• No results found

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MSB-51.1

Peter Norlander Carina Fredström Malin Uppvall

Årssammanställning för år 2014 av MSB:s tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor – Sevesolagen samt förordning (2013:319) om utvinningsavfall

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur de krav som ställs utifrån Sevesolagen på

verksamhetsutövare och myndigheter efterlevs vid utgången av år 2014 och vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör för att öka

lagefterlevnaden och därmed bidra till att säkerheten ökar. MSB:s tillsynsvägledning består av uppföljning, utvärdering och samordning av operativ tillsyn, samt råd och stöd.

Under 2014 har tillsynsvägledningsbesök genomförts vid sex länsstyrelser.

Bedömningen efter genomförd tillsynsvägledning är att de mest angelägna förbättringsområdena är att säkerställa att kommuner och verksamhetsutövare uppfyller lagstiftningens krav ifråga om planer för räddningsinsatser. Dessa planer ska uppdateras vart tredje år. Den uppföljning som MSB gjort visar att för ett mycket stort antal av dessa planer finns behov av uppdatering.

Länsstyrelserna behöver också säkerställa att kommunerna uppfyller

lagstiftningens krav på information till allmänheten. Under hösten genomförde MSB riktade insatser mot varje länsstyrelse i syfte att öka

uppdateringsfrekvensen och framtagandet av dessa planer. Länsstyrelserna behöver utveckla systematiken kring planering och genomförande av

Sevesotillsynen för att anpassa ambitionsnivån till de behov som identifieras.

MSB har genomfört ett högnivåmöte för verkställande direktörer och styrelseledamöter på Sevesoverksamheter med syfte att belysa målgruppens ansvar och roll för processäkerheten vid Sevesoverksamheter.

MSB har tagit fram ett metodstöd för länsstyrelsernas tillsynsplanering. I samband med det genomfördes en workshop tillsammans med länsstyrelserna.

MSB har även medverkat i att sprida information inom Sevesoområdet genom en konferens för branscher och myndigheter.

(2)

MSB deltar i nationella samt EU- och internationella samverkansgrupper.

Deltagande i dessa forum är en viktig del i vår omvärldsanalys samt för att utbyta och inhämta information och erfarenhet.

Under året har även en ny databas för hantering av information kring

Sevesoverksamheter, farliga verksamheter samt riskanläggningar färdigställts.

Slutligen har en studie över till myndigheten inrapporterade olyckor på bl.a.

Sevesoverksamheter under åren 2006-2014 genomförts. Resultaten kommer att spridas under 2015.

Bakgrund

Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) trädde i kraft den 1 juli 1999. MSB är central tillsynsmyndighet och har ett samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar.

Sevesolagstiftningen bygger på en samverkan med miljöbalkens regler. Särskilt tydligt ses detta i samband med prövning av miljöfarliga verksamheter. Den säkerhetsrapport som är ett krav för högre kravnivån enligt

Sevesolagstiftningen utgör ett viktigt underlag i den integrerade miljö- och säkerhetsprövningen. Verksamhetsutövaren ska även i sitt olycksförebyggande arbete beakta de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Parallellt med Sevesolagstiftningen gäller arbetsmiljölagens föreskrift (AFS 2005:19) om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor.

MSB ska följa upp lagstiftningsområdet i syfte att få en nationell bild av hur Sevesolagen följs. Underlag samlas in vid tillsynsenhetens vägledningsbesök samt via myndighetens tillsynsdatabas till vilken länsstyrelserna rapporterar in information om verksamheter och operativ tillsyn. Vid behov görs även

fördjupade uppföljningar och utvärderingar. Den här rapporten grundar sig på information från dessa källor.

I denna rapport ingår även tillsynsvägledning med stöd av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall.

Genomförda aktiviteter och resultat 2014

MSB:s tillsynsvägledning genomförs genom uppföljning av länsstyrelsernas arbete samt vid utbildningar, konferenser och seminarier. Dessutom genom löpande kontakter med länsstyrelserna och via MSB:s webbplats.

En del i MSB:s arbete är att inhämta och sprida vidare erfarenheter från såväl nationella som internationella aktörer inom Sevesoområdet. Detta görs genom att delta i nationella och internationella samverkansforum och projekt inom ämnesområdet.

(3)

Tillsynsvägledningsbesök

Tillsynsvägledningen genomförs med utgångspunkt från den tillsynsplan som årligen fastställs. Målet är att besöka varje länsstyrelse inom loppet av en treårsperiod.

Under året har MSB besökt länsstyrelserna i Västerbotten, Norrbotten, Södermanland, Gotland, Örebro och Västmanland. Vid dessa besök

diskuterades länsstyrelsernas planering och genomförande av operativ tillsyn samt uppföljning av resultat från föregående tillsynsvägledningsbesök mm. Ett besök i Västra Götaland fick ställas in på grund av resursbrist.

Tillsynsvägledningsbesöken dokumenteras i form av minnesanteckningar som kommuniceras med länsstyrelsen innan de fastställs. I de fall angelägna förbättringsområden identifierats följs dessa upp.

Resultat

MSB bedömer att flertalet av de sex besökta länsstyrelserna inom de flesta områden uppfyller lagens intentioner. De mest angelägna

förbättringsområdena för länsstyrelserna är att säkerställa att kommuner och verksamhetsutövare uppfyller lagstiftningens krav ifråga om planer för räddningsinsatser. Dessa planer ska uppdateras vart tredje år enligt

Sevesolagstiftningen. MBS:s uppföljning av planernas aktualitet visar på att det för ett mycket stort antal planer finns behov av uppdatering under det

närmaste året. Under året har därför riktade insatser för att följa upp och öka uppdatering och framtagandet av planer för räddningsinsatser genomförts mot varje länsstyrelse.

Nedan redovisas några av de förbättringsområden som MSB lyft fram hos flera av de besökta länsstyrelserna.

• Länsstyrelsen bör upprätta rutiner som säkerställer att

verksamhetsutövarnas interna planer för räddningsinsats, kommunens planer för räddningsinsats samt information till allmänheten upprättas och hålls uppdaterade. Detta arbete bör koordineras med

handläggningen av länsstyrelsens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

• Länsstyrelsen bör utveckla rutiner för uppdatering av Sevesodatabasen.

• Länsstyrelsen bör utveckla systematiken då Sevesotillsynen planeras för att anpassa ambitionsnivån till de behov som identifieras.

• Länsstyrelsen bör upprätta skriftliga rutiner kring granskningen av säkerhetsrapport och inkludera hur räddningstjänstens och miljöförvaltningens synpunkter efterfrågas och beaktas vid denna granskning.

• Länsstyrelsen bör utveckla rutiner för att inhämta information från kommunens miljöbalkstillsyn i de fall kommunen har denna tillsyn på

(4)

en Sevesoverksamhet och beakta den vid tillsynsplaneringen.

Länsstyrelsen bör även inhämta räddningstjänstens erfarenhet från sin tillsyn av farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § LSO.

• Länsstyrelsen bör utveckla och uppdatera tillsynsprogram för samtliga Sevesoverksamheter.

Konferenser och utbildning

MSB genomförde i samarbete med Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och branschorganisationer ett högnivåmöte för ett 50-tal representanter för det högsta ledningsskiktet, d.v.s. verkställande direktörer och styrelseledamöter på svenska Sevesoverksamheter. Syftet med mötet var att belysa de högsta

befattningshavarnas ansvar och roll för processäkerheten vid farliga verksamheter, speciellt Sevesoverksamheter.

Tillsynsenheten deltog vid planering och genomförande av den nationella Sevesokonferensen i Stockholm i maj. Tillsynskonferensen för länsstyrelserna ställdes in på grund av resursbrist.

Tillsynsenheten har genomfört en workshop med länsstyrelserna i samband med framtagandet av metodstöd för länsstyrelsernas tillsynsplanering.

Nationell samverkan

Tillsynen inom Sevesoområdet utgår från flera lagstiftningar och flera tillsynsmyndigheter på både central, regional och lokal nivå. MSB samverkar med andra myndigheter inom detta område. Framför allt sker samverkan med Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Resultat

Under året har två möten i chefsgruppen Seveso, CGS genomförts. Gruppen består av chefer från länsstyrelserna, Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och MSB.

Direkt underställd CGS finns arbetsgruppen, AGS, där Arbetsmiljöverket innehaft ordförandeskapet under året. Sammansättningen här är handläggare för ovan nämnda myndigheter och under året genomfördes två möten. Vid mötena diskuterades bl.a. gruppens syfte och arbetsuppgifter utifrån den framtagna handlingsplanen, kompetensutveckling och konferenser, pågående arbete med att genomföra Seveso III i svensk lagstiftning, MSB:s arbete med indikatorer samt frågor med anknytning till internationella forum.

Arbetsmiljöverkets omorganisation diskuterades också vid mötena.

Internationell samverkan

Tillsynsenheten deltar i olika EU- och internationella nätverk. Deltagande i dessa forum är en viktig del i vår omvärldsanalys och sker för att utbyta och inhämta information och erfarenhet.

(5)

TWG1, FPEG - Arbetsgrupp under EU:s Committee of Competent Authorities, CCA, for implementation of the Seveso II Directive 96/82/EG

FPEG (Focal Point Exchange Group) är en arbetsgrupp under TWG1 som har i uppdrag att sprida och öka lärandet från olyckor rapporterade till eMARS- databasen. MSB har två representanter i gruppen. Under året har två bulletiner med temat Lessons Learned getts ut av gruppen.

TWG2 - Technical Working Group on Seveso Inspections, under EU:s

Committee of Competent Authorities, CCA, for implementation of the Seveso II Directive 96/82/EG

TWG2 har i uppdrag att förenkla informationsutbytet mellan medlemsstaterna angående tillämpning och erfarenhet av tillsyn enligt Seveso II direktivet, för att främja och utveckla en ökad effektivitet, enhetlighet och transparens inom unionen.

MSB deltog den 4-6 juni 2014 i det årliga mötet i den tekniska arbetsgruppen för tillsynsfrågor, i Warwick, Storbritannien. Vid mötet genomfördes bl.a. en workshop angående nya teman till serien om gemensamma tillsynskriterier (Common Inspection Criterias). De teman som diskuterades och som har arbetats vidare med under året gäller tryckavlastning, intern nödlägesplanering och underhåll av behållare och cisterner. Vidare diskuterades tillsynsartiklarna i det nya Sevesodirektivet och erfarenheter och lärdomar från flera olyckor och tillsynsprojekt i olika länder presenterades.

MJV – Mutual Joint Visit

TWG2 är också tillsammans med MAHB (Major Accident Hazards Bureau) initiativtagare till programmet för Mutual Joint Visits, MJV, för

Sevesoinspektörer. MJV-programmet består av tekniska workshops inom olika Sevesotillsynsteman. EU-medlemsländerna turas om att stå som värd för dessa besök. Besöken syftar till att harmonisera tillsynen inom EU så att likartade bedömningar avseende överensstämmelse med Seveso II-direktivet kan göras för Sevesoverksamheter i olika länder.

Under året hölls ett MJV i Arona, Italien med temat” Enforcing safety management systems in multinational companies: challenges and

opportunities“. Från Sverige deltog länsstyrelserepresentanter från Västra Götaland och Dalarna.

(6)

Seveso III

Under år 2014 pågick arbetet med att utreda hur den svenska Sevesolagstiftningen bör ändras utifrån det nya Seveso III direktivet

2012/18/EU av den 4 juli 2012. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015.

OECD - Working Group Chemical Accidents (WGCA)

MSB deltog av resursskäl inte i WGCA:s årsmöte i Paris den 22-24 oktober.

Aktuella projekt handlar om Risker i åldrande anläggningar och Risker i samband med ägarbyten i farliga verksamheter. Två projekt som är i avslutningsfasen är Risk of Major Accidents involving Manufactured

Nanomaterials och Natech Risk Management: Draft Addendum to the Guiding Principles. Ett projekt som nyligen påbörjats har titeln Strengthening Global Collaboration in the area of Inspections.

Under 2014 har MSB:s arbete med att förankra synsättet i det tidigare OECD- projektet om Ledningsprinciper för processäkerhet fortsatt. Bland annat genom det högnivåmöte som genomfördes den 21 april på Arlanda och genom att delta i utarbetandet av en specifikation för innehållet i en utbildning för samma målgrupp. Arbetet drivs nu vidare av branschorganisationerna, i form av en ledarutbildning om roller och ansvar för säkerheten vid

högriskverksamheter för samma målgrupp.

Projekt

Uppgradering av Sevesodatabasen

Arbetet med att skapa en ny databas och webklient har slutförts.

Sevesodatabasen har bytts ut mot det nya systemet Sefari. Sefari innehåller förutom uppgifter om Sevesoverksamheter även information om farliga verksamheter enligt LSO och riskanläggningar enligt förordningen om utvinningsavfall. En handledning till systemet har tagits fram.

Metodstöd tillsynsplanering

Ett metodstöd som ska stärka tillsynsmyndigheterna i deras planering och prioritering av tillsyn har tagits fram. Arbetet har genomförts i samverkan med länsstyrelserna bl.a. genom en workshop. Metodstödet har skickats på remiss till samtliga länsstyrelser och färdigställs under 2015.

Olycksrapporter

Nationell databas för olycksrapportering

Under året har 13 olyckor rapporterats till myndigheten enligt 2 kap. 4 § förordningen om skydd mot olyckor. Fyra av dessa olyckor är kombinerade händelser som även rapporterats enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. En studie över till myndigheten inrapporterade olyckor under åren 2006-2014 har genomförts. Resultaten och det lärande från olyckorna som tagits till vara kommer att spridas under 2015.

(7)

Internationell databas för olycksrapportering

Under året har inga olyckor inträffat som uppfyller de kriterier som krävs för att rapportera vidare till EU-kommissionen i enlighet med de krav som återfinns i artikel 15 i Sevesodirektivet.

Förordningen om utvinningsavfall

2014 fanns det i Sverige 19 anläggningar som är riskanläggningar enligt förordningen om utvinningsavfall fördelade på fem län. Det vanligast

förekommande kriteriet för att verksamheter ska klassas som riskanläggning är risk för dammbrott och anläggningens innehåll av farligt avfall.

Under året har systemet Sefari färdigställts. I Sefari ska samtliga

riskanläggningar i landet registreras med tillhörande uppgifter om till exempel tillsyn och lagefterlevnad. Dessa uppgifter ska ge en bättre bild av hur

förordningens bestämmelser efterlevs.

Sändlista:

Berörda handläggare på ROS-FÄ, ROS-BRAND, UB-UTV, VS-RÄTTS, samtliga länsstyrelser och samverkansgrupp Seveso

(8)

References

Related documents

PTS kan meddela MSB tillstånd till radioanvändning för tillhandahållande av Rakel G2 till samtliga aktörer som ryms inom den avsedda användarkretsen och för all den verksamhet

„ Statens styrning av kommunal räddnings- tjänst ökar, och det ställer krav på MSB att stödja utvecklingsarbetet i kommunerna, bland annat genom Enhetlig ledningssystem,

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman- ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052)

Myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda var i kommunen det finns lämplig plats för anläggning av trygghetsboenden, att utreda intresset hos potentiella investerare/exploatörer

Länsstyrelsen Skåne, representerad genom ansvarig för Partnerskap Skåne och enhetschef från samhälls- och hälsokommunikation, tog fram ett förslag till Myndigheten för

Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)..

Leverantören ska kunna göra montering av utrustning och/eller tillverkning av hållare för utrustning som tillhandahålls av beställaren och inte ingår i grund-