Mätbara förbättringar hos miljödiplomerade företag och kommunala verksamheter

Full text

(1)

Mätbara förbättringar hos miljödiplomerade företag och kommunala verksamheter

Inledning

Målet med utvärderingen har varit att undersöka om miljödiplomerade

verksamheters miljöpåverkan har minskat eller ökat från bronsnivå till guldnivå.

Syftet var även att urskilja vilka indikatorer som har använts mest frekvent av företagen. I denna rapport redovisas de resultat som kommit fram.

Avsikten med utvärderingen är att få en samlad bild av hur miljödiplomeringen har bidragit till en minskad miljöpåverkan. De enskilda företagens och

kommunala verksamheternas minskade miljöpåverkan tas inte upp i resultatet.

I juni 2010 är 42 företag och 61 kommunala verksamheter med i

miljödiplomeringen. Av dessa har 23 företag och 19 kommunala verksamheter nått upp till guldnivå. För jämförelsens skull har endast gulddiplomerade företag och verksamheter använts i undersökningen.

De indikatorer som valts ut är elförbrukning, avfall, farligt avfall, miljömärkta produkter och märkningspliktiga kemikalier. De har valts ut därför att de förekommer hos de flesta verksamheter. För de kommunala verksamheterna redovisas endast en indikator (antal avfallsfraktioner) då det bara var avfall som alla 19 hade redovisat siffror för.

Resultat

De indikatorer som har förekommit hos en stor del av företagen är

elförbrukning, som redovisas av 88% av företagen, avfall, som redovisas av alla företag, märkningspliktiga kemikalier, som redovisas av 91% och miljömärkta produkter, som redovisas av 88%.

Resultatet visar på en minskad miljöpåverkan inom alla områden förutom märkningspliktiga kemikalier.

(2)

Elförbrukning

Diagram 1 redovisar den sammanlagda elförbrukningen/anställd hos företagen.

Även om förbrukningen ökade mellan brons och silvernivå minskade den totalt sett från brons till guld med 45 532 Kwh.

kwh/anställd

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Brons Silver Guld

Diagram 1

Avfall

Diagram 2 visar att 59% av företagen har ökat antalet avfallsfraktioner från brons- till guldnivå. 23,5% har samma antal fraktioner och 17,5% har minskat antalet fraktioner från brons- till guldnivå.

Av de kommunala verksamheterna ökade 37,5% antalet fraktioner från brons- till guldnivå. 37,5% har samma antal fraktioner och 25% minskade antalet fraktioner från brons- till guldnivå (diagram 3).

(3)

Antal avfallsfraktioner-företag

0 2 4 6 8 10 12

HF Service H

ögb erg

AB

För slagsdis

trib ution

Jak obsberg

s F olkhög

skola

rfälla sserv

ice

GR Av

loppsrening

Västerort La ckc

enter AB AN Industrise

rvice

Bröderna Eddings Smide AB Car W

ash Exclusive Hellstms B

ilradio AB Barkarby flygklubb

RCO Security AB VSM

Las t AB

Norrorts Expres s AB

SHT E konomi AB

Stockhol m Reklam

och sånt

Folktandrden J akobsberg

Brons Silver Guld

Diagram 2

Antal avfallsfraktioner - kommunala verksamheter

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Allmogeskolan mf l.

Tra ktor-falstebol

Barkar byskolan

Polar is och O

rion f örskolan

Lunda skolan

Askungens för

sko la mf

l.

Mark och fordon

rfällahus AB

Brons Silver Guld

Diagram 3

(4)

Kemikalier

Resultatet av antalet märkningspliktiga kemikalier (diagram 4) visar att 40% av företagen har minskat antalet kemikalier från brons- till guldnivå och att 10%

har lika många kemikalier, medan 50% av företagen har ökat antalet märkningspliktiga kemikalier från brons- till guldnivå.

Märkningspliktiga kemikalier

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Car Wa sh Exclusive AB

Jakobsbergs T rycke

ri AB

RC O Se

curity AB SH

T Ek onom

i AB

Bröderna Ed dings Sm

ide AB

Fol ktand

rden Ja kobsber

gssj ukh

us

AB Jä rfälla Låsse

rvice

Kallhälls Blom sterhande

l AB

Stoclholm rek lam oc

h nt

HF Service Högb erg AB

Antal fraktioner

Brons Silver Guld

Diagram 4

Miljömärkta produkter

Undersökningen av antalet inköpta miljömärkta produkter (diagram 5) visade att 50% av företagen har ökat antalet från brons- till guldnivå. 25% har lika många och 25% har minskat antalet miljömärkta produkter från brons- till guldnivå.

Miljömärkta produkter

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kallhälls Blomsterhan

del AB

GR Av

loppsrening

HF Serivce Högb erg AB

SHT E kon

om i AB

Rekl am och så

nt

AN Ind

ustriservice AB Barkarby f

lygklubb

rfälla sservice

Antal

Brons Silver Guld

Diagram 5

(5)

Tolkning av resultaten

Resultaten är inte entydiga utan kan tolkas på flera olika sätt. Är det till exempel bra om antalet avfallsfraktioner ökar? Om det innebär att man sorterar mer av det avfall som tidigare skickades iväg till deponi eller förbränning är det bra.

Men det kan också vara så att man har börjat använda flera olika sorters

material och därigenom också får behov av fler avfallsfraktioner. I det fallet har man också ökat sin miljöpåverkan. På samma sätt behöver en minskning av antalet avfallsfraktioner inte heller vara tecken på en försämring. Om orsaken är att företaget tagit bort vissa onödiga material ur sin verksamhet med följden att antalet avfallsfraktioner minskar så är det ju en förbättring. I de flesta fall

räknar vi dock med att ett ökat antal fraktioner är en miljöförbättring.

Under årens lopp har både miljödiplomeringssystemet och kraven på vad företagen och verksamheterna ska rapportera förändrats. Det har påverkat resultaten i viss utsträckning. När det gäller märkningspliktiga kemikalier så har kraven på att rapportera dem blivit större på senare år. Därför har också

mängden märkningspliktiga kemikalier som rapporterats ökat. Det behöver inte betyda att den faktiska mängden kemikalier ute i verksamheterna har ökat.

Ett enskilt företag kan också ha en påverkan på det totala resultatet i och med att underlaget är förhållandevis litet.

Utvärderingen är också ett underlag för hur verksamheterna ska rapportera miljöförbättringar i framtiden. Det slutsatser vi kan dra från denna utvärdering är att rapporteringen och indikatorerna måste vara konsekvent och kunna fungera över tid. Dessutom är det viktigt att de indikatorer som används verkligen mäter miljöförbättringar och lämnar så lite tolkningsutrymme som möjligt.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :