Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betal- tjänster

dels att 6 kap. 8 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 8 § ska utgå, dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 § Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalnings- system granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana trans- aktioner som leverantören eller den ansvarige för betalningssystemet miss- tänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i bedrägeri i samband med tillhandahållande eller användning av betaltjänster, får leverantören eller den som ansvarar för ett betalningssystem behandla personuppgifter samt föra register enligt 2–9 §§.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS 2018:329

Publicerad den 3 maj 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :