Lag om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a § Forskarskattenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att pröva om förutsättningar för skattelättnader finns eller avvisa en ansökan om skattelättnader.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26.

SFS 2020:856

Publicerad

den 28 oktober 2020

Figure

Updating...

References

Related subjects :