• No results found

1 (34)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 (34)"

Copied!
34
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utses att justera

Natassja Heimbrand (SD)

Paragrafer

149 - 173

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen

Sekreterare

Gina Klint

Ordförande

Hans Frank (L)

Justerande

Natassja Heimbrand (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Hörbysalen 2

Torsdagen den 29 juni 2017 kl 17:00–19:20

Beslutande

Hans Frank (L), ordförande

Lillemor Widh (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Jan Axelsson (S)

Gunvor Håkansson (C) §§ 149-168 Patrik Karlsson (C) §§ 153-173 Eva Nyman (L)

Erik Ridderby (MP) §§ 154-173 Gerty Holst (-)

Lars-Göran Ritmer (M)

Karin Melin (SPI)

(2)

Natassja Heimbrand (SD), tjänstgörande ersättare för Stefan Borg (SD)

Marianne Andersson (C), tjänstgörande ersättare för Patrik Karlsson (C)

§§ 149-152

Josefin Sandell (L), tjänstgörande ersättare för Erik Ridderby §§ 149- 153

Övriga deltagande

Jan Lind (SD)

Kristin Obad, Sektionschef Vuxen och LSS, Socialförvaltningen Anna Jungquist, MAS/Kvalitet- och utvecklingschef §§ 153-154 Tove Dackert, Socialsekreterare Barn §§ 155-156

Sandra Vighagen, 1:e Socialsekreterare Barn §§ 155-156

Gina Klint, Nämndsekreterare/Sektionschef, Socialförvaltningen

Elin Thörneby, Stabsekreterare/registrator, Socialförvaltningen

Anna-Carin Håkansson, Förtroendevald SKAF, Hörby Kommun

Bodil Green, Förtroendevald Vision, Hörby Kommun

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 149 Upprop och val av justerare... 4

§ 150 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 151 Initiering av nya ärenden... 6

§ 152 Företroendevaldas arvode... 7

§ 153 Anvisningar uppföljning egen regi och privata utförare... 8

§ 154 Uppföljning privata enheter, Vallgården och Önnebo... 9

§ 155 Nya riktlinjer om åldersuppskrivningar... 10

§ 156 Information om tillfälligt uppehållstillstånd och återsökningssystemet fr o m 1 juli... 13

§ 157 Socialchefen informerar... 14

§ 158 Platssituationen... 15

§ 159 Genomgång av åtgärdsplan... 16

§ 160 Studiebesök i verksamheten för nämndens ledamöter... 17

§ 161 Inkomna ansökningar föreningsbidrag... 18

§ 162 Ekonomisk redovisning maj 2017... 19

§ 163 Intern kontroll uppföljning juni 2017... 20

§ 164 Socialnämndens delegationsordning... 21

§ 165 Riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser... 22

§ 166 Socialnämndens dokumenthanteringsplan... 23

§ 167 Sekretessbelagda individärenden... 24

§ 168 Remiss Måltidspolicy och synpunkter pågående utredning... 25

§ 169 Delegationsgranskning juni 2017... 26

(4)

§ 171 Meddelande juni 2017... 28

§ 172 Valärenden juni... 29

§ 173 Ordföranden informerar... 30

(5)

§ 149Upprop och val av justerare

Beslut

Att jämte 1:e ordförande Hans Frank (L) justera protokollet utses Natassja Heimbrand (SD).

Justeringen äger rum på socialförvaltningens kontor måndagen den 3 juli 2017 kl 16.00.

_____

(6)

§ 150Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Socialnämnden godkänner föredragningslistan.

_____

(7)

§ 151Initiering av nya ärenden

Beslut

Inga nya ärenden initierades.

_____

(8)

Dnr SN 2017/194

§ 152Företroendevaldas arvode

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Reglementet för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap 1 § kommunlagen (1991:900) dvs ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder samt revisorer.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 235

Tjänsteskrivelse reglemente för ersättning till förtroendevalda 2017- 06-25

Reglemente för ersättning till förtroendevalda KF 2014-11-24 § 164

_____

(9)

Dnr SN 2017/189

§ 153Anvisningar uppföljning egen regi och privata utförare

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslaget till program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018.

Ärendebeskrivning

Det är enligt kommunallagen varje kommunstyrelse och nämnds ansvar att se till att verksamheterna inom sitt ansvarsområde drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Ett av de viktigaste

syftena med uppföljningarna är att resultaten ska utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra

verksamhet och tjänster till medborgarna.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 223

Tjänsteskrivelse Anvisningar uppföljning egen regi och privata enheter 170625

Anvisning gällande verksamhetsuppföljning

_____

(10)

Dnr SN 2017/188

§ 154Uppföljning privata enheter, Vallgården och Önnebo

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen för Vallgården och Önneköp.

Ärendebeskrivning

Det är enligt kommunallagen varje kommunstyrelse och nämnds ansvar att se till att verksamheterna inom sitt ansvarsområde drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 224

Tjänsteskrivelse Uppföljning privata enheter, Vallgården och Önneköp 170625

Vallgården patientsäkerhetsberättelse 2016 och plan 2017 Vallgården verksamhetsberättelse 2016 och plan 2017 Önnebo verksamhetsberättelse 2016

_____

(11)

Dnr SN 2017/035

§ 155Nya riktlinjer om åldersuppskrivningar

Beslut

Socialnämnden beslutar

Att häva Socialnämndens tidigare fattade beslut gällande riktlinjer för fortsatt vård efter 18 årsdagen i samband med åldersuppskrivning från Migrationsverket

Att individuella bedömningar görs i varje enskilt ärende och beslut fattas i enlighet med delegationsordningen

Att inga generella beslut om att bevilja eller avsluta vård efter 18- årsdagen för asylsökande ensamkommande barn fattas i dessa ä renden, utan rättspraxis och JO-utlåtanden ska vara vägledande i varje enskilt ärende.

Reservation mot beslutet

Natassja Heimbrand (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ä ndringsyrkande:

Attsats 1 kvarstår

Attsats 2 och 3 i SNau:s förslag till beslut stryks och ersätts av följande attsatser:

- att de individer som Migrationsverket åldersuppskriver utan dröjsmål överförs till Migrationsverkets boende.

- att polisanmälan görs på grund av misstanke om brott mot bidragsbrottslagen

Beslutet i sin helhet föreslås därför lyda:

Socialnämnden beslutar

(12)

- Att häva socialnämndens tidigare fattade beslut gällande riktlinjer för fortsatt vård efter 18-årsdagen i samband med åldersuppskrivning från Migrationsverket.

- Att de individer som Migrationsverket åldersuppskriver utan dröjsmål överförs till Migrationsverkets boende.

- Att polisanmälan görs på grund av misstanke om brott mot bidragsbrottslagen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden fattade 161124 beslut om en generell riktlinje gällande de ensamkommande barn i kommunen som av

Migrationsverket fått sin ålder uppskriven i samband med beslut i asylärendet.

Riktlinjen innebar att barnen fick bo kvar på sina boenden under överklagningsprocessen utifrån att Migrationsverkets

å ldersuppskrivning inte vunnit laga kraft.

Syftet med att häva tidigare fattat vägledande beslut är att tydliggöra att individuella bedömningar och beslut kommer fattas i varje enskilt ärende. Hänsyn kommer att tas till JO utlåtande och rättspraxis från tidigare domar och det kommer inte längre finnas en generell riktlinje som gäller i samtliga ärenden.

Yrkanden

Natassja Heimbrand (SD) yrkar på att första att-satsen kvarstår och andra och tredje att-satsen stryks och ersätts med eget yrkande.

Lars-Göran Rittmer (M) yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

(13)

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut bifalls av socialnämnden.

Votering begärs.

Omröstning

Ordförande fastställer följande voteringsproposition:

JA-röst för att bifalla socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Nej-röst för att avslå socialnämndens arbetsutskotts förslag.

JA: Hans Frank (L), Lillemor Widh (S), Bengt Hedlund (SPI), Jan Axelsson (S), Gunvor Håkansson (C), Patrik Karlsson (C), Eva Nyman (L), Erik Ridderby (MP), Gerty Holst (-), Lars-Göran Ritmer (M), Karin Melin (SPI)

NEJ: Natassja Heimbrand (SD).

JA:11 NEJ:1

Socialnämnden beslutar att bifalla socialnämndens arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 225

Tjänsteskrivelse Individuella bedömningar åldersuppskrivning 2017- 06-01

ver 2

(14)

Protokollsutdrag 2016-11-24 Fortsatt vård under överklagningsprocessen

Tjänsteskrivelse 2016-11-16

_____

(15)

Dnr SN 2017/205

§ 156Information om tillfälligt uppehållstillstånd och

återsökningssystemet fr o m 1 juli

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Information om vad som gäller vid tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och hur återsökningssystemet påverkas fr om 2017-07-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Information om tillfälligt uppehållstillstånd och återsökningssystemet fr o m 2017-07-01.

_____

(16)

Dnr SN 2017/007

§ 157Socialchefen informerar

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Tf Socialchef Kristin Obad informerar:

Ungdomssamordnaren som 50% anställts under 3 månader under sommaren har blivit sjukskriven. Men aktiviteter ska försöka ordnas ändå.

Hörby akademin, förvaltningens utbildningsportal håller på att upprättas. Avtal är tecknat med Kunskapsboken som tillhandahåller webbutbildningar, e-Learning för personal inom vård och omsorg.

Ä ven det ordinarie utbudet av utbildningar kommer att läggas in i portalen.

_____

(17)

Dnr SN 2017/019

§ 158Platssituationen

Beslut

Socialnämnden tackar för redovisningen och beslutar att tillskriva tekniska nämnden och informerar om den akuta situationen vad gäller äldreboende.

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgs platssituation redogörs till och med vecka 24.

På förvaltningens kortidsboende finns för närvarande 24 personer inneliggande. I kö står 3 personer till demensboende, 11 personer till boende somatik och 1 person väntar på utredning. 2 personer har väntat i mer än 3 månader på boende somatik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Platssituationen t o m vecka 24 Platssituationen 2017 t o m vecka 24

_____

(18)

Dnr SN 2017/008

§ 159Genomgång av åtgärdsplan

Beslut

Socialnämnden tackar för redovisningen.

Ärendebeskrivning

Åtgärdsplan avseende bevakning av ärenden till socialförvaltningen från socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Genomgång av åtgårdsplan 2017-06-25 2017 Åtgärdsplan 170629

_____

(19)

Dnr SN 2017/207

§ 160Studiebesök i verksamheten för nämndens ledamöter

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Nämndens ledamöter är erbjudna att besöka socialförvaltningens verksamheter inom vård och omsorg. Bokningsschema och särskilt program meddelas senare. Antal platser per besök är begränsat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Studiebesök för nämndens ledamöter 2017-06-26

_____

(20)

Dnr SN 2017/190

§ 161Inkomna ansökningar föreningsbidrag

Beslut

Socialnämnden beslutar att bifalla ansökningar om föreningsbidrag enligt följande:

- Kamratföreningen Länken 39 600 kronor - BRIS 10 000 kr

- Förbundet Runstenen 10 000 kr

samt att ansökan om föreningsbidrag till Grannsamverkanskyltar och Samverkan mot brott avslås.

Ärendebeskrivning

Bidragen finansieras ur socialförvaltningens budget för föreningsbidrag till ideella föreningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ansökningar Föreningsbidrag 170530 Bidrag ansökan Länken

Komplettering till sansökan BRIS

Förbundet Runstenen 2017

_____

(21)

Dnr SN 2017/082

§ 162Ekonomisk redovisning maj 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen t.o.m maj 2017.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,1 Mkr t.o.m. maj, vilket är en förbättring med 8,2 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 227 Tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning maj 170613 SOC Månadsrapport maj 2017

_____

(22)

Dnr SN 2017/034

§ 163Intern kontroll uppföljning juni 2017

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen och lägger det till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har fastställt en intern kontrollplan där uppföljning och granskning för 2017 skall omfatta sjukfrånvaro,

genomförandeplaner och synpunktshantering.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 228

Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontroll 170615 ver 3

_____

(23)

Dnr SN 2017/159

§ 164Socialnämndens delegationsordning

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ändringar i socialnämndens delegationsordning.

Reservation mot beslutet

Natassja Heimbrand (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2016-12-15 att förordet i socialnämndens delegationsordning skulle revideras senast våren 2017.

Nämnda delegationsordning har genomgått en översyn i alla delar och skickats på remiss till samtliga ledamöter i socialnämnden.

Yrkanden

Natassja Heimbrand (SD) yrkar att punkter 12.3, 12.5, 12.8, 12.9 och texten ”rätt till vidaredelegering” under punkt 13.1 stryks i delegationsordningen.

Ordförande yrkar bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner bifall till socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens delegationsordning antagen av socialnämnden 170629

Tjänsteskrivelse socialnämndens delegationsordning 2017-06-25

(24)

Information socialnämndens delegationsordning 2017-06-29 Delegationsordning 2017-06-15 ver 5.1

Delegationsordning 2017-06-15 ver 5

_____

(25)

Dnr SN 2017/160

§ 165Riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förslag till riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser.

Ärendebeskrivning

Hörby kommuns riktlinjer för bistånd och myndighetsinsatser utgör ett stöd för hur handläggning av olika ärenden ska utföras samt ska ge stöd och vägledning för all berörd personal. Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från socialtjänsten.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser antagna av socialnämnden 170629

Tjänsteskrivelse riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser 2017-06- 25

Information riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser 2017-06-29 Riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser 170615 ver 9.1

Riktlinjer bistånd och myndighetsinsatser 170615 ver 9

_____

(26)

Dnr SN 2017/193

§ 166Socialnämndens dokumenthanteringsplan

Beslut

Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen upprättar en dokumenthanteringsplan med förteckning över vilka dokument nämnden har, hur de förvaras och gallras.

Ärendebeskrivning

I Hörby kommuns arkivreglemente 1995-09-25 står det angett att varje myndighet ansvarar för att bygga upp sin organisation och sina rutiner för arkivhanteringen. Kommunens myndigheter har var och en fullt ansvar för sitt eget arkiv.

Socialnämnden saknar en antagen dokumenthanteringsplan.

Avsaknaden av en dokumenthanteringsplan försvårar möjligheten att bedriva en effektiv, rättsäker och sökbar hantering av allmänna handlingar.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 233

Tjänsteskrivelse socialnämndens dokumenthanteringsplan 2017-06- 14

_____

(27)

Dnr SN 2017/192

§ 167Sekretessbelagda individärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att avslå begäran om att lämna ut sekretessbelagda individärenden.

Ärendebeskrivning

Stefan Borg (SD) har framställt en begäran om att sekretessbelagda individärenden skall lämnas ut till denna såsom enskild politiker.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-15 § 234 Tjänsteskrivelse sekretessbelagda ärenden

Protokollsutdrag socialnämnden 2017-04-27 § 99

_____

(28)

Dnr SN 2017/163

§ 168Remiss Måltidspolicy och synpunkter pågående utredning

Ärendebeskrivning

Omedelbar justering av paragrafen. Se socialnämndens protokoll 2017-06-29 §§ 146-148.

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll 2017-06-29 §§ 146-148

_____

(29)

Dnr SN 2017/105

§ 169Delegationsgranskning juni 2017

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna granskningen av myndighetsbeslut för juni.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden granskar myndighetsbeslut som fattats med stöd av delegation. Granskningen syftar till att kontrollera att beslut är fattade i enlighet med fastställd delegationsordning.

Beslutsunderlag

Delegationsgranskning juni 2017

_____

(30)

Dnr SN 2017/010

§ 170Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Följande delegationsbeslut anmäls.

Socialnämndens arbetsutskott

Enskilda ärenden och meddelanden 170531

Allmänna, enskilda ärenden och meddelanden 170615 Allmänna och enskilda ärenden 170627

Ordförande

Polishandräckning enligt 47 § LVU 170531 Attestordning 2017-06-20

Attestordning 2017-06-22

5 omedelbart omhändertagande beteende 3 o 6 §§ LVU

Ordförande/socialchef

VOB Syd AB (Selmagården) 170601

Socialchef

Landborgen (programvara alkoholtillstånd mm) 170622

(31)

Kunskapsboken (Hörby Akademin) 170607 EvenDos (läkemedelsautomat) 170510

Förlängning av avtal Vallgården, Vardaga 170616

Beslutsunderlag

Anmälan av delegationsbeslut juni

_____

(32)

Dnr SN 2017/164

§ 171Meddelande juni 2017

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Meddelanden juni 2017.

1. Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 73. Förvärv av fastighet kopplad till HVB-verksamhet

2. Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 92. Uppföljningsrapport Lagen om valfrihet (LOV)

3. Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 86. Socialnämndens reglemente

4. Kommunfullmäktige 2017-06-26. Socialnämndens reglemente antaget.

Beslutsunderlag

Meddelande juni 2017

_____

(33)

Dnr SN 2017/119

§ 172Valärenden juni

Beslut

Socialnämnden beslutar att utse Jan Axelsson (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott fr o m 2017-06-29.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-05-29 att utse Jan Axelsson (S) till ordinarie ledamot i socialnämnden under resterande del av innevarande mandatperiod.

Socialnämnden beslutar att utse Jan Axelsson (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott fr o m 2017-06-29.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse valärenden juni 2017

Kommunfullmäktige 2017-05-29 § 85

_____

(34)

Dnr SN 2017/195

§ 173Ordföranden informerar

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Ordförande informerar:

Enkät från kanslichef Mikael Daxberg

Förvaltningens sommaraktivitet på torget den 30/6 kl 15-21 Information om Selmagården

Önskar trevlig sommar och alla är välkomna tillbaka i augusti.

_____

References

Related documents

3.5 Beslut i fråga att lämna uppgift som angår misstanke om brott, för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år eller försök till brott för vilket

Nämnden föreslås godkänna en lång lista med åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 2020: avveckling av ej lagstadgad verksamhet (ej preciserat vilken), in- dragna

Pandemin har framkallat modernare arbetssätt med bland annat alternativa arbetsplatser och digitala möten som följd och därmed har också behovet av fysisk närvaro på

När jag äter vill jag vara själv, vill inte ha någon som tittar på när jag äter Äter på Trädgårdsgatan alla dagar bättre tillsammans med de andra Tiden är för kort och

Budgettäckning finns inte för detta och be- räknat underskott för 2018 kommer att vara cirka 1,0 mkr.. - Boendestödet har utökat öppettiderna främst på kväll

Göran tar fram förslag till projektplan för att granska hanteringen av inköp och attestering på kommunens förråd. Ta med någon juridiskt kunnig som granskar

35 § Ett namn på en valsedel ska anses obefintligt om namnet avser en kandidat som inte har behörigförklarats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar, är överstruket

Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. 43 § 2 p LVU A1-chef med uppdrag att i sin tur uppdra åt annan