08. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 123

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 123/2016 Dnr 2016/0067 KS-7 Diariekod: 021

Ägardirektiv till AB Sollentunahem, AB SOLOM och Sollentuna Energi och Miljö AB om allmänhetens insyn hos privata utförare

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-04-20 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Från 1 januari 2015 ska kommunala bolag ge allmänheten möjlighet att få insyn i de verksamheter som bolagen genom avtal överlämnat till privata utförare att hantera. Kommunfullmäktige skase till att bolagen ger allmänheten denna insyn.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Ägardirektiven för kommunens tre helägda bolag AB

Sollentunahem, AB SOLOM och Sollentuna Energi och Miljö AB kompletteras med följande text:

Bolaget ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Detta sker genom att en klausul om allmänhetens insyn finns med i förfrågningsunderlag och avtal.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Ägardirektiven för kommunens tre helägda bolag AB

Sollentunahem, AB SOLOM och Sollentuna Energi och Miljö AB kompletteras med följande text:

Bolaget ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. Detta sker genom att en klausul om allmänhetens insyn finns med i förfrågningsunderlag och avtal.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Beslutsexpediering: Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :