§ 32 Förslag till val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022 Beslut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2018-11-27 Valberedningen

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2018/362

§ 32 Förslag till val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja följande ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte mandatperioden 2019-2022

Ombud Ersättare

Cecilia Bladh in Zito (SD) Stefan Borg (SD) Lars-Göran Ritmer (M) Anette Persson (M) Jörgen Leufstedt (MP) Jens Rosberg (L)

Sammanfattning av ärendet

Valberedningen har att kommunfullmäktige föreslå ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte mandatperioden 2019-2022.

Överläggning

Under överläggningen föreslår Socialdemokraterna att Susanne Meijer (S) skall föreslås till ombud till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte.

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :