Julbrev 2019 svenska

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendenummer Dokumentdatum

TRV 2019/123070 2019-11-26

Sidor 1(1)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 99 97

Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

TMALL 0422 Brev v.1.0

Julbrev 2019 svenska

Jag vill inledningsvis tacka er alla för insatser, leveranser och ett gott samarbete under året som gått.

Jag vill också ta tillfället i akt att påminna om Trafikverkets uppförandekod. Den tjänar som vägledning för Trafikverkets medarbetare, men också för våra leverantörer och den utgör därför avtalsinnehåll i alla Trafikverkets kontrakt. Det är angeläget att vi

tillsammans ser till att koden följs och att den vägleder oss i vårt arbete.

De senaste åren har media rapporterat om allvarliga händelser som rört både svenska myndigheter och företag inom det privata näringslivet. Statistiken visar att över en tredjedel av de mutbrottsdomar som meddelades 2018 härrör från bygg-och anläggningsbranschen.

Jag ser detta som allvarligt och oroas över utvecklingen. Därför är vårt gemensamma arbete för att stärka förtroendet för vår bransch särskilt viktigt.

Trafikverket har sedan bildandet bedrivit ett systematiskt etik- och moralarbete för att upprätthålla allmänhetens förtroende för vår verksamhet, men också för den offentliga verksamheten i stort. Mot bakgrund av händelser i vår omvärld ser vi inte att vi kan slå av på takten i vårt arbete, utan tvärtom är frågan mer aktuell än någonsin.

Trafikverket har fått förtroendet att ansvara för mycket skattemedel och vi utför

tillsammans med er leverantörer ett samhällsviktigt uppdrag, som även omfattar ansvaret att skydda samhället från korruption och andra oegentligheter.

Inför den stundande julhelgen vill jag liksom tidigare år be er att inte ge julgåvor eller sända oss inbjudningar till aktiviteter av nöjes- eller trivselkaraktär och samtidigt ta tillfället i akt att önska er alla en god jul.

Lena Erixon Generaldirektör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :