Stureguld AB Delårsrapport stureguld.se

Full text

(1)

2012-11-30

stureguld.se

(2)

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

(3)

Vissa definitioner

Med ”Stureguld” eller ”Bolaget” avses, beroende på samman- hanget Stureguld AB (publ), organisationsnummer 556818- 0300, den koncern som Stureguld ingår i, eller ett dotterbolag till Stureguld. Med ”Stureguld Sverige” avses dotterbolaget Stu- reguld Sverige AB, organisationsnummer 556777-2883, tidigare Guld & Juvel Invest AB. Med ”VJ since 1890” avses dotterbolaget VJ since 1890 Sverige AB (publ), organisationsnummer 556737- 4037, tidigare Guld Invest Norden AB (publ). Med ”First North”

avses NASDAQ OMX First North. Med ”Mangold Fondkommis- sion” avses Mangold Fondkommission AB, organisationsnummer 556585-1267.

Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med ”M” avses miljoner.

Framtidsinriktad information

Rapporten kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och anta- ganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden kan finnas i flera avsnitt och inklude- rar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händel- ser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra fak- torer som Bolagets verksamhet påverkas av. Stureguld AB genom- för i dagsläget inga framtidställda prognoser.

Riskfaktorer

Det finns ett flertal risker som kan påverka Stureguld AB verksam- het och resultat. Flera av de interna faktorerna förebygger Sture- guld genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns fortfarande yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Ris- ker som kan uppkomma är bland annat valutaeffekter, guldprisets utveckling samt import och export regleringar. Vidare finns ris- ken av beroendet av nyckelpersoner i organisationen. Denna risk minskas kontinuerligt genom uppbyggandet av en stark organisa- tion kring Stureguld AB.

(4)

Aktieinformation för Stureguld

Kortnamn SGLD B

ISIN-kod SE556818030001

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport för perioden

januari – september 2012 30 november 2012 Bokslutskommuniké för perioden

januari – december 2013 28 februari 2013 Delårsrapport för perioden

januari – mars 2013 15 maj 2013

Halvårsrapport för perioden

januari – juni 2013 15 augusti 2013

Innehåll

Delårsrapport 3 VD har ordet 4 Verksamheten 5 Finansiell översikt 7

Redovisnings- och värderingsprinciper 11 Adresser 12

(5)

Delårsrapport

Verkställande direktör och styrelsen för Stureguld AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2012-01-01 - 2012-09-30

Stureguld AB delårsrapport i sammandrag:

* Intäkterna för kvartal tre uppgick till 35,6MSEK (11,6 MSEK)

* Rörelseresultatet för kvartal tre uppgick till 1,3 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,7 procent.

* Resultat per aktie för kvartal tre uppgick till 2,7 kronor.

* Substansvärdet per aktie uppgick till 28,5 kronor.

Baserat på 1 276 507 aktier.

Periodens omsättning under första 9 månaderna ökade med 2135% jämfört med motsvarande föregående år och uppgick till

128 MSEK (6 MSEK). Rörelseresultatet för delåret uppgick till 5,7 MSEK (-0,6 MSEK), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 % . Resultat för delåret efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (-0,7 MSEK)

Resultat per aktie för delårets uppgick till 5,0 kronor per aktie. Detta baserat på 1 276 507 aktier.

Resultat och ställning Översikt koncernen (tkr)

2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2010-09-08 2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Nettoomsättning 35 630 11 604 128 280 6007 20 197

Rörelseresultat 1 306 1 235 5 729 -572 -3 553

Resultat efter finansiella

poster 3 610 1 172 6 662 -590 -3 621

Balansomslutning 36 331 11 969 36 331 11 969 13 155

Soliditet 36 % 51 % 36 % 51 % 11 %

Substansvärde per aktie (kr) 28,5 9,4 28,5 9,4 10,3

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (Kr). Uppgiter inom parentes avser föregående år.

(6)

VD har ordet

Stureguld har följt sin lagda plan och fortsatt levererat bra under hösten.

Vi har ökat omsättningen med 2135 % från föregående år motsvarande period. Vår position inom den svenska marknaden har stärkts avsevärt och vi har startat vår verksamhet i Norge, som redan har visat ett positivt bidrag. Vi räknar med ett positivt kassaflöde från Norge redan under Q4 2012. Kvartalet som visar ett positivt resultat har belastats med uppstart kostnader i samband med vår expansion.

Vidare har Stureguld under perioden startat Stureauktion.se, vilket är vår egna auktionssite. Stureguld har som målsättning att erbjuda våra kunder en helhetslösning när det vill handla med större partier. Ytterligare ger auktionsiten Stureguld en möjlighet att optimera vår egen försäljning av egna smycken. På Stureauktion.se finns även möjligheten att handla guldtackor online. Försäljningen av guldtackor har under hösten ökat och Sturegulds mål är att bli störst i Sverige på den markaden emot privatkonsumenter.

Marknaden vi agerar i är fortsatt bestående av många små aktörer, vi tror att en konsolidering kommer ske inom en snar framtid. Stureguld förbereder sig för att agera som den ledande aktören där målsättningen är att skapa en stor Nordisk aktör för ädelmetaller.

Under den närmsta tiden ser vi med spänning fram emot att fortsätta expandera vår verksamhet med fortsatt ökat resultat och positivt kas- saflöde. Listningen på Nasdaq har gett oss en bra plattform för vår fortsatta expansion som den ledande aktören in Norden.

Framtiden för Stureguld ser mycket ljus ut med fortsatt högt guldpris, expansiv marknad, en trimmad organisation, nytt kontor i Norge och många möjligheter.

Joacim Nord

Verkställande direktör

(7)

Verksamheten

Översikt

Stureguld är en aktör med växande betydelse inom den svenska ädelmetall- och smyckesindustrin. Bolaget arbetar intensivt med att uppnå ökad tillväxt, såväl organisk som genom förvärv och syftar till att verka internationellt under 2012. Verksamheten är inriktad mot slutkonsumenter (”B2C”) genom egna butiker och hemsidor, verksamhet bedrivs även B2B.

Stureguld är numera en helhetsleverantör inom ädelmetaller och smycken. Koncernen innehar hela kedjan, allt från inköp av ädelme- taller i egna butiker där även försäljning av smycken sker till att vara en grossist inom råvaror och produkter till cirka 400 andra butiker och smeder, primärt inom Sverige. Stureguld arbetar även med finansiella tjänster genom GuldFinans, som erbjuder finansiering till andra butiker som vill genomföra inköp men inte har den finansiella kapaciteten som krävs. Stureguld genomför även prospektering av ädelmetall-utvinningsområden genom dotterbolag. Stureguld har dessutom möjligheten att erbjuda tjänster inom analys och affinering via partners inom branschen. Detta gör att Stureguld nu, för egen och sina kunders räkning, kan vara en helhetsleverantör vars verksam- het sträcker sig från inköp och förädling av ädelmetaller till direktförsäljning till konsumenter.

Affärsidé

- Att bedriva handel med ädelmetaller.

Vision

Stureguld skall vara en betydande aktör på den svenska mark- naden för ädelmetaller samt vara verksam på den internationella marknaden.

Mål

Sturegulds mål är att ständigt utvecklas och öka bolagets lön- samhet. Det kan ske genom såväl organisk tillväxt som genom förvärv.

Strategi

Styrelsens målsättning är att skapa tillväxt, såväl organisk som genom förvärv samt ge god avkastning till Bolagets aktieägare.

Förvärven kommer att genomföras i linje med en väl utformad strategi som ligger till grund för att skapa mervärde för Sture- gulds aktieägare. Förvärv skall bidra positivt till minst en av följande faktorer: tillväxt, ökade marginaler, starkare organisa- tionen.

Historik och utveckling

VD Joacim Nord grundade Stureguld i september 2010 efter att genomfört en studie av marknaden. Studien visade att markna- den var attraktiv och att lönsamheten hos aktörerna var god samt att det fanns plats för nya aktörer. Det konstaterades även att det fanns möjligheter till konsolidering för att uppnå synergier. Stu- reguld genomförde sitt första förvärv i september 2011 då Guld

och Juvel Invest AB numera Stureguld Sverige AB förvärvades. I och med förvärvet skapades en starkare organisation med längre historik och en gedigen kunskap. Nästa förvärv gneomfördes över årskiftet och den 1 mars 2012 tillträdde Stureguld Guld Invest AB numera VJ since 1890 AB. Bolaget ökar signifikant Sturegulds storlek och marknadsposition. Tillsammans skapas en aktör som blir signifikant på Svenska marknaden. Stureguld söker efter fler förvärvskandidater, och vår handelsplats på Nas- daq OMX öppnar nya möjligheter för förvärv.

Legal struktur och medarbetare

Stureguld AB (publ) har organisationsnummer 556818-0300 och Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun. Bolaget inregist- rerades vid Bolagsverket den 8 september 2010 och har bedrivit verksamhet sedan denna tidpunkt. Bolaget är ett publikt aktiebo- lag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Gällande bolag- sordning antogs vid årsstämma den 24 mars 2011.

Stureguld AB (publ) är moderbolag i en koncern bestående av svenska dotterbolaget Stureguld Sverige AB med organisations- nummer 556777-2883. Stureguld AB (publ) äger 100 procent av aktierna i Stureguld Sverige AB och SGVJ Since 1890 AS med organisations nummer 998 449 057 . Stureguld AB (publ) äger även cirka 88,8 procent av aktierna i VJ since 1890 AB (publ) med organisationsnummer 556737-4037 som i sin tur är ensam ägare till Nordiska Guldjuveler AB med organisationsnummer

(8)

556279-0187 och Nordic Group Trading AB med organisations- nummer 556673-8174. Stureguld AB (publ) äger även 75 procent av GGP Guldfinans i Stockholm AB med organisationsnummer 556698-1030, som i sin tur äger 100 procent av S.G Gold SARL med organisationsnummer 0.39.548.A/2012.

Stureguld äger dessutom rättigheterna till domänerna, www.

stureguld.se, sturegull.no, www.sms24karat.se, www.Mrguld.

se, www.Iguld.se, samt www.Guldkarat.se och VJ since 1890 äger rättigheterna till: Guldkursen.se, VJ1890.com.

VJ since 1890s verksamhet bedrivs från lokalerna på Södermalm som är Bolagets huvudkontor. I Stureguld är totalt åtta personer anställda varav fyra personer är anställda i VJ since 1890, två personer är anställda i Stureguld Sverige och två i moderbolaget Stureguld.

Affärsområden

Affärsområdet Råvaror

Affärsområdet Råvaror kommer fortsättningsvis vara den delen av verksamheten som står för den största delen av omsättningen.

Målet är att öka omsättningen samt marginalen, som för VJ since 1890 länge varit pressad. Målsättningen är att Bolaget ska bli både större och mer effektiv inom detta affärsområde. När Bola- get nu kontrollerar hela kedjan inom råvaror har marginalen ökat markant. Målet är att hålla 15 procent i rörelsemarginal inom Råvaror.

Affärsområdet Smycken

Affärsområdet Smycken (VJ since 1890) kommer att flytta en del av försäljningen till butiksledet, och samtidigt kommer affärs- området att fortsätta att arbeta mot större kunder. Det kommer även ske satsningar på marknadsföringen av VJ since 1890 som är dess eget varumärke. VJ since 1890 skall bli ett starkt varumärke i Sverige men även känt i övriga Europa. Ökade IT kunskaper från Stureguld innebär en möjlighet att marknadsföra VJ since 1890 på ett effektivt sätt. Marknadsföring kommer till stor del att ske genom bloggar och sociala medier. VJ since 1890 har även utvecklat ett samarbete med Isabella Löwengrip som via sitt nät- verk av bloggar kommer att designa och även sälja VJ since 1890 produkter. Detta för att skapa en mer lönsam försäljningsprocess.

Marginalerna inom smycken blir även upp mot 80 procent av pro- dukterna om koncernen säljer dem i egna butiker.

Affärsområdet Butiker

Inom Affärsområdet Butiker pågår expandering och Bolaget kommer att etablera fler butiker för att komma närmare kunder, skapa större förtroende samt stärka varumärken. Detta gäller främst Stureguld, men även VJ since 1890 som kommer att få en

naturlig exponering i butikerna. Sturegulds butiker kommer ini- tialt etableras i Stockholm och sedan även på andra större orter i Sverige. Idag innehar Stureguld butikslägen i Stockholm, Malmö och Oslo och letar efter passande lokaler i Göteborg, Köpen- hamn, Jönköping, Linköping och Uppsala.

Affärsområdet Tjänster

I affärsområdet Tjänster arbetar Bolaget med affinering och analyser. Detta område innebär en möjlighet att expandera i och ökad storlek och närvaro. Området Tjänster infattar även Guld- Finans som kommer att verka som ett komplement för Stureguld.

Bolaget har ombud via GuldFinans som köper in guld i hela Sverige. Bolaget kommer under hösten att genomföra en säljturné för just detta.

Affärsområdet Prospektering

Stureguld har genom dotterbolaget S.G Gold SARL erhållit rät- tigheter till prospektering i Nya Guinea. Lokalt bolag är bildat i Guinea, SG Gold SARL, ägs av GGP Guldfinans AB.

SG Gold har licens för guldutvinning i Dinguraiye-området, ca 63 km 2, beläget ca 425 km från Conakry. Vidare har SG Gold blivit erbjudit undersökningstillstånd för 3 st områden ca 50 km sydost om Kindia vilket ligger ca 100 km från Conakry. Områ- dena är 44,8, 49,9 och 52,8 km 2 stora. För tillfället genomförs vidare prospektering och planering.

Marknadsföring

Stureguld marknadsför sina tjänster i flertalet mediekanaler, bland annat genom tidningar, Internet och via sökmotoropti- mering. En viktig del i utvecklingen är att positionera tjänsten i sökmotorerna (Google, Yahoo, Bing) och av denna anledning kommer Bolaget fortsättningsvis att optimera Stureguld.se för att bygga en stor portal för alla Bolagets tjänster.

(9)

Informationen i denna rapport är baserad på Sturegulds redovisning för det aktuella året, som är upprättad i enlighet med årsredovis- ningslagen och med tillämpade av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden gällande så kallade större företag, och reviderad av Bolagets revisor.

Resultaträkning

Belopp i KSEK Q3 2012

2012-07-01 -2012-09-30

Q3 2011

2011-07-01 -2011-09-30

Ackumulerat 2012

2012-01-01 -2012-09-30

Ackumulerat 2011

2011-01-01 -2011-09-30

Helår

2010-09-08 -2011-12-31

Nettoomsättning 35 630 11 604 128 280 6 007 20 181

Övriga rörelseintäkter - 13 - 16

Summa rörelsens intäkter 35 630 11 616 128 280 6 007 20 197

Råvaror och förnödenheter -33 083 -7 116 -114 948 -3 839 -15 513

Övriga externa kostnader -1 400 -2 873 -6 623 -2 475 -7 263

Personalkostnader -672 -230 -2 753 -103 -369

Avskrivningar och nedskrivningar -321 - 162- -917 -162 -604

Negativ Goodwill 1 153 2 690

Rörelse resultat 1 306 1 235 5 729 -572 - 3 553

Resulatat från värdepapper och fodringar -3 - 13 -

Resultat från andelar i koncernföretag 2 444 - 1 349 - -

Resultat från anläggningstillgångar - - -13 - -

Ränteintäkter och likande resultatposter - - 1 - 1

Ränte kostnader och liknande resultatposter -138 -63 -417 -118 -69

Resultat efter finansiella poster 3 610 1 172 6 662 -590 -3 621

Skatt -566 -532 -44 -64 -

Minoritetens andel av årets resultat -153 - -240 - -

Resulat 3 502 640 6 378 -654 - 3 621

Resultat per aktie (SEK) 2,74 1,09 5,0 -1,12 -6,18

(10)

Balansrapport

Belopp i KSEK 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar -

Balanserade utgifter för FOU - - 654

Hyresrätter och likande 145 194 194

Goodwill 3 210 3 869 3 672

- - -

Materiella anläggningstillgångar - - -

Inventarier, vertyg och installationer 748 998 228

- - -

Finansiella anläggningstillgångar 2 505 - -

- -

Summa anläggningstillgångar 5 833 5 061 4 749

- - -

Omsättningstillgångar - - -

Varulager m.m. 11 303 5 478 6 843

Förskott leverantör - - -

Kortfristiga fordringar 9 601 190 1 481

Skattefodringar 1 741 128 68

Övriga fodringar 121 851 1 325

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 542 320 78

Kassa och bank 4 083 130 83

Summa omsättningstillgångar 30 498 6 907 8 406

SUMMA TILLGÅNGAR 36 331 11 969 13 155

(11)

Belopp i KSEK 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 277 500 585

Pågående nyemission 36

Budna reserver 122

Fria reserver 5379 6184 4 419

Periodens resultat 6 379 -654 -3 621

Summa eget kapital 13 156 6 066 1 383

Minoritets intresse 4 053 - -

Avsättningar - - -

Negativ goodwill 1 921 - -

-

Lågfristiga skulder -

Skulder till kreditinstitut 263 - 550

Skulder till koncernföretag 0 - -

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 10 831 63 1 746

Skulder till kreditinstitut 1 050 - 1 200

Förskott från kunder 17 82 17

Leverantörsskulder 3 828 - 4 749

Aktuella skatteskulder 48 - -

Övriga skulder 517 506 3 263

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 647 - 247

Summa kortfristiga skulder 16 938 651 11 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 331 1 167 13 155

Poster inom Linje

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

(12)

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK 2012-07-01

-2012-09-30 2011-07-01

-2011-09-30 2012-01-01

-2012-09-30 2011-01-01

-2011-09-30 2011-01-01 -2011-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 3 610 -606 6 662 -558 -3 621

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 321 162 970 162 604

Realisationsresultat -2 444 -1 499

Minoritsintressen 939 - 718 - -

Förändringar i avsättningar - 1921 - -

Återföring negativ goodwill - 1 153

Marknadsföringskostnader betalade via nyemision med kvittning

- - - 1 675

Betald inkomstskatt -138 852- -1 670 853 -

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄND- RINGAR AV RÖRELSEKAPITALET

1 135 408 7 102 433 - 1 342

Förändringar i rörelsekapital

Förändring i varulager 188 -906 4 545 -1 078 - 1 342

Förändring av fodringar 3 098 -260 753 -450 -2 443

Förändring av rörelseskulder - - - - 7 438

Förändring av kortfristiga skulder -4 087 3 827 -8 020 4 210 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 334 3069 - 4383 3 115 3 022

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterbolag 2 -2 785 -1 970 -2 785 -2 785

Avyttring av dotterbolag 444 444

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -755 0 -755 -755

Försäljning av anläggninstillgångar 776 0 45

Förvärv /försäljning av finansiella anläggnings- tillgångar

1 431 -

Kassaflöde från investerinsverksamheten 1 221 -3 540 -95 -3 540 -3 540 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån - 550 - 550 550

Amortering av lån -288 - -288 -

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -288 550 -288 550 550

PERIODENS KASSAFLÖDE 1 268 79 4 000 126 33

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS START

2 815 50 83 4 50

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 4 083 129 4083 129 83

(13)

Allmänt

Stureguld AB upprättar delårsrapporten i enlighet med Årsredo- visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Moderbolagets siffror redovisas ej i rapporten då moderbolaget ej anses väsentligt ur koncernens perspektiv.

Koncernförhållanden

Uppgift om dotterbolag

Bolaget är moderbolag till 100% av Stureguld Sverige AB med org nr. 556777-2883 samt 88,8% av VJ since 1890 Sverieg AB med org nr. 556737-4037. Stureguld AB (publ) äger även 75 procent av GGP Guldfinans i Stockholm AB med orgnr 556698-1030.

Koncernredovisning

Omfattning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföre- taget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna.

Redovisningsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

Det innebär att förvärvade. dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fast- ställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpe- skillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskriv- ningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Goodwill 5 år

(14)

Stureguld AB (publ) Box 4313,

102 62 Stockholm

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 21 Tel: +46 8 710 06 10

www.stureguld.se kontakt@stureguld.se

Certified Adviser och likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB

Engelbrektsplan 2 114 34 Stockholm Tel: +46 8 50 30 15 50 Fax: +46 8 50 30 15 51 www.mangold.se info@mangold.se

Legal rådgivare

Baker & McKenzie KB Vasagatan 7

10123, Stockholm Tel. +46 8 56 61 77 00 Tel. +46 8 56 61 77 99 www.bakermckenzie.com stockholm@bakermckenzie.com

Revisor

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB Drottninggatan 99

113 60 Stockholm Tel: +46 8 458 92 50

Kontoförande institut Euroclear Sweden AB Box 7822

Regeringsgatan 65 103 97 Stockholm Tel: +46 8 402 90 00

(15)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :