• No results found

Hur frivilligt är frivilligt? FÖR ETT ÅR SEDAN LANSERADE LESOTHO,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur frivilligt är frivilligt? FÖR ETT ÅR SEDAN LANSERADE LESOTHO,"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur frivilligt är frivilligt?

FÖR ETT ÅR SEDAN LANSERADE LESOTHO,

som första land i världen, en plan för att erbjuda alla invånare frivilliga hivtest och rådgivning i hemmet via ambulerande kliniker.

Målet är att kampanjen Know Your Status ska ha nått samtliga invånare över 12 år före slutet av år 2007. Idén att bokstavligen knacka på hemma hos folk grundas på att andelen testade, trots massiva kampanjer, har legat stilla på runt 10 procent. År 2004 gick premiärministern och ärkebiskopen med på att testa sig offentligt för att skapa förståelse för vikten av att känna till sin status, men trots denna gest ökade inte andelen testade nämn- värt.

Utöver rädsla och okunskap kring själva testet, och inte minst stigmat förknippat med hiv/aids, är det för många svårt att ta sig till klinikerna. Lesotho delar bergskedjan Drakensbergen/

Malutibergen med Sydafrika och på dessa bergsluttningar finns varken vägar eller transporter. Här är det hästryggen som gäller.

Utanför tätorterna är det många gånger långt till närmaste center och i avsaknad av snabbtester måste man dessutom komma tillbaka för sina provresultat.

Tanken är att om alla över 12 år erbjuds testet borde det innebära en viss avdramatisering av själva testproceduren. Dess- utom visar forskning att om den genomförs rätt, kan den ha en beteendeförändrande effekt. Men det krävs att riskerna perso- naliseras genom samtal och att en riskreduceringsplan görs upp för den testade personen. Frågan är hur detta ska kunna genom- föras konfidentiellt hemma hos familjer där många delar samma lilla hus.

— VÅRA MEDLEMMAR HAR INTE BLIVIT TILLFRÅGADE

och hade de det så hade de sagt nej till att bli testade hemma. Hur kan det vara frivilligt när de kommer och knackar på din dörr?

Vad händer om mannen i hushållet inte vill bli testad? Tror du då att kvinnan kan släppa in dem och hur garanteras individens konfidentialitet? frågar Me Sebatano, koordinatör för Lesotho Network for AIDS Service organizations .

Just frågan om hur frivilligt det frivilliga hivtestet är disku- teras mycket. Ett envist rykte gör gällande att det inte är så fri- villigt som regeringen försöker påskina när väl de ambulerande teamen kommer ut i byarna. Det finns en utbredd rädsla för att de som tackar nej kommer att utsättas på påtryckningar.

– Ingen vill bli tvingad, oavsett om det är för en bra sak, säger Me Sebatano.

— I MARS 2007 GÅR LESOTHO TILL VAL

och eftersom kampanjen blivit impopulär bland allmänheten finns det ingen politisk vilja att driva frågan. Inget av partierna vill gå till val på en fråga där det saknas väljarstöd. Så enkelt är det i en demo- krati. Jag tvivlar på att det kommer att ske så mycket innan valet, säger Ingo Seifert, tidigare chef för en frivilligorganisation för hivpositiva, Positive Action.

Det finns tecken på att Know Your Status Campaign inte är regeringens högsta prioritet längre. Parlamentet har ännu inte godkänt de test och riktlinjer för rådgivning som behövs för att kampanjen ska kunna genomföras. Hiv/aidsmyndigheten som ska koordinera hela projektet saknar fortfarande personal och väntar på pengar från landets centrala finansieringsmyndighet National AIDS Council . Trots allmän kännedom av problema- tiken har regeringen inte skapat tydlighet kring vem som ska göra vad, eller hur.

Allt medan månaderna går dör ca 70 personer av aids om dagen. Dessa 70 personer är någons make eller fru, någons mor eller far, syster, bror, eller någons allra bästa vän.

CECILIA STRAND Av Lesothos drygt två miljoner invånare lever nästan hälften under fattigdomsgränsen. 23 procent beräknas leva med hiv, av des- sa behöver cirka 50 000 bromsmediciner. Know Your Status campaign erbjuder gratis hivtest, rådgivning och medicinering och ska pågå i två år. Det beräknas kosta motsvarande cirka 90 miljoner kronor. Men det fattas pengar och snart halvtid in i projektet är det kraftigt försenat.

dra

1

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 6 2006.

References

Related documents

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Vidare stämmer studiens resultat överens med de faktorer som tidigare forskning ansett vara relevanta för företag vid valet att frivilligt byta revisionsbyrå till fördel

Utifrån detta resonemang kan vi genom vår studie konstatera att teorin inte är applicerbar på statligt ägda företag, eftersom de helägda hållbarhetsredovisar

Här kan man enligt min analys, och deltagarens egen uppfattning, se hur politiska partier och enskilda ministrar och förtroendevalda i allt större utsträckning använder sig av

Frågan varför ett frivilligt självmord inte kan vara orsakat på ett relevant sätt av någon annan kräver alltså ett svar på vad det är som gör att risken för att någon

Frågorna som följer berör anledningar till varför respondenten arbetar deltid och vilka åtgärder arbetsgivaren skulle kunna erbjuda för att göra en heltidstjänst mer attraktiv.. De

Till att börja med har det ovan visats hur en tydlig uppdelning görs såväl då det talas om kvinnor och män inom frivilligt arbete, då det gäller arbetsfördelningen inom

Hade denna studien fokuserat mer på politiska beslut och inte Migrationsverkets arbetsmetoder hade det framgått att Justitie- departementet förutom att ge