Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Eva Bengtsson (S)

Download (0)

Full text

(1)

13:00-15:00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Närvarande

Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Eva Bengtsson (S)

Göran Paulsson (M)

Tjänstgörande ersättare Owe Hjortmarker (FP) för Håkan Nylander (M) Ero Ahola (S) för Peter Janson (S)

Othmar Nekham (MP) för Bo Dannegren (C) Ersättare Denisa Ruca (S)

Tjänstemän Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Frans Karlsson, inspektör §§ 26-27 Helen Nilsson, inspektör § 27

Paragrafer §§ 26-31

Justering Ordföranden samt Bengt Hackberg

Underskrifter Sekreterare ...

Per Ola Svensson

Ordförande ...

Ingemar Johansson

Justerare ...

Bengt Hackberg Protokollet justerat 2016-05-12 och anslaget 2016-05-13

Underskrift ...

Per Ola Svensson

(2)

2 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet vid Smedjeholms avloppsreningsverk. Remiss från länsstyrelsen i Hallands län, dnr 551-7744-16

Smedjeholm 1:65 m.fl.

Dnr 2015-1178 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län:

Lokalisering

Utifrån kommunens övergripande planering bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden det som möjligt att fortsätta utveckla avloppsreningsverket på befintlig plats vid Smedjeholm. Nämnden förutsätter då att befintligt skyddsområde bibehålls (enligt Fördjupad översiktsplan för centralorten från 2007) och att inga nya bostäder tillkommer i närområdet.

Utsläppskrav

I framtiden kommer avloppsreningsverket vid Smedjeholm att belastas mer på grund av ökad befolkning och utbyggnader av ledningsnät. Det kommer innebära att mer övergödande ämnen släpps ut i Kattegatt. För att verksamheten ska kunna medverka till en förbättring av

vattenkvaliteten och den ekologiska statusen bedömer nämnden att följande utsläppskrav är rimliga:

 Halten av organiskt material (analyserat som BOD7) i utgående avloppsvatten får som årsmedelvärde inte överstiga 8 mg/l.

 Halten av kväve (analyserat som totalhalt) i utgående avloppsvatten får som årsmedelvärde inte överstiga 8 mg/l.

 Halten av fosfor (analyserat som totalhalt) i utgående avloppsvatten får som årsmedelvärde inte överstiga 0,3 mg/l.

Ovanstående utsläppskrav ska inkludera delbehandlat och bräddat avloppsvatten vid reningsverket samt vid pumpstationer och ledningsnät.

Nämnden anser att Länsstyrelsen ska precisera en tid för när nya utsläppskrav ska börja gälla.

Utsläppskrav enligt ovan kommer medföra investeringar och justering/intrimning av befintlig avloppsreningsanläggning.

(3)

3 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ledningsnät och pumpstationer

I ansökan anges att ledningsnätet kommer byggas ut i framtiden och möjligheter finns att nya pumpstationer och överföringsledningar anläggs då gamla avloppsreningsverk i inlandet läggs ner.

Nämnden anser att det ska finnas en åtgärdsplan för ledningsnätet som ska följas. En sådan åtgärdsplan ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast 6 månader efter att det nya tillståndet tagits i anspråk. Åtgärdsplanen ska därefter revideras minst vart 5:e år.

Uppströmsarbete

För att minska förekomsten av oönskade substanser i avloppsvattnet bedömer nämnden att Vivab ska upprätta en plan för det fortlöpande och systematiska uppströmsarbetet. Planen ska inges senast ett år efter att tillståndet vunnit laga kraft och sedan revideras efter behov.

Läkemedelsrening

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är angelägen om att mängderna läkemedelsrester i framtiden begränsas i utgående avloppsvatten för att minimera påverkan på vattenmiljön i Kattegatt. För att läkemedelssubstanser ska kunna avskiljas i högre utsträckning behöver avloppsrenings-

anläggningen kompletteras med ytterligare reningssteg. Val av metod för läkemedelsrening är ofta starkt beroende av reningsverkets processuppbyggnad samt avloppsvattnets sammansättning.

Nämnden bedömer det som rimligt att Vivab får ett villkor om att utreda vilken metod för

läkemedelsrening som är lämpligast vid Smedjeholms avloppsreningsverk. En sådan utredning ska vara miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillhanda senast 5 år efter att det nya tillståndet tagits i anspråk.

_____

Redogörelse för ärendet

Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab) ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i Hallands län till utökad verksamhet vid Smedjeholms avloppsreningsverk med fortsatt utsläpp av behandlat avloppsvatten till Kattegatt. Reningsverket kommer att kunna behandla avloppsvatten med en föroreningsmängd motsvarande högst 150 000 personekvivalenter (pe).

Vivab lämnade i november 2015 in ansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen. Därefter har ansökan och MKB kompletterats. Efter att Länsstyrelsen bedömt ansökan som komplett har remiss skickats till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg för yttrande senast den 18 maj 2016.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-05-11 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(4)

4 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Skrivelse gällande vatten och avlopp vid Kilavägen i Falkenberg

Dnr 2016-0816 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande svar gällande skrivelse om vatten och avlopp vid Kilavägen i Falkenberg:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte möjlighet att ge Falkenbergs kommun i uppdrag att lösa avloppsfrågan för vissa fastigheter i avgränsade områden. För att underlätta en gemensam avloppslösning, som är bättre än enskilda anläggningar, kan nämnden medge viss förlängning av tiden för åtgärdande av befintliga avlopp. Det förutsätter dock att berörda fastigheter presenterar en tydlig genomförandeplan.

_____

Redogörelse för ärendet

Den 20 april 2016 mottog miljö- och hälsoskyddsnämnden en skrivelse gällande vatten och avlopp som totalt berör 17 fastigheter utmed och i närheten av Kilavägen i Falkenberg. Samtliga

fastigheter har efter tillsyn, år 2009, fått beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintliga enskilda avlopp. Förbuden träder i kraft under 2017.

Under våren 2016 har fastigheten Tröinge 6:20 (gamla Åkericentralen) sålts till Eirefelt Invest AB som fått bygglov för att bygga om befintliga lokaler samt att uppföra bostadsmoduler till

vandrarhem/asylboende. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har yttrat sig om bygglovet och framförde att det befintliga avloppet är undermåligt och behöver åtgärdas. Vidare så

kommenterades att avloppet borde lösas i ett större sammahang, kommunalt eller gemensamt, då det är ett tätbebyggt område med flera enskilda dricksvattenbrunnar.

Eirefelt Invest AB har bestämt sig för att ansluta avloppet till kommunalt ledningsnät genom att gräva ner en ledning, utmed Kilavägen, till närmsta anslutningspunkt. Under 2016 ska Vivab bygga ut ledningsnätet i området vilket innebär att anslutningspunkten kommer närmare Kilavägen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-05-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(5)

5 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Internkontroll för perioden 2016-06-01 till 2017-05-31

Dnr 2016-0920

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att anta upprättat förslag till Internkontrollplan för perioden 2016-06-01 till 2017- 05-31.

_____

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sett över internkontrollplanen och bedömer den som fungerande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-05-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(6)

6 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Representant för miljö- och hälsoskyddsnämnden i

referensgruppen för arbetet med Ätrans vattenskyddsområde

Dnr 2016-1011

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

utse ordförande Ingemar Johansson (C) till miljö- och hälsoskyddsnämndens representant i referensgruppen för arbetet med Ätrans vattenskyddsområde.

_____

Redogörelse för ärendet

Det kommunala bolaget VIVAB har startat upp arbetet med att bilda ett vattenskyddsområde för Ätran då vatten tas från ån för att förstärka grundvattentäkten Kärreberg.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att vara representerad i referensgruppen för det fortsatta arbetet.

_____

(7)

7 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Redovisning av budget och verksamhetsplan, januari-april 2016

Dnr 2015-0185 Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-april samt Uppföljning Tertial 1 till handlingarna.

_____

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av resultat för perioden jan-apr i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Nämnden visar ett underskott för perioden med 405 tkr. Huvudsakligen beror underskottet på försenade intäkter. Nämnden inväntar 351 tkr i form av fakturerade interna fakturor vilka först redovisas i ekonomisystemet sedan de betalts. Det innebär att underskottet i realiteten är 54 tkr.

Årsfakturor för köldmedia har framskjutits till maj, då det är svårt att hinna med dessa tidigare, i och med att verksamhetsutövarna har t.o.m. till sista mars på sig att rapportera in.

Måluppfyllelse

Uppföljning av verksamheten visar miljöskydd ligger efter med sina planerade tillsynsbesök i övrigt följer kontrollerna verksamhetsplanen ganska bra.

Prognos för helår

Nämnden planerar att klara sin driftsram för 2016.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-05-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(8)

8 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

Delegationsbeslut maj 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :