• No results found

INKÖP & UPPHANDLING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

Nytt ramavtal gällande köp av blommor och blomsterarrangemang KI har tecknat ett ramavtal med leverantören Euroflorist.

Ramavtalet avser inköp av blombuketter, samt begravningskransar. Utbud baserar sig i första hand på KI:s beloppsgräns utifrån Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner.

För 2021 är kostnaden:

max 500 sek för blombukett, och max 2500 sek för begravningskransar.

Priserna på buketterna är med moms och frakt inkluderat samt ett neutralt tillhörande kort.

Beställning sker genom följande länk:

http://ki.blomma.se

Fyll i önskad leveransdag.

För blombuketter som beställs före kl.15 sker leverans nästkommande dag.

För blombuketter som beställs efter kl. 15 sker leverans två dagar därpå.

Under ”kostnadsställe” fyller ni in er ZZ-kod så att fakturan går rätt.

Under ”fakturakoden” skriver ni in: KI2021

Under ”Meddelande till blomsterbutiken” skriver ni in om ni önskar en speciell leveranstid, exempelvis: kl. 8.00-10.00.

Anställda på KI har även möjlighet att handla privat på Euroflorist med en rabatt på 15%.

Observera att frakt tillkommer på dessa buketter.

Länk till privata köp:

http://KI-Anstallda.blomma.se

Nytt ramavtal Flow cytometry instruments with platforms specific products

Ett nytt ramavtal för Flödescytometer är nu upphandlat och gäller ifrån 1 december 2021.

Totalt är det 8 st leverantörer som ingår i ramavtalet och avrop sker som tidigare med förnyad konkurrensutsättning för köp över 200 000 SEK.

För Ytterligare info med beskrivning och beställningsrutiner se Avtalskatalogen.

Avtalsinfo Instrument, Reagents and Kits och Consumables Från och med 2022-01-10 kommer att:

1. Merck Chemicals and Life Science AB byta namn till Merck Life Science AB 2. Sigma-Aldrich Sweden AB sammanslår sig till Merck Life Science AB

(2)

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för Sigma-Aldrich Sweden AB eller Merck Chemicals and Life Science AB.

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och

beställningar under den tiden hänvisas till företagets egen webbsida.

till verksamheten.

Referensgrupp sökes

En ny upphandling av Protein Biomarker analysis, service and reagents kommer startas inom kort.

Denna upphandling är aktuell för institut som har behov att utöka möjligheterna att undersöka relationer mellan nya proteiner och sjukdomar.

Ni är välkomna till referensgruppen om detta ligger inom ert behov.

Kontakta vänligen upphandlingens ansvariga Razmus Söderblom via e-mail: razmus.soderblom@ki.se

Information ifrån E-handeln

Ad Libris är aktiverade i e-handeln igen.

Vi vill också passa på att berätta för er och göra er uppmärksamma på att vi har en ny uppdaterad hemsida på medarbetarportalen för inköp och

upphandling

https://medarbetare.ki.se/inkop-och-upphandling.

References

Related documents

Kem-en-Tech en av våra upphandlade leverantörer till ramavtalet för Reagents and Kits har inkluderat tusentals produkter från Abcam.. Nu finns dessa produkter i Agresso/ UBW men

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och. beställningar under

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.. Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

Överlåtelseavtal för ramavtal ” Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs att kommunen och dess helägda bolags inköp och upphandlingar görs i enlighet

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

Revisionsfråga 3: Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden.. Revisionsfrågan är

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 545 4 kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet

Karlskrona kommunkoncern ska använda sin inköpsvolym för att påverka produktionen av varor, tjänster och entreprenader i en mer hållbar riktning. Karlskrona kommunkoncerns

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Vi rekommenderar att den interna kontrollen fördjupas gällande kontroller och stickprov och att inköpsenheten diskuterar systematiska utbildningsinsatser inom upphandlings- området

Vi bedömer att det delvis finns tillräcklig intern kontroll genom det arbete som sker ge- nom internkontrollplanen, men att implementeringen vad avser riktlinjer och doku- mentation

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att säkerställa att alla medarbetare som be- ställer varor och tjänster eller genomför direktupphandlingar har nödvändig kompe- tens samt

En stor och bekväm kudde som med fördel kan användas till både höger och vänster sida vilket minskar lagerbehovet, erbjuder 45 eller 60 graders abduk- tion beroende på hur

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god

Upphandling och inköp används som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål och att ställa etiska krav såsom djurskyddskrav vid till exempel upphandling av livsmedel

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.