• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1706) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet2 i stället för lydelsen enligt lagen (1998:1706) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

3 § Kärnteknisk verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra kärnsprängningar, spridning av kärn- vapen och obehörig befattning med kärnämne och sådant kärnavfall som utgörs av använt kärnbränsle.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs för att sådana förpliktelser ska uppfyllas som in- går i överenskommelser som avses i första stycket.

Bestämmelser om strålskydd finns i strålskyddslagen (2018:396).

På regeringens vägnar ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2 Lagen omtryckt 1992:1536.

SFS 2018:398

Publicerad den 7 maj 2018

References

Related documents

Strålsäkerhetsmyndigheten är den beredande myndigheten för tillståndsprövning enligt lagen (1984:3) om

Observera att sökande som inte har inkommit med rapportering till Sida enligt kontraktet, inte kommer att beviljas medel till nya projekt inom Sidas program för

I Mark- och miljödomstolens dom avseende tillståndsprövning enligt kärntekniklagen för SKB:s ansökan om att uppföra nytt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

I samverkan är den gemensamma lokalen symbolisk för samtal, genom att samförlägga olika verksamheter kring den gemensamma målgruppen under ett antal timmar i veckan

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

6 c § Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till ut- förandet av

2 b § 4 Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en behörig myndighet inom EES till Europeiska försäkrings- och tjänste-

kompletterar förmåner enligt 1 och tillhandahålls sekundärt i form av utbetalningar vid dödsfall, invaliditet eller upphörande av anställning eller i form av bidrag eller

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta. På

Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om ändring i

b) radioaktivt ämne som har bildats i en kärnteknisk anläggning och som inte har framställts eller tagits ur anläggningen för att användas i undervis- nings- eller forskningssyfte

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.. På

i vissa fall inte gäller för försäkringsgivare från USA och bestämmelser om grupptill- syn finns i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om

11 § första stycket klass 10 försäkringsrörelselagen (2010:2043) (motorfordonsansvar) och som inte uteslutande gäller försäkring av fraktförares ansvar ska under- rättelsen

7, 8, 9, 10, 11 eller 14 § och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga närings- idkaren, en värdtjänstleverantör eller en

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

2 § andra stycket eller 3 § tredje stycket till den behöriga myndigheten i försäkrings- givarens hemland lämna uppgifter om tillämplig svensk social- och arbets-

Till de försäkringstekniska riktlinjerna eller de ändrade försäk- ringstekniska riktlinjerna ska det fogas en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får

Ett tillstånd enligt 5 a § första stycket 2 får ges endast om det mellan Sverige och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring och för- delarna med slutförvaring

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.. På regeringens vägnar

Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.. Utfärdad den 7

3 § 1 För radioaktiva ämnen som omfattas av undantag enligt 4–11 §§ eller 15 § denna förordning krävs tillstånd enligt strålskyddslagen (2018:396), om inte annat följer

10 a § 4 Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anlägg- ning ska minst vart tionde år göra en ny systematisk helhetsbedömning av säkerheten och