• No results found

§ 63 Förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 63 Förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor "

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

Plats och tid: Räddningstjänsten, Håstaäng, Hudiksvall 08:30 - 11:30

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Per Svensson (S) ordf Margareta Wästlund (S) Kent Kanon (S) Hans Trybom (S) Jorma Saarela (S)

Christoffer Johansson (S) Mikael Damberg (V) Anette Nilsson (V) Anders Bengtsson (M) Göran Rosvall (M) Anders Bouij (C) Tord Larsson (C) Birgitta Johansson (SD)

Lilian Holmgren (S) Göran Thapper (S)

Övriga deltagare: Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman Verksamhetschef Anders Zetterlund

Ekonom Kerstin Vennberg § 61

Tf Räddningschef Göran Bergsman § 63

Handläggare Risk och Sårbarhet Torbjörn Hallberg § 63

Utses att justera: Christoffer Johansson

Justeringens plats

och tid: Norrhälsinge miljökontor 2016-09-09 kl 13:00

Underskrifter: Paragrafer: 61-67

Sekreterare: Margareta Eiserman

Ordförande: Per Svensson

Justerande: Christoffer Johansson

(2)

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2016-09-13 2016-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Norrhälsinge miljökontor

Underskrift

Margareta Eiserman

(3)

Innehållsförteckning

§ 61 Delårsrapport med årsprognos ... 4

§ 62 Bemanning och kompetensförsörjning, räddningstjänsten ... 9

§ 63 Förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor ... 10

§ 64 Kristineberg 3:1, förslag till beslut om dispens från PCB-sanering ... 12

§ 65 Information från verksamheterna ... 15

§ 66 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret ... 16

§ 67 Rapporter ... 17

(4)

§ 61 Delårsrapport med årsprognos

Dnr 2015.1564

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att godkänna delårsrapporten med årsprognos.

Ärendebeskrivning

Kerstin Vennberg redovisar en delårsrapport med årsprognos.

Ekonomi och verksamhet

Ekonomiskt åtagande (nettokostnad), prognos

Driftredovisning Utfall Utfall Budget Avvikelse Avvikelse

2015-08 2016-08 2016-08 Årsbudget Årsprognos årsbudget

Intäkter 10 386 12 635 12 442 193 17 065 17 065 0

Personalkostnader -23 659 -25 828 -25 159 -669 -38 103 -38 803 -700 Övriga kostnader -8 704 -8 454 -8 285 -169 -12 964 -12 964 0

Netto -21 977 -21 647 -21 002 -645 -34 002 -34 702 -700

Driftredovisning Utfall Utfall Budget Avvikelse Avvikelse per verks (netto) 2015-08 2016-08 2016-08 Årsbudget Årsprognos årsbudget

NMR Nämnd -412 -262 -439 177 -658 -658 0

Miljö- och

hälsoskydd -3 092 -1 067 -1 207 140 -4 030 -4 030 0

Räddningstjänst -18 473 -20 318 -19 356 -962 -29 314 -30 014 -700

Säkerhetssamordning 0 0 0 0 0 0 0

Netto -21 977 -21 647 -21 002 -645 -34 002 -34 702 -700

(5)

Miljökontoret

Verksamheten följer tillsynsplaneringen, där vår prövning och tillsyn bidrar till en attraktiv och hållbar livsmiljö. Miljökontoret får positiv respons på sina

samhällstjänster från såväl företag som kommunmedborgare för upplevd tydlighet, vänlighet och rättvisa.

Inga oförutsedda kostnader har uppstått. Personalgemensamma kostnaderna ligger lägre än budgeterat genom visst glapp i anställning för två föräldraledigheter och återhållsamhet enligt balanspaketet.

Debiteringen av de årliga tillsynsavgifterna har planenligt framflyttats detta år för att kompensera våra företag för den sena manuella fakturering som blev följden av ett nytt verksamhetssystem och nya kostnadsställen ifjol. Debiteringen ska hädanefter ske digitalt via vårt verksamhetssystem. Genomgång har behövt ske av samtliga

uppgiftsposter för att undvika felaktiga fakturor.

Hur det slutliga ekonomiska resultatet kommer slå, beror mycket antalet debiterbara händelsestyrda ärenden. Bedömningen är att vi uppnår budgeterade intäkter. Den nya timtaxan kommer innebära en bättre kostnadstäckning för verksamheten än tidigare.

Räddningstjänsten

Norrhälsinge räddningstjänst, NHR, har en betydligt högre utryckningsfrekvens för delåret 2016 gentemot 2015. Ökningen är främst trafikolyckor och sjukvårdslarm.

Tillsynser har utförts efter vår tillsynsplan och NHR ligger i fas med dessa.

NHR får positiv respons från företag och kommunmedborgare utifrån de utbildningar, service och samhällstjänster vi bedriver.

Högre personalkostnader i år, framför allt, på grund av att det råder stort

utbildningsbehov hos deltidsstyrkorna, vilket gör att vi i början av detta år måste utbilda ett flertal vilket genererar högre personalkostnader än budgeterat och även jämfört med föregående år.

Inköp av ny skumvätska till norrhälsinge räddningstjänst, NHR, som föranlett rengöring av samtliga skumtankar vi har på hel-och deltidsstationerna. Provtagningar och destruktion av tidigare skumvätskor.

(6)

Inhyrd helikopter för att bekämpa skogsbrand under sommaren 2016. Förstärkning av heltidspersonal relaterat till för låg bemanning på deltidsstationerna under delar av första halvåret.

NHR inväntar ytterligare intäkter för mer sålda utbildningar än beräknat fram till årsskiftet 2016/2017.

Åtgärder och förväntade effekter

Det rådande utbildningsbehovet hos deltidsstyrkorna gör att ett underskott är oundvikligt. Årets utbildningsinsats gjordes under våren och resterande utbildningsinsatser får anstå till nästa år då Räddningstjänsten erhåller ett budgettillskott för ändamålet.

Stor återhållsamhet råder när det gäller kostnader som går att påverka. Dessutom har NHR sålt mer utbildningar än planerat och beräknar få in ca 300 tkr i ökade intäkter fram till årsskiftet.

Kvalitativt åtagande, bedömning av uppfyllelse Åtagande

Indikatorer eller kort redovisning av

bedömningen Resultat Åtgärder

Samhällstjänster av högsta

kvalitet:

Effektiv rättssäker beslutshantering

Antal och resultat av

överklaganden Sammanställs vid

årsslut Pedagogiskt

förhållningssätt

NKI index 2017 miljö 72

Räddning 82

Resultat 2015 Miljö 72 Räddning 82

Fortsatt strävan.

Bedömning efter resultat 2017 Personligt

bemötande NKI index 2017 miljö 79

Räddning 82

Resultat 2015 Miljö 79 Räddning 88

Fortsatt strävan Bedömning efter resultat 2017 Blomstrande

näringsliv:

Info vid starta eget

kurser, mässor etc. Minst 8 tillfällen/år 2 4 tillfälle Deltar/medverkar alltid när vi bjuds in.

Attraktiv och

hållbar livsmiljö:

Tydliga

tillsynsplaner Uppföljning i nämnden. Läns- styrelsens revisioner.

3 Beslut och uppföljning i

nämnden

(7)

Särskilda uppdrag

Uppdrag/utvecklingsområde Status

Minska sjukskrivningarna Bibehåller redan väldigt låga sjuktal

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet Delaktiga i projektet Förbättrat företagsklimat Ökad andel ekologiska produkter Väljs vid möjlighet

Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet Regelbundna träffar och öppen dialog System för medarbetarna att kunna göra lönekarriär -

Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga

miljöer Kreativt och flexibelt arbetssätt och bemötande

Kvantitativt åtagande

Miljö och räddningsnämnden har inga utpekade kvantiteter i åtagandena.

Redovisning av personalstatistik Miljökontoret

Antal anställningar och antal årsarbeten är i princip oförändrat. Viss variation finns genom visstidsanställningar vid tjänstledigheter och projektanställda vid tidpunkten för avstämning.

Sysselsättningsgrad är oförändrat och enligt allas önskan

Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg. Ingen långtidsfrånvaro. Trivsel på arbetsplatsen, engagerande arbetsuppgifter med stort eget planeringsutrymme samt kollegialt stöd är några framgångsfaktorer.

Räddningstjänsten

I norrhälsinge räddningstjänst, NHR, har vi en budget för 28 heltidsanställda, idag är vi 26 tillsvidareanställda och det beror att vi har två vakanser, en ingenjör och en

beredskapssamordnare. Rekrytering pågår till dessa tjänster. Visstidsanställda som uppgår till 6 st. är vikarier för brandmän som har sommarsemester och barnledig.

Även ett vikariat för brandinspektör ligger under dessa siffror.

Inga förändringar i sysselsättningsgrad.

(8)

Vi låg på en låg sjukfrånvaro 2015 och tittar man på detta år 2016 ligger den bättre och inga långtidssjukskrivningar. Vi har inte gjort något speciellt för att förbättra de redan låga sjukfrånvaroantal, mer än att prata om den och ha en bra arbetsmiljö med tydlighet, öppenhet och delaktighet. Arbetsplatsen upplevs som positiv och framåtanda.

Investeringar Räddningstjänst

Projekt (tkr), ange projektnummer Utfall

2016-08 Budget

(inkl TA fr 2015) Årsprognos Avvikelse 8006 Brandfordon - 2 579 - 3 020 - 2 820 200 8007 Räddningsutrustning - 160 - 536 - 440 96

8011 Maskiner Räddning - 96 - 96 - 96

Summa - 3 556 - 3 356 200

Det kommer vara ett överskott på ca.200 000 kronor av investeringar på brandfordon.

Detta skulle NHR önska lyfta över till 2017 med tanke på upphandling i samverkan med andra räddningstjänster och avvakta vad denna upphandling visar för resultat.

____

(9)

§ 62 Bemanning och kompetensförsörjning, räddningstjänsten

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund redovisar den aktuella bemanningssituationen för deltidskårerna.

Inom parantes anges förändringar sedan föregående nämndsammanträde.

Styrka Behov Nuläge Lediga Saknar C-kort

Saknar utbildning

Under rekrytering.

Hudiksvall 20+2 18 (0) 4 0) 4 (0) 9 (0) Iggesund 16+2 16 (0) 1 (0) 5 (0) 7 (0) Delsbo 20+2 19 (0) 3 (0) 5 (0) 7 (0) Friggesund 12+2 9,5 (0) 4,5 (0) 0 (0) 3,5 (0) Jättendal 20+2 18 (0) 4 (0) 4 (0) 7 (0) Hassela 16+2 14,5 (0) 3,5 (0) 4 (0) 6,5 (0)

Totalt 104+12 95 (0) 20 (0) 22 (0) 40 (0)

Sedan förra sammanträdet i juni är bemanningen och kompetensläget oförändrat.

____

(10)

§ 63 Förslag till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Dnr 2015.2475

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att godkänna förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, samt att föreslå kommunfullmäktige i Hudiksvall och Nordanstig att anta förslaget till handlingsprogram.

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlingsprogram som beskriver målen för kommunernas förebyggande verksamhet gällande de risker som kan leda till räddningsinsats. Det ska också finnas ett handlingsprogram för

kommunernas förmåga att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring räddningstjänst och säkerhetsfrågor och har en gemensam organisation, Norrhälsinge Räddningstjänst.

Verksamhetens organisation, åtagande, förmåga m.m. finns beskrivet i

handlingsprogrammet. För säkerhetsfrågor är dock respektive kommunstyrelse ansvarig.

Båda kommunerna har valt ett gemensamt program för det förebyggande arbetet och för räddningsinsats. Fokus ligger på respektive verksamhets ansvar och förmåga att förhindra uppkomsten av brand och oönskade händelser. Härmed förstärks

Räddningstjänstens ansvar att stödja verksamheter och enskilda i det förebyggande arbetet.

I programmet finns beskrivet bakgrundsfakta och risker som påverkar kommunernas behov av åtgärder för att förhindra olyckor. Ingående kommuners verksamheter och kommunala bostadsbolag har brutit ned nationella mål till åtaganden som kommer att ligga till grund för säkerhetshöjande åtgärder.

Miljö- och räddningsnämnden beslutade 2015-10-29, § 94, att förslaget till handlingsprogram skulle skickas ut på remiss till berörda instanser.

(11)

Sjöfartsverket, Polisregion Mitt, Tekniska nämnden i Hudiksvall och Räddningstjänsten Ljusdal har meddelat att de inte har något att erinra mot handlingsprogrammet.

Nordanstigs kommun, Social- och omsorgsnämnden i Hudiksvall och Lärandenämnden föreslår vissa redaktionella förändringar.

Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun föreslår att även skolskjutsar beaktas i dokumentet, förslagsvis under punkt 2.4.2.

Kustbevakningen föreslår att gränsen för statligt och kommunalt vatten åskådliggörs på kartunderlag.

Social- och omsorgsnämnden föreslår att området informationssäkerhet kompletteras med riskerna med datahaverier.

Kommunalförbundet Södra Hälsingland föreslår att Hälsingekommunernas projekt med ett räddningstjänstnät, RISCS, och samverkan om explosiva varor beskrivs i programmet.

Räddningstjänstens bedömning

De redaktionella förändringar som föreslagits av remissinstanserna har inarbetats i programmet.

Kustbevakningens förslag att åskådliggöra gränsen mellan kommunalt och statligt vatten har kompletterats med kartmaterial

Social- och omsorgsnämndens förslag att komplettera avsnittet informationssäkerhet med riskerna vid datahaverier har ej beaktats i denna version

Kommunalförbundets Södra Hälsinglands förslag har ej beaktats i denna version men samarbete finns.

Kommunstyrelsen i Nordanstigs förslag om skolskjutsar har ej beaktats i denna version men kommer att inarbetas i programmet vid nästa revidering.

____

(12)

§ 64 Kristineberg 3:1, förslag till beslut om dispens från PCB-sanering

Dnr 2013.320

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar

att förelägga HL Nordgrens Åkeri AB, organisationsnummer 556377-4149, som ägare till Kristineberg 3:1, följande

PCB-haltiga fogmassor ska avlägsnas senast 2019-12-31. Dispens medges med anledning av att renovering av fastigheten planeras. Om renoveringen med byte av fönster och sanering av PCB-fogar inte utförts inom denna tid och PCB-fogarna inklusive PCB-fogarna runt fönstren inte har avlägsnats måste ny dispens sökas och en ny prövning göras. Innan sanering av PCB påbörjas ska en anmälan om PCB-sanering skickas in till miljökontoret.

Beslutet är fattat med stöd av 17 b förordning (2007:19) om PCB m.m. samt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808).

Miljö- och räddningsnämnden beslutar även

att beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

Beslutet gäller därmed även mot ny ägare av fastigheten.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 15 § miljöbalken.

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen senast 3 veckor efter delfåendet av beslutet.

Ärendebeskrivning

Fastighetsägare till byggnader som har fogar som innehåller mer än 500 mg PCB/kg fog ska, enligt förordningen om PCB m.m. ha sanerat PCB-fogarna senast 30 juni 2016. Detta gäller för industribyggnader, som uppförts eller renoverats 1956-1973, om fogen är inomhus eller om byggnaden eller anläggningen renoverats 1970-1973.

För övriga byggnader som innehåller PCB-fogar var slutdatumet då fogarna skulle vara sanerade 30 juni 2014.

Efter en ändring i förordningen om PCB m.m. kan fastighetsägare begära dispens från förordningens krav att avlägsnandet av PCB sak vara utfört senast 30 juni 2016, om någon av dessa förutsättningar uppfylls:

(13)

1 En ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren, 2 Massan sitter mycket svåråtkomligt,

3 Det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller

4 Det finns andra särskilda skäl.

HL Nordgrens Åkeri AB har 2016-06-14 skickat in en åtgärdsplan för sanering av PCB. I den anges att samtliga fönster i fastigheten är i behov av att bytas ut, därför finns inte ekonomiska förutsättningar till sanering för tillfället. Detta beräknas för närvarande kunna utföras inom en 3-års period.

HL Nordgrens Åkeri AB är nya fastighetsägare till fastigheten sedan 2011-12-28.

Tidigare fastighetsägare utförde PCB-inventering 2008. Vid inventeringen framkom att det fanns två fogar (85 respektive 89 meter) på byggnaden som innehöll PCB i halter över 500 mg PCB/kg fog. Fogarna innehåller totalt ca 5,51 kg PCB. Vid

fastighetsägarens kontakt med PCB-sanerare för prisuppgift för saneringen framkom att eftersom en PCB-fog sitter runt fönstren behöver fönstren bytas i samband med PCB-saneringen. Samtliga fönster i fastigheten är i sådant skick att de är i behov av att bytas.

För att uppfylla kraven i förordningen om PCB m.m. behövde en begäran om dispens vara inskickad innan det datum då saneringen skulle vara utförd, dvs. innan 30 juni 2016. Blanketten för åtgärdsplan för sanering av PCB användes till detta.

Kommunicering av beslut

Förslag till beslut har kommunicerats med HL Nordgrens Åkeri AB. Inga synpunkter har inkommit.

Miljökontorets bedömning

HL Nordgrens Åkeri AB’s begäran om dispens från sanering av PCB omfattar punkt 1 och 4 av de förutsättningar som finns uppräknade i 17 b § i förordningen om PCB m.m. Fastigheten kommer att renoveras med byte av fönster och sanering av PCB- fogar inom 3 år. Punkt 4 att det finns andra särskilda skäl skulle också kunna vara tillämpbar i det här ärendet eftersom det visade sig att PCB-saneringen och byte av fönster måste utföras samtidigt, vilket inte framkommit från början.

(14)

Ägarna till HL Nordgrens Åkeri AB har ägnat tid åt att fundera om de ska satsa pengar på byggnaden eller verksamheten. Åkeribranschen är en tuff verksamhet ekonomiskt med många svängningar i ekonomin. Det är därför ett svårt beslut att bestämma sig för att sanera all PCB samtidigt. Det kan vara bättre ekonomiskt att dela upp

saneringen på t ex två år, att sanera och byta fönster på en sida av byggnaden i taget.

Om det är möjligt kommer hela byggnaden att saneras på PCB under hösten 2016.

Om det inte är möjligt ekonomiskt kommer saneringen att delas upp i fler etapper för att sprida ut kostnaderna och hela saneringen och byte av fönster kommer att vara färdig inom en treårs-period. Att söka dispens från sanering innebär inte att HL Nordgrens Åkeri inte vill sanera fastigheten, utan bara att det är ett sätt att både satsa på verksamheten och byggnaden.

I alla beslut som fattas med stöd av miljöbalken ska viss ekonomisk hänsyn tas enligt rimlighetsavvägningen som ska göras enligt 2 kap 7 § miljöbalken. Nyttan av de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som krävs enligt beslutet ska jämföras med kostnaderna för sådana åtgärder. För att kunna göra en sådan bedömning behöver företaget lämna in underlag om detta. Det har HL Nordgrens Åkeri AB gjort, vilket beskrivits ovan.

De fogar som sitter i anslutning till fönstren är delvis skyddade från påverkan av sol, vind, nederbörd. Hur stor andel av de 174 meter fogar som ska saneras som är skyddade är svårt att säga. Spridning av PCB ut i miljön sker, dock inte från hela foglängden.

Miljökontoret anser att det är rimligt att bevilja längre tid för sanering av PCB, både enligt punkt 1 och 4 i 17 b § i förordningen om PCB m.m. och där punkt 4 är kopplad till rimlighetsavvägningen i 2 kap 7 § miljöbalken.

Eftersom mycket kan hända med en fastighet på 3 år, t ex kan den säljas till en ny fastighetsägare, anser miljökontoret att det finns anledning att uppgiften om att byggnaden innehåller PCB-fogar som ska saneras, ska skrivas in i fastighetsregistret hos inskrivningsmyndigheten. Beslutet kommer då att gälla även mot en ny ägare av fastigheten. Det står också i 17 b § i förordningen om PCB m.m. att myndigheten ska skicka föreläggandet om att avlägsna fogmassan vid en senare tidpunkt till

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret.

____

(15)

§ 65 Information från verksamheterna

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Anders Zetterlund och Margareta Eiserman informerar nämnden om aktuella frågor inom sina verksamheter.

____

(16)

§ 66 Beslutsförteckning över delegerade ärenden, miljökontoret

Dnr 2016.438

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att lägga förteckningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Miljökontoret har upprättat en förteckning över delegationsbeslut under perioden 2016-05-16 – 2016-08-01.

____

(17)

§ 67 Rapporter

Ärendebeskrivning

Föredrages och läggs till handlingarna:

1 Utryckningsstatistik.

2 Västanåker 1:10, länsstyrelsens beslut avseende överklagan av vitesföreläggande.

____

References

Related documents

• Målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsats.. • Redovisa vilken förmåga kommunen har och avser

En viktig del av kommunens arbete för skydd mot olyckor rör uppföljning och erfarenhets- hantering. Det sker för att rikta det förebyggande arbetet där det gör mest nytta och att

Beslutet om ett nytt samlat handlingsprogram för skydd mot olyckor innebär att kommunens operativa räddningstjänst och förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

För att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljön ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga skador till följd av bränder samt, verka för att

Sker ett utsläpp av farligt ämne från någon av industrierna finns stor risk för liv och hälsa för de som vistas inom eller i anslutning till området.. Det finns även stor risk

Genom detta samarbete säkerställs att en sådan förmåga finns genom att snabb tillgång finns till omfattande räddningsstyrkor och ledningsresurser utöver de som

Räddningstjänsten Västerbergslagen inkom med remiss/samråd daterat den 23 februari 2016 gällande förslag till Handlingsprogram till skydd mot olyckor enligt Lag om skydd mot

Räddningstjänsten Östra Götaland är ett kommunalförbund som omfattar kommunerna Linköping, Norrköping, Söderköping, Åtvidaberg och Valdemarsvik.. Invånarna fördelar sig

Med anledning av lagändringar i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som trädde i kraft 1 januari 2021 samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nya föreskrift

3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och

Målen för kommunernas räddningstjänst ska enligt LSO 3 kap 8 § anges i ett handlingsprogram tillsammans med de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda

Tillgång till egna resurser I Vaggeryds kommun utgår räddningsstyrkorna ifrån två brandstationer och det finns 10 brandpersonal tillgängliga dygnet runt i Vaggeryds kommun samt

Kommunerna ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot

En stor utmaning för verksamheten är att gradvis anpassa verksamheten efter ständiga förändringar som sker i vår omvärld, samtidigt som räddningstjänsten måste upprätthålla

Det föreligger förslag för kommunstyrelsen att godkänna förslag till förlängning av samverkan kring besöksnäring i Fegenområdet.. Fegensamverkan rekommenderar

Riskanalys/värdering ska vara en del inom räddningstjänstens verksamhet, som har till syfte att skapa en del av den inriktning Högsby räddningstjänst ska ha som målsättning

• Justeringen av RU1 med ändring till terminalnära läge för station i Landvetter flygplats är positiv - Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats

Syftet med nationella mål, verksamhetsmål samt kommunala handlingsprogram är att skapa större handlingsfrihet och flexibilitet för kommunerna inom området skydd mot olyckor och

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra

I och med samarbetet i Västra Räddningsregionen, där ledningsfunktioner kan användas gränslöst finns, utöver RSG:s ledningsresurser, tillgång till anslutna räddningstjänsters

Under de tio senaste åren har Osby kommun haft mellan noll till två räddningsinsatser per år till följd av stormskador, vilket innebär att antalet händelser per 1000