• No results found

§ 157Anmälan om etablering av vindkraftverk Söderto 3:17, möjlighet till omprövning av beslut Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 157Anmälan om etablering av vindkraftverk Söderto 3:17, möjlighet till omprövning av beslut Beslut"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2017-11-14 Miljönämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MN 2017/28

§ 157Anmälan om etablering av vindkraftverk Söderto 3:17, möjlighet till omprövning av beslut

Beslut

Ärendet överlämnas till länsstyrelsen .

Sammanfattning av ärendet

Billyvind AB har lämnat anmälan om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Söderto 3:17. Miljönämnden beslutade 2017-02-28 att återremittera ärendet för inventering av förekomsten av fåglar och fladdermöss i området. Billyvind inkom med inventering av

fladdermöss samt en motivering till att fågelinventering inte är relevant för området. Dels att det enligt Naturvårdsverkets rapport Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, sägs att vindkraft idag inte är något problem för någon svensk fågelpopulation och dels att det finns större risker för fåglar än vindkraftverk. Artportalen visar inga fynd av rödlistade arter i området och eftersom det är odlad åkermark är det inget troligt habitat för stora rovfåglar eller spelplats för skogshöns. Sökanden menade därför att ärendet bör tas upp till beslut på befintligt underlag. Miljönämnden beslutade 2017- 09-26 att ärendet inte var komplett samt att inventering av fåglar skulle utföras.

Sökanden har nu överklagat miljönämndens beslut. Överklagandet har inkommit i rätt tid. Sökanden anför i huvudsak samma som tidigare redovisat ovan. I överklagandet framförs dessutom att miljönämndens beslut att kräva inventering av fåglar saknar

motivering. Miljönämnden har möjligheten att ompröva sitt beslut alternativt skicka ärendet vidare till Länsstyrelsen för överprövning.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2017-11-14 Miljönämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Ärendet överlämnas till länsstyrelsen . Yrkanden

Johan Ohlin (SD) yrkar att ärendet överlämnas till länsstyrelsen.

Lillemor Widh (S), Mikael Keismar (L) och Bengt Bengtsson (SPI) instämmer

Ordförande yrkar att miljönämnden ändrar sitt beslut 2017-02-28 47 och att ärendet är anses komplett för fortsatt handläggning.

Beslutsordning

Ordförande ställer lagda yrkanden mot varandra och finner sitt eget yrkande bifallet.

Omröstning begärs.

Omröstning

JA-röst för att miljönämnden ändrar sitt beslut 2017-02-28 47 och att ärendet är anses komplett för fortsatt handläggning.

NEJ-röst för att ärendet överlämnas till länsstyrelsen.

JA röstar Anette Börjesson (MP) och Lillemor Widh (S).

NEJ röstar Åsa Sandgren (C), Mikael Keismar (L), Johan Ohlin (SD), Bengt Bengtsson (SPI) och Ferid Vänerklint (M).

Miljönämnden beslutar att ärendet överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-06

Överklagande av miljönämndens beslut, 2017-11-06 Miljönämndens beslut 2017-09-26

_____

References

Related documents

 Det har¸ vid de särskilda boenden som ingår i aktuell tillsyn, inte funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet

plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att prövning ska ske av Kommunfullmäktige i Sollentuna beslut, fattat den 17 juni 2019, § 414, att anta detaljplan för kvarteret Hoppet och

Det aktuella vindkraftverket behöver skruvas ned i effekt för att klara riktvärdet för ljud samt att avstängning kommer ske vid vissa tidpunkter för att klara vedertagna

Bygg- och miljönämnden har inte möjlighet att ompröva beslutet, men möjligheten finns att lämna ett yttrande över Billyvind ABs överklagan.. Bygg- och miljönämnden beslutar

 Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön och skaffa sig

42 § Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det inte har fått laga kraft..

I själva verket förefaller det vara så att förslagen syftar till en ändrad rättstillämpning som leder till att färre interimistiska beslut meddelas.. För att det syftet ska

Länsstyrelsens uppdrag är att fungera som regeringens företrädare i Sveriges 21 län och verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till