Nokian Tyres bokslutskommuniké 2015

Full text

(1)

2016-02-05 07:07 CET

Nokian Tyres bokslutskommuniké 2015

Nokian Tyres bokslutskommuniké 2015

Framgångarna i Europa ökade försäljningen. Stark lönsamhetsökning under oktober-december. Försiktig prognos för 2016.

Oktober – december 2015

Omsättningen ökade med 11,1 % och uppgick till 422,3 MEUR (10-12/2014: 380,0 MEUR). Valutakurserna försämrade

omsättningen med 21,0 MEUR jämfört med kursnivån 10- 12/2014.

Rörelseresultatet ökade med 22,4 % och uppgick 94,8 MEUR (77,5). Rörelseresultat i procent var 22,5 % (20,4 %).

Periodens vinst minskade med 133,5 % och var till -16,8 MEUR (50,1).

Resultat per aktie minskade med 134,4 % och var -0,13 euro (0,37).

Januari – december 2015

Omsättningen minskade med 2,1 % och var 1 360,1 MEUR (2014:

1 389,1 MEUR). Valutakurserna försämrade omsättningen med 69,3 MEUR jämfört med kursnivån år 2014.

Rörelseresultatet minskade med 4,1 % och var 296,0 MEUR (308,7). Rörelseresultat i procent var 21,8 % (22,2 %).

Periodens vinst ökade med 15,5 % och uppgick till 240,7 MEUR (208,4). Under första kvartalet returnerade bolaget till sitt ekonomiska resultat extraskatter och förseningsräntor på 100,3

(2)

MEUR från åren 2007-2010, efter beslutet att det tidigare skattebeslutet inte var befogat. I december 2015 och januari 2016 mottog bolaget nya skattebeslut, enligt vilka bolaget ska betala 94,1 MEUR mer skatt för åren 2007-2010. Bolaget bokförde summan i sin helhet som en utgift i sitt bokslut och resultat för år 2015. Den positiva nettoeffekten när det gäller skattebeslutet gällande skattetvisten för åren 2007-2010 är 6,2 MEUR för perioden.

Resultat per aktie ökade med 15,1 % och var 1,80 euro (1,56).

Kassaflödet i affärsrörelsen uppgick till 311,1 MEUR (458,3).

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att aktieutdelningen uppgår till 1,50 euro (1,45) per aktie.

Marknadsutsikter för 2016

Under 2016, förutsatt att valutakurserna ligger på nuvarande nivå, beräknas omsättningen och rörelseresultatet ligga på samma nivå som år 2015.

Vd Ari Lehtoranta:

”Trots den försenade vintersäsongen och de utmaningar som den ytterligare försämrade ekonomin i Ryssland skapar så lyckades vi uppnå ett starkt resultat. Som vi tidigare har rapporterat senarelades leveranserna för

vintersäsongen; ända till fjärde kvartalet i Centraleuropa. Tack var världens säkraste produktportfölj lyckades våra team öka sina marknadsandelar.

Vintersäsongen i Nordamerika och Ryssland var nästan obefintlig, vilket ledde till lägre vintersäsongsförsäljning 2015 och till större lagernivåer på dessa marknadsområden vid årsskiftet 2015/2016.

Lägre råvarukostnader stödde vår lönsamhet år 2015. Bra produktmix, ökad försäljning under andra halvåret och bättre produktivitet påverkade

lönsamheten positivt. Produktiviteten inom produktionen av personbilsdäck ökade med 5 % trots klart lägre volymer.

(3)

Nokian Heavy Tyres ökade sin produktivitet och omsättning. Vianor fick lida av att vintern inte kom och lyckades inte nå sitt resultatmål.

Vårt distributionsnät, en av våra styrkor, fortsatte att växa enligt planerna.

Våra däckkedjor Vianor, NAD och N-Tyre expanderade med över 500 nya anläggningar och för närvarande finns 1 475 Vianor-anläggningar och över 1 300 anläggningar i NAD/N-Tyre-nätet.

Ryssland är fortvarande det enskilt största landet när det gäller försäljningen.

De ekonomiska prognoserna för Ryssland år 2016 är negativa. Det tillsammans med lagerläget i Nordamerika kommer att begränsa våra möjligheter för tillväxt i år. Vårt mål är ändå att förbättra vår lönsamhet år 2016.

Våra medarbetare världen över har gjort en utmärkt insatts. Under 2015 genomförde vi ett smärtsamt kapacitetsminskningsprogram i Nokia, Finland.

Samtidigt har vi dock ökat våra investeringar i forskning och utveckling samt marknadsföring och försäljning betydligt mer än vad besparingen från

programmet uppgår till. Dessa investeringar samt en stark balansräkning, positivt kassaflöde och en organisation som genererar utmärkt resultat ger oss hopp om en positiv framtid.”

Marknadsläget

Världsekonomin förväntas bli bättre år 2016. Följande centrala saker påverkar världsekonomin: den gradvisa inbromsningen och stabiliseringen av Kinas ekonomi, lägre energipriser och lägre priser på andra förnödenheter samt den gradvisa uppstramningen av USA:s penningpolitik. Även om tillväxten tilltar så tror man att den kommer att ligga på lägre nivå än före krisen. USA

kommer även i fortsättningen att vara tillväxtmotorn, men tillväxten kommer att fortsätta även i Europa. Världens BNP väntas öka med 3,5 % år 2016. BNP- prognoserna för de nordiska länderna ligger på +0,5 - 3,8 % och hela Europas (Norden inkl.) BNP förväntas öka med 1,7 %. BNP-tillväxten i USA förväntas bli 2,7 % och Rysslands BNP tros minska 0,3 % - 3 %, beroende på scenariot.

I Norden ökade försäljningen av nya bilar med 9 % jämfört med 2014.

Marknaden för personbilsdäck ökade med 5 % jämfört med året innan, men tillväxten för helåret 2016 väntas bli lägre.

(4)

Efterfrågan på tunga specialdäck globalt varierar kraftigt mellan produkterna och marknaderna. Efterfrågan på original skogsmaskinsdäck var fortsatt stor.

Den ökande användningen av trä och den goda lönsamheten i massaindustrin förväntas öka efterfrågan på skogsmaskiner och däck även under de

kommande kvartalen.

År 2015 ökade inköpen av premiumdäck för lastbilar med 4 % i Europa och låg på samma nivå i Norden, jämfört med året innan. Efterfrågan ökade i Nordamerika. I Ryssland minskade efterfrågan av premiumlastbilsdäck med 11 % jämfört med är 2014. Efterfrågan på lastbilsdäck väntas i år öka eller ligga på samma nivå som förra året på samtliga Nokian Tyres västmarknader.

I Ryssland förväntas efterfrågan ligga på låg nivå.

Råvarupriserna

Råvarupriserna fortsatte att minska under hela 2015. Nokian Tyres

råvarukostnader (€/kg) minskade med 13,1 % jämfört med år 2014, vilket gav kostnadsfördelar på cirka 40 MEUR. Råvarukostnaderna väntas minska med cirka 5 % för helåret 2016, vilket skulle ge kostnadsfördelar med cirka 15 MEUR, jämfört med 2015.

Investeringar

Investeringarna 2015 uppgick till 101,7 MEUR (80,6 MEUR).

PERSONBILSDÄCK 10-12 2015

Omsättningen för affärsenheten personbilsdäck uppgick till 276,5 MEUR (237,9 MEUR 10-12/2014), +16,2 %.

Rörelseresultatet uppgick till 80,3 MEUR (55,4), +44,8 %.

Rörelseresultat i procent var 29,0 % (23,3)

2015

(5)

Omsättningen uppgick till 951,5 MEUR (1 003,2 MEUR 2014), -5,2 %.

Rörelseresultatet uppgick till 285,5 MEUR (292,2), -2,3 %.

Rörelseresultat i procent var 30,0 % (29,1)

Omsättningen minskade år 2015 huvudsakligen på grund av den klart minskade försäljningsvolymen i Ryssland och devalveringen av rubeln.

Försäljningen ökade och marknadsandelen ökade i Nordamerika.

Försäljningen i Norden låg på en oförändrad nivå. Försäljningen i övriga Europa ökade en aning. Bolagets försäljning av sommardäck ökade på samtliga huvudmarknader.

Det genomsnittliga försäljningspriset minskade under 2015, beroende på valutakursförändringar. Vinterdäckens andel av försäljningsmixen var 73 % (79 %), men i sin helhet utvecklades försäljningsmixen positivt då andelen premiumprodukter när det gäller vinterprodukter ökade och den lyckade försäljningen av SUV-däck förbättrade sommardäcksmixen. Genomförda prisökningar i Ryssland stöttade genomsnittspriset. Den tuffa konkurrensen och faktumet att en del av de minskade råvarupriserna förflyttades till produktpriserna ledde till mindre prissänkningar i vissa länder.

På samma sätt som år 2014 dominerade Nokian Tyres vinterdäcktester i höst och vann ett stort antal tester världen över. Även nya Nokian

sommardäcksortiment vann många sommardäcktester i Centraleuropa under våren 2015. Ständiga lanseringar av nya produkter med nya innovationer som förbättrar säkerheten, komforten och miljön, har förstärkt varumärket och prisbilden för Nokian Tyres.

NOKIAN HEAVY TYRES 10-12 2015

Omsättningen för Nokian Heavy Tyres uppgick till 41,8 MEUR (41,0 MEUR 10-12/2014), +1,9 %.

Rörelseresultatet uppgick till 6,7 MEUR (7,8), -14,1 %.

Rörelseresultat i procent var 15,9 % (18,9) 2015

(6)

Omsättningen uppgick till 155,3 MEUR (149,1 MEUR 2014), +4,2

%.

Rörelseresultatet uppgick till 28,7 MEUR (24,6), +16,9%.

Rörelseresultat i procent var 18,5 % (16,5)

Efterfrågan inom de flesta produktsegmenten låg på god nivå på Nokian Heavy Tyres västmarknader. Jämfört med 2014 ökade affärsområdets leveranskapacitet, vilket ökade omsättningen. Försäljningen av

skogsmaskinsdäck gick fortsatt bra och även de övriga produktsegmenten utvecklade sig hyffsat bra. Försäljningen ökade mest i Nordamerika och även prognoserna ser bra ut nu i början av året. Försäljningen ökade även i Norden och i övriga Europa. Försäljningen i Ryssland och CIS påverkades negativt på grund av dåliga ekonomier samt devalveringarna mot euron.

Det genomsnittliga försäljningspriset jämfört med året innan minskade en aning på grund av den utmanande prissättningsmiljön och den ökande andelen originaldäck av försäljningen. Ökade försäljningsvolymer och

minskade fasta kostnader förbättrade dock rörelseresultatet betydligt. Lägre råvarupriser och bättre produktivitet stödde marginalerna.

VIANOR 10-12 2015

Omsättningen för däckkedjan Vianor uppgick till 119,4 MEUR (117,5 MEUR 10-12 2014), + 1,6%.

Rörelseresultatet uppgick till 11,1 MEUR (13,1), -15,7 %.

Rörelseresultat i procent var 9,3 % (11,2)

2015

Omsättningen uppgick till 327,6 MEUR (314,8 MEUR 2014), +4,1

%.

Rörelseresultatet var -1,9 MEUR (2,1), -189,2 %.

Rörelseresultat i procent var -0,6 % (0,7)

I slutet av perioden hade Vianor 198 (189) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge, USA Schweiz och Ryssland.

(7)

Omsättningen i de nordiska länderna ökade och mest ökade försäljningen i Norge. Försäljningen av personbilsdäck ökade medan försäljningen av lastbilsdäck minskade en aning. Försäljningen av tunga däck låg på samma nivå. Serviceförsäljningen ökade med 6 %, inklusive ökningen av

bilserviceförsäljningen med 8,5 %. Detaljhandelns andel var 51 % av Vianors totala försäljning. Eftersom vinterdäckssäsongen inte kom i gång ordentligt under fjärde kvartalet, minskade rörelseresultatet jämfört med 2014.

Den gradvisa förändringen av verksamhetsmodellen från däckförsäljning till bilservice fortsätter med investeringar och förvärv av bilverkstäder. I slutet av perioden hade totalt 64 bilverkstäder förvärvats och deras bilservicetjänster integreradats i Vianors anläggningar i Norden.

Franchising- och partnernätet

Under första halvåret expanderade Vianor sitt franchising- och partnernätverk med 120 nya försäljningsställen på Nokian Tyres kärnmarknader. I slutet av perioden ingick 1 475 försäljningsställen, varav 1 277 var partnerföretag, i Vianor-kedjan. Vianor är aktivt i 26 länder och mest aktiv i Norden, Ryssland och Ukraina. Utvidgningen av partnernätverket kommer att fortsätta.

Den enklare partnermodellen Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) fortsatte sin expansion under perioden med 370 nya avtal till 1 239 försäljningsställen i 19 europeiska länder och i Kina. N-Tyre, det nya Nokian Tyres

partnernätverk, har 102 försäljningsställen i Ryssland och CIS-länderna.

För ytterligare information kontakta:

Vd Ari Lehtoranta +358 10 401 7733

En längre version av bokslutskommunikén på engelska kan hämtas från:

http://www.nokiantyres.com/releases

Som enda däcktillverkaren i världen koncentrerar sig Nokian Tyres på

produkter och tjänster för säker bilkörning i nordiska förhållanden. Innovativa däck för person- och lastbilar samt tunga arbetsfordon marknadsförs

(8)

huvudsakligen i områden där det finns snö och skogar samt krävande

körförhållanden på grund av olika årstider. Nokian Tyres utvecklar produkter med målen hållbar säkerhet och miljövänlighet under däckets hela livscykel. I koncernen Nokian Tyres tillhör också däckkedjan Vianor med över 1 300 anläggningar i 27 länder. Nokian Tyres omsättning uppgick till cirka 1,4

miljarder euro år 2014 och antalet anställda är över 4 200. Nokian Tyres aktie noteras på NASDAQ i Helsingfors. Mer information finns på

www.nokiantyres.com

Kontaktpersoner

Wesa Lehto Presskontakt PR-konsult

Nokian Tyres kommunikation i Sverige wesa.lehto@wilinfo.se

070-7707 465

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :