• No results found

1:1 000 Skala i A2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1:1 000 Skala i A2"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

3:21

189750 189800 189850 189900 189950 190000 190050 190100

6375500 6375550 6375600 6375650 6375700

Diarie num m e r:

SWEREF99_12_00

Koord inatsyste m i plan: Koord inatsyste m i höjd : Län:

Kom m und e l:

Planförfattare :

Upprättad: 2021-08-05 Laga kraft:

De taljplan för e le vbostäd e r:

0 25 50 100 m

1:1 000 Skala i A2

Planhand lingar

Sam råd sbe slut: 2021-03-22

PLANKARTA

ÖVERSI KTSKARTA

God känd för

Plankarta m e d be stäm m e lser

Planbe skrivning me d ge nom förand e be skrivning Grund karta oc h fastighe t sförtec kning

Ge oteknisk utre d ning, AFRY (2021. 07.05)

GRANSKNINGSHANDLING

Grund karta upprättad 2021 av Sam hällsbyggnadsförvaltninge n Marks kom m un.

Fadi Aburashid

Västra Göt aland s län Ske ne

PBN 2020-108 214

Afshin Ghaf oori

Sam hällsbyggnadsförvaltninge n, Marks Kom m un

RH2000

Assbe rg 3:21, Ske ne

±

Rose nm al m sga tan

Teckenförklaring Grundkarta

Höjd kurva Byggnadslinje

Fastighe tsgräns Byggnad

Vattend rag Vägkant

PLANBESTÄMMELSER

Följand e gälle r inom om råd e n m e d ne d anståe nd e be tec kningar.

End ast angiven använd ning oc h utform ning är tillåten.

Där be te c kning saknas gälle r be stäm m e lsen inom he la planom råd e t.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planom råd e sgräns Använd ningsgräns Ege nskapsgräns Ad m inistrativ gräns

Ege nskapsgräns oc h adm inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap GATA

Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st2 p.

CY KEL

Cyke lväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st2 p.

Kvartersmark

SO

Skola, Ele vbostäd e r, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

R1 Badhus, PBL 4 kap. 5 § 1 st3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK Omfattning

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@

@@@@@@@@

Marke n får inte förses me d byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)

+0,0 Högsta noc khöjd är angivet värd e i m e ter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st1 p.

End ast kom ple m e ntbyggnad får place ras, PBL 4 kap.11 § 1 st 1 p.

Mark

n1 Träd e t får e nd ast fällas om de t är sjukte lle r utgör en säke rhe tsrisk,PBL 4 kap.

10 §

Utförande

b1 Frånluftsventilation ska place ras högt oc h bort från bostäd e r, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid

Ge nom förand e tid e n är 5 år .,PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 Markre servat för allm ännyttiga und e rjord iska led ningar. Kvarte rsm ark, PBL 4 kap. 6 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g1 Markre servat för ge m e nsam he tsanläggning för parke ring.Kvarte rsm ark, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Upplysning

Byggnade r inom högriskom råd e ska norm alt utföras me d radonsäke r konstruktion e lle r motsvarand e åtgärd e r vid tas så att högsta tillåtna rad onhalt inte kom m e r att överskrid as i byggnade n.Ansvare t för att be d öm a d e n faktiska radonriske n för varje byggnad oc h vid ta tillräc kliga skydd såtgärd e r åligge r de n som ska bygga.

Granskningsbe slut: 2021-09-17

References

Related documents

Sture Larsson Torbjörn Svensk Dan Axelsson. Ledamot Ledamot

Detta kan förklara att antalet timmar per bokad första intervju har ökat till 18 timmar för samtliga tillsättningar och 20 timmar för utvecklarroller, vilket motsvarar en

Målsättningen har varit att i ökad omfattning låta medlemmar delta i föreningsarbetet för att därmed skapa större engagemang och känsla för föreningens verksamhet..

När en sambo fått vetskap om en ansökan om samlevnadens upphörande tillämpas be- stämmelserna om begränsad förfoganderätt i 38 och 39 § i äktenskapslagen (234/1929) på

— — — — — — — — — — — — — — I lagfarts- och inteckningsregistret skall ef- ter anmälan också antecknas uppgifter om utmätning och säkringsåtgärder som hänför

Där be tec kning saknas gälle r best äm m e lsen inom he la planom råd e

Special Olympics Schoolday i Köping fick ca 150 elever prova på fotboll, bordtennis, floorhockey, innebandy med hjälp av lokala föreningar. Snöskolöpning i Rättvik var

Vid sidan av stöd till våra egna föreningar har vi utgjort en resurs för övriga idrotter i Västmanland.. Vår roll har ofta varit att utgöra rådgivare till deras konsulenter