Plats och tid Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl

Full text

(1)

Plats och tid  Kommunhuset Åseda, sammanträdesrum Ideboås, kl 13.30‐16.00  Beslutande  Ingemar Hugosson (c) 

Rolf Andersson (c) ersättare för Sven‐Olof Engstrand (c)  Arne Karlsson (kd) 

Bernt Adolfsson (s)  Lisa Viberg (s)  Lars Petersson (s) 

Övriga närvarande  Karin Holst, förvaltningschef 

Gabriella Michel, vik byggnadsinspektör §§ 290‐291, 293‐295  Hans Boman, stadsarkitekt § 292 

Birgitta Adolfson, sekreterare  Utses att justera  Bernt Adolfsson 

Justeringens plats och tid  Miljö‐ och byggnadsförvaltningen, Åseda 

Sekreterare   

  Birgitta Adolfson 

Ordförande   

  Ingemar Hugosson 

Justerande    Underskrifter 

  Bernt Adolfsson   

Paragrafer:  288‐297 

 

BEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  MILJÖ‐ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Sammanträdesdatum  2010‐09‐15   

Datum för 

anslags uppsättande  2010‐09‐22 

Datum för 

anslags nedtagande  2010‐10‐13   

Förvaringsplats för protokollet  Miljö‐ och byggnadsförvaltningen, Åseda 

Underskrift 

 

Birgitta Adolfson 

     

 

(2)

 

§ 288   

Redovisning av delegationsbeslut   

1) 

Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Annica Carlsson har med stöd av delegation fattat  beslut i följande ärenden: 

Dnr  2010.0226 

Lenhovda 89:1; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0227 

Norden2;  Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0228 

Hohult 1:52; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0229 

Klavreda 12:1; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0233 

Granen 1; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0223 

Eken 6; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0224 

Klavreda 62:6; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0225 

Norrhult 3:119; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0250 

Hohult 50:10; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0251 

Hohult 32:5; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0252 

Sävsjö 1:25; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0296 

Marhult 1:54; Anmälan om installation av bergvärme  Dnr 2010.0253 

Östra Rås 1:2; Anmälan om installation av ytjordvärme  Dnr 2010.0236 

Linneberg 1:3; Anmälan om installation av ytjordvärme  Dnr 2009.0356 

Tångabo 1:1; Länsstyrelsen i Kronobergs län; Komplettering av ansökan enligt  miljöbalken för uppförande och drivande av ett vindkraftverk 

Dnr 2010.0294 

Furuby 1:13,2:71,6:1 samt 8:15, Länsstyrelsen i Kronobergs län Växjö; Komplettering av  ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av 11 vindkraftverk 

 

(3)

 

forts § 288   

2) 

Förvaltningschef Karin Holst har med stöd av delegation fattat beslut i följande  ärende: 

AB Uppvidingehus, Lenhovda; Registreringskvitto för livsmedelsföretag   

3) 

Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Ove Oscarsson har fattat beslut i följande  ärenden: 

Dnr 2010‐0254 

Sävsjö 1:25; Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett  Dnr 2010.0238 

Älghult 4:112, Älghult; Hålland av djur inom område med detaljplan  Dnr 2010.0305 

Deragård 1:1, Älghult; Tillstånd till avloppsanläggning med ansluten vattentoalett   

4) 

Byggnadsinspektör Kim Granquist har med stöd av delegation fattat beslut i följande  ärenden: 

Dnr 2010.0285 

Lenhovda 68:2, Lenhovda: Beslut om kontrollplan‐installation eldstad  Dnr 2008.0071 

Gödeshult 1:6, Fröseke;  Slutbevis tillbyggnad enbostadshus  Dnr 2008.0013 

Lenhovda 80:5, Lenhovda; Slutbevis tillbyggnad enbostadshus  Dnr 2008.0343 

Brändebol 1:30, Älghult, Beslut om kontrollplan‐tillbyggnad föreningslokal   Dnr 2010.0219 

Kulla 1:7, Åseda; Beslut om kontrollplan‐installation eldstad  Dnr 2010.0026 

Kommersen 13, Åseda, AB Uppvidingehus; Beslut om kontrollplan, ombyggnad  vårdcentral/flerbostadshus 

Dnr 2010.0174 

Boestad 2:9, Norrhult, Beslut om kontrollplan‐nybyggnad ridhall  Dnr 2010.0196 

Sunnanå 2, Åseda, HSB Brf Sunnanå, Beslut om kontrollplan‐utvändig ändring  Dnr 2010.0142 

Norrhult 3:17, Norrhult, Bygglov nybyggnad parkeringsplats  Dnr 2008.0327 

Nottebäck 5:5, Nottebäck; Bygglov nybyggnad garage   

(4)

fortsättning § 288   

Dnr 2009.0147 

Möcklehult 1:22, Beslut om kontrollplan‐tillbyggnad fritidshus  Dnr 2010.0156 

Hohult 68:4, Alstermo, Beslut om kontrollplan‐ombyggnad tak, platt till sadeltak  Dnr 2007.0297 

Lenhovda 111:6, Lenhovda, Svenska Statoil AB, Tillstånd hantering brandfarlig vara  Dnr 2010.0156 

Hohult 68:4, Alstermo, Beslut om kontrollplan‐ombyggnad tak   Dnr 2008.0317 

Rörmokaren 2, Åseda, Småland Heating AB; Slutbevis för tillbyggnad förråd  Dnr 2007.0247 

Backen 3, Åseda, Slutbevis nybyggnad altan  Dnr 2004.0016 

Lenhovda 84:4, Lenhovda, Elitfönster AB, Slutbevis för tillbyggnad industri, rivning  skärmtak + rallarbod 

Dnr 2009.0018 

Åseda 12:4, Åseda Centrumfastigheter; Slutbevis för ändring av planlösning  Dnr 2010.0204 

Lenhovda 38:9, Lenhovda; Slutbevis eldstad  Dnr 2006.0159 

Sjömillan 1:20, Åseda; Slutbevis för tillbyggnad fritidshus   

5) 

Vik. byggnadsinspektör Gabriella Michel har med stöd av delegation fattat beslut i  följande ärende: 

Dnr 2010.0157 

Rörmokaren 2, Åseda, Småland Heating AB; Beslut om kontrollplan  tillbyggnad  industri 

  6) 

Stadsarkitekt Hans Boman har med stöd av delegation fattat beslut i följande ärenden:  

Dnr 2010.0040 

Kråkemåla 1:1, E.ON ES Sverige AB; Bygglov för transformatorstation  Dnr 2010.0015 

Norrhult 14:1, Norrhult; Norrhults Folkets Hus; Bygglov för skylt  Dnr 2010.0289 

Kommersen 13, Åseda, Granflo Bygg AB; Bygglov för byggskylt   

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut  Godkänna redovisningen 

‐‐‐‐  

(5)

 

§ 289   

Ekonomisk månadsredovisning   

Förvaltningschef Karin Holst informerade nämnden om det ekonomiska läget under  månaderna januari‐augusti 2010. 

 

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut  Notera informationen till protokollet. 

 

‐‐‐‐  

                                                             

(6)

§ 290  Dnr 2010.0140   

Fastighet: Norramåla 1:2, Åseda 

Ärende: Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus   

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked angående lokalisering av enbostadshus. Av ansökan  framgår att ett enbostadshus planeras att byggas på en tilltänkt avstyckning på  Norramåla 1:2 som är upptaget i Naturvårdsprogram för Kronobergs län. 

Arean på den nya tomten beräknas bli ca 3000 m2. Fastigheten ligger utom 

detaljplanerat område och samlad bebyggelse. I övrigt ingår fastigheten i Uppvidinge  kommuns kulturmiljöplan vilket innebär att byggnadens utformning ska anpassas till  omgivande miljö och plats.  

 

Miljö‐ och hälsoskyddsinspektören har i sitt yttrande bedömt att eftersom 

avstyckningen utgörs av åkermark sker ingen direkt påverkan på de biologiska värden  som ligger till grund för klassningen av området i Naturvårdsprogram för Kronobergs  län. Däremot kan de landskapsmässiga värdena påverkas beroende på hur byggnader  på tomten utformas. 

Väster om den tilltänkta avstyckningen finns en stenmur utsträckt i nord‐sydlig  riktning. Dessutom finns några odlingsrösen i betesmarken. Det är viktigt att inga  arbetsföretag utförs som kan skada murars och odlingsrösens konstruktion eller skada  dess naturvärden. Ca 100 meter norr om den föreslagna platsen finns en ek som  förklarats som naturminne. Avståndet till den naturminnesskyddade eken är så stort  att den inte påverkas av nybyggnad av ett bostadshus på den föreslagna platsen. 

Enligt miljö‐ och hälsoskyddsinspektören finns förutsättningar att lösa vatten‐ och  avloppsfrågan. 

 

Stadsarkitekten anser att särskild omsorg bör iakttas vid ny bebyggelse, både när det  gäller placering och utformning. Tillskott i bebyggelsen bör anpassas till befintlig  bebyggelse där det tydligt framgår att de nya byggnaderna anspelar eller hämtar  inspiration från de äldre.  

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över åtgärden. Inga erinringar till  placeringen har inkommit. 

 

Beslutsunderlag med ankomstdatum 

Ansökan        2010‐05‐17 

Situationsplan      2010‐09‐13 

Ritningar        2010‐05‐31  

      Yttrande från stadsarkitekt    2010‐09‐14    Yttrande från miljö‐ och hälsoskyddsinspektör  2010‐09‐09 

   

(7)

  fortsättning § 290 

   

Miljö‐ och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse  2010‐09‐15    Grannars medgivande 

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut 

Ställa sig positiv till lokaliseringen med följande villkor: 

1. Då fastigheten ingår i kommunens kulturmiljöplan bör byggnadens utformning  anpassas till befintlig byggnation och miljö.  

2. Uppdra åt sökanden att kontakta miljö‐ och byggnadsförvaltningen angående  byggnadens utformning och färgsättning. 

3.Till bygglovsansökan ska förslag på lösning för vatten och avlopp bifogas.  

   

Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 2 år från  dagen för detta beslut. 

Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör tillståndet att gälla. 

Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 

‐‐‐ 

           

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Miljö‐ och Byggnadsnämnden  med adress: Uppvidinge kommun, Miljö‐ och Byggnadsnämnden, Box 59, 36070  Åseda.Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets  diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring  Du vill ha i beslutet. 

Miljö‐ och Byggnadsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från  den dag Du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Miljö‐ och  Byggnadsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län  för prövning. 

       

Beslutsexpediering: Sökanden.  

       Berörda grannar        

(8)

       

§ 291  2010.0246 

 

Fastighet: Norrhult 3:85, Norrhult 

Ärende: Ändrad användning lokal till lägenhet 

Lovet omfattar granskning enligt plan‐ och bygglagen 8 kap. 

(placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning)   

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för ändrad användning, från lokal till lägenhet, totalt 130 m2.  Lokalen har tidigare använts som samlingslokal.  

För området gäller detaljplan, beslutsdatum 1987‐03‐12. Enligt denna är fastigheten  avsedd att användas för handel samt i vissa fall bostäder. 

 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. En granne har yttrat sig kring  parkeringsplatser. Då hyresgästerna parkerar på fastighetens innergård anses antalet  parkeringsplatser vara tillräckliga. 

 

Beslutsunderlag med ankomstdatum 

Ansökan        2010‐07‐26 

Ritningar        2010‐07‐26 

Grannars medgivande/yttrande 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse   2010‐09‐15        

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut 

Bygglov beviljas för ändrad användning ‐ från samlingslokal till bostad. 

Åtgärden sker enligt gällande plan. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och  avslutats inom fem år efter beslutsdatum. 

 

‐‐‐‐   

         

Beslutsexpediering: Sökanden 

      Nottebäcks Hembygdsförening   

(9)

   

 

§ 292  Dnr 2008.0223 

 

Fastighet: Hohult 45:2 och 2:147, del av, Alstermo  Ärende: Ändring av detaljplan 

 

Sammanfattning 

Detaljplanen har varit utställd enligt plan‐ och bygglagens 5 kap 23 §, normalt  planförfarande under tiden 2010‐08‐06 – 2010‐09‐03. 

  

Under utställningstiden har 4 yttranden inkommit som sammanställts i ett särskilt  utlåtande daterat 2010‐09‐15. Dessa yttranden föranleder inga ändringar i 

planförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning  2010‐09‐15  Genomförandebeskrivning   2010‐09‐15  Plankarta med illustration     2010‐09‐15  Särskilt utlåtande          2010‐09‐15 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010‐06‐10   

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut  Godkänna och antaga detaljplanen.  

‐‐‐‐   

                       

Beslutsexpediering: 

Länsstyrelsen i Kronobergs län   

   

(10)

   

§ 293  Dnr  2010.0323 

 

Fastighet: Hohult 38:1, Alstermo  Ärende: Rivning av byggnader   

Ansökan avser rivning av byggnader på fastigheten Hohult 38:1. 

Fastigheten har tillfallit kommunen som gåva genom Advokathuset Kronoberg. 

Byggnaderna på fastigheten är i mycket dåligt skick och belamrade med diverse lös  egendom utan värde.  

 

Beslutsunderlag med ankomstdatum 

Ansökan        2010‐09‐10 

Situationsplan      2010‐09‐10 

Foto        2010‐09‐10 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse     2010‐09‐13 

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut  Bevilja sökanden rivningslov. 

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och   avslutats inom fem år efter beslutsdatum. 

 

FÖR LOVET GÄLLER 

Anmälningar skall göras till Miljö‐ och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas  och när det är klart 

Rivningsanmälan skall lämnas till Miljö‐ och Byggnadsnämnden senast tre veckor  före byggstart       

 

‐‐‐‐  

               

Beslutsexpediering: Uppvidinge kommun, Tekniska förvaltningen och           kommunledningskontoret 

 

(11)

   

§ 294  Dnr 2010.0240 

 

Fastighet: Lenhovda 78:4, Lenhovda  Ärende: Tillbyggnad enbostadshus 

Lovet omfattar granskning enligt plan‐ och bygglagen 8 kap. 

(placering och gestaltning i yttre hänseende samt användning)   

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 7,2 m2.    

För fastigheten gäller stadsplan fastställd 1968‐05‐31. Den föreslagna byggnationen  hamnar på mark som inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark och strider  därför mot stadsplanen. Berörda grannar har därför beretts tillfälle att yttra sig över  åtgärden och har inte framfört någon erinran.  

 

Beslutsunderlag med ankomstdatum 

Ansökan      2010‐09‐04 

Situationsplan    2010‐07‐09 

Fasad/plan ritningar    2010‐07‐09  Grannarnas medgivande 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010‐09‐15 

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut 

Bevilja sökanden bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med stöd av PBL 8:11 sista  stycket avseende mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.  

 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och   avslutats inom fem år efter beslutsdatum. 

‐‐‐‐ 

 

FÖR LOVET GÄLLER: 

Anmälningar skall göras till Miljö‐ och Byggnadsnämnden när arbetet skall påbörjas  och när det är klart 

Bygganmälan skall lämnas till Miljö‐ och Byggnadsnämnden senast tre veckor före  byggstart 

Kvalitetsansvarig  (behörighet E) skall anmälas av byggherren. 

Kontrollplan  skall byggherren lämna förslag till. 

‐‐‐ 

   

Beslutsexpediering:  Sökanden    

(12)

 

§ 295  Dnr 2009.0212 

 

Fastighet: Nottebäcks‐Åkvarn 1:1, Nottebäck  Ärende: Anmälan om olovligt uppförd pir/brygga    

Ärende 

Miljödomstolen har i dom 2010‐06‐10, mål nr 3666‐09 överlämnat handlingar i målet  till miljö‐ och byggnadsnämnden för prövning av om det finns skäl att vidta åtgärder  med anledning av strandskyddsbestämmelserna.  

 

Sammanfattning 

En anmälan inkom per telefon till miljö‐ och byggnadsförvaltningen den 2009‐08‐03  om att en ny pir/brygga har anlagts på fastigheten Nottebäcks‐Åkvarn 1:1. Ägaren till  fastigheten Nottebäcks‐Åkvarn 1:1 riktar anmälan mot ägaren till grannfastigheten  Nottebäcks‐Åkvarn 1:2 och menar att arbetet med att anlägga en pir/brygga görs på  hans fastighet och att han inte gett tillstånd till detta. Han anser också att 

piren/bryggan kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna och att arbetena som  utfördes även avser vattenverksamhet.  

Byggnadsinspektören har 2009‐08‐04 varit på platsen och träffat ägarna till  fastigheterna Nottebäcks‐Åkvarn 1:1 och 1:2. och gjorde bedömningen att det inte  rörde sig om en helt ny pir/brygga utan att det sedan tidigare funnits en pir på aktuell  plats. Man kunde se rester av trätrall som tidigare legat på. Piren syns även tydligt på  en ekonomisk karta från 1952. Under tiden besiktningen ägde rum lades nya massor  på den befintliga piren med hjälp av en grävmaskin. Pirens omfattning och storlek var  inte förändrad. 

Byggnadsinspektören gjorde bedömningen att de förändringar som gjorts på piren  inte föranledde åtgärd. 

Ägaren till Nottebäcks‐Åkvarn 1:1 har 2009‐10‐07 gjort en anmälan om otillåten  vattenverksamhet på sin fastighet till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Länsstyrelsen beslutade 2009‐10‐19 att inte vidta någon åtgärd med anledning av  anmälan.  

Fastighetsägaren överklagade beslutet och Miljödomstolen meddelade i sin dom  2010‐06‐10 att de upphäver det överklagade beslutet och förvisad målet till  Länsstyrelsen i Kronobergs län för fortsatt handläggning med avseende på  vattenverksamhet. 

Domen anger även att Miljödomstolen överlämnar handlingarna i målet till Miljö‐ och  byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun för prövning av om det finns skäl att vidta  åtgärder med anledning av strandskyddsbestämmelserna.  

       

(13)

   

fortsättning § 295   

Med anledning av Miljödomstolens beslut 2010‐06‐10 har byggnadsinspektören åter  besökt platsen 2010‐09‐08. Där framgick att piren inte har ändrats vad det gäller  storlek och omfattning sedan byggnadsinspektören senast var på platsen 2009‐08‐04. 

Det som har skett är att ny trätrall har lagts på piren för att utgöra en brygga.  

 

Beslutsunderlag  

Anmälan      2009‐08‐03 

Foto      2009‐08‐04, 2010‐09‐08 

Utdrag ur ekonomisk karta 1952  2009‐10‐16  Skrivelse Miljö‐ och byggnadsförvaltningen 2009‐08‐05  Miljödomstolens beslut    2010‐06‐10  Miljööverdomstolens beslut   2010‐08‐10 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010‐09‐09 

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut 

Då varken en ny pir byggts eller den gamla piren förändrats till sin omfattning  bedöms inte åtgärderna omfattas av strandskyddsbestämmelsernas 7 kap 15 §  miljöbalken. 

Miljö‐ och byggnadsnämnden beslutar att inte vidta några åtgärder.         

‐‐‐‐ 

   

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om Du vill överklaga detta beslut skall Du skriva till Miljö‐ och Byggnadsnämnden  med adress: Uppvidinge kommun, Miljö‐ och Byggnadsnämnden, Box 59, 36070  Åseda.Tala om i brevet vilket beslut Du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets  diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring  Du vill ha i beslutet. 

Miljö‐ och Byggnadsnämnden måste ha fått Ditt överklagande inom tre veckor från  den dag Du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Miljö‐ och  Byggnadsnämnden sänder överklagandet vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län  för prövning. 

       

Beslutsexpediering:  Länsstyrelsen i Kronobergs län        Mette Morsing & Ole Thyssen        Kjell Frisk 

(14)

 

Miljö‐ och byggnadsnämndens sammanträde ajourneras klockan 15.10‐15.40   

 

§ 296   

Markradon   

Ordförande Ingemar Hugosson inkom med förslag om att i samband med ansökan om  bygglov för nybyggnation av bostäder införa krav på att sökanden måste låta utföra en  markradonundersökning av fastigheten innan bygglov kan ges.  

 

Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut 

I samband med ansökan om bygglov för nybyggnation av bostäder rekommenderas  sökanden att utföra en markradonundersökning av fastigheten. 

 

‐‐‐‐ 

                                                   

(15)

 

§ 297   

Meddelande/Information   

a)Länsstyrelsen, Växjö: Beslut om anmälan om biologisk behandling av avvattnat  avloppsslam, Linneberga avfallsupplag, Linneberg 1:25 

 

b)Länsstyrelsen, Växjö; Beslut om anmälan om anläggande av ytor för lagring av  material för sluttäckning, Linneberga avfallsupplag, Linneberg 1:25 

 

c)Länsstyrelsen, Växjö: Meddelande angående översiktlig plan för sluttäckning samt  delsluttäckning av Linneberga avfallsupplag, Linneberg 1:25 

 

‐‐‐ 

               

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :