vill gå vidare. I mailet

MBN § 136/2016 Dnr MOB 2016-220

(8)

meddelat startbesked. Fastighetsägaren meddelades även om att enda möjligheten att slippa undan sanktionen är att återställa platsen till ursprungligt läge.

Fastighetsägarens synpunkter

Den 28 juni 2016 var fastighetsägaren på besök på kontoret och förklarade sig. Han förklarade också att han inte vill riva, men kan tänka sig att justera måttet på situationsplanen till det verkliga avståndet och få det prövat.

Upplysningar

Enligt PBF 9 kap 2 § ska en ny byggsanktionsavgift tas ut om inte rättelse sker efter första beslutet om byggsanktionsavgift. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det beloppet som togs ut senast, i enlighet med 9 kap i PBF.

Skickas till Fastighetsägaren

(9)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxx, Hultsfreds kommun.

Avgift: 5 457:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.

Motivering till beslut

Enligt propositionen för PBL anges att byggnader ska placeras 4,5 meter från grannes gräns. För att klara brandkraven när det handlar om att för- hindra spridning mellan byggnader, krävs 8 meter mellan byggnaderna enligt gällande lagstiftning för byggregler.

Inom området för den aktuella fastigheten finns ingen detaljplan och avståndet till närmast avstyckade tomt är (där gränserna är närmast varandra) cirka 24 meter. Däremellan går den större skogsfastigheten, xxxxxxxx, ner som en kil.

Inom fastigheten finns byggnadsdelar av det befintliga fritidshuset som är placerade cirka 1-2 meter från fastighetsgränsen. 1999 har fastighetsägaren till xxxxxxxx, tillsammans med köparen av xxxxxxxx, upprättat den gränsdragning som legat till grund för lantmäteriets förrättning av tomten med det befintliga fritidshuset under rådande förhållanden. Den nya till- byggnaden hamnar 4,20 från fastighetens gräns.

Runt omkring fastigheten xxxxxxxx finns i dagsläget ett skogsområde som avskiljer den fastigheten från omkringliggande avstyckade fritidshus- fastigheter.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus och inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 5 april 2016.

På fastigheten finns idag ett fritidshus som byggherren planerar att bygga

MBN § 137/2016 Dnr MOB 2016-163

(10)

Fasadbeklädnaden blir träpanel som färgas gult likt befintligt hus. Fönster- profilerna är av trä som färgas i en vit nyans. Taket bekläds med betong- pannor.

Förutsättningar

Fastigheten är avstyckad från en större skogsfastighet och ligger omgärdad av densamma samt en och annan avstyckad fastighet runt om kring.

Området är inte detaljplanelagt, men den aktuella fastigheten hamnar inom sammanhållen bebyggelse, då ytterligare två fastigheter ligger inom ett avstånd från varandra med 100 meter.

Yttranden

En remiss har gått ut till ägaren av xxxxxxxx för att inhämta synpunkter på ansökan, då den tillbyggda delen placeras närmare grannes gräns än 4,5 meter.

Bedömning

Myndigheten bedömer att placeringen av den tillbyggda delen varken vållar någon skada eller utgör något hinder för fastighetsägaren till xxxxxxxx.

Kraven angående brandspridning mellan byggnader upprätthålls, då till- byggnaden dels är brandklassad samt att avståndet från tomtgränsen är minst 4 meter

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap 23 §

I och med startbeskedet fastställer miljö- och byggnadsnämnden

kontrollplanen för ärendet och bedömer samtidigt att kontrollansvarig och tekniskt samråd inte är nödvändigt för ärendet. Nämnden vill även meddela följande villkor:

Byggnadsverkets nya delar får inte tas i bruk innan miljö- och byggnadsnämnden utfärdat ett slutbesked, enligt PBL 10 kap 34 §

Intyg från byggherren om att kontrollplanen följts och att åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov och startbesked, samt komplett och ifylld kontrollplan, ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

(11)

Ifylld kontrollplan

Reviderade handlingar vid små ändringar

Begäran om slutbesked.

Upplysningar

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslutet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt PBL 9 kap 43 §.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-04-05 Skickas till

Sökande xxxxxxxx

(12)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c § för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxx, Hultsfreds kommun.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft

Avgift: 7 088:- Lagstöd

Miljöbalken 7 kap 18 c § Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus vid sjön Flaten. Fritidshuset ska ersätta det äldre befintliga fritidshuset som finns på fastigheten. Den befintliga byggnaden som finns placerad på fasigheten omfattar cirka 40 m². Denna byggnad planerar att ersättas med ett nytt prefabricerat timmer- hus som, även det, upptar cirka 40 m².

Sökande äger även grannfastigheten och planerar nu att iordningställa även den här fastigheten, för att få den till att mer passa in i området.

Platsen omgärdas i dagsläget av ett bebyggt fritidshusområde med välskötta tomter utmed strandlinjen i sydöst. Mot nordväst växer en mer skogslik terräng fram med träd och buskage. Byggnaden kommer att placeras cirka 12 meter från strandlinjen, likt övriga byggnader i området.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om strandskydds- dispens på grund av att det saknas särskilt skäl till dispens.

MBN § 138/2016 Dnr MOB 2016-312

(13)

Motivering till förslag till beslut

Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strand- områdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur.

1996 styckades fastigheten för att tillskapa en lite mindre fastighet för bostadsändamål. På fastigheten fanns redan ett befintligt fritidshus placerat.

Sökande förvärvade fastigheten under 2007 och då stod fritidshuset fortfarande kvar. Byggnaden har senare placerats på hjul och har tidvis varit uppställd utanför fastigheten. Nu står byggnaden åter uppställd på fastigheten och planerna på att bygga en permanent byggnad växte fram.

Då fastigheten och marken inte blivit omhändertagen på ett tag krävs en del markåtgärder för att iordningställa innan byggnation kan ske. Inom området finns flera avstyckade fastigheter som är bebyggda med både huvud-

byggnader och komplementbyggnader.

Det finns idag inget naturligt gångstråk utmed strandlinjen och området, i stort, är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att strandskyddets syfte sedan länge är utsläckt

Förslag

Bo Svensson, C, förslår att strandskydd medges.

Beslutsunderlag Översiktskarta, foton Skickas till

Sökande och Länsstyrelsen i Kalmar län

(14)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av carportlänga

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 d § för nybyggnad av carportlänga på

fastigheten xxxxxxxx, Vimmerby kommun.

Åtgärden får ej påbörjas innan startbesked meddelats enligt PBL 10 kap 3 § och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 4 747:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 d §.

Motivering till beslut

Inom fastigheten har liknande avvikelser godtagits vid tidigare prövningar.

Den nu sökta åtgärden kan vid en samlad bedömning av avvikelserna inom fastigheten bedömas som godtagbar. Åtgärden är även placerad så att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av carportlänga. Nybyggnaden omfattar cirka 60 m² och kommer att uppföras i fastighetens östra del. Hela byggnaden kommer att placeras på prickmarkerat område, som inte får bebyggas.

Förutsättningar

För fastigheten finns fastställd detaljplan med lagakraftvunnet datum från 1962-01-31. Detaljplanen medger bostads-, affärs- och hantverksändamål, garage och liknande samt behövliga kollektiva ändamål så som barnstugor, samlingslokaler och liknande. Byggnaderna får uppföras om högst tre våningar. Bruttovåningsytan får vara högst 11 000 m².

Bedömning

Nybyggnaden av carportlängan strider mot detaljplanen, men eftersom liknande byggnationer godtagits vid tidigare prövningar så bedöms den nu sökta åtgärden som en godtagbar avvikelse.

MBN § 139/2016 Dnr MOB 2016-100

(15)

Syftet med åtgärden stämmer med detaljplanens syfte och ändamål.

Placeringen av byggnaden följer tidigare carportlängors placering samt ramar in området och skapar en spridd gruppering av samtliga byggnader inom fastigheten. Placeringen bidrar även till att området kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-02-26 och 2016-06-28 Skickas till

Sökande

(16)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler samt nybyggnad av tält

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b § p 2 för tillbyggnad av kontorslokaler och nybyggnad av tält på fastigheten xxxxxxxx, Hultsfreds kommun.

Åtgärden för ej påbörjas innan startbesked meddelats enligt PBL 10 kap 3 § och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 27 712:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 b § p 2.

Motivering till beslut

Tillbyggnaden av befintliga kontorslokaler utgör inte verksamhet av störande karaktär och ska därmed inte påverka bostäderna på andra sidan vägen i någon negativ utsträckning Placeringen av nybyggnaden kommer in på prickmarkerat område, men för att inte förstöra funktionen av verksamhetens industriplan så är annan placering inte rimlig.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler samt nybyggnad av tält och inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 22 juni 2016.

Kontorslokalerna på fastigheten kommer att byggas till norr ut. Lokalerna kommer att inredas som omklädningsrum, lunchrum, entré och kontorsdel.

Nybyggnaden av tältet sker i öst och kommer att nyttjas som lager Förutsättningar

För området finns fastställd detaljplan med lagakraftvunnet datum från 2007-03-08. Genomförandetiden är till för att det ska finnas rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid. Genomförandetiden för aktuell detaljplan är 15 år. Det innebär att avvikelser från detaljplanen inte bör godkännas förrän den tiden löpt ut.

MBN § 140/2016 Dnr MOB 2016-323

(17)

Yttranden

Sökande har lämnat intyg från närmaste bostadsgranne och närmaste industrigranne där de godkänt placeringarna av de sökta åtgärderna.

Bedömning

Tillbyggnaden av befintliga kontorslokaler ut mot Årenavägen utgör inte verksamhet av störande karaktär och ska därmed inte påverka bostäderna på andra sidan vägen i någon negativ utsträckning. De prickmarkerade områdena samt vägbanans bredd mäter cirka 30 meter efter att

tillbyggnaden färdigställts.

Placeringen av nybyggnaden kommer in på prickmarkerat område, men för att inte förstöra funktionen av verksamhetens industriplan så är annan placering inte rimlig. Prickmarken mellan verksamheterna i öst är cirka 20 meter bred, och däri ingår även ett servitutområde för vatten och avlopp.

Trots att nybyggnaden hamnar på prickmarkerat område så berörs inte servitutområdet.

Några liknande avvikelser har inte beviljats inom planområdet tidigare.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler samt nybyggnad av tält, med stöd av PBL 9 kap 30 § p 2

Motivering till förslag till beslut

Enligt praxis kan kommunen godkänna maximalt 10% avvikelse från gällande detaljplan, med hjälp av paragrafen om liten avvikelse. Den nu tänkta och sökta åtgärden avviker från detaljplanen med cirka 47%.

Tillbyggnaden av kontorslokalen utgör en avvikelse på cirka 14% från gällande detaljplan, då delar av tillbyggnaden hamnar på prickmarkerat område. I ansökan ingår även nybyggnad av tält. Även tältet kommer att placeras på prickmarkerat område med cirka 33%.

Prickmarkerat område får inte bebyggas utan ska fungera som ett skydds- område mellan bostäder och industri i det här fallet. Även området mellan industrierna ska fungera som ett skydd.

Förslag

Bo Svensson, C, föreslår att bygglov beviljas då tillbyggnadens verksamhet inte är störande och någon annan placering för nybyggnaden ej är möjlig.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-06-22 Skickas till

Sökande

(18)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b § p 1 för nybyggnad av garage på fastigheten xxxxxxxx, Vimmerby kommun.

Åtgärden får ej påbörjas innan bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avgift: 3 046:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 b § p 1.

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att bevilja bygglov och med- dela startbesked för den sökta åtgärden med stöd av PBL 9 kap 31 b § p 1 som hänvisar till ”liten avvikelse”. Enligt rättsfall samt tidigare ärenden har avgöranden visat att en liten avvikelse är högst 10%.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage och inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 2 maj 2016. Ärendet kompletterades den 11 augusti 2016 med reviderade handlingar. Nybyggnaden avser ett isolerat garage i sydöst om cirka 45 m2.

Garagebyggnadens träkonstruktion uppförs på en gjuten betongplatta som utvändigt kommer att färgas mörkgrå. Nybyggnadens fasader utförs med stående träpanel som färgas ljusgrå likt befintligt bostadshus. Byggnaden kommer att förses med vita fönster- och dörrprofiler. Taket beläggs med svarta betongpannor och kommer att ha en taklutning på 22°.

Förutsättningar

Fastigheten ligger inom planlagt område som medger bostadsändamål där byggnaderna uppförs fristående med högst två våningar. En huvudbyggnad samt ett uthus får bebyggas på tomten. Tomten får bebyggas med högst en femtedel (1/5). Den nu ansökta åtgärden är i strid med gällande detaljplan avseende ytan som får bebyggas. Detaljplanen medger en femtedel (156 m²) och med ansökt åtgärd kommer tomten bebyggas med 170 m². Detta är

MBN § 141/2016 Dnr MOB 2016-216

(19)

cirka 9% avvikelse och kan därför rymmas inom bedömningen om ”liten avvikelse”. Byggnaden är även placerad närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Yttranden

Ärendet är skickat till berörd granne på grund av att byggnaden placeras cirka 0,5 meter från dess tomtgräns. Grannen hade inga synpunkter på det, däremot fanns synpunkter på storleken och höjden. Ansökan har justerats efter överenskommelse med grannen och byggherren har skickat in reviderade handlingar för bedömning.

Bedömning

Den totala byggarean (befintliga byggnader samt nya byggnaden) över- stiger den femtedel som detaljplanen medger. Överytan med den nya byggnaden blir 14 m², vilket blir cirka 9% avvikelse.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap 23 §

Med startbeskedet bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att tekniskt samråd är obehövligt samt att kontrollplanen fastställs och att åtgärderna får påbörjas, med följande förutsättningar:

Placering av egna ledningar inom tomten ska beaktas och tas hänsyn till.

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och byggnadsnämnden har utfärdat slutbesked, enligt PBL 10 kap 34 §.

Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Ifylld kontrollplan.

Reviderade handlingar vid små ändringar.

Begäran om slutbesked.

Upplysningar

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslutet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt PBL 9 kap 43 §.

Miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt PBL 11 kap 51 §, besluta om byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i PBL, föreskrifter eller annat beslut.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-05-02 och 2016-08-11 Skickas till

Sökande

(20)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd samt plank

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § p 2 för nybyggnad av förråd samt plank på fastigheten xxxxxxxx, Vimmerby kommun.

Avgift: 3 650:- Lagstöd

Ansökan avslås enligt PBL 9 kap 30 § p 2 Motivering till beslut

För att kunna ansöka om bygglov måste det finnas byggrätt kvar på fastigheten där gällande detaljplan medger byggnation. Har fastigheten ingen byggrätt kvar finns möjligheten att anmäla åtgärden och få den prövad enligt Attefalls-reglerna, eftersom dessa åtgärder får strida mot detaljplanens bestämmelser.

Enligt gällande detaljplan för fastigheten får den bebyggas med en högsta byggnadsarea om 250 m². Idag är fastigheten bebyggd med omkring 260 m², vilket innebär att byggrätten är tillfullo utnyttjad. Bygglov kan därmed inte beviljas.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av förråd samt plank och inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 27 juni 2016. Nybyggnaden omfattar cirka 17 m² med placering i östra delen av fastigheten. Förrådsbyggnaden är placerad 1 meter från tomtens gräns mot allmän platsmark.

Förutsättningar

För fastigheten finns fastställd detaljplan med lagakraftvunnet datum från 2003-06-26. Detaljplanen medger bostadsändamål där byggnaderna ska vara källarlösa och ha högst två våningar. Den högsta tillåtna byggnads- arean är 250 m² och fastigheten är idag bebyggd med cirka 260 m². Detta innebär att det inte finns någon byggrätt kvar på fastigheten.

Bedömning

Fastighetsägaren är underrättad om att byggrätten är fullt utnyttjad och att

MBN § 142/2016 Dnr MOB 2016-330

(21)

miljö- och byggnadsnämnden därför inte kan bevilja bygglov.

Fastighetsägaren är även underrättad om att åtgärden kan sökas med hjälp av Attefalls-reglerna. Förrådsbyggnadens placering behöver då ändras till 4,5 meter från gränsen till allmän platsmark för att stämma in med

kriterierna för Attefalls-åtgärder.

Får man grannens medgivande på närmare placering, så kan åtgärden beviljas ändå. I detta ärende så handlar det om placering närmare gränsen mot allmän platsmark. Kommunen kan inte gå i god för allmänheten och kan därför inte bevilja byggnation närmare gränsen än 4,5 meter.

Att kommunen inte får gå i god för allmänheten och godkänna närmare placering än 4,5 meter från allmän platsmark, slår mark- och miljööver- domstolen fast genom sin dom från 2013-06-07, Mål nr. P 105-13. Även domen från samma instans från 2013-09-20, Mål nr. P 1972-13 klarlägger att kommunen inte kan godkänna närmre placering än 4,5 meter från allmän platsmark, vare sig det rör sig om en väg eller naturmark.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-06-27 Skickas till

Sökande

(22)

Tallen 8, Vimmerby kommun. Byggsanktions- avgift för påbörjad byggnation utan startbesked

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 6 § p 3 påföra Vimmerby kommun (212000-0787), ägare av fastigheten Tallen 8, en byggsanktionsavgift på 245 865 kronor för att ha uppfört en byggnad innan startbesked meddelats.

Lagstöd

Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av PBL 11 kap 51 § och PBF 9 kap 6

§ p 3.

Motivering till beslut

Redan när projektledaren ringde den 15 juni 2016 har upplysningar fram- förts om konsekvensen av att uppföra byggnader utan startbesked. Projektet har trots detta fortsatt skrida framåt utan någon hänsyn till gällande lag- stiftning eller myndighetens handläggningsprocess.

Handlingarna för bygglov och startbesked var inkomna till miljö- och byggnadsförvaltningen innan byggnaden var färdigställd, men varken beslut om bygglov eller meddelande om startbesked fanns framtaget i ärendet. Yttrandetiden inför bygglovsbeslutet hade inte gått ut.

Enligt PBL 11 kap 53 a §:

En byggsanktionsavgift får i enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövning enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Enligt PBF 9 kap 3 a §:

”…ska avgiften bestämmas till hälften av det belopp som annars följer av detta kapitel om den avgiftsskyldige när åtgärden påbörjades

1. Hade fått bygglov för åtgärden, eller 2. Hade fullgjort skyldigheten att anmäla åtgärden”

Överträdelsen skedde trots vetskap om att det inte var tillåtet, enligt

MBN § 143/2016 Dnr MOB 2016-244

(23)

gällande lagstiftning och bygglov hade inte beviljats för åtgärden. Någon anledning till en nedsättning av byggsanktionsavgiften finns inte, enligt gällande lagstiftning

Ärendebeskrivning

Ansökan om tidsbegränsat bygglov inkom till miljö- och byggnads- förvaltningen den 16 maj 2016 och kompletterades, för komplett ärende, senast den 16 juni 2016.

Ansökan avser en nybyggnad av en skolmodul som tillfälligt kommer att vara placerad på fastigheten. Området omfattas av detaljplan och åtgärden stämmer med ändamålet. Modulen kommer delvis att placeras på prick- markerat område, vilket inte får bebyggas.

Den 15 juni 2016 kontaktade projektledaren miljö- och byggnads-

förvaltningen och meddelade att modulerna kommer att ställas upp den 11 juli 2016. Projektledaren upplystes då om att beslut om bygglov inte beviljats samt att startbesked inte meddelats i ärendet. Projektledaren upplystes om att starta en byggnation utan startbesked är förenat med en byggsanktionsavgift.

Den 23 juni 2016 hade handlingar inkommit till miljö- och byggnads- förvaltningen så att remisser kunde skickas ut till berörda instanser. Syn- punkter skulle vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast 15 augusti 2016.

Handlingarna för startbesked blev komplett den 29 juni 2016. Samtliga synpunkter från remisserna hade inkommit till miljö- och byggnads- förvaltningen den 11 augusti 2016.

Under vecka 28 2016 mottar miljö- och byggnadsförvaltningen samtal om att modulen redan är uppförd och frågan ställs om bygglov beviljats och om startbesked meddelats. Uppgifterna bekräftas av miljö- och byggnads- förvaltningens egen personal.

Fastighetsägarens synpunkter inkom 2016-09-15.

Upplysningar

Enligt PBF 9 kap 2 § ska en ny byggsanktionsavgift tas ut om inte rättelse sker efter första beslutet om byggsanktionsavgift. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det beloppet som togs ut senast, i enlighet med 9 kap i PBF.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 6 § p 3 påföra Vimmerby kommun (212000-0787), ägare av fastigheten Tallen 8, en byggsanktionsavgift på 491 730 kronor för att ha uppfört en byggnad innan startbesked meddelats.

(24)

Konny Bogren, S, föreslår att byggsanktionsavgiften sänks med hälften på grund av att avgiften står i orimlig proportion till överträdelsen.

Skickas till Fastighetsägaren

(25)

Tallen 8, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för uppförande av moduler

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 33 § för uppförande av moduler på fastigheten Tallen 8, Vimmerby kommun och med följande synpunkter:

Ledningar för el, tele och VA inom den egna tomten ska beaktas

Beslutet upphör att gälla 2019-09-21

Kontrollansvarig

Kjell Alexandersson, certifierad av SP Certifiering till och med 2017-04- 23, med behörighetsnummer SC0694-12 och behörighetsnivå N.

Avgift: 27 429:- Lagstöd

Tidsbegränsat bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 33 §.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tre år för nybyggnad av skolmodul i två våningar och inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 16 maj 2016.

Modulbyggnaden omfattar cirka 420 m² och sker i den västra delen av fastigheten. Delar av byggnaden kommer att ske på prickmarkerat område, som inte får bebyggas.

Förutsättningar

För fastigheten finns fastställd detaljplan med lagakraftvunnet datum från 1993-06-24. Detaljplanen medger att marken används till skola med högsta tillåtna byggnadshöjd på 17 meter.

Modulbyggnaden kommer delvis att placeras över parkeringsytor, vilket innebär att nya förslag på parkering tagits fram. Parkeringsförslagen är upptagna i det nya planförslaget för området.

Inom planområdet finns en transformatorstation som, med modulens placering, hamnar 2,5 meter från byggnaden. Modulen placeras även

MBN § 144/2016 Dnr MOB 2016-244

(26)

Då åtgärden avviker mot gällande detaljplan har ärendet skickats på remiss till berörda sakägare i området.

Yttranden

Sakägarna i området har hörts på grund av att ärendet avviker från gällande detaljplan. VEMAB framför synpunkterna gällande sökandes skyldighet att anmäla anslutningar till vatten och avlopp. Inga övriga yttranden med synpunkter har inkommit till myndigheten.

Bedömning

Att åtgärden avviker från gällande detaljplan kan godtas då åtgärden är av tillfällig karaktär.

Åtgärden är nödvändig på grund av den stora ökningen av elever och för att den kommunala verksamheten ska kunna täcka ett kraftigt tillfälligt behov.

Beräkningarna tyder på att antalet elever minskar under 2019-2020.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap 23 §

• Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att kontrollplan fastställs, och att åtgärden får påbörjas

• Byggnadsverket får inte tas i bruk innan miljö- och byggnadsnämnden utfärdat ett slutbesked, enligt PBL 10 kap 34 §

Begäran om slutbesked

Följande handlingar ska lämnas som underlag till miljö- och byggnads- förvaltningen inför begäran om slutbesked:

• Utlåtande från kontrollansvarig

• Ifylld och signerad kontrollplan

• Brandskyddsdokumentation

• Godkänt ventilationsprotokoll

• Avvecklingsplan (ska inlämnas då åtgärden är av tillfällig karaktär, en plan för hur verksamheten kommer att avvecklas och hur marken kommer att återställas)

Upplysningar

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslutet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft, enligt PBL 9 kap 43 §.

Miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt PBL 11 kap 51 §, besluta om byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i PBL, föreskrifter eller annat beslut.

Byggherren ska, till miljökontoret, anmäla om utökad skolverksamhet.

(27)

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-05-16 och 2016-06-29 Skickas till

Sökande

(28)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c § p 1 för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxx, Hultsfred kommun.

Området dispensen ges för är markerat på beslutsunderlaget tomtplats- avgränsning.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft

Avgift: 7 088:- Lagstöd

Miljöbalken 7 kap 18 c § p 1.

Motivering till beslut

Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strand- områdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur.

Fastigheten avstyckades under 2015 för bostadsändamål och är idag hävdad och ianspråktagen, med ett befintligt bostadshus och flera komplement- byggnader. Detta gör att den sökta åtgärden inte kommer att medföra någon negativ påverkan av strandskyddets syfte. Fastighetens hemfridszon

kommer inte upplevas som utökad och allmänhetens tillgång till strand- linjen kommer inte att försvåras jämfört med hur tillgången är idag. Den nya byggnaden kommer att uppta en något större yta än befintlig byggnad, men avståndet till vattnet kommer att förbli densamma.

Kommunekologen har haft kontakt med sökande i frågan om vatten och avlopp och ser olika lösningar för den frågan. Han har inte framfört några synpunkter som tyder på hinder inför byggnationen.

MBN § 145/2016 Dnr MOB 2016-326

(29)

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 18 c § p 1, då platsen redan är ianspråktagen på ett sådant sätt att den förlorat sin betydelse för strandskyddets syften.

Tomtplatsavgränsning

Den föreslagna tomtplatsen begränsas till den bedömda hemfridszonen omkring huvudbyggnaden.

Platsen omgärdas i dagsläget av skogslik terräng med träd och annan vegetation. Inom fastigheten är det bara området bakom huvudbyggnaden (från sjön sett) som är ianspråktaget. Till övriga komplementbyggnader finns naturligt bildade skogsstigar. Den planerade byggnaden bedöms ligga inom redan befintlig hemfridszon. Fastigheten sluttar kraftigt ner mot sjön, vilket gör att det är på den högre flackare delen som byggnation sker och längre ner mot strandlinjen lämnas fri passage för allmänheten. Sökande planerar inte att iordningställa mer marken inom fastigheten utan de vill behålla det naturliga utseendet.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus och inkom till miljö- och

byggnadsförvaltningen den 23 juni 2016. Fritidshuset omfattar cirka 64 m².

Fastigheten xxxxxxxx styckades av under 2015 och förrättningen blev godkänd i januari 2016. Idag finns det på fastigheten ett mindre fritidshus om cirka 35 m² samt tre komplementbyggnader.

Det nya fritidshuset kommer att ligga på samma plats som befintligt fritids- hus, och kommer inte att placeras närmare strandlinjen än det befintliga.

Byggnaden kommer däremot blir något längre, mot nordväst, än den befintliga byggnaden.

Områdets förutsättningar

Platsen ligger inom område med högt naturvärde (klass 3), enligt naturvårdsplanen. Önskad byggnation påverkar inte området mer än tidigare då det redan anses ianspråktaget.

Området omfattas inte av några andra områdesskydd, enligt miljöbalkens kap 7 eller av några andra kända riksintressen.

Beslutsunderlag

Översiktskarta, foton, tomtplatsavgränsning Skickas till

Sökande och Länsstyrelsen i Kalmar län

(30)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c § p 1 för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxx, Vimmerby kommun.

Området dispensen ges för är markerat på beslutsunderlaget tomtplats- avgränsning.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Avgift: 7 088:- Lagstöd

Miljöbalken 7 kap 18 c § p 1.

Motivering till beslut

Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strand- områdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur.

Inom fastigheten finns ett antal byggnader som ligger närmare strandlinjen, än den nu aktuella bygganden. Det finns även en del byggnader som är placerade bakom den sökta åtgärden.

Marken är väl hävdad och ianspråktagen, med ett befintligt fritidshus och flera komplementbyggnader. Detta gör att den sökta åtgärden inte kommer att medföra någon negativ påverkan av strandskyddets syfte.

Fastighetens hemfridszon kommer inte upplevas som utökad och allmän- hetens tillgång till strandlinjen kommer inte att försvåras jämfört med hur tillgången är idag. Den nya byggnaden kommer att placeras på samma plats

MBN § 146/2016 Dnr MOB 2016-301

(31)

som det befintliga fritidshuset. Det befintliga fritidshuset kommer därför att rivas. Avståndet till vattnet kommer att förbli detsamma.

Eftersom fastigheten redan är hävdad med flera byggnader och inte kommer att utökas, men anledning av ansökan, så finns redan ett

fungerande avloppssystem. Inom fastigheten finns heller inga eventuella naturskydd som, med anledning av ansökan, påverkas mer negativt, jämfört med idag.

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 18 c § p 1, då platsen redan är ianspråktagen på ett sådant sätt att den förlorat sin betydelse för strandskyddets syften.

Tomtplatsavgränsning

Den föreslagna tomtplatsen begränsas till den bedömda hemfridszonen omkring huvudbyggnaden.

Fastigheten omgärdas av andra bebyggda fastigheter och markerna runt omkring är väl skötta och iordning. Den planerade byggnaden ligger inom redan befintlig hemfridszon. Längre ner mot strandlinjen lämnas fri passage för allmänheten.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av fritidshus och inkom till miljö- och

byggnadsförvaltningen den 10 juni 2016. Fritidshuset omfattar cirka 80 m² och fastigheten är belägen i anslutning till sjön Krön.

Idag finns det redan ett fritidshus på fastigheten om cirka 60 m², samt ett flertal komplementbyggnader.

Det nya fritidshuset kommer att ligga på samma plats som det befintliga och kommer inte att placeras närmare strandlinjen.

Områdets förutsättningar

Inom området för fastigheten finns inga påträffade skydd som skulle kunna utgöra hinder för önskad åtgärd.

Området omfattas inte av några andra områdesskydd, enligt miljöbalkens kap 7 eller av några andra kända riksintressen.

Beslutsunderlag

Översiktskarta, foton, tomtplatsavgränsning Skickas till

Sökande och Länsstyrelsen i Kalmar län

(32)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om rivningslov samt bygglov för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja rivningslov enligt plan- och bygglagen (PBL) kap 9 34 § för rivning av fritidshus på fastigheten xxxxxxxx, Vimmerby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att bevilja bygglov enligt PBL kap 9 31 § för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxxx,

Vimmerby kommun.

Åtgärden för ej påbörjas innan startbesked lämnats enligt PBL 10 kap 3 § och bygglovet vunnit laga kraft, vilket bedöms inträffa fyra veckor efter detta beslut.

Avvakta även beslut från länsstyrelsen angående ansökan om strandskydds- dispens.

Kontrollansvarig

Sören Isaksson, certifierad via SP Certifiering till och med 2019-03-12, med certifieringsnummer SC0142-14 och behörighetsnivå N.

Avgift: 12 686:- Lagstöd

Rivnings- och bygglov beviljas enligt PBL kap 9 §§ 34 och 31.

Motivering till beslut

Ansökan avser uppförande av ett nytt fritidshus som kommer att ersätta en redan befintlig byggnad, på samma plats. Byggnaden är avsedd att nyttjas som fritidsboende, precis som tidigare. Platsen är bedömd som lämplig genom tidigare prövningar.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser rivning och nybyggnad av fritidshus och inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen den 10 juni 2016.

Rivningen omfattar ett befintligt fritidshus om cirka 60 m², som är placerat

MBN § 147/2016 Dnr MOB 2016-302

(33)

mitt på fastigheten. Den nya byggnaden omfattar cirka 80 m² och kommer att uppföras som en träkonstruktion med fasader av stående träpanel. Taket utförs som sadeltak med en beläggning av betongpannor.

Förutsättningar

För området finns ingen fastställd detaljplan, men fastigheten ligger däremot inom bestämmelserna för sammanhållen bebyggelse. Åtgärderna behandlas även i separat ärendet för dispens från strandskyddet, då hela fastigheten ligger inom strandskyddat område.

Yttranden

En remiss har gått ut till miljökontoret för att granska rivningsplanen och de har inte framfört några synpunkter i ärendet.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-06-10 Skickas till

Sökande

(34)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Yttrande om begäran om befrielse från avgifter

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om befrielse från avgifter för rivnings- och bygglov.

Motivering till beslut

Taxan för prövning och handläggning enligt plan- och bygglagen är fast- ställd av kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun. Grundtanken med den fastställda taxan är att varje person eller företag ska stå för de kostnader som kommunen har vid hantering av ärenden för deras räkning.

I taxan ges nämnden utrymme att sätta ner avgiften i de fall där taxan blir uppenbart oskälig, t ex när avgiftens storlek är orimlig i förhållande till åtgärdens omfattning. Något utrymme för efterskänkning av avgifter före- kommer inte, enligt den antagna taxan för plan- och byggverksamheten.

För det här specifika ärendet är storleken helt i proportion till den utförda åtgärden, och därför gör miljö- och byggnadsnämnden bedömningen att den nu inkomna begäran saknar grund för skäl till nedsättning.

Ärendebeskrivning

Den 30 augusti 2016 inkom ett brev från xxxxxxxx. Brevet var ställt till kommunstyrelsen som skickat det vidare till miljö- och byggnads- förvaltningen, samt räddningstjänsten, för yttrande. I detta brev begärde man att få slippa kostnader för rivnings- och bygglov samt kostnad för hyra av elaggregat.

Kostnaderna för rivnings- och bygglov svarar miljö- och byggnadsnämnden för medan hyran för elaggregat ligger på räddningstjänsten.

Skickas till

Kommunstyrelsen, Hultsfreds kommun

MBN § 148/2016 Dnr MOB 2016-334

(35)

Informationsärenden

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Vid behov lämnas kort information om aktuella ärenden på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde.

Ärendebeskrivning

Tjänstemännen lämnar kort information om aktuella och kommande ärenden.

MBN § 149/2016 Dnr MBN 2016/24

(36)

Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:6, Vimmerby kommun. Planuppdrag

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan 0884-P392 för del av Vimmerby 3:6, Vimmerby kommun.

Lagstöd

Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap ”Att ta fram detaljplaner”.

Motivering till beslut

Genom att ändra detaljplanen ges möjligheter att bättre utnyttja kvarters- marken.

Sammanfattning

Syftet med planändringen är att ta bort så kallad punktprickad mark för att bättre kunna disponera kvartersmarkens byggbara yta.

Ärendebeskrivning

Gällande detaljplan för verksamhetsområdet Östra Ceos innehåller

kvartersmark för småindustri, handel och hantverk. Mellan kvartersmarken och Södra Ringleden finns i planen ett brett naturstråk vars syfte, förutom det estetiska, är att infiltrera dagvattnet. Kvartersmarken är i planen försedd med byggnadsförbud genom ett 20 meter brett punktprickat område mot naturmarken. Detta får inte bebyggas.

Att ta bort delar av det punktprickade området på kvartersmarken möjliggör bättre planering och utnyttjande av kvartersmarken. Säkerhetsavstånd från Södra Ringledens vägområde ska beaktas.

Genomförandetiden för gällande detaljplan har dock ej gått ut, vilket med- för att om någon sakägare motsätter sig ändringen kan planen ej antas.

Detaljplaneändringen finansieras genom ett plankostnadsavtal. Planavgift tas även fortsättningsvis ut vid bygglov för underliggande detaljplan 0884- P392.

Planändringen sker med ett så kallat begränsat förfarande.

MBN § 150/2016 Dnr MOB 2016-423

(37)

Skickas till

Kommunstyrelsen, Vimmerby kommun Samhällsbyggnadsavdelningen

(38)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Samråd

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads-

förvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet), Vimmerby kommun på samråd.

Lagstöd

Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11, 12-15 §§ samråd.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för bostäder.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2016-05-18 i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse med möjlighet att bygga vårdboende eller skola för del av fastighet Vimmerby 3:3, Nybbleområdet, Vimmerby kommun.

Området är inte tidigare detaljplanelagt och ägs av Vimmerby kommun.

Området omfattar cirka 6,8 ha.

Planområdet ligger direkt väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3.

I den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad (FÖP), antagen 2016, pekas Nybbleområdet ut som ett större framtida bostadsområde.

Ett plankostnadsavtal har undertecknats och planprocessen sker med utökat planförfarande där grannar och sakägare kommer att informeras.

Planen beräknas antas i april 2017.

Skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 151/2016 Dnr MOB 2016-221

(39)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Beslut om föreläggande med vite att åtgärda brister

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga xxxxxxxx (xxxxxxxx), med stöd av 22 och 23 §§ Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll samt artikel 4 pkt 2 och bilaga II, i förordningen (EG) 852/2004 om livsmedelshygien att:

• Åtgärda den otäta dörren i varuintaget

• Säkerställa att livsmedel förvaras i behållare och påsar gjorda av material som är anpassade för kontakt med livsmedel

• Säkerställa att livsmedel som förvaras i verksamheten skyddas mot korskontamination och annan kontaminering

• Säkerställa att utformningen av lokalerna möjliggör tillräckligt underhåll och rengöring

• Säkerställa att lokalerna hålls rena

• Åtgärda problemen med skadedjur, och då i synnerhet möss, som verksamheten har

• Säkerställa att kylar och frysar håller tillräckligt låg temperatur

• Säkerställa att personalen som arbetar med livsmedel har tillräcklig utbildning för att göra det

Föreläggandets samtliga punkter ska vara åtgärdade innan utgången av 30 november 2016.

Punkt 1 är förenad med vite om 30 000 kronor om den inte åtgärdas inom utsatt tid.

Övriga punkter är förenade med vite om 10 000 kronor vardera om de inte åtgärdats inom utsatt tid.

Beslutet ska delges via delgivningsman.

Lagstöd

22 och 23 §§ Livsmedelslagen (SFS 2006:804)

Artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll Artikel 4 pkt 2 och bilaga II, i förordningen (EG) 852/2004 om livsmedelshygien

MBN § 152/2016 Dnr 2016-2070

(40)

uppföljande kontroller för att följa upp förelägganden uppvisat ett nedslående resultat.

Ärendebeskrivning

Vid ordinarie livsmedelskontroll 2014-09-04 observerades det att dörren i varuintaget inte var tät. Vid ordinarie livsmedelskontroll 2015-10-22 var dörren ej ännu åtgärdad. Verksamheten förelades att åtgärda dörren. Efter en förlängning av föreläggandet då verksamhetsutövaren diskuterat

åtgärder med hyresvärden, utfördes en extra offentlig kontroll och ordinarie livsmedelskontroll 2016-08-17. Dörrens skick hade då förvärrats.

Föreläggandet som utfärdades efter livsmedelskontroll 2015-10-22 innehöll flera punkter: rengöring av lokalen och förvaring av livsmedel i tempera- turer som inte innebär en risk för att produktförstörande och/eller patogena mikroorganismer växer. Dessa brister rättades till inom utsatt tid, men hade kommit åter vid ordinarie livsmedelskontroll 2016-08-17. Flera av bristerna hos verksamheten kan troligen härledas till att flera i personalen saknar tillräcklig kunskap inom ämnesområdet livsmedelshygien.

I och med uppgifterna ovan föreläggs verksamheten med vite att åtgärda bristerna.

Punkt 1, att åtgärda den otäta dörren, har ett högre vite vilket motiveras med att verksamheten tidigare (dnr 2013-91) haft ett vitesföreläggande att åtgärda dörren. Dörren åtgärdades efter det, men problemen har kommit tillbaka.

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga xxxxxxxx (xxxxxxxx), med stöd av 22 och 23 §§ Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll samt artikel 4 pkt 2 och bilaga II, i förordningen (EG) 852/2004 om livsmedelshygien att:

1. Åtgärda den otäta dörren i varuintaget

2. Säkerställa att livsmedel förvaras i behållare och påsar gjorda av material som är anpassade för kontakt med livsmedel

3. Säkerställa att livsmedel som förvaras i verksamheten skyddas mot korskontamination och annan kontaminering

4. Säkerställa att utformningen av lokalerna möjliggör tillräckligt underhåll och rengöring

5. Säkerställa att lokalerna hålls rena

6. Åtgärda problemen med skadedjur, och då i synnerhet möss, som verksamheten har

7. Säkerställa att kylar och frysar håller tillräckligt låg temperatur 8. Säkerställa att personalen som arbetar med livsmedel har tillräcklig

(41)

utbildning för att göra det

Föreläggandets samtliga punkter ska vara åtgärdade innan utgången av 31 december 2016.

Punkt 1 är förenad med vite om 10 000 kronor om den inte åtgärdas inom utsatt tid.

Övriga punkter är förenade med vite om 4 000 kronor vardera om de inte åtgärdats inom utsatt tid.

Förslag

Martin Rydén, S, föreslår att datum för att åtgärda problemen ändras till utgången av 30 november 2016 samt att vitesbeloppen ändras till 30 000 kronor (punkt 1) respektive 10 000 kronor (övriga punkter). Beslutet ska även delges via delgivningsman.

Skickas till

Verksamhetsutövaren

Fastighetsägaren för information

(42)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om tillstånd för installation av bergvärme-

anläggning inom vattenskyddsområde

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker installation av bergvärme- anläggning på fastigheten xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxx (xxxxxxxx), med stöd av 26 kap 9

§ och med hänvisning till 2 kap 3 § miljöbalken att följa nedanstående punkter:

• Buller från anläggningen får vid närmast belägna fastighet ej överstiga 40 dB(A)

• Köldbärarkretsen ska vara tillverkad i polyeten eller annan minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka

• När anläggningen är färdig ska en karta upprättas som visar

bergvärmeanläggningens verkliga läge och djup. En kopia av kartan ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen

• Om läckage eller annat problem uppstår på grund av fel på

anläggningen ska fastighetsägare vidta åtgärder så att felet undanröjs samt se till att sanering av påverkat område utförs. Vid sanering ska miljö- och byggnadsförvaltningen kontaktas

• Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten

underrätta den nya ägaren om förekomsten av detta tillstånd och därmed förknippade villkor

• Borrkax och vatten som uppkommer vid borrning ska avskiljas till exempel genom sedimentering i containrar eller annan liknande sedimenteringsteknik innan vattnet avleds. Vattnet får inte avledas till spillvattennätet

• Värmepumpsanläggningen ska vara utformad enligt Normbrunn -07 eller motsvarande samt med de tillägg som anges i föreläggandet

• Foderrör till energibrunnen ska borras ned till fast sprickfritt berg och gjutas fast

MBN § 153/2016 Dnr 2016-1788

(43)

• Brunnen ska kapacitetstestas. Om kapaciteten är ≥500 l/tim ska den förses med extra skydd. Det innebär att brunnen ska tätas så att

eventuellt inträffade slangbrott eller läckor inte kan nå utanför brunnen.

Tätning utförs antingen med tätmassa, typ bentonit, ända ner till botten av brunnen eller med ett så kallat slangskydd

• Brunnens kollektorsystem ska förses med tryckvakt och larm

• Ledningarna till och från brunnen ska grävas ner och skyddas i marken med en kringfyllning av stenfri sand eller kross. Den ska på alla håll täcka ledningen med minst 100 mm

Lagstöd

26 kap 9 § rätten att meddela förelägganden och förbud

2 kap 3 § försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik Motivering till beslut

Enligt det tidigare yttrande som Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) hänvisar till har Norconsult, som anlitats, angett förslag till villkor som innebär att riskerna med energibrunnar i vattenskyddsområde mini- meras så långt att man kan tillåta energibrunnar inom vattenskydds-

områden. De punkter som listas i detta beslut baseras på dessa villkor som Norconsult bedömt vara tillräckliga för att minimera risken för påverkan på vattenskyddsområdet. Inom samma vattenskyddsområde finns redan ett tillstånd för installation av bergvärmepump där fastighetsägaren har före- lagts att följa samma villkor som ovan. Borrningen skedde då 150 meter närmre gränsen för det inre vattenskyddsområdet.

Sammanfattning

Sökande har lämnat in en ansökan om installation av bergvärmepump.

Fastigheten där installationen ska ske ligger inom vattenskyddsområdet för Målilla vattentäkt vilket medför krav på tillstånd. Punkterna som finns med i föreläggandet är skrivna utifrån Norconsults förslag på villkor, vilka bedöms minimera risken för påverkan på vattenskyddsområdet. ÖSK har inget att erinra mot en installation av bergvärmeanläggning på den aktuella fastigheten.

Ärendebeskrivning

Ansökan om tillstånd för installation av bergvärmeanläggning inom Målilla vattenskyddsområde inkom till miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-06- 22. Fastigheten är belägen i sydvästra delen av yttre skyddsområde för Målilla vattentäkt. Enligt Hultsfreds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd för att installera bergvärmepumpsanläggning inom vattenskyddsområden. I ansökan anges att man har för avsikt att borra ett borrhål på 130 meter med en uttagen effekt om 8 kW. 300 liter, 30 procentig Brinol bioetanol kommer att

(44)

Miljö- och byggnadsförvaltningen har begärt in yttrande från ÖSK i ärendet. ÖSK inkom med sitt yttrande 2016-07-22 där de anger att de inte har något att erinra mot en installation av bergvärmeanläggning på den aktuella fastigheten. Muntligen hänvisar ÖSK till ett tidigare yttrande om bergvärmepumpsinstallation inom vattenskyddsområde där Norconsult har angett förslag till villkor som innebär att riskerna med energibrunnar i vattenskyddsområde minimeras så långt att man kan tillåta energibrunnar inom vattenskyddsområden. Försiktighetsåtgärderna finns med som punkter i ovanstående föreläggande.

Skickas till Sökande

ÖSK, Lars Lundgren

(45)

xxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Utdömande av vite med stöd av miljöbalken

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer hos Mark- och miljödomstolen om prövning och utdömande av vite på 2x10 000 kronor för xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016- 06-29, punkt 1, diarienummer 2016-343.

Lagstöd

Miljöbalken 21 kap § 1 p 8 . Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden kan konstatera att det upprättats kontrakt i fastigheten för de båda lägenheterna trots gällande förbud om uthyrning.

Därför anser miljö- och byggnadsnämnden att ett vite på totalt 20 000 kronor enligt punkt 1 i vitesföreläggandet ska dömas ut.

Vid inspektionen 2016-08-16 pratade två och miljö- och hälsoskydds- inspektörer med den nyinflyttade. Via socialförvaltningen har det inkommit kopia på de två hyreskontrakt som upprättats för de båda lägenheterna på fastigheten xxxxxxxx. Därför anser miljö- och byggnads-nämnden att vite enligt denna punkt ska utdömas för lägenheten med nummer 1002.

Hyreskontraktet är undertecknat 2016-07-31 av hyresvärd samt hyresgäst.

Vid inspektionen 2016-09-12 pratade miljö- och hälsoskyddsinspektören med den nyinflyttade hyresgästen i lägenheten med nummer 1001. Hyres- kontraktet är undertecknat 2016-08-01 av hyresvärd samt hyresgäst.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att trots ett förbud om uthyrning finns p g a betydande olägenheter för människors hälsa, har fastighets- ägaren återigen upprättat nya hyreskontrakt för de båda lägenheterna och låtit hyresgästerna flytta in. Detta har också skett utan att först undersöka och åtgärda bristerna i inomhusmiljön och redovisa resultaten enligt punkt 5 i beslutet. Därför anser miljö- och byggnadsnämnden att vite på 2x10 000 kronor enligt punkt 1 i vitesföreläggandet ska dömas ut. Totalt handlar det alltså om 20 000 kronor.

MBN § 154/2016 Dnr 2016-343

(46)

felandes bekostnad, se 26 kap 18 §, skulle komma att tillämpas så snart det bedöms nödvändigt. Fastighetsägaren hade inte skyndsamt åtgärdat akuta brister som medfört olägenheter för människors hälsa. Detta gäller ohyra, uppvärmning, ohälsosamma temperatur på varmvatten samt allvarliga elproblem hos hyresgästerna. Fastighetsägaren har varit mycket svår att nå för både hyresgäster och miljö- och byggnadsförvaltningens inspektörer.

Hyresgästernas felanmälningar har inte heller upplevts tagits på allvar.

I samma ärende beslutades 2016-06-29 om förbud på xxxxxxxx, xxxxxxxx, att hyra ut eller upplåta lägenheter och lokaler på fastigheten för

bostadsändamål eller annan övernattning, mot ett vite om 10 000 kr per lägenhet. Denna punkt är förenad med vite enligt 26 kap 14 § miljöbalken.

Beslutet är delgivet med mottagningsbevis, stämplat 2016-07-09. De som tidigare bodde i lägenheterna höll på att flytta ut. Båda lägenheterna var för tillfället drabbade av ohyra, vilket en saneringsfirma hade försökt att åtgärda efter miljö- och byggandsförvaltningens skade-anmälningar. Detta hade hittills misslyckats. Enligt elfirmans skriftliga redovisning daterad 2016-06-28 ”är risken för överledning kortslutning och brand stor”. Spisen i köket i en av lägenheterna på xxxxxxxx ville inte längre starta, troligen p g a påverkan från ohyra.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens beslut, daterat 2016-06-29 Hyresavtal, xxxxxxxx, lgh 1001

Hyresavtal, xxxxxxxx, lgh 1002 Utdrag ur delegationsordningen

Mottagningsbevis, stämplat 2016-07-09 Skickas till

Mark- och miljödomstolen

(47)

xxxxxxxx, Vimmerby kommun. Klagomål på störande boendemiljö

Beslut

Ingen olägenhet för människors hälsa föreligger i miljöbalkens mening. Den störning som uppkommer från bostadsområdet bedöms vara något som man som hyresgäst skäligen kan behöva tåla. Rena ordningsfrågor har inte miljö- och byggnadsnämnden befogenhet att svara för.

För ordningsfrågor och trivselfrågor hänvisas till Vimarhem AB, föreningar som företräder hyresgäster samt polismyndigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför att lämna klagomålet utan ytterligare åtgärd.

Beslutet kan överklagas. Se bifogad besvärshänvisning Lagstöd

I 9 kap 3 § miljöbalken redogörs för vad som menas med begreppet olägenhet. ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.” En sådan negativ hälsopåverkan kan vara både av fysisk eller psykisk karaktär.

Bedömningen ska utgå från vad allmänheten anser vara en olägenhet.

Bedömningen ska inte enbart grundas på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska man dock ta hänsyn till vad personer som är något känsligare än normalt tycker, t ex allergiker. I bedömningen ska det inte tas någon hänsyn till ekonomiska eller tekniska aspekter.

Motivering till beslut

Ingen olägenhet för människors hälsa föreligger enligt 9 kap 3 § miljö- balken. Störning från lekplats och parkområdet intill bedöms vara ringa gentemot hyresgästen eftersom människor i allmänhet brukar acceptera mer liv och rörelse från sådana områden. Inga andra liknande klagomål har heller inkommit från närboende, varför det översiktligt bedöms vara väl tolererat med de ljud som här förekommer.

Då inga läkarintyg har uppvisats på att man skulle vara extra känslig för något särskilt, finns det inget heller ur den synvinkeln något som förstärker

MBN § 155/2016 Dnr 2016-1684

Figure

Updating...

References

Related subjects :