• No results found

tvi i pi ir Om tre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "tvi i pi ir Om tre"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Om tre Lathridius-arter med kosmopolitiek ut- bredning (Col. Lathridiidae)

-\\' 'l'HLRra I)-\Lu

ir 19-10 beskrev .{ndreas Strand i \orsk Ent. Tidskr. efter ett enda norskt exemplar en ny .Larftridius-art, som han kallade noruegicu.r. Skalbaggen hade den 11/9 1936 tagits pi en husvdgg ndra Oslo. PA samma yagg hade auktor dessftirinnan funnit etskilliga Braninsekter, uppenbarligen ditkomna frAn nlgra i niirhelen avverkade granar. Mtijligen kunde det ifrigavarande djuret tdnkas ha tillhtirt samma bioc6nos. Den n-va arten beskreys som mycket lik

nodi/er Westw., men avvikande frin denna bland annat genom rtidbrun fdrg och jdmn teckvingskulptur, utan mera framtrldande gropar och kndlar.

I Sverige har jag sedan dess ofta s6kt efter Lathridius noruegicus, hiltills dock .utan resultat. Hundratals exemplar med den ,riitta fiirgeno har granskats, men alltid befunnits yara omogna nodtfer. I Norge har noruegicus aldrig tagits pi nytt. ej heller har arten anlrdffats i dess nordiska grann-

linder. Diremot har den rapporterats frAn England, Frankrike, Holland och T1'skland. varom mera lengre f ram.

Ilitt eget mtite med Lathridius nontegicus egde helt ovflntat rum i februari

1966 pri Madeira, d[r arten ftir nirvarande sannolikt ej iir nAgon sttirre siill- synthet. Den 2l/2 gjorde jag en exkursion till bvn Camacha, som ligger pi

iins sydsida 12 km no om Funchal pfl ca 750 m:s hdjd 6ver havet. Vidret blev diligt strax efter min ankomst till byn, si att jag mflste stika skydd mot regnet i ett ildre Eucallptus-bestflnd. Ftir att ha nigol att s1'ssla med under tiden vinde jag pi nAgra grova, nyligen awerkade, helbarkade Eucalyptus- stockar, som vilade pi griiskliidd mark. Pi deras fuktiga undersida, ddr en- staka barkstrimlor satt kvar, uppehtill sig en del smerre skalbaggar, bland vilka sliiktet Lathriditts dominerade, tydligen ditlockat av intridande mdgel-

bildning pi vedytan. I tivrigt observerades tvi Cerpophilus-arter, Epuraea obsoleta F. i sttirre antal, en Laemophloeus-arl, Phloeonomus punctipennis Thoms, ocksl rdtt talrik, och Ph. tricolor Woll., Plncrrsa trchyporoides Waltl., Folagria concinna Er. och ett par Arftetd-arter, bl.a. den allestedes nervarande .{. insignis Woll.

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de minga mdrka individen s1'ntes iven ett och annat riidbrunt, som Senom negot mindre kroppsstorlek och jiimnare tiversida ytterligare t1'cktes awika frin nodifer. En nirmare undersiikning med lupp gav visshet om att alla de ljusfiirgade exemplaren tilthtirde en specifik Lathridius-arl, E onot. Ts- -ltt.87. 8.3-1.,W [131]

(2)

1

132 TIIURE PALII

1A

2A

3A

IB

2B 3B

och - sevitt jag kunde erinra mig

- stimde dess utseende mycket viil med

beskrivningen pl Strands art. Vid henrkosten frin Nladeira siinde jag nigra av de ljusa ex. till viinnen Strand, sonr efter benagen granskning fdrklarade dem utan nigon som helst tvekan vara identiska med norDegicus.

Eatonol. T3. lto.8i- H. 3-t, IXS

t C 2C I P

2D

Fig. I 3. tolfiridins iundersl. .lridionomui Rtt.l.-1. L. nodil* \\rest\'.

- 2. L. duslralicus Belan (norDegicus A. Slrandi.

-3. L. bilascialu$ Rtt.

- .{. habitusbild oranifrln, B. teck- vinge frAn sidan, C. del av undersidan hos $ med metasternums tuberkelpar, D, vansler

bakskenben (och la.s) hos 6 - (I huvudsak efter Dajoz).

(3)

OM TRE LATERIDIUS-ARTER MED XOSMOPOLITISK UTBREDNING I33 Efter upptiickten av Lathtidius noroegicus i Camacha pl Madeira s6kte jag arten iiven pi andra platser pi 6n och fann den pa ytterligare tre (i om- givningarna av l{onte och Terreiro da Luta, 600-1 100 m.6.h. ), dels pri

undersidan av barkskalade ltivtridsstammar och dels bland mtigliga trii- sp&nor pA firska tallstubbar, alltid tillsammans med nodi/er. Sammanlagt tillyaratogs ett 40-tal er.. men innu flera sigs.

.{rten hade pi Madeira f6ljaktligen samma levnadssiitt sorn nodi/er, ehuru den tl'cktes vara mindre eurytop dn denna art. Sfl hittade jag den t.ex. aldrig vid srillning av markfdrna eller skakning av blommande buskar och trdd, i rutlnande svampar, ogrtis- och komposthiigar o.1., ddr noclifer var vanlig.

Efterforskningar betrflffande l-athridius noruegicus i litteraturen har gelt intressanta och komplelterande uppll'sDingar om artens natur och fttre- komstsitt. Den viktigaste ir kanske Horions nyligen (1965 s. 165) kungjorda uppgift, att noruegicus ,\. Strand iir s!'nonym med den av tselon lengl tidigare beskrivna australicus. Horion har inte givit nigon nirmare fdrklaring till

namnb]'tet, men rnuslr(licus,, som arten alltsi hadanefter btir kallas, tyder

ju bestimt pA att den har australiskt ursprung. Det er vel di knappast fiir djiirvt att beleckna australicus, i likhet med de bflda andra i denna uppsals behandlade /,atftridias-arterna, som en kosmopolit, spridd till olika delar av jordklotet med samfiirdseln. Sidana arter fiir ju, niir de flyttats fren ett varmare klimat till ett mera tempererat, ofta ett synantropt levnadssett inomhus. Detta tycks emellertid ej

- itminstone ej ntidvindigtvis

- r'ara

fallet med de tre l(aftridius-arter, sonr hdr ir pri tal.

I England (Epping Forest, Essex) togs Lathriditts arrslrnlicus \noroegicus)

viren 1950 och 1951 pi n1'ss brinda partier av en gammal bok (Fagus), diir ntdgelbildning uppstitt (.{lten 1952 s. 282). Arten levde dir tillsammans nred den betydligt talrikare L. constrictus G1ill. I Frankrike (Arles-sur-Tech i P1'reneerna) har rruslralicus i nrars och april t959 resp. 1960 antriffats pi

furubrdder vid elt sAgverk. .{rten f6rekom i sdllskap med Lathridius nodiler, llelanophtfu mu distinguentlo Com. och .{lomari(-arter (Dajoz 1960 s.92).

Frfln Holland har den ifrigavarande arlen anmelts 1964 (Brakman) och frin

T1-skland 196.3 {Lohse: Bombus II 1963, ett enda fl}-gande ex. fingat i slutet av juni 1961 vid Hamburg-Ohlstedt ). PA grund av de under senare ir gjorda

sporadiska europeiska fynden fiirefaller arten vara stadd i spridning och torde sannolikt snart dvka upp dven i andra linder. Pi \Iadeira har den

kanske rent av kommit in under de allra senaste eren, eftersom den ej ingAr

i det omfatlande skalbaggsmaterial, som professorerna Olof Lundblad och HAkan Lindberg hopbragte pi tin 193i resp. 1957 och 1959.

Den andra Zotftridius-arten med kosnropolitisk utbredning, som uppsalsens

rubrik syftar p , dr nodifer \\'estw., numera viilkind och spridd ocksfl i de

nordiska liinderna. \{en si har det ej alltid varit. Ocksi dennn arls hemland anses vara -{ustralien (\1.a Zeeland). Enligt Horion (1961 s. l1) upptridde den som europeisk ftirsta gin8en 1839 i England, l85il i Skottland, 1857 i Frankrike och onrkring ir 1870 i Tvskland. Till Sverige tycks nodi/er ha kommit ganska tidigt. Sa omtalar Thomson i Skand. Col. X t 1868 s. 65 i. att arten lagits tahikt i tva skinska hamnstider, Malmti och Trelleborg. Ar 1885 (s. 101) uppger samme fiirfaltare, att den fiirekommer sellsynt i Skine. Grill (1E96 s. 202) anftir som svenska fyndlandskap ,Sk., Sm. och \'9.,, nren enligt 1939 Ars nordiska skalbaggskatalog har arten en temligen jdmn ut- bredning i Sverige frAn Skine t.o.m. Giislrikland. 1960 irs nordiska skal-

Entonol. Ts. -1,s.87. ll.:l t. 10{te

(4)

134 TEIIRIi PALTI

baggskatalog kan ej tillfoga mycket nytt i frAga om nodifer's utbredning.

I Hdtsingland t)'cks den ha erhillit sin definitiva nordgriins, sannolikt klima- tiskt betingad, ty arten er en god flygare och dess vanliga biotoper (t.ex.

stanrmar med mdgelbildning pi veden, mdgligt hti i lador) saknas ingalunda langre norrut. Inom sitt svenska utbredningsomride ir den numera iiverallt vanlig och fiirekommer saviil inom- som utomhus.

Lathridius ouslrtrlicus och nodiler htir till undersl. .lridionomus Rtt.,1 som kdnns igen pA halssktildens djupa och mycket karaktiristiska sidoinskirning i bakre tredjedelen. En tredje ndrstiende art med kosmopolitisk utbredning

iir bilascintus Rtt., som iinnu inte pitriffats i de nordiska linderna. Den beskrevs av Reitter 1877 efter australiska exemplar och har publicerats som funnen i Belgien 1E95, England 1951 (och ftiljande ir) och Frankrike 1960.

Om de engelska fynden skriver Allen (1951 s. 114 och 1956 s. 216), att de

gjorts vid sAllning av gammalt gres och annat miigligt vextmaterial eller

vid kv lshivning pi griis och 6rter i skogsomriden i sydiistra England (Surrey, Sussex, Essex), dlr arten nunlera ir utbredd och helt vanlig.

Aven -Lalftridius constrictus Gyll., tillhtirande undersl. Coninomus Thoms., stflr med hinsyn till halsskdldens byggnad nara arterna inom fiiregiende underslekte, men skiljes litt frin dem pi 2-ledad antennklubtra (hos undersl.

Aridionomus iir den SJedad ). L. constictus ir ocksi av kosmopolitisk natur.

Den har i Sverige ltinge varit kdnd men er ratt sdllsynt. F'iirekommer i bio- toper bade irrom- och ulomhus.

Dftersom Lath tlius auslralicus och bifosciatus framdeles mtijligen kan tenkas upptreda ocksi i virt land, skall jag som avslutning ge en kortfattad bestinrningstabell fdr de tre Aridionomus-arlerna. Vid utarbetandet har av nodifer granskats ett 100-tal svenska och utlendska ex., av (Iusrralicus ett 40-tal ex. frAn Madeira och av biloscialrrs I engelska ex. (leg. .{llen).

Som utfergad svart eller brun, ben och antenner bruna eller r6daktiga, de senare med m6rk klubba. TAcklingar ojemna som fiiljd av Bropar och kntilar,3. mellan- rummet hakom milten med en hitg, kraftig knag8. Lingd; 1,8-2,1 mm. d. Bakt!

bierna vid basen starkt inAtkr6kta, mol spetsen starkt utvidgade, insidan vid

spetsen med en djup inskirning .. Lathridius nodiler \l'estr-. (fig. l).

Som utfergad med rodbrun eller gulbrun grundflrg, antenner och ben (m6jligen med undantaB av llren) enfiirgat ljusa, Tickvingar utan kntilar, knaggar och ftirdjupningar, lrlott med en svag tverdepression i frimre tredjedelen. 6. Bakti-

bier normala, utan inskarning i spetscn ,. .. -. - - - -.... - - 2

Kropp enfffrgat ridbrun, smalare, plattare och genomsnittligt kortare, 1,7-1,9 mm. Ogon st6rre (som hos nodiler), tinnin8ar kortare. Halsskiildens sidoinskiir- ning djupare (eyen negot djupare en hos nodiler)

... I-athtidiu.r oustrdlicus Belon (noruegicus A. Strcnd) (fig. 2).

Tickvingar rtidbruna eller gulbruna med svarta smdflickar, nAgot varierande i storlek och form. Aven hjissan, halsskiildkanterna samt leckyingarnas sidor och s6m a m6rkfirgadc. Iiropp bredare och

- sarskilt baktill - h6gre r.ilvd, genom-

snittli8t nAgot tingre, 1,&-2,1 mm. Ogon betydligt mindre, tinningar langre.

Halsskdldens sidoinskiirning mindre djup - . . l,ath dius l,iras.io,(s Rtt. (fi8. 3).

2

1 Dajoz (1960 s, 97) redovisar saBrma som sj vstendigt slalle under namnet .,lridiu.

Molsch.

Ento ol. Ts- .tro.87. n.3 -I, 1968

(5)

OM TRE LATSRIDIUS-ANTER MED f,OSMOPOLITIST UTBREDNING I35 Tilliiggas kan, att eyen de hanliga genitalierna ir olika hos de tre arterna men att en undersOkning av dem ej iir behiivlig ftir siker bestdmning.

Auezug

Der l'erf. erzlhlt von mehreren Funden am Ende Februar 1966 auf lladeira yon Ldthtidi.ts austtalictls Belon (norrregicus .4.. Strand). Diese Art ist dort nicht besonders selten. Sie lebt an neugeschilten Eucall'ptus-Stemmen mit beginnendem Schirnmelbelag sorvie an schimmelbesetzten HolzspEnen auf frischen Kiefernstubben, stets mit ldr}lridius nodifer \\'est\'. zusammen. In diesem Zusammenhang besprichl der Verf. auch die Verbreitungsgeschichte und l-ebensNeise der kosmopolitischen larftri.rius-Arten der Untergattung l.tidionomus Motsch. und bringt zum Schluss eiDe Bestimmungstabelle.

ALLEN. A. .\. 1s52, Lathridius,,,,";t:"":.1.

uJ:"T:Int.

uonurry Mss. - London.

- 1951: ,othridius bilascidtus Reitt., an australian beetle found wild in Bdtain. Ibid.

1956: The Coleoptera of a Suburban Garden 5. The Enlom. necord.

- London.

DAJoz. R. 1960: Noles sur les Lathridiidae I. Bull. Soc. Ent. France.

- Paris.

GnILL, C. 1896: Cat. Col. Scand., DaDiae et Fenniae.

- Stockholm.

HoRtoN, .{. t961: FauDistik der mitteleurop[ischen KAfer YIII.

- t]berlingen.

- 1965: Neue bemerkenswerte Kifer in DeutscNrnd. E. Nachtrag zum rverzeichnis der mitleleuropaischen Klifer,. Ent. BIStter.

- Krefeld.

STnAND, A. l9{0: Drei

'1eue Lathridien aus Fennoscandia. Norsk Enl. Tidskr.

- Oslo.

TBoMsoN, C. G. 1868: SkaDdinaviers Coleoptera X.

- Lund.

- lE65: Skandinaviens Insecter. En handbok i entomologi till allmiinna leroveakens tjenst.

- Lurd.

Entonol. Ts. ho. 87. H. 3-r, 1966

References

Related documents

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Arter med kolonilevande larver finns bede pA tall och gran.. PA tall iir flertalet av de vanligaste

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

vilket tidigare meddelats i en sammanstzillning civcr svcnska nyfynd (Lundbcrg 1982). Viinncn Bcngt Andersson, Nybro. bcsOktc diirfdr lokalcn dcn 16 scptcmbcr och

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

markant flin sklnska exemplar av arten fremst genom en skarpt markerad flra pi halssktilden niende frin basen till drygt halya halssk6ldens liugd.. Genitalorgan

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

OcksA Apterina pedestris har i England en liknande tendens med flngstdata frin oktober

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna