• No results found

o C) Air temperature (

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "o C) Air temperature ("

Copied!
59
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Isens

Isens uppbyggnad uppbyggnad och och k k ä ä nslighet nslighet f f ö ö r r f f ö ö r r ä ä ndring ndring

Anders Omstedt Anders Omstedt

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(2)

Tips Tips

• • Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, Johan

Johan Porsby Porsby

http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.h http://www.sssk.se/kunnande/iskunskap.h tm tm

• • Aktuell forskning om v Aktuell forskning om v å å rt klimat rt klimat www.oceanclimate.se

www.oceanclimate.se

(3)

Isens

Isens ö ö ppna kristallstruktur ppna kristallstruktur

(4)

Iskristaller b

Iskristaller b ö ö rja v rja v ä ä xa xa - - kamp om kamp om att v

att v ä ä xa snabbt xa snabbt

(5)

Iskristaller

Iskristaller – – kan man se n kan man se n å å got got vackrare?

vackrare?

(6)

Iskristaller i fuktig luft

Iskristaller i fuktig luft

(7)

Iskristaller v

Iskristaller v ä ä xer l xer l ä ä tt p tt p å å olika olika material

material

(8)

Iskristaller kan se olika ut

Iskristaller kan se olika ut

(9)

Istillv

Istillv ä ä xt xt

(10)

Is i

Is i Gr Gr ö ö vlan vlan

(11)

Istillv

Istillv ä ä xt xt i havet i havet

(12)

Iskristalls

Iskristalls ö ö rja i havet eller rja i havet eller ö ö ppna ppna

sj sj ö ö ar ar

(13)

Ny Ny k k ä ä rnis rnis v v ä ä xer till xer till

(14)

Tunn is under tr

Tunn is under tr ä ä d och broar d och broar

(15)

Varning bro!

Varning bro!

(16)

Dynamiska f

Dynamiska f ö ö rh rh å å llanden llanden

(17)

Slukh

Slukh å å l l

(18)

R R å å k k

(19)

Sn Sn ö ö is is

(20)

St St ö ö pis pis

(21)

Iskristaller vid turbulent str

Iskristaller vid turbulent str ö ö mning mning (iskristalls

(iskristalls ö ö rja eller rja eller Frazil Frazil Ice Ice ) )

(22)

Ankaris

Ankaris kan lyfta stora stenar kan lyfta stora stenar

(23)

Iskristalls

Iskristalls ö ö rja som rja som ö ö verg verg å å r till r till pannkaksis

pannkaksis

(24)

Is i floder

Is i floder

(25)

M M ä ä larisen larisen b b ö ö rjat m rjat m ö ö rkna (p rkna (p å å sken sken 2006)

2006)

(26)

Tv Tv ä ä rminne i Finska sk rminne i Finska sk ä ä rg rg å å rden rden

(27)

Havsis s

Havsis s å å h h ä ä rlig och s rlig och s å å farlig farlig

(28)

V V ä ä stkusten 2006 stkusten 2006

(29)

Havsis

Havsis

(30)

V V ä ä stkustis stkustis och farliga vindar och farliga vindar

(31)

Isbildning till havs

Isbildning till havs

(32)

Isbildning i Antarktis

Isbildning i Antarktis

(33)

Iskristalls

Iskristalls ö ö rja rja

(34)

Pannkaksis

Pannkaksis

(35)

Nyisbildning

Nyisbildning till havs under lugna till havs under lugna

f f ö ö rh rh å å llanden llanden

(36)

Havsis

Havsis

(37)

Havsisens tjocklek varierar ofta Havsisens tjocklek varierar ofta

mycket

mycket

(38)

Havsis fr

Havsis fr å å n Bottenviken n Bottenviken

(39)

Sm Sm ä ä ltande is ltande is

(40)

Sm Sm ä ä ltande is ltande is

(41)

K K ä ä rniskristaller rniskristaller ( ( v v å å ris ris ) )

(42)

K K ä ä rniskristaller rniskristaller

(43)

Ö Ö stersjö stersj öns klimat och dess f ns klimat och dess f ö ö r r ändringar ä ndringar

Fr Frå ån n Tore

Tore P På åsse sse SGU SGU

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(44)

Vad Vad ä ä r r klimat klimat ? ?

1750 4 1800 1850 1900 1950 2000

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

Time (Year) Air temperature ( o C)

Annual 5 year 15 year 30 year

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(45)

Hur tolkar vi m

Hur tolkar vi m ä ä tningar? tningar?

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(46)

Havsisens

Havsisens variation i variation i Ö Ö stersj stersj ö ö n n

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(47)

Maximala

Maximala isutbredningen isutbredningen

(48)

Klimatstatistik: Stockholm lufttemperatur Klimatstatistik: Stockholm lufttemperatur

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(49)

Klimatstatistik: Stockholm s

Klimatstatistik: Stockholm s ä ä songsindex songsindex ( ( sommar sommar - - vinter vinter temperatur) temperatur)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(50)

Klimatstatistik: Stockholms vattenst

Klimatstatistik: Stockholms vattenst å å nd nd (utan landh

(utan landh ö ö jning) jning)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(51)

Stockholm

Stockholm v v ä ä rldens rldens l l ä ä ngsta ngsta vattenst

vattenst å å ndsserie ndsserie . .

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(52)

Stockholms

Stockholms lufttemperatur lufttemperatur en en av av v v å å r r l l ä ä ngsta ngsta och och b b ä ä st st dokumenterad dokumenterad temperatureserier temperatureserier

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Science Centre

(53)

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

Te mp era tu re (

o

C)

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

0 60 120 180 240 300 360 420

Year Maxi m u m ice ex tent (x10

3

km

2

)

Perioder

1522-36 Mild 1562-76 Kall 1577-91 Mild 1597-1629 Kall 1630-62 Mild 1663-1706 Kall 1707-50 Mild 1750-1877 Kall

- 1803-20 Kall 1878-2000 Mild

- 1930-39 Mild - 1940-42 Kall - 1971-75 Mild - 1985-87 Kall - 1988-93 Mild Karakterisering

Karakterisering hur hur klimatet klimatet hur hur varierat varierat i norra i norra Europa. Europa . H H ä ä r r visas visas hur hur vintrarna vintrarna har har varierat varierat de de senaste senaste 500 500 å å ren ren . .

(Eriksson et al., 2007, Hansson and Omstedt, 2007) (Eriksson et al., 2007, Hansson and Omstedt, 2007)

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(54)

Hur bra

Hur bra ä ä r v r v å å r kunskap om gamla r kunskap om gamla tider

tider isf isf ö ö rh rh å å llanden llanden ? ?

(55)
(56)

St St ä ä mmer mmer v v å å ra ra ber ber ä ä kningar kningar ? ?

30 Jan. 1658

30 Jan. 1658 krossade krossade den svenska den svenska armen armen Lilla Lilla Bä B ält lt. . 6 Febr 6 Febr. 2000 . 2000- -3000 man 3000 man krossade krossade Stora Stora Bä B ält lt

19 Febr.prel 19 Febr.prel fredsavtal fredsavtal mellan mellan Sverige Sverige och och Danmark Danmark

(57)

Ö Ö stersj stersj ö ö ns klimatk ns klimatk ä ä nslighet: nslighet:

modelluppskattning och data modelluppskattning och data

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(58)

F F ö ö rslag till GLSK rslag till GLSK

• • Sammanst Sammanst ä ä ll ll isf isf ö ö rh rh å å llanderna llanderna p p å å n n å å gra av gra av klubbens b

klubbens b ä ä sta sj sta sj ö ö ar/fjordar. Uppskatta ar/fjordar. Uppskatta dagar med is och ev.

dagar med is och ev. istjocklekar istjocklekar . .

• • L L ä ä gg detta p gg detta p å å hemsidan och uppdatera hemsidan och uppdatera varje

varje å å r. r.

• • Kommer isen f Kommer isen f ö ö rsvinna? rsvinna?

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

(59)

Tack f

Tack f ö ö r intresse r intresse ! !

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University

Earth Sciences Centre

References

Related documents

Bertil Blomqvist med sina flitiga med' hjälpare och alla damerna för den oför- glömiiga kvällen. Det hade verkligen gjorts stora ansträngningar för att det skulle

Kapacitansvärden från 0,5 pF till 1100 fJ.F kan mätas vid 1 kHz från inbyggd oscillator eller vid frekvenser från ZO Hz upp till ZO kHz från yttre källa då en frekvens

Kopplingn för transistorer i basjordat, injektorjordat och kolIektorj ordet steg, samt närmast motsvarande rörkopplingar med liknande egenskaper.. Schema för

ligt stor, för att man på s kä rmen skall kunna erhålla en bild .av an' odströmmen från lIloll till dess högsta värd!. Denna växelspänning tillföres

After the simulations the average density results deviated by -20% to +6% from the target values (Fig. 3, results of FI areas), the amount of deciduous stems shifted towards

Jessica F risk Acupuncture treatment for hot flushes in women with breast cancer and men with prostate cancer. FLUSHES HOT

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Figure 6.5: (Top left) estimated recession probabilities for the standard model using the compositing leading indicator eight months back (thin) and the modi…ed model using

Jag har dock inte funnit någon tidigare studie som har undersökt om det psykologiska kontraktet varierar i olika anställningsrelationer, mellan arbetsgivare och arbetstagare,

Por ejemplo, el verbo quedar/se/, por lo general, se combina con atributos que denotan un estado temporal (compatible con estar) (Morimoto y Pavón Lucero 2007: 38) pero también

Yrkeshögskolan Novia (Ekenäs) Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, Finland Yrkeshögskolan Novia (Jakobstad) Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad, Finland Yrkeshögskolan Novia (Vasa)

- can describe the connection between culture, individual and society in relation to care - reflects on the ethical aspects of interprofessional care with people representing

- knows that sustainable development includes ecological, economical, technical, social and cultural aspects, which are all independent. - Understands that

We can offer the students studies in business, tourism and youth work and civic activities with a focus on environmental and sustainability aspects such as Environmental

We can offer the students studies in business, tourism and youth work and civic activities with a focus on environmental and sustainability aspects such as Environmental

NDVI-värden från juli månad för vegetationstyperna i Skogaryd och Västra Tunhem har jämförts mellan åren 2017, 2018 och 2019 för att ta reda på om

that patronage may “camouflage” but seldom “mitigate” societal dissent in these states, making “uninterrupted distribution of rents … the key to their

The likelihood of inpatient care during last three months of life, including the expected number of hospital admissions, was significantly higher among residents

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, tekniska rådet Nils-Göran Nilsson och rådmannen Kristian

Aim: The aim with this study is to compare different orthotic solutions for pediatric patients with congenital talipes equnivarus. Method: A search in the

Keywords: Remote sensing, reconnaissance, sensor, information acquisition, satellite imagery, image processing, image analysis, change detection, pixel difference,