• No results found

En hård kamp för överlevnad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "En hård kamp för överlevnad"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

   ~ 

I skuggan av konflikten mellan LRA/Herrens Motståndsarmé och regeringen pågår sedan mer än femtio år en annan konflikt i nord- östra Uganda.

I Karamojaregionen finns över tio klaner som är boskapsskötare och seminomader. I sekler har klanerna stulit boskap mellan sig, från början som en närmast kulturell akt under ordnade former. En ung manlig kara- mojong måste skaffa egna kor för att kunna betala skolavgifter, ett skäl till varför läskun- nigheten är omkring rekordlåga  procent, och för att bilda familj.

Varje år, när torrperioden slår till i Kara- moja, går de unga boskapsskötande männen över till andra bördigare regioner och låter sina djur beta och dricka. Folk från Kenya och Sudan, som har ännu sämre mark, kom- mer in i de nu övergivna markerna. Så har det gått till i över femtio år.

Under de senaste tjugo åren har graden av våld ökat kraftigt. Lätta vapen har ersatt de traditionella spjuten och räderna sker allt- mer kontinuerligt, inte bara under torrperi- oderna. En kommersialisering av boskaps- räderna har skett där unga, kriminella kara- mojonger betalas av vissa makthavare för bakhåll på vägarna och för att sälja stöldgods och boskap. Enligt företrädare från fredslob- by och religiösa samfund är politiker och armégeneraler mycket inblandade i räderna och i vapenhandel. Denna är idag mycket utbredd och införseln uppges komma främst från Sudan och Etiopien.

Fredsavtal bryts

Värst drabbat av allt detta är itesofolket i Tesoregionen. I distriktet Katakwi är en tredjedel av invånarna internflyktingar.

Iteso står helt enkelt försvarslösa när deras grannar kommer med illegala AK:or istäl- let för de gamla spjuten.

I Usuk säger två itesomän:

– Varje år kommer karamojongerna och tar vår boskap och stjäl mat. Vi är trötta på att de alltid bryter fredsavtalen. Gång efter gång har vi kommit överens om att de inte får komma till vårt distrikt med vapen. Vi gör ju inget! Regeringen får avväpna dem eller väpna oss! Annars kan vi inte ha grannar

som är primitiva och aggressiva och saknar respekt för människoliv.

 beväpnade sig iteso och stred mot den nya regeringen under Museveni efter- som det första regeringen gjorde var att ta bort militärposteringar mellan distrikten.

Ugandas militär UPDF, Ugandan Peoples Defence Forces och de rekryterade lokalmili- tiorna LDU, Local Defence Units, har under historien inte fått bukt med räderna. Ibland hämnas de urskillningslöst, tillämpar kol- lektiv bestraffning och övervåld.

Förlorade marker

Karamojongerna kämpar idag för sin över- levnad eftersom de har negligerats och isole- rats ända sedan kolonialtiden. Britterna an- vände Karamoja som privat jaktmark och som ett ”mänskligt zoo”, man åkte dit för att titta på de primitiva människorna. Nya di- striktsgränser drogs som inskränkte karamo- jongernas tillgång till bördiga marker, kam- pen för knappa resurser ökade liksom åt- skillnaden mellan klanerna. Den bördigare halvan av Karamoja, land de behöver för sin överlevnad, är de utestängda ifrån eftersom den har stämplats som skyddat vildmarksre- servat. Här finns även guldfyndigheter.

Under Idi Amins regeringsperiod beord- rades massavrättningar av oskyldiga kara- mojonger under förevändningen att de var primitiva och inte bar civiliserad klädsel.

Tidigt föddes därför hos dem ett behov av att försvara sig mot statsmakten. När Amin störtades  flydde hans soldater och läm- nade stora mängder vapen som karamojong- erna tillskansade sig. Under efterföljande självständiga regeringar fick resten av Ugan- da vägar och elektricitet, infrastruktur och brunnar. I Karamoja råder alltjämt underut- veckling. Detta, tillsammans med brist på förståelse för den kultur och livsstil som läm- par sig bäst för miljön i norra delen av Ugan- da, har skapat behov av odemokratiska och olagliga metoder för att säkra överlevnaden.

Avväpningsprogram

 påbörjades ett avväpningsprogram som skulle öka säkerheten i området. Karamo- jongerna själva var positivt inställda. Det var ett ambitiöst program, uppdelat i en fredlig och en offensiv fas. Men så fort den fredliga

fasen övergick i den offensiva slutade de att frivilligt lämna ifrån sig vapnen. De förstod vad som skulle hända om de lämnades oskyddade. Övergreppen från soldaternas sida ökade markant.

I en by nära staden Moroto träffar jag en grupp krigare. De sitter utanför sin boplats,

”manyatta” och berättar om sin oro.

– Vi har ingen konflikt med Teso, de är våra vänner. Det är armén vi är rädda för, de kommer och bombar våra byar.

– Under avväpningen gav vår klan upp flest vapen men regeringen höll inte sitt löfte att beskydda oss. Nu är vi svagare än de andra, våra kor är stulna och våra barn är snart undernärda, säger en ung man och en grupp äldre män ger honom medhåll.

Så länge säkerhet inte kan garanteras och så länge Sudan och Kenya inte avväpnar sina boskapsskötande folk är avväpningen dömd att misslyckas.

I förtid, under sensommar och höst , togs större delen av trupperna bort från Ka- ramoja eftersom konflikten med LRA i norra delen av landet blossade upp på nytt. Här rör det sig om en klassisk politisk konflikt där man vill störta sittande regering och president. Det är tydligt hur staten priorite- rar konflikter, den som handlar om kultur och tradition hamnar sist.

Underutvecklat

Trots den ekonomiska framgångssaga som ägt rum sedan Museveni tog makten, har landets tillgångar blivit alltmer ojämnt för- delade. Staten har visserligen deltagit i freds- förhandlingar, möten över gränsen och även planerat stora utvecklingsprogram för Kara- moja. Men vapnen och därmed det oroliga säkerhetsläget uppges idag vara det främsta hindret för utvecklingen i området och har blivit en ursäkt för regeringens misslyckade utvecklingsmål.

Konflikten som hindrar utvecklingen får socioekonomiska effekter både i Karamoja och runtomliggande distrikt. Trots att om- rådet är rikt på mineralrikedomar är det mycket underutvecklat och dess folk lever nära svältgränsen. Så länge makthavare tjä- nar på en fortsatt konflikt ligger lösningen långt borta.

L I N N E A B E R G H O L M

U G A N D A

En hård kamp för överlevnad

Boskapsstölder skapar konflikter – spjut har bytts mot automatvapen

References

Related documents

Vårt val med semistrukturerade intervjuer ansågs av oss som det mest tillförlitliga mätinstrument, då syfte med studien var att undersöka pedagogers syn på

Ger du upp så fort du inte platsar i A-laget, är det så?[...]” Här ifrågasätter han Elias kapacitet och       vi tolkar det som att Mats anser att Elias inte lever upp till

mia von knorring och Christer sandahl tycker att man borde tala mer om känslor i relation till chefsrollen och att psykologer borde kunna användas mer för att utbilda chefer.. 〔

– Klarar vi inte det eller hyran till departementet under ti- den, då går ägarskapet tillbaka till regeringen, berättar Ntutu- zelo Ralo, en av de nya ägarna.. Rockhurst Farm är

Forskning pågår och förhoppningarna på "microbicider" är stora eftersom kvinnan med denna salva får ett eget vapen mot

c) Antibiotikaprofylax för att minska risk för infektion + trombosprofylax. Lång op + ev långsam postoperativ mobilisering.
.. d) Stomiterapeut som informerar om och märker

En 84-årig kvinna inkommer till akuten på kvällen, efter att ha legat hemma på hallgolvet i ett dygn. Patienten har hypertoni, hjärtsvikt, Waranbehandlat förmaksflimmer samt

Gamla a glutea inferior Gråa v glutea inferior Pepsi n pudendus Panisk a pudenda interna Panik v pudenda interna.

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

De beskrivna gudasalarna är alltså hus m e d tak eller takdetaljer av guld, där finns också det evigt gröna, vida trädet (vars art ingen känner, som i fallet m e d Mimameid),

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddspolisen bör samordnas centralt för att effektivisera arbetet och bör ansvara för vidare utbildning

12 Innan intervjuerna startade så fick informanterna ta del av information om studien och lämna samtycke till att frivilligt delta (se bilaga 6), att de var och kommer vara

Det var ett fåtal elever som svarade att det är bra att kunna läsa och skriva eftersom man kan lära sig nya saker eller skriva upp något för att komma ihåg, men annars relaterade

[r]

Detta gör att många flygbolag får ta på sig de ökade kostnaderna själva genom att minska på sitt resultat istället för att föra vidare dessa kostnader till

Utefter behovet av stöd i undervisningen finns det olika sätt för pedagogen att förebygga och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter, förutom alternativa

Relationen till och mellan människor ingav informanterna i denna studie hopp och stöd vilket bekräftas av Hays, Chauncey och Tobey (1990) som visade att socialt nätverk spelar

Eftersom begreppet är väldigt brett finns det ingen ”av- eller på-knapp” för om en person befinner sig i digitalt utanförskap eller inte, till exempel om en person

Vi måste möjliggöra för människor, företag och organisationer som vill förbättra Örebro och vi måste ge ett stabilt och långsiktigt stöd till alla med goda ambitioner..

Studien visar att det finns vissa skillnader i hur ofta eleverna läser i skolan. Bland flickorna läser 46 % varje dag mot 38 % bland pojkarna. Knappt var tionde flicka, 8 %, läser

”Även om de flesta utbildningar för lärare erbjuder kunskap om olika barn i behov av särskilt stöd bör detta givetvis även kompletteras med en kunskap kring olika verktyg för

I lådagrammet kan man läsa ut vad den lättaste samt tyngsta hunden väger, vad den hunden som är i mitten väger.. För att skapa ett lådagram behöver du avläsa eller bestämma

Föreningens namn bör innehålla ord som idrott, fotboll, brottar, frimärk, scout och så vidare för att visa verksamhetens art, samt ordet förening, klubb, kår eller liknande för