06.3. Kvalitetsuppföljning externa utförare

Download (0)

Full text

(1)

Sollentuna 2019-10-04

Kvalitetsuppföljning utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning

Enligt avtal ska utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen driva ett fortlöpande kvalitetssäkringsarbete.

För att kvalitetssäkra vuxenutbildningen utför Kunskapsparken, som samordnar vuxenutbildningen, verksamhetsbesök. Detta görs i samarbete med Vux Norrort. Alla utbildningsanordnare får minst ett besök en gång per år. På verksamhetsbesöken får anordnaren skriftligen och muntligen redovisa de kvalitetskriterier som gruppen anser behöver följas upp. Verksamhetsbesöken dokumenteras och anordnaren tillhandahåller en skriftlig rapport. Planerade och oanmälda tillsynsbesök sker vid berörd skola vid inkomna klagomål.

Följande punkter följs upp på verksamhetsbesöken:

Resultat och måluppfyllelse

 Betygsresultat

 Kvalitetssäkring av likvärdig bedömning av elevernas kunskaper

 Andel elever som fullföljer sin utbildning

 Andel elever i behov av särskilt stöd som fullföljer sin utbildning Elevernas upplevda kvalitet

 Elevnöjdhet utifrån brukarundersökningar och egna enkäter

 Eventuella klagomål eller synpunkter

(2)

Kvalitetsuppföljning externa utförare inom coachtjänster

Den kvalitetsuppföljning som görs av de externa utförare Möjligheternas kontor genomför sker på, i huvudsak, två olika sätt. Det sker dels inför godkännande och dels under tiden coachning utförs.

När ett företag lämnat anbud enligt LOV går anbudets handlingar, exempelvis referenser och ekonomisk dokumentation. Därefter kallas företaget till ett fysiskt möte för att säkerställa att de uppfyller ställda förväntningar på metodik och kvalitet. Vidare ska de beskriva tidigare liknande verksamhet som kan jämföras med de uppdrag som de kommer att få via

Möjligheternas kontor.

Efter ett godkännande av Sollentuna kommun blir de valbara för gruppen kommuninnevånare som är prioriterade att ta del av stödet.

Nästa steg i kvalitetsuppföljningen sker via täta kontakter mellan handläggarna på Möjligheternas kontor och deltagarna. Det är genom dessa kontakter som kvaliteten säkerställs.

Årligen sker årliga möten med godkända coachföretag för avtalsuppföljning.

Resultatet d v s andelen som går till jobb/studier efter avslutad insats samt deltagarnas uppfattning av stödet följs upp årligen och redovisas till utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden. Utöver detta genomförs en uppföljning efter 6 månader för gruppen som avslutata en insats i syfte att se om de fortfarande är kvar i jobb/studier.

Figure

Updating...

References

Related subjects :