• No results found

Fråga 1. Tycker du att vi ska fortsätta med de stora föreningsträffarna?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fråga 1. Tycker du att vi ska fortsätta med de stora föreningsträffarna?"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

Enkät till föreningar, december 2013

Enkäten skickades ut till 92 föreningar.

Totalt 59 föreningar har svarat på minst

en fråga.

(2)

Fråga 1. Tycker du att vi ska fortsätta med de stora föreningsträffarna?

Ja

Nej

Annat förslag:

52

2

6 Antal svar

Totalt har 59 föreningar svarat på frågan, varav

en har angett fler än ett svarsalternativ.

(3)

Annat förslag - föreningsträffar

 På ett vis är de bra, men vi skulle tycka att vi behöver en mer

"personlig" föreningsservice. Kanske en mycket mer synlig hemsida.

Idag är mycket utspritt på kommunens informationssidor. Sen skulle vi behöva ha en mer tydlig "Kundsupport" till föreningarna. Helt enkelt ett ställe dit man kunde vända sig med alla föreningsfrågor.

 Jo, men intressant vore om fokus flyttades från idrottsföreningar till att gälla föreningar som bedriver verksamhet för barn och

ungdomar.

 Inte helt säker

 Jag vet inte, eftersom vi inte är någon idrottsförening så har vi inte tyckt att vi haft behov av att vara med på föreningsträffarna, vi hyr så sällan.

 Både och. Möjligtvis även att samla e som delar lokaler.

 Ja! men även lite mindre möten.

(4)

Fråga 2. Som förening ser vi följande utmaningar…

Samarbete med andra föreningar

Rekrytering av ledare

Utbildning

Andra utmaningar:

Antal svar

23

36

24

15

Totalt har 55 föreningar svarat på frågan, varav

flera har angett fler än ett svarsalternativ.

(5)

Annat förslag - utmaningar

 Hålla kvar medlemmar

 Enklare administration och bidragsregler.

 Inte helt säker

 Tillgång till lokaler och fotbollsplaner

 Information

 Fler aktiva unga

 Ekonomi

 Vi är som sagt ingen idrottsförening och har inte samma

utmaningar som dem, att få fler ledare är alltid ett behov, men det gäller inte idrott.

 Träningstider i hallar

 Dra nytta av varandras kunskaper och slippa bråka med varandra över bristen på träningstider.

 Verksamhetsutveckling

 Ideellt engagemang, behålla ungdomar/tonåringar, ekonomin

 Samarbete

 Motionslokaler

 Ingen kom

(6)

Fråga 3. Som förening behöver vi följande för att växa i medlemsantal och öka antalet

aktivitetstillfällen

Utveckla marknadsföringen

Fler tider i anläggningarna

Nya anläggningar

Annat behov:

35

16

14

17 Antal svar

Totalt har 54 föreningar svarat på frågan, varav

flera har angett fler än ett svarsalternativ.

(7)

Annat förslag – behöver för att växa i medlemsantal och öka antalet aktivitetstillfällen

 Enklare bidragssystem. Vi har ledare, men som tycker att vi har svårt med att ha alla uppgifter. Vi bedriver en mycket....ja jättemycket större verksamhet än vad vi redovisar.

 Fler ledare - fler grupper. Vi har egen anläggning, så det är ingen begränsning för oss.

 Renoveringar, investeringar

 Utveckla integrationsarbetet

 Ett stort bekymmer är att väldigt få är intresserad av ideellt arbete i en förening som ledare eller som tränare och arbetsbördan blir därför tung

 Frågan gäller nog inte oss (Höglidenkyrkan) eftersom vi bara hyr anläggningar som ett komplement till våra andra samlingar i kyrkan.

 Fler tider är direkt avgörande men vi måste också kunna erbjuda våra ungdomar fräscha och rena lokaler som inte har hälsovådligt mögel.

 Utveckla anläggningen

 Ledare

 Stöd från kommunen för att driva våra egna anläggningar

 Färdigställd anläggning, mer hagmark, utveckla verksamheten

 Få "vettiga" tider för de yngre ungdomarna så att de inte behöver träna så sen på kvällarna och tidigt på helgerna.

 Lämplig gymlokal

 Reparationer av nuvarande lokal.

 Nätverk

(8)

Övriga synpunkter:

 Har förstått att allt kretsar runt idrotten, men vi då, vi andra föreningar. Tänk på att vi också sitter där och väntar på information som rör oss.

 Samarbete med skolorna för att sälja in oss med vår verksamhet så tidigt som möjligt

 Detta med träffar förening - kommun är viktigt.

 Lite mer jämlikt bidrag system vi i team hudik har inte bett om hjälp ofta men när vi bad om hjälp så fick vi räntefritt lån. Men andra föreningar fick bidrag.

De e inte rättvist eller jämlikt. Kom ihåg att vi är den enda fotbollsföreningen som vänder sig till tjejer! För att nå ut med information till alla flickor i vår kommun om vår förening behövs bidrag. Vi ser till att så många som möjligt, såklart utifrån intresse, ska vilja spela fotboll och delta i föreningslivet ,

oberoende av etnisk tillhörighet, trosuppfattning, eller sexuell läggning. Det är värt, ur kommunens synvinkel, att lägga en extra slant på:) För tjejer kan! Och vill spela fotboll! De måste bara få förutsättningarna! I vår förening blir de sedda och uppskattade för den de är! För att kunna driva det arbetet vidare behöver vår kommun satsa lite extra på våra FLICKOR!!! Så gör gärna

det!!!!!!!!!!!

 Har ingen bra lösning på vårat problem i bjuråker och ser ej hur komunen skall kuna hjälpa oss med att rekrytera tränare och ledare till vår

ungdomsverksamhet.Vi har därimot inga problem med lokaler och tider men en evig kamp att få ekonomin att gå ihop.

 Vi har haft ett gott samarbete med kommunen när vi hyrt Björkbergs gymnastikhall och badhuset. )

 Det är en fantastisk möjlighet att skapa ett idrottscenter inom gamla Ericssons lokaler som vi inte får försumma.

(9)

Forts. Övriga synpunkter:

 Var ej med på träffen, svaren lite spontant.

 Viktigt att våra politiker jobbar för att hela kommunen skall leva. Vi i Enångers IK har ett motions och elljusspår som i dagsläget enbart är en service till de som bor i Enånger. Driftbidraget täcker inte de kostnader vi har för spåret en normal vinter. Vi skulle gärna vilja utöka till ett längre dagspår men i

dagsläget finns inte ekonomi för det. Om vi hade möjlighet att anlägga ett längre skidspår i Enånger skulle de som vill träna längdåkning dagtid slippa åka in till Hudiksvall. Vi skulle också vilja ha möjlighet till få hjälp av

kommunens pistmaskin vid vissa tillfällen, både till vår alpinanläggning på Fågelhällan och vårt elljusspår vid Brovallen.

 Har läst i HT om de nya tänkta nämnderna - som ordförande i förening så tycker jag/vi att det var bra att ha en "renodlad" fritidsnämnd och inte

samköra och ligga under som nu socialnämnden och som tänkt sedan med kultur. Det är ett stort spann mellan idrott och kultur och ställer ett stort krav på vilka som sitter i nämnden för att förståelse för idrott och/eller kultur.

 Satsa på barnen, allt för många blir utan stimulering och kamratskap när grupperna blir fulla fort och inga tider i redskapshallen på håstaholmen finns.

Det är många föräldrar som vill att barnen ska gå på hudikgympan men att hallen känns osäker med alla brister som finns. Alla tjänar på att satsa på barnen, de är våran framtid

 Efter renoveringen av badhuset har inte Tekniska renoverat våran lokal efter två års påpekande.

 Svårt att rekrytera styrelsepersoner. Många kan tänka sig att "hjälpa till" men ingen vill vara ansvarig.

 Bra med möten och info. bra att man kan fråga om olika saker.

 Svårt att få vettiga tider för rinkbandy i Ishallen!!!

References

Related documents

Studien är kvalitativ. Vi har använt videoobservationer i tamburen för att få en förståelse för hur samspel och bemötande mellan förskollärare och pojke

Målsättningen är att föreningsbidragen ska bidra till att skapa en meningsfull och aktiv fritid för många av kommunens medborgare, samt att uppfylla Borgholms kommuns vision

Bidraget utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger..

– Finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmen eller kan befintlig oljepanna konverteras till pellets?. – Finns möjlighet att sänka temperaturen några grader i utrymmen

Hon säger att vetskapen om att han kommer vara borta några timmar nästa dag gör att hon får kraft att vårda honom ”det är bra för min skull också.” Haruki talar

• Beräkningsgrunderna för ersättning till primärvårdsenheterna för de in- satser de mest sjuka äldre behöver är på många håll diffusa och svåra att bedöma effekterna

Svenska språket är en social markör som säger att jag förstår ”fika”, ”konsensus”..

luftföroreningar inte hade fått de förväntade effekterna. De mycket stora mänskliga och ekonomiska kostnaderna har ännu inte avspeglats i tillfredsställande åtgärder i hela EU. a)

I genomsnitt fick 7 procent av dem som besökte husläkare år 2011 en psykiatrisk diagnos, medan 20 procent fick någon form av hjälp för psykisk ohälsa. Att få psykiatriska diagnoser

Starta upp helgidrott i Örgryte-Härlanda och utveckla helgidrotten i Östra Göteborg, starta skolidrottsföreningar på skolor i båda stadsdelarna och utveckla samarbeten mellan

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

Dock presenteras det bara en gång i klarinetten innan det plötsligt avbryts av bassetthornet som presentera Tema B (motivkatalog notex. 9), en barsk motsats till Tema A, som letar

Sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att samtala kring sexualitet med patienter inom onkologisk vård var bland annat att sjuksköterskor ansåg att sexualitet var

Det som framkommer i materialet är dock att det finns en bristande kunskap om prostitution i missbrukshandläggarens arbetsgrupp, vilket skulle kunna få konsekvenser för det

Om allt från när de ska vara hemma på grund av symtom, om vikten att hålla avstånd i det trånga tvätteriet till hur man ansöker om ersättning för karensdag.. – Vi har

Beskriv hur projektresultaten och erfarenheterna från projektet kommer att dokumenteras, tas till vara inom organisationen och spridas vidare till andra aktörer... 19

Ett projekt kan leda till effekter på individnivå, direkt för de personer som deltar i eller nås av projektet, organisationsnivå, det vill säga för den egna organisationen

Skälen för regeringens förslag: Det övergripande målet för transportpolitiken föreslås även fortsatt vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

för aLLa dessa kViNNOr gäller att de är döttrar till eller änkor efter framstående manliga politiker och representerar ledan- de familjer.. Familjer som stått i spetsen

I situationen ger användningen av sammanträdesplanen dessutom ledtrådar till Thomas om vad Lotta gör, men även vad hon i detta fallet inte gör.. Här kommuniceras implicit

”stress och hög arbetsbelastning hos lärare orsakar brister i samverkan”, ”skolans kontakt med hemmet gällande elever i behov av särskilt stöd”, ”viktigt att

publiceringskanal utan även som plattform för att skapa dialog med läsarna och leda läsarna till hemsidan. Analysen visar bland annat att en av de stora frågorna som verkar

De informanter i intervjuerna som uppger att det finns riktlinjer för hur man som chef i den aktuella kommunen ska agera i ärenden som rör våldsutsatthet hos anställda, hänvisar till