• No results found

Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Adam Rydstedt (M), 1:e vice ordförande Sven Bergström-Trolin (C), 2:e vice ordförande Roland Olsson (S)

Lotta Beiersdorf (S) Monica Björkman (S) John-Olov Eriksson (S) Kristina Träff (M) Emelie Gustafsson (M) Jesse Ljung (C)

Lisa Östberg (C) Per Helander (C) Marita Haals Skoog (V) Joel Nordkvist (V) Håkan Berglöf (SD)

Ersättare Jon Bolinder (S)

Torsten Myrgren (M) Ilona Gill (M) Tibor Balazsi (C) Peter Åkerström (KD)

Övriga närvarande Linda Häggmark, sekreterare Anna Lindqvist, förvaltningschef Erik Andersson, ekonom

Eva von Hofsten, Koordinator Pär Johansson, Glada Hudik-Teatern

Justerare

Justeringens plats och

tid Digital justering 2021-06-15

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 31-40

Linda Häggmark Ordförande

Gerd Olsson

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-06-09

Datum då anslaget

publiceras 2021-06-16

Datum då anslaget

tas bort 2021-07-07

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Linda Häggmark

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 2 av 16

(3)

Innehållsförteckning

§ 31 Dnr 6698

Upprop och val av justerare... 4

§ 32 Dnr 2020-000037 - 042

Ekonomisk rapport ... 5

§ 33 Dnr 2021-000004 - 800

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 6

§ 34 Dnr 2021-000063 - 008

Motion om kulturcenter och forskarplattform för personer med

funktionsvariationer ... 7

§ 35 Dnr 2021-000005 - 800

Förvaltningen informerar ... 9

§ 36 Dnr 2021-000006 - 800

Nämnden informerar ... 10

§ 37 Dnr 2021-000007 - 800

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor ... 11

§ 38 Dnr 2021-000008 - 800

Meddelanden för kännedom 2021 ... 12

§ 39 Dnr 2021-000009 - 800

Återrapport delegationsbeslut 2021 ... 13

§ 40 Dnr 9668

Information från Glada Hudik-teatern ... 15

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 6698

Upprop och val av justerare

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Joel Nordkvist (V) till justerare

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 4 av 16

(5)

§ 32 Dnr 2020-000037 - 042

Ekonomisk rapport

Sammanfattning

Förvaltningsekonom Erik Andersson rapporterar utfall och prognos över budget beräknat till och med sista maj.

Ordförande tackar för informationen.

Beslutsunderlag

Månadsrapport tom april 2021

Månadsrapport tom april 2021 per enhet Månadsrapport tom maj 2021 Övergripande

Månadsrapport tom maj 2021 Per enhet med prognos Månadsrapport tom maj 2021 Kommentarer

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2021-000004 - 800

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

Adam Rydstedt (M) väcker ärende om att ge förvaltningen i uppdrag att ta kontakt med Mark- och exploateringsenheten och informera om att

förvaltningen kan bistå vid tecknande av IOP-avtal med föreningar angående hundrastgårdar.

Per Helander (C) ställer frågan om beställarrollen gentemot tekniska nämnden är lämnat till förvaltningen på delegation eller beslutas det av nämnden?

Sven Bergström Trolin (C) ställer fråga om lägesrapport i arbetet med utredningsuppdraget för lokala samlingslokaler.

Tibor Balazsi (C) ställer frågan om förvaltningen kan ge information om ombyggnationen av padelbanor på Camp Igge?

Ärendet hanteras under § 37 Tillkommande ärende och övriga frågor

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 6 av 16

(7)

§ 34 Dnr 2021-000063 - 008

Motion om kulturcenter och forskarplattform för personer med funktionsvariationer

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad Sammanfattning

Koordinator Eva von Hofsten informerar om ärendet.

Det har kommit in en motion från Kristdemokraterna med ett förslag på att skapa ett kulturcentrum och forskarplattform i Hudiksvall för personer med funktionsvariationer. Vi jobbar redan med ett projekt i linje med motionärens önskemål, vilket är en fortsättning på projektet Scen:se. Vi anser därför att motionen är besvarad.

Projektet Scen:se var ett konst- och kulturprojekt som genomfördes 2017-2020.

Erfarenheterna från projektet Scen:se har varit väldigt positiva och Region Gävleborg har stämt av med Kulturrådet om att permanenta verksamheten.

Från Kulturrådet ser man det som viktigt att fler regioner samverkar, så en dialog har inletts med fler regionala scenkonstinstitutioner och regionala kulturförvaltningar om detta. Skåne, Västra Götaland och Västernorrland är tillfrågade och har gett positivt gensvar. Målet är ett nationellt center för

tillgänglig scenkonst, dramapedagogik och aktuell forskning. Om finansieringen säkras så är tanken att pilotåret ska pågå under 2022/2023 och ett framtida center skulle kunna starta 2024. Innan pilotåret är slut bör det formuleras hur verksamheten i det kommande centret ska se ut och däribland centrets geografiska placering. Om centret skulle placeras i Hudiksvall kan det kunna vara ytterligare ett steg för Hudiksvalls kommun att placera sig i framkant gällande arbetet för rättigheter och möjligheter för personer med

funktionsnedsättning.

Beslutsgång

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kof au 2021-05-26 § 39

Tjänsteutlåtande om Motion om kulturcenter och forskarplattform för personer med funktionsvariationer

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Motion om kulturcenter och forskarplattform för personer med funktionsvariationer

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 8 av 16

(9)

§ 35 Dnr 2021-000005 - 800

Förvaltningen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om - Corona - nuläge juni

- LOK-stöd hösten 2020

- Förvaltningens riskbedömningar - Projektmedel social hållbarhet - Projektmedel Skapande skola - Projektmedel till Kulturskolan - Blåsorkestrar

- Överenskommelse Kultur + Lärande - Kultur i skolan: Mänskliga rättigheter - Drivknuten

- Sommarlovsaktiviteter - Skidspåren

- Utbildning riskbedömningar

Ordförande tackar för informationen

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2021-000006 - 800

Nämnden informerar

Gerd Olsson (S) informerar om:

- sin medverkan i en grupp tillsammans med Region Gävleborg som tar fram förslag om ny regional kulturplan.

Beslut om den nya kulturplanen tas under 2022 och kommer att gälla från och med 2023.

- Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden kommer att få en sommargåva, boken ” Eftertanke och avståndens år”, skriven och illustrerad av Christina Kluge.

Torsten Myrgren (M) informerar om stiftelsen Bruksminnens arbete.

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 10 av 16

(11)

§ 37 Dnr 2021-000007 - 800

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor

Sammanfattning

Per Helander (C) ställer frågan om beställarrollen gentemot tekniska nämnden är lämnat till förvaltningen på delegation eller beslutas det av nämnden?

Sven Bergström Trolin (C) önskar en utförligare redovisning om vad beställarrollen innebär.

Per Helander (C) önskar en överblick på vilka spår, leder, badplatser med mera, som tekniska förvaltningen sköter om.

Förvaltningschef Anna Lindqvist svarar att förvaltningen har täta kontakter med tekniska förvaltningen i frågor om friluftslivet men går inte in och har synpunkter om gallring. Fritidsutvecklare Richard Karlsson kommer till nästa nämnd att berätta mer om vad beställarrollen innebär och hur arbetet utförs.

Sven Bergström Trolin (C) ställer fråga om lägesrapport i arbetet med utredningsuppdraget för lokala samlingslokaler.

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om att uppdraget är tilldelat Annika Bergström och arbetet håller tidsplanen.

Tibor Balazsi (C) ställer frågan om förvaltningen kan ge information om ombyggnationen av padelbanor på Camp Igge?

Förvaltningschef Anna Lindqvist svarar att förvaltningen inte är delaktig eller samarbetar i arbetet med ombyggnationen då den drivs av föreningen.

Joel Nordkvist (V) informerar om att det är delar av friidrottsytorna som inte nyttjas, som ska göras om till padelbanor.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2021-000008 - 800

Meddelanden för kännedom 2021

Sammanfattning

1. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 79 Checklista hållbarhetsraster för hållbarhetsbedömning

2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 81 Fritidsgård för motorintresserade unga

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 12 av 16

(13)

§ 39 Dnr 2021-000009 - 800

Återrapport delegationsbeslut 2021

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande samt till förvaltningschef enligt fastställd delegeringsordning.

Förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till

enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återkalla beslutanderätt.

1. Ordförandebeslut 2021-05-31, Lättnader för idrottshallar, tävlingar, bibliotek och Mulle Meck

Dnr: Kuf 2021-128-189

2. Ordförandebeslut 2021-05-12, Stängning av de stora idrottshallarna 210517-210530

Dnr: Kuf 2021-128-189

3. Ordförandebeslut 2021-04-29 Stängning av idrottshallar och gymnastiksalar

Dnr: Kuf 2021-128-189

4. Bidrag till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter Dnr: 2021-067-805

Förening:

Bjuråkers Hembygdsförening 32 650 kr

Bölan Scoutkår 20 600 kr

Delsbo Hembygdsförening 19 700 kr

Delsbo Kör och Ridsällskap 6 600 kr

Enånger Bygdegård 15 000 kr

Forsa OK 38 500 kr

HRPK 16 500 kr

Hudikgympan 37 588 kr

Hudiksvalls Basketbollklubb 18 500 kr

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bågskytteklubben Hudik 15 000 kr

Hudiksvalls IF Skidor 18 300 kr

Hudiksvalls OK 43 500 kr

Hudiksvalls Simsällskap 85 500 kr

Hudiksvalls Sportfiskeklubb 6 350 kr

Hudiksvalls Tennisklubb 18 500 kr

HUFF 95 500 kr

Håsta Innebandy 32 000 kr

IF Team Hudik 9 307 kr

Julle 42 500 kr

Norra Station 38 900 kr

Rogsta Scouter 30 000 kr

Strands IF Handboll 58 300 kr

Tunalids RK 2 900 kr

Tunalids RK funkisläger 8 800 kr

Övre Hälsinglands Slöjdförening 32 500 kr Övre Hälsinglands Slöjdförening Drakbygge 8 500 kr

Summa sommarlovsaktiviteter 751 995 kr

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 14 av 16

(15)

§ 40 Dnr 9668

Information från Glada Hudik-teatern

Sammanfattning

Verksamhetschef Pär Johansson informerar om pågående projekt, mål och framtid.

Ordförande tackar för informationen.

(16)

JOEL NORDKVIST Namn:

2021-06-15 08:40 Datum:

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545

Protokoll KoF 20210609

(Signerat, SHA-256 B8F15BE617B589814B0AC58D47E9DC1E7959D67DA659D1E2DD96D9DBBEC91545) Sida 16 av 16

References

Related documents

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ”Riktlinjer för att beräkna parkerings- behov inom Skövde

Tekniska nämnden beslutar begära hos kommunfullmäktige att få delegation på att anta Skövde Elnäts budget för åren 2012 –

Tekniska förvaltningens skrivelse 2010-08-25 med förslag till ny taxa och lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. KSAU §

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överföra 210 000 kronor år 2011 från ofördelade budgetmedel till fritidsnämnden med anledning en ökad internhyra

Ann Lindgren, Mathias Hjärtqvist, Per Johansson och Kjell Johansson reserverar sig till förmån för eget

Tekniska nämnden beslutar att Skövde Kommun (Tekniska nämnden, Skövde Elnät) ansöker hos Energimarknadsinspektionen (EI) att ta ut en så stor intäktsram som

Tekniska nämnden återrapporterar till kommunfullmäktige att en informations- skylt för timboholmsskatten kan placeras vid gång- och cykelvägen som sträcker sig norr om

Tekniska nämnden beslutar att inte anslå medel för en betongyta, som dock skulle skapa stora möjligheter till andra evenemang sommartid.. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen