Nazev SESTAVA_SENZOR_NASTAVEC_SROUB - 1:1 1234ABCDEFFEDCBA1324

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F F

E D C B

A

1 2 3 4

Roz. -Polot. - - Presnost ISO 2768-mK

Tolerovani ISO 8015

c) Mater. - Tr. odp -

b) C. hm 0.000 Hr. hm.

1:1

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil -

Nazev SESTAVA_SENZOR_NASTAVEC_SROUB -

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy - Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 07-07-2016

Figure

Updating...

References

Related subjects :