Název diplomové práce: vwoj daně z příjmů v české repubtice

Download (0)

Full text

(1)

f;'{n

TEcHNlCKÁ UNlVERZ|TA V LlBERCl

řl'í i}rši'.iil'1 |.' i ], j|h'|í"t-?.1t,il

,...,l

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVE PRACE

Jméno diplomanta: Bc. Petra Kulhánková

Název diplomové práce: vwoj daně z příjmů v české repubtice

od

jejího vstupu do Evropské unie

Jméno vedoucího diptomové práce: Ing. Martina černíková, Ph.D.

Jméno oponenta diplomové práce: Ing' Zuzana Palušáková

oponent: - název firmy: CHEMOLAK TRADE spol. s

r.o.

- pracovní zařazení: Vedoucí ekonomického úseku kontakt: 777172820

Výborně Velmi

dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:

Splněnící|e práce

x

Volba metod a ieiich aolikace oři zoracovánítématu

x

Hloubka provedené analÝzv

x

II. Hodnocení strukturv a obsahu práce:

Přehlednost a looická stavba ístruktura) oráce

x

Aktuálnost a vhodnost použitrich pramenů

x

Schopnost di plomanta zpracovat získa né pod kladv

x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce

x

Formulování vlastních názorů diplomantem

x

III. Hodnocení formv a stvlu práce:

Formální úprava práce (text' tabulkv, qrafu)

X

Stvlistická úroveň práce

x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací

x

otázky

k

obhajobě diplomové práce:

- Na straně 21 uvádíte termín ''univerzální daň''

-

vysvětlete blíže co tento pojem znamená

a

v čem je její zavedení převratné

- Proč byla v roce 2o11 snížena sleva na poplatníka?

-

Jak ovlivňuje příjem do státního rozpočtu změna přímých a nepřímých daní?

Práci doporučuji

k

obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře----...

Datum: 7.5.2OL3 /)

Podpis opo

TEcHNlcKÁ UNlVERzlTA V LlBERcl

[l. un.tni.lL+ í.'{<Liltl i

+ J Ž $ 4'8 5 _j ji "] Ž J Ě l g f'iil: t tl l' i ,; : tt w,'.*' e f . I tl,i. r ;

iStrrdtntská::4Ůl

]7 Lib*rer_ -]

V,:ro,rěÍ_.ki l.:

i

ae*

í!l i_íhflť( ]

í:;},::iť

iC:

'ji.

'Í'' s'r5 l

t;| C:

iL '' 4?

b8: nl :

iel.: +43Ú 4si "?5 ? '| ? .'| | ř{rr.

(2)

TECHNlCKÁ UNlVERZ|TA V LlBERCl

V teoretické části diplomantka

popisuje

rnývoj daně

z

přrjmů od vstupu do Evropské unie. Tento popis je

jistě zajímaý,

ale z těchto informací nelze nijak dále vyhodnotit konkrétní závěry, protože rnývoj daní z přrjmu je závislý na politické situaci, ideologiijednotlivých stran a společných směrnicích EU. Diplomantka

z

uvedených zdrojů dokázala přehledně zpracovat změny

a

vyvoj daně z přrjmů

v

návaznosti na příjem

do

státního rozpočtu. Některá furzení by bylo vhodné

doložit -

např. tvrzení,

že

daň

z

přrjmů fyzických osob je jedním

z

nejdůležitějším zdrojem státního rozpočtu, není podloženo statistikou přrjmů do státního rozpočtu a

je

opomíjen např.

hlavnízdroj

přrjmů

-

daň z přidané

hodnoý

(str.14). Nebo

u

tvrzení, že se poplatníci domnívali,

že je stanovena

minimální

daň - není důležité, co se kdo

domnívá,

ale co je

v Zákoně o daních z přrjmů (str.38).

V

praktické části diplomantka porovnává daňové

zatžení v

jednotlirných

státech EU

při stejném příjmu.

Vzhledem k tomu, že

v

mnoha státech

je

progresivní daň, mělo by

většívypovídací

schopnost porovnání

daně v různých

přrjmorných

skupinách nebo daň

z

průměrného příjmu

v

dané zemi a

doplnění

procentuá l n ího zastou pen í jed notl irnich sku pi n.

V

modelové studii diplomantka porovnává rnývoj daně

u

různých poplatníků

dle $ 6 a $7

ZDP. Bohužel

však jednotliví

poplatníci

mají

rŮzný

daňoý základ a tak nelze porovnat

poplatníky

a jejich

daňové

zatížení ve stejném roce. Dle mého názoru by použití stejného daňového základu pro

provedenou analýzu mělo větší vypovídací schopnost než sledování

ývoje v

jednotlivych letech

u

osob

s

rozdílnou

ýši

přtjmů'

Práce

je

vypracována přehledně, s

dobrou

logickou

stavbou a splňuje formální úpravy'

Diplomantka prokázala, že se v dané problematice orientuje a uvědomuje si dopady jednotliiných změn v daní z příjmů na možnost daňovych úniků a na vliv státní rozpočet.

.

ri\i\ ir

TEcHNlcKÁ UNIVERzlTA V LlBERcl li]rrin+rrr{cká íokllta i

iei.: 'l'4j{: 4E5 Jsi i ! i i iox.; 't'.ÝŽa 4B5 J5"] Ž"'ý i *Í'r1llri,c; l tv,u,,l ,..,;.e f. lr;l.c.l i

i

5tutJ*ntrká

: i 4Ůl

'i 7 LiLrerer ]

Voronšilká

]

]

i 460

úf

Lih*r*c f

i{:4t:l

4.7

ssJ |řlť;

4Ů? 4? 8&5

í1r

fi;

Figure

Updating...

References

Related subjects :