XX:s serveringstillstånd enligt alkohollagen vid XX

Full text

(1)

Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs kl. 17.00 -

Paragrafer § 84

Beslutande Se deltagarlista på sida 3

Närvarande ersättare Se deltagarlista på sida 3

Övriga deltagande Se deltagarlista på sida 3

Utses att justera Hugo Rundberg (C)

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-05-27

Underskrifter Sekreterare Ann-Katrine Bergfeld

Ordförande Ewa Thalén Finné (M)

Justerande Hugo Rundberg(C)

BEVIS OM TILLGÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-05-27

Datum för tillkännagivande 2021-05-28

Datum för nedtagning av tillkännagivande

2021-06-21

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret

Tillkännagivet av Ann-Katrine Bergfeld

Utdragsbestyrkande

(2)

Innehållsförteckning

§ Ärende

84 XX serveringstillstånd enligt alkohollagen vid XX AlkT XX MSN/XX

(3)

Deltagarlista

Beslutande Notering

Ewa Thalén Finné (M), ordf.

Anncharlotte Nilsson (M) Tony Raitis (M)

Magnus Brandel (S) Magnus Holmstedt (S) Hugo Rundberg (C)

Margaretha Furustrand (L) Ulf Wallin (MP)

Tjänstgörande ersättare

Elinor Caruth (M) Ersättare för Carin Norberg (M) Anders Hellsing (S) Ersättare för Eva Strömberg (S) Björn Karlsson (SD) Ersättare för Jan Kihlstenius (SD) Deltagare på distans

Tore Berggren (M) Anders Brandt (S) Ersättare

Yvonne Knuutinen (V) Annika Skogsmo (STRP) Övriga

Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef Simon Wernsköld, miljöchef

Berit Rydberg, alkoholinspektör Lennart Ceder, kommunrevisor Ann-Katrine Bergfeld, sekreterare

(4)

MSN § 84 Dnr AlkT XX MSNXX

XX:s serveringstillstånd enligt alkohollagen vid XX

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. XX, restaurang XX serveringstillstånd, som erhölls 2018-06-12, återkallas enligt 9 kapitlet § 18 punkt 3. Anledningen är att tillståndshavaren vid upprepade tillfällen under senare år bedrivit verksamhet som inte är förenligt med alkohollagens bestämmelser. För utförlig motivering se nedan.

2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet

XX erhöll serveringstillstånd 2018-06-12. Erinran meddelades 2021-02-22.

Erinran är överklagad till Förvaltningsrätten. Polismyndigheten genomförde en tillsyn där missförhållanden iakttogs. Grund för återkallelse föreligger. Det som framkommer av polismyndighetens PM är i den omfattningen att det inte finns skäl att meddela en erinran eller varning.

XX, med serveringsstället XX, besöktes av en polispatrull den 15 januari 2020.

Missförhållanden iakttogs vid besöket. Lokalen var inte utrymd i tid, kvarvarande gäster var påtagligt påverkade av alkohol och Folkhälsomyndighetens

rekommendationer om avstånd mellan gäster följdes inte. I den remissrunda som sedan följde uppdagas att bolaget belastas med betalningsuppmaningar, den senaste så nära i tid som i februari i år. Den på plats serveringsansvarige NN som även är bedömd som person med betydande inflytande, belastas med omfattande skuld i allmänna mål hos kronofogden.

Bolagsmännens rapporterade inkomster av tjänst är inte tillräckliga för deras försörjning. Några andra inkomstkällor har inte rapporterats. Hur NN har ersatts för det arbete han utfört på aktuell restaurang

(5)

MSN § 84 forts.

ifrågasätts. Personalliggare har kopierats där det bl.a. framgå hur mycket NN har arbetet i verksamheten.

Ett bolag som två av de ansvariga är aktiva i har även det betalningsuppmaningar, har restförts hos kronofogden samt har kritiserats av sin revisor bland annat med anledning av att bolaget inte under räkenskapsåret (2019, senaste redovisade) i tid eller med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt.

Sammantaget leder detta till att samtliga bolagsmäns lämplighet ska ifrågasättas, serveringen har inte skett återhållsamt och gällande regler ifråga om stängning och utrymning av lokalen har inte följts.

Fullmakt i original har inkommit från tillståndshavaren. Befullmäktigat ombud har begärt anstånd med att inkomma med yttrande. Anstånd har medgetts till 2021- 05-24. Inget yttrande har inkommit inom föreskriven tid. Befullmäktigat ombud har istället begärt ytterligare anstånd till den 2021-06-08. Ytterligare anstånd har inte getts vilket alkoholinspektör meddelat befullmäktigat ombud.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Utredning daterad 2021-05-11 Beslutet skickas till

XX

Alkoholinspektör Folkhälsomyndigheten Polismyndigheten Spelinspektionen

____________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :