A. Personer som omfattas av familjeåterföreningsdirektivet

Full text

(1)

Bilaga 1

Familjeåterförening i EU-rätten – familjeåterföreningsdirektivet

1

och rörlighetsdirektivet Nationalitet Familjerättslig status Socialt biståndssystem Övrigt

5

Familjeåterföreningsdirektivet:

A. Personer som omfattas av familjeåterföreningsdirektivet

Kategori:1 Referenspersonen är tredjelandsmedborgare och familjemedlemmen är maka/make

2

Kategori 2: Referenspersonen är tredjelandsmedborgare och familjemedlemmen är sambo eller registrerad partner

3

Kategori 3: Referenspersonen är tredjelandsmedborgare med flyktingstatus

4

Kategori 4: Referenspersonen uppfyller krav på bostad av viss standard, sjukförsäkring samt försörjningsmedel

5

B. Personer som inte omfattas av familjeåterföreningsdirektivet:

Kategori 5: Referenspersonen

6

eller familjemedlemmen är unionsmedborgare

7

Kategori 6: Referenspersonen är asylsökande,

8

vistas i landet på grund av regler om tillfälligt skydd

9

eller med stöd av alternativa skyddsformer

10

1 Kategoriseringen bygger i huvudsak på familjeåterföreningsdirektivets obligatoriska bestämmelser. Se dock kategori 4.

2 Artikel 4.1 (a) familjeåterföreningsdirektivet, obligatorisk bestämmelse.

3 Artikel 4.3 familjeåterföreningsdirektivet, fakultativ bestämmelse

4 Artiklarna 9-12 familjeåterföreningsdirektivet, obligatoriska/fakultativa bestämmelser

5 Artikel 7.1 familjeåterföreningsdirektivet, fakultativ bestämmelse. Se kategori 8 i bilaga 2, Familjeåterförening i svensk rätt

6 Artiklarna 2 (a) samt 3.1 familjeåterföreningsdirektivet, obligatoriska bestämmelser

7 Artikel 3.3 familjeåterföreningsdirektivet, obligatorisk bestämmelse

8 Artikel 3.2 (a) familjeåterföreningsdirektivet, obligatorisk bestämmelse

9 Artikel 3.2 (b) familjeåterföreningsdirektivet, obligatorisk bestämmelse

10 Artikel 3.2 (c) familjeåterföreningsdirektivet, obligatorisk bestämmelse

(2)

Bilaga 1

Familjeåterförening i EU-rätten – familjeåterföreningsdirektivet och rörlighetsdirektivet Nationalitet Familjerättslig status Socialt biståndssystem Övrigt

Rörlighetsdirektivet:

A. Personer som omfattas av rörlighetsdirektivet

Kategori 7: Referenspersonen är unionsmedborgare och familjemedlemmen är unionsmedborgare och make/maka

11

Kategori 8: Referenspersonen är unionsmedborgare och familjemedlemmen är tredjelandsmedborgare

12

Kategori 9: Referenspersonen är unionsmedborgare och familjemedlemmen är registrerad partner

13

Kategori 10: Referenspersonen är unionsmedborgare och familjemedlemmen är sambo

14

Kategori 11: Referenspersonen återvänder till sin ursprungsmedlemsstat efter att ha utnyttjat sin fria rörlighet i en mottagande medlemsstat eller utövar rätt till fri rörlighet i annan medlemsstat utan att vara bosatt där

15

Kategori 12: Referenspersonen är ekonomiskt aktiv/inte ekonomiskt aktiv

16

B. Personer som inte omfattas av rörlighetsdirektivet

Kategori 13: Referenspersonen är medborgare i medlemsstaten och har inte utnyttjat rätten till fri rörlighet

17

11 Artikel 2.2 (a) rörlighetsdirektivet

12 Exempel på särregleringar för familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare i rörlighetsdirektivet är krav på pass vid utresa och inresa från/till medlemsstaten samt som villkor för uppehållsrätt, se artikel 4.1, 5.1 samt 6.1. Motsvarande krav vid utfärdande av uppehållskort, artikel 10.2. Se även särreglering ifråga om visering artikel 5.

13 Artikel 2.2 (b) rörlighetsdirektivet. Registrerade partners tillerkänns samma rättigheter som makar om den mottagande medlemsstatens lagstiftning behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap. Se målet C-122/99 och 125/99 P, D och Sverige mot Rådet

14 Artikel 3.2 (b) rörlighetsdirektivet. Bestämmelsen anger att medlemsstaterna skall underlätta inresa uppehälle för sambor . Se målet 59/85 Reed.

15 Se C-370/90 Singh, C-291/05 Eind samt C-60/00 Carpenter

16 Se t.ex. skäl 10, 16 samt 21 samt artiklarna 6 och 7 rörlighetsdirektivet

17 Se artikel 3.1 rörlighetsdirektivet. Direktivets tillämpningsområde begränsas till de unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :