Innehåll 1947 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_reg Fornvännen 1947 Ingår i: samla.raa.se

Download (0)

Full text

(1)

Innehåll 1947

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1947_reg Fornvännen 1947

Ingår i: samla.raa.se

(2)

INNEHÅLL

Sid.

H a r r y A n d e r s e n : Kävsalslcncns Indskrift 306—313 T. J . A r n e : »Austr i K a r u s m » och Särkliindmininel. Med (i lig. . . 29(1 -306

Agne» Geijer: Medeltidens färgkonst — nägra synpunkter. Med

2 fig 148—163

Nils-Gustaf Gejvall: B e s t ä m n i n g av b r ä n d a ben frän forntida gra-

var. Med 4 fig 89— t T B i r g e r N e r m a n : Arkeologisk d a t e r i n g av vcndcllidcus n o r d i s k a

runinskrifter. Med 36 fig. K)!)—141

Nils Ludvig R a s m u s s o n : »Inte cn vittea». Med 2 fig 68—73 J o h n n y Roosval: Notkes Sankt G ö r a n i fri kopia 1588. Med 2 tig. 112—117

Monica Rydbeck: Medcltidsnialniiigar frau tre å r h u n d r a d e n i V.

S a l l e r u p s ödekyrka. Mod 11 fig 198—289 D a g m a r S e l l i n g : K r i n g ott vikingatida g u l d s p ä n n e Iran Uppland.

Med 8 fig 74—84 Mårten Sjöbeck: Iakttagelser r ö r a n d e den bebyggelsehistoriska

utvecklingen o m k r i n g den forna Kafjärden i Södermanland. Med

8 fig 380—247

Armin Tuulse: Kastell i nordisk borgarkitektur. I, II. Med 36

fig 7—38. 85—108

I n g e b o r g Wilcke-Lindqrist: S. E r i k och a n d r a höggotiska mal

n i n g s r e s t e r i Vendels k y r k a . Med 3 fig 814—330 Nils Å b e r g : K u n g a l i s t a n frau K h o r s a b a d 1—6 Nils Å b e r g : U p p s a l a h ö g a r s datering. Mod 36 fig 257—289

SMÄRRE M E D D E L A N D E N

Carl-Axel A l t h i n : A g o r ö d s u t g r ä v n i n g a r n a . U n d e r s ö k n i n g a r av

mesolitiska boplatser i S k å n e 1946—47. Mod 4 fig 848—363 Holger A r b m a n : E u medeltida r y l t a r a k v a m a n i l frau Vä k y r k a . Med

1 fig 48—50 Holger A r b m a n : 1946 å r s u t g r ä v n i n g i A g e r ö d s m o s s e Munkarps

socken, Skåne 176—178 T. J. A r n e : Biskop Osmund 51—56

T. J. A ( r n e ) : H u g o Obermaier in memoriam. Med 1 fig 181 —188 Axel B a g g e : E u n y u p p t ä c k t keramikboplats i Koslagon. Med 1 fig. 57—59 Axel B a g g e : >Korphacka» från T r y s e r u m i Småland. Med 1 fig. 180—181 Axel B a g g e : Ell märkligt skelelltynd Iran ganggriflslidcn 248—24!)

Axel B a g g e : Nya fynd och f o r s k n i n g a r rörande Sveriges äldsta

bebyggelse 354—358 Nils Cleve: >Gammal stadsdel . Med 2 fig 219—254

Sigurd C u r m a n : P a u l Clemen in memoriam. Med 1 fig 321—323 Bernt E i n e r s l a m : E n uppländsk bältehako frän föl-romersk tid.

Mod 3 fig 342—344 G. A. H e l l m a n : P r a k t b ä l y x a från Tolsum, R i n g a r u m socken. Öster-

götland. Med 1 fig. ' 364—856 Olle K ä l l s t r ö m : J o s e p h B r a u n , S. J., nittio är 56—57

(3)

/ JV N li H A I. L

Sid.

Olle K ä l l s t r ö m : V a r n i n g fiir falsk r c u ä s s a i i s s i l v c r k a n n a . Mod 2

lig 173—176 Olle Kiillsii-iini: Safirring frän högmedeltid. Med 12 fig 329—335

Sunt' Lindqvist: »Onaturliga r u n s l e n s l r a n s p o r t e r » 50—51 S ( u n e ) L ( i n d q v i t t ) : Kiels m u s e u m u n d e r oeh efter kriget 59 E r i k II. L u n d b e r g : Svensk-engelska arkeologutbytct 1917. Med 1 fig. 345—347

/.'. Moltke: Hvad var LlBgmst, G u l d h o r n e t s Moster. Magiker, P r o s t

eller (Iuldsmed? 336—342

Birger Nerman: Francis Balodis in memoriam. Med 1 fig 324—328

J ( o l i n n y ) R ( o o s r a l j : R e s t a u r e r i n g gonom stilimitation mildrad av

k o n s t n ä r l i g frihet 336 J o h n n y Roosval: Hörsne k ä r n k y r k a . Ett mönaterexempei pa got-

ländska priiporlioneringsreglcr under eislerciensisk lid 358—363

Adolf S c h a c k : Ett brev från Budapest 172—173 D ( a g m a r ) S<ellin)q: Svenska fornminnesföreningen 1946. Med

1 ' fig 60—62 Mårten S t e n b e r g e r : U t g r ä v n i n g a r n a i V a l l h n g a r 1916. Med 1 fig. 52—53

Berta s t j e r n q u i s t : U n d e r s ö k n i n g a r av järnaldersboplata i Vä by,

Vä sucken. S k å n e 179—WO liengt T h o r d e m a n : Etl unggotisk! mästerverk. Med B fig 164—171

Olof Vessberg: Svenska arkeologiska samfundet 353—354 Mals A m a r k : Ocn lilla klockan i Ödsköld, troligen Sveriges äldsta

i l u n k 178—179 Nötet 63—64, 191—192, 256, 869—370

L I T T E R A T U R OCH K R I T I K

Herbert . 1 . C a h n : Die Miinzen der sizilisclicn Stadl Naxos. Anmä-

lan av Nils Ludvig l i a s m u s s o n 185—187 H e n r y F i e l d : Contributions to the Anthropology of I r a n . A n m ä l a n

av T. .1. Arne (se även E r n s t Herzfeld) 964—369 E r n s l Herzfeld: Iran in the Ancieiil Kast; Archaeological Studies

presented In the Lowell lectures al Boston. Anmälan av T. .1.

A r n - (se .även H e n r y Field) 364—369

Tore O.:»on Nordberg;'Karlbergs sloit. Anmälan av August Hahr f 183—185

Tord O : t o n N o r d b e r g : Stockholm i tolv v a n d r i n g a r . Anmälan av

Adolf Schiick 190 Monica Hydbeck: Snarestadsmästarcii i S k u r u p s k y r k a . Anmälan

av Johnny Roosval 185

Erik Westerby: 1 );i D a n m a r k s addsle Slenaldersboplads blev fundet.

Anmälan av Axel Bagge 188—189

Mat» A m a r k : Bohusläns medeltida k y r k k l o c k o r . Anmälan av

Johnny Roosval 188

Heriews 192, 370 Bibliografiska meddelanden från K u n g l . Vitterhets Historie 0OB

Antikvitets Akademiens bibliotek. Tidskrifter inkomna u n d e r

ar 19*6. \ \ Maja LundqvUt 371—371'

Figure

Updating...

References

Related subjects :